Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

55/1951 Sb. znění účinné od 21. 7. 1951 do 23. 7. 1959

55

 

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 10. července 1951

o rozšíření plochy orné půdy a zajištění půdy

pro zemědělskou výrobu.

 

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41 odst. 2 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):

§ 1.

V zájmu zvýšení životní úrovně pracujících se zvyšovat zemědělská výroba, a proto je třeba pečovat o to, aby zemědělská půda, zejména orná, byla zachována svému účelu, a nadto aby plocha orné půdy byla plánovitě rozšiřována.

§ 2.

(1)

Aby plocha orné půdy byla plánovitě rozšiřována, okresní národní výbor určí zemědělskou půdu, která má být přeměněna na ornou․ Při určování takové půdy přihlíží okresní národní výbor k návrhům, které si předem vyžádá od místních národních výborů. Držitelé půdy, která byla určena k přeměně na ornou ve lhůtě, kterou jim okresní národní výbor stanoví.

(2)

Okresní národní výbory učiní neprodleně opatření, aby orná neobdělávaná půda byla jako orná obdělávána.

(3)

Při sdělávání plánu hospodářsko-technických úprav pozemků dbají krajské národní výbory toho, aby celková plocha orné půdy nebyla zmenšována, naopak aby byla podle možnosti rozšířena.

§ 3.

(1)

Bez souhlasu okresního národního výboru nelze přeměnit

a)

ornou půdu na půdu jinak obdělávanou anebo na půdu používanou k jiným než zemědělským účelům (např. ke zřízení staveb, hřišť, plováren, parků nebo cvičišť),

b)

zemědělskou půdu, která není orná, kterou však lze jako ornou obdělávat, na půdu jinak obdělávanou než jako ornou, anebo na půdu používanou k jiným než zemědělským účelům,

c)

zemědělskou půdu, kterou nelze obdělávat jako ornou, na půdu používanou k jiným než zemědělským účelům.

(2)

Souhlasu podle odstavce 1 písm. a) není třeba k obnově luk a pastvin na pozemcích, které jsou z důvodů rekultivace dočasně obdělávány jako role; souhlasu není rovněž třeba k přeměně orné půdy na dočasné louky a pastviny v rámci travopolního postupu.

(3)

Souhlas podle odstavce 1 se nevyžaduje, je-li již podle jiných předpisů třeba k přeměně povolení krajského národního výboru, který však v takovém případě postupuje též podle tohoto nařízení.

(4)

Okresní národní výbor udělí souhlas podle odstavce 1 jen, vyžaduje-li to plnění hospodářského plánu, nebo výjimečně z jiných důležitých důvodů; přitom se řídí směrnicemi, které vydá ministerstvo zemědělství.

§ 4.

(1)

Na orné půdě nelze zásadně mimo stavební obvod obce zřizovat stavby.

(2)

Při pořizování územních a zastavovacích plánů nebo při určování stavebních obvodů je třeba dbát toho, aby stavby, hřiště, plovárny, parky apod. byly plánovány zejména na půdě jiné než orné. Při pořizování asanačních projektů a provádění asanace krajiny je třeba dbát toho, aby odstraňováním krajinných závad (např. sesouvání svahu, zbahnění půdy, poddolování) plocha orné půdy byla rozšiřována.

(3)

Při sdělávání plánů ochranných lesních pásů (větrolamů), zalesňování plánů a plánů zakládání rybníků je třeba dbát toho, aby bylo použito především půdy jiné než orné anebo orné půdy skýtající neúměrně nízký výnos.

§ 5.

V případech, kde bude zjištěno, že se plocha orné půdy po provedení hospodářsko-technických úprav uskutečněných podle plánů, které byly vypracovány před účinností tohoto nařízení, značně zmenšila, zařídí krajský národní výbor v součinnosti s jednotnými zemědělskými družstvy potřebnou nápravu. To platí přiměřeně i pro přezkoumání dosud neprovedených plánů ochranných lesních pásů, zalesňovacích plánů a plánů zakládání rybníků.

§ 6.

Jestliže držitel orné půdy ji odňal po 24. dubnu 1947 bez úředního souhlasu jejímu účelu (např. zatravněním, zřízením sadu, staveb nebo hřišť), zahájí okresní národní výbor řízení podle § 3; zjistí-li, že touto přeměnou byla poškozena zemědělská výroba nebo že se přeměna stala z důvodů spekulačních, uloží držiteli, aby půdu navrátil původnímu účelu, pokud tomu neodporují jiné důvody obecného zájmu.

§ 7.

Ustanovení tohoto nařízení se nevztahují na ornou nebo jinou zemědělskou půdu, která je ve správě nebo v užívání vojenské správy nebo slouží účelům obrany nebo bezpečnosti státu, která bude pro účely vojenské správy nebo pro účely obrany nebo bezpečnosti státu určena; při tom je však dbát toho, aby i k těmto účelům bylo pokud možno použito jiné než orné půdy.

§ 8.

Trvalá přeměna orné půdy na půdu jinak obhospodařovanou nepodléhá řízení stanovenému v § 1 odst. 2 zákona č. 55/1947 Sb., o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu, ve znění zákona č. 132/1948 Sb.

§ 9.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.