Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

68/1951 Sb. znění účinné od 1. 5. 1990 do 31. 12. 2023

Zákon byl zrušen ve vztahu k dobrovolným organizacím zákonem č. 83/1990 Sb., a ve vztahu ke shromáždění zákonem č. 84/1990 Sb. Ve zbývající části byl předpis překonán.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 83/1990 Sb.

1.5.1990

zákonem č. 84/1990 Sb.

29.3.1990

68

 

ZÁKON

ze dne 12. července 1951

o dobrovolných organisacích a shromážděních

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Dobrovolné organisace.

§ 1.

zrušen

§ 2.

zrušen

§ 3.

zrušen

§ 4.

zrušen

§ 5.

zrušen

Shromáždění.

§ 6.

zrušen

§ 7.

zrušen

§ 8.

Společná ustanovení.

Ministr vnitra se zmocňuje, aby v dohodě se zúčastněnými členy vlády vydal podrobné předpisy k provedení tohoto zákona.

Přechodná ustanovení.

§ 9.

(1)

Spolky vzniklé před 1. říjnem 1951 (dále jen "spolky"), které vyvíjejí svou činnost ve shodě se zájmy pracujícího lidu, se mohou přeměnit v organisace nebo do nich včlenit; spolek se může přeměnit též v jiný vhodný útvar nebo do něho včlenit. Způsob přeměny nebo včlenění spolků, jakož i zánik zbylých spolků a způsob, jak bude naloženo s jejich majetkem, upraví ministerstvo vnitra v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady obecným právním předpisem.

(2)

K rozchodu spolku stačí usnesení představenstva (výboru).

§ 10.

Podle ustanovení § 15 vládního nařízení č. 34/1958 Sb. s účinností ode dne 1. července 1958 se ukládání povinností podle ustanovení § 10 odst. 2 přenáší z krajských národních výborů na okresní národní výbory.

(1)

Až do své přeměny, včlenění nebo zániku vykonávají spolky nadále svou činnost podle dosavadních stanov; finanční opatření, přesahující rámec běžné správy, mohou činit jen po předchozím souhlasu krajského národního výboru nebo orgánu, krajský národní výbor k tomu zmocní.

(2)

Krajské národní výbory ukládají spolkům povinnost, aby předkládaly informace potřebné k posouzení jejich činnosti.

Závěrečná ustanovení.

§ 11.

Opatření učiněná před 1. říjnem 1951 ve shodě s tímto zákonem se považují za učiněná podle zákona.

§ 12.

Zrušují se:

1.

zákon č. 134/1867 ř. z., o spolčovacím právu, a zákon č. 135/1867 ř. z., o shromažďovacím právu, ve znění pozdějších předpisů;

2.

nařízení uherského ministra vnitra ve věcech práva spolčovacího a shromažďovacího, zejména nařízen í č. 216/1848 B. M., č. 128/1868 B. M., č. 1394/1873 pres. B. M., č. 773/1874 B. M., č. 1508/1875 B. M., č. 766/1898 B. M. a č. 7430/1913 B. M., ve znění pozdějších předpisů a

3.

ustanovení zákona č. 145/1947 Sb., o organisaci zemědělců republiky Československé, pokud odporují tomuto zákonu.

§ 13.

[Účinnost]

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1951; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.