Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

40/1953 Sb. znění účinné od 25. 5. 1953 do 30. 6. 1975

40

 

Vládní nařízení

ze dne 28. dubna 1953

o občanské pracovní pomoci.

 

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):

§ 1.

(1)

Ke zdolání nárazových nebo mimořádných prací, které z naléhavého obecného zájmu nesnesou odkladu a jejichž provedení nelze zajistit jinými prostředky, zejména ani pomocí dobrovolných pracovníků, mohou národní výbory vydat výzvu k občanské pracovní pomoci. Výzva se může vztahovat jen na výkon prací přiměřených pracovním schopnostem osob povinných poskytnout na výzvu občanskou pracovní pomoc.

(2)

K vydání této výzvy je třeba souhlasu bezprostředně nadřízeného národního výboru, a jde-li o výzvu krajského národního výboru, souhlasu věcně příslušného ústředního úřadu vydaného v dohodě s ministerstvem vnitra․ Souhlas lze udělit pouze v nevyhnutelných případech a v nezbytném rozsahu, zejména s časovým a místním omezením a za podmínek stanovených podle § 4.

(3)

Výzvu, pokud není určena jednotlivým osobám, vydají okresní a krajské národní výbory vyhláškou, místní národní výbory způsobem v místě obvyklým.

§ 2.

(1)

Na výzvu k občanské pracovní pomoci je každý povinen poskytnout podle svých sil potřebnou pracovní pomoc. Z této povinnosti jsou vyňaty:

1.

děti podléhající povinné školní docházce;

2.

ženy starší 50 let a muži starší 60 let;

3.

osoby, které prokáží, že jsou nemocné nebo jinak tělesně nezpůsobilé;

4.

ženy od počátku třetího měsíce těhotenství až do konce šestého měsíce po porodu nebo ženy, které pečují alespoň o jedno dítě mladší 6 let, pokud nemají možnost péči o ně zajistit jinak (na př. v jeslích);

5.

osoby požívající práva exteritoriality a za podmínky vzájemnosti osoby, které jsou příslušníky cizího státu;

6.

osoby, u nichž místní národní výbor povolí výjimku z důvodů hodných zvláštního zřetele;

7.

příslušníci ozbrojených sil.

(2)

Osoby, které jsou v pracovním poměru, nesmějí být vyzvány k občanské pracovní pomoci, jež se má poskytnout v době jejich zaměstnání nebo jež by jinak byla na újmu řádného výkonu jejich zaměstnání. To platí obdobně i pro osoby, které se připravují k povolání.

§ 3.

(1)

Osobám účastnícím se občanské pracovní pomoci poskytuje podnik (orgán), pro nějž práci konají, odměnu za vykonanou práci ve výši mzdy stanovené za tyto práce podle příslušných mzdových předpisů. Pro případ nemoci nebo úrazu jsou tyto osoby pojištěny podle předpisů o národním pojištění brigádníků.

(2)

Podnik (orgán) má vůči osobám, konajícím pro něj práci v občanské pracovní pomoci, s hlediska bezpečnosti a ochrany při práci stejné povinnosti a práva jako vůči svým zaměstnancům.

§ 4.

Ministerstvo vnitra vydá v dohodě s věcně příslušným ústředním úřadem podrobnější předpisy k provedení tohoto nařízení; stejným způsobem může též stanovit další výjimky nebo odchylky z povinnosti poskytnout občanskou pracovní pomoc.

§ 5.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitra a ostatní členové vlády.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Barák v. r.

David v. r.

Dvořák v. r.

Ďuriš v. r.

Harus v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Poláček v. r.

A. Pospíšil v. r.

J. Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Sýkora v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Šrámek v. r.

Štoll v. r.