Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

83/1951 Sb. znění účinné od 1. 10. 1951 do 31. 3. 1964

83

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 9. října 1951

o organisaci strojních a traktorových stanic.

 

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):

§ 1.

Aby strojní a traktorové stanice lépe a účinněji pomáhaly při přechodu vesnice k socialismu, hospodárněji využívaly zemědělských strojů a zvyšovaly výrobnost zemědělství, upravuje se nově jejich organisace.

§ 2.

(1)

Z jednotlivých strojních a traktorových stanic a z jiných samostatně bilancujících výrobních a obchodních složek národního podniku Ústředí pro mechanisaci zemědělství se zřizují dnem 1. ledna 1952 samostatné národní podniky (dále jen "podniky"). Ministr zemědělství stanoví v dohodě s ministrem financí rozsah počáteční majetkové podstaty podniků. Pro podniky platí přiměřeně předpisy o národních podnicích průmyslových, pokud se v tomto nařízení nestanoví jinak.

(2)

Organisační řád (statut) podniků vydá ministerstvo zemědělství vyhláškou v úředním listě.

(3)

Podnik se označuje podle povahy podnikání, na př. "Strojní a traktorová stanice v ..............., národní podnik."

§ 3.

Vedoucím podniku je ředitel. Ředitele jmenuje a odvolává ministr zemědělství po slyšení krajského národního výboru.

§ 4.

Okresní národní výbory sledují a kontrolují činnost podniků, napomáhají jim v plnění jejich úkolů, upozorňují je včas na případné závady a nedostatky a pomáhají je odstranit.

§ 5.

(1)

V zemědělských referátech krajských národních výborů se zřizuje oddělení pro mechanisaci zemědělství, které řídí, plánuje a kontroluje činnost strojních a traktorových stanic. Vedoucího oddělení ustanovuje rada krajského národního výboru. Vedoucímu oddělení jsou podřízeny podniky v obvodu kraje. Vedoucí řídí podle pokynů ministerstva zemědělství a krajského národního výboru jejich činnost.

(2)

Ředitel podniku je podřízen a osobně odpověden vedoucímu oddělení pro mechanisaci zemědělství zemědělského referátu krajského národního výboru.

(3)

Ministerstvo zemědělství může podřídit některý podnik vzhledem k povaze jeho podnikání přímo hlavní správě strojních a traktorových stanic ( § 6).

§ 6.

(1)

Podniky jsou podřízeny vrchnímu vedení a dozoru státu, které vykonává ministerstvo zemědělství. Pro výkon této činnosti, zejména pro celostátní řízení, plánování a kontrolu podniků, zřizuje se hlavní správa strojních a traktorových stanic jako výrobní odbor ministerstva zemědělství a oblastní správa strojních a traktorových stanic jako výrobní odbor pověřenectva zemědělství.

(2)

Hlavní (oblastní) správa vykonává svoji činnost zásadně prostřednictvím krajského národního výboru.

§ 7.

(1)

Ministerstvo zemědělství nebo podle jeho zmocnění krajský národní výbor může vyčlenit majetek nebo závazky svěřené do správy některého podniku a začlenit je do jiného podniku. Ministr zemědělství může začlenit do podniku jiný národní majetek. Spadá-li takový majetek do působnosti jiného ministra, provede se začlenění v dohodě s tímto ministrem.

(2)

Ministr zemědělství může z podniku vyjmout majetek nebo závazky a učinit o nich opatření ve vlastním oboru působnosti nebo je v dohodě s příslušným ministrem převést do jeho pravomoci, aby o nich učinil opatření ve vlastním oboru působnosti.

(3)

Opatření podle odstavců 1 a 2 není zapotřebí tam, kde se podniky dohodly mezi sebou nebo s jiným národním, po případě komunálním podnikem o převodu majetkových částí jimi spravovaných menší hodnoty, které jsou určeny k trvalému užívání. Taková dohoda má účinky vyčlenění, po případě začlenění. Výši hodnoty rozhodné pro převody podle tohoto odstavce stanoví ministr zemědělství v dohodě s ministrem financí a ostatními zúčastněnými ministry.

§ 8.

(1)

Ministr zemědělství může v dohodě s ministrem financí zřídit z národního majetku další podniky; spadá-li takový majetek do působnosti jiného ministra, činí tato opatření též v dohodě s tímto ministrem.

(2)

Ministr zemědělství může v dohodě s ministrem financí podnik zrušit. V tomto případě stanoví, jak má být s majetkem zrušeného podniku naloženo.

§ 9.

Opatření učiněná ve shodě s ustanoveními tohoto nařízení před jeho účinností se ode dne opatření považují za učiněná podle tohoto nařízení.

§ 10.

(1)

Dnem 1. října 1951 vstupuje národní podnik Ústředí pro mechanisaci zemědělství do likvidace. Předmětem této likvidace jsou majetek a závazky, které nebudou pojaty do počáteční majetkové podstaty jednotlivých podniků a které určí ministr zemědělství v dohodě s ministrem financí. Likvidaci provede likvidátor jmenovaný ministrem zemědělství. Likvidační přebytky nebo schodky budou se schválením ministra zemědělství učiněným v dohodě s ministrem financí převedeny na Fond znárodněného hospodářství. Likvidátor provede likvidaci za pomoci zaměstnanců, jichž počet stanoví ministr zemědělství v dohodě s ministrem financí; týmž způsobem bude stanovena lhůta, do kdy likvidace má být provedena. Po skončení likvidace navrhne likvidátor výmaz národního podniku Ústředí pro mechanisaci zemědělství v podnikovém rejstříku.

(2)

Dnem 1. října 1951 přejímá hlavní správa působnost dosavadního ústředního ředitelství a působnost krajských inspektorátů přejímají krajské národní výbory (oddělení pro mechanisaci zemědělství), pokud ministr zemědělství neučiní jiná opatření. Tímto dnem zrušují se funkce generálního (oblastního) ředitele, jakož i ústřední (oblastní) ředitelství a krajské inspektoráty.

(3)

Do zřízení podniků hospodaří dosavadní podnik tak, aby byl zajištěn řádný provoz; při tom všechny složk y budou do konce roku 1951 hospodařit v rámci návrhu finančního a výrobního plánu na rok 1951 dosavadního národního podniku. Náklady hlavní správy a oddělení pro mechanisaci zemědělství v zemědělském referátu krajských národních výborů budou uhrazeny ze státního rozpočtu.

§ 11.

Ustanovení zákona č. 27/1949 Sb., o mechanisaci zemědělství, se zrušují, pokud odporují tomuto nařízení; zejména se zrušují § § 2, 3, 4, 7 a 8, § 9 odst. 1, 2, 4 a 5 a § § 10 až 14, 16 a 17.

§ 12.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1951; provede je ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Nepomucký v. r.