Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

57/1953 Sb. znění účinné od 1. 1. 1959 do 31. 12. 2023
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 69/1967 Sb.

1.1.1968

zrušeno

zákonem č. 84/1958 Sb.

1.1.1959

nařízením č. 1/1956 Sb.

1.1.1956

Více...

57

 

Vládní nařízení

ze dne 23. června 1953

o působnosti Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu v oboru územního plánování a výstavby obcí

a v oboru péče o technické služby národních výborů.

 

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:

§ 1.

Dosavadní působnost ministerstva místního hospodářství v oboru územního plánování, projektování a výstavby měst a vesnic přechází na Ústřední správu pro bytovou a občanskou výstavbu.

§ 2.

zrušen

§ 3.

(1)

Na Ústřední správu pro bytovou a občanskou výstavbu se přenáší péče o to, aby národní výbory byly vybaveny technickými odborníky pro poskytování technických služeb, jež jim přísluší

a)

v oboru pozemních staveb,

b)

při výkonu dozoru na stavbách a při provádění stavební údržby,

c)

v oboru strojních a elektrotechnických zařízení,

d)

při provádění odborných technických kvalifikačních zkoušek.

(2)

Ústřední správa pro bytovou a občanskou výstavbu řídí činnost národních výborů a jejich orgánů v oborech uvedených v odstavci 1; tím není dotčena působnost věcně příslušných ústředních úřadů jako orgánů rozhodujících o odvoláních proti rozhodnutím národních výborů.

§ 4.

Podrobnosti o organisaci a působnosti Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku stanoví statuty; statut Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu vydá vláda, statut Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku vydá sbor pověřenců na návrh předsedy sboru pověřenců, učiněný se souhlasem ministra-předsedy Státního výboru pro výstavbu.

§ 5.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1953; provedou je ministr vnitra, ministr-předseda státního úřadu plánovacího a ministr stavebního průmyslu.

Široký v. r.

Nosek v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Šlechta v. r.