Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

61/1964 Sb. znění účinné od 1. 1. 1997 do 31. 8. 1998
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 156/1998 Sb.

1.9.1998

zrušen

zákonem č. 147/1996 Sb.

1.1.1997

zákonem č. 91/1996 Sb.

1.9.1996

Více...

61

 

ZÁKON

ze dne 25. března 1964

o rozvoji rostlinné výroby

 

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Úvodní ustanovení

Rostlinná výroba jako základní článek zemědělské výroby zabezpečuje potraviny správné výživové hodnoty pro obyvatelstvo, vytváří předpoklady pro rozvoj živočišné výroby, zajišťuje suroviny potřebné pro průmysl a je jedním z rozhodujících činitelů stálého zvyšování životní úrovně pracujících. Základní podmínkou rozvoje rostlinné výroby je řádné vědecky podložené hospodaření na veškeré zemědělské půdě a soustavná péče o zvyšování její úrodnosti.

ČÁST PRVNÍ

(§ 2-3)

Oddíl I

(§ 2)

§ 2

zrušen

Oddíl II

(§ 3)

§ 3

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Šlechtění rostlin, povolování odrůd, výroba osiva, sadby a

školkařských výpěstků a jejich uznávání (§ 4-15)

Oddíl I

Šlechtění rostlin, povolování odrůd a jejich rajonizace (§ 4-9)

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

Oddíl II

Výroba a uznávání osiva, sadby a školkařských

výpěstků povolených odrůd (§ 10-12)

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

Oddíl III

Uvádění osiva, sadby a školkařských výpěstků do oběhu a odpovědnost

za jejich pravost a jakost (§ 13-14)

§ 13

zrušen

§ 14

zrušen

Oddíl IV

Výroba osiva a sadby z vlastní sklizně zemědělských organizací,

hospodaření s nimi a jejich povinná obměna (§ 15)

§ 15

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Ochrana proti škůdcům a chorobám rostlin, plevelům a

některým škodlivým činitelům (§ 16-27)

Oddíl I

Preventivní ochrana (§ 16-22)

§ 16

zrušen

§ 17

zrušen

§ 18

zrušen

§ 19

zrušen

§ 20

zrušen

§ 21

zrušen

§ 22

zrušen

Oddíl II

Opatření proti rozvlékání a rozšiřování škůdců uvnitř státu

(vnitřní karanténa) a opatření k jejich hubení (§ 23-26)

§ 23

zrušen

§ 24

zrušen

§ 25

zrušen

§ 26

zrušen

Oddíl III

Prostředky na ochranu rostlin a rostlinných výrobků,

jejich prodej,kontrola a používání (§ 27)

§ 27

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

Některá zvláštní odvětví rostlinné výroby (§ 28-30)

§ 28

zrušen

§ 29

zrušen

§ 30

zrušen

ČÁST PÁTÁ

Zkušebnictví a odborná státní kontrola (§ 31-34)

§ 31

Zkušebnictví

K úkolům zkušebnictví náleží zejména:

a)

soustavné agrochemické zkoušení půdy,

 

b)

provádění prognózy výskytu některých škůdců,

 

c)

provádění biologických zkoušek v oboru výživy rostlin,

 

d)

zrušeno

e)

ověřování technologie výroby, úpravy a konzervace krmiv,

 

§ 32

Odborná státní kontrola

K úkolům odborné státní kontroly náleží zejména:

a)

provádění rostlinolékařského dozoru ( § 20), rostlinolékařských prohlídek ( § 22), ověřování jakosti a zdravotního stavu osiva, sadby a školkařských výpěstků při výrobě, přípravě, skladování, dodávkách, dovozu, průvozu a vývozu,

 

§ 33

Zkušebnictví a odbornou státní kontrolu ústředně řídí Ministerstvo zemědělství.

§ 34

Posudky, rozbory a osvědčení vydané Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským na úseku zkušebnictví a odborné státní kontroly jsou závazné pro všechny účastníky, jakož i pro úřady a jiné orgány státní správy.

ČÁST ŠESTÁ

Ústřední řízení (§ 35-37)

§ 35

zrušen

§ 36

V souladu s vědeckou soustavou hospodaření, pokrokovými velkovýrobními technologiemi a poznatky vědy a výzkumu řídí ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství rozvoj a využití mechanizace, techniky a automatizace v zemědělství a lesním hospodářství. Do jeho působnosti patří zejména:

a)

zrušeno

b)

zrušeno

c)

stanovit agrotechnické, zootechnické a lesotechnické požadavky, předkládat je průmyslovým ministerstvům a provádět zkoušky mechanizačních prostředků a zařízení určených pro zemědělství a lesní hospodářství,

§ 37

zrušen

ČÁST SEDMÁ

Ustanovení závěrečná (§ 38-41)

§ 38

zrušen

§ 39

Prováděcí předpisy

Předpisy potřebné k provedení tohoto zákona vydá ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy; přitom též upraví komplexní průzkum půd, výrobu a složení krmivových směsí, sběr a využívání krmných odpadů, dozor nad technickým stavem strojů používaných v zemědělství a lesním hospodářství a jejich vyřazování, popřípadě jejich povinný výkup.

§ 40

Zrušovací ustanovení

(1)

Zrušují se

zákon č. 80/1948 Sb., kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě,

zákon č. 27/1949 Sb., o mechanizaci v zemědělství,

zákon č. 188/1950 Sb., o zdokonalení rostlinné výroby,

vládní nařízení č. 376/1940 Sb., o zkoušení půdy,

vládní nařízení č. 6/1949 Sb., o zemědělské výrobě podle smlouvy,

vládní nařízení č. 83/1951 Sb., o organizaci strojních a traktorových stanic,

vládní nařízení č. 94/1953 Sb., o nové organizaci a financování strojních a traktorových stanic,

vládní nařízení č. 1/1959 Sb., o ochraně proti zavlečení a rozšiřování škůdců rostlin při dovozu, průvozu a vývozu,

nařízení ministra zemědělství č. 17/1951 Sb., o dozoru a jiných opatřeních k zajištění ochrany rostlinné výroby,

vyhláška povereníka výživy č. 480/1947 Ú. v., ktorou sa vydávajú smernice o právách a povinnostiach mlatobných dozorcov,

vyhláška povereníka pôdohospodárstva a pozemkovej reformy č. 98/1948 Ú. v., o povinnom farbení semien lucerky a červenej ďateliny, dovážaných z cudziny,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 3071/1948 Ú. l. (1525/1948 Ú. v.), o dočasném zákazu prodeje osiva zelenin, včetně zahradních hrachů a zahradních fazolí,

vyhláška povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy č. 478/1949 Ú. v., o zabezpečení udržovania a obnove vinohrádov na Slovensku,

vyhláška ministerstva pôdohospodárstva č. 50/1950 Ú. v., o prideľování pôdohospodárskych mechanizačních prostriedkov,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 147/1950 Ú. l., o dodávce chmelné sádě pro zakládání nových chmelnic,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 206/1950 Ú. l. (215/1950 Ú. v.), o jakosti a dodacích podmínkách zeleninových sazenic,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 640/1950 Ú. l. (596/1950 Ú. v.), o cenách neloupaného vrbového proutí a neloupaných vrbových holí domácího původu,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 95/1951 Ú. l. (107/1951 Ú. v.), o zřízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 106/1951 Ú. l. (121/1951 Ú. v.), o spotřebitelských cenách chemických prostředků na ochranu rostlin,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 118/1951 Ú. l. (158/1951 Ú. v.), kterou se provádějí některá ustanovení zákona o zdokonalení rostlinné výroby, ve znění vyhlášek č. 221/1952 Ú. l. (267/1952 Ú. v.), č. 160/1955 Ú. l. a č. 11/1956 Ú. l.,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 186/1951 Ú. l. (219/1951 Ú. v.), o prostředcích na ochranu rostlin a rostlinných výrobků, povolených k uvádění do oběhu před účinností zákona o zdokonalení rostlinné výroby,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 266/1951 Ú. l. (291/1952 Ú. v.), o místních agronomech a místních zootechnicích,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 62/1952 Ú. l. (93/1952 Ú. v.), o výrobě osiv a sadby na semenářských dílcích jednotných zemědělských družstev,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 143/1952 Ú. l. (187/1952 Ú. v.), o některých opatřeních ve vinařství,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 278/1952 Ú. l. (326/1952 Ú. v.), o spotřebitelských cenách strojených hnojiv,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 149/1953 Ú. l. (186/1953 Ú. v.), o ochraně moruší,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 245/1953 Ú. l. (287/1953 Ú. v.), o výrobě, výkupu a výdeji osiva a sadby z množitelských ploch, vyňatých z dodávkové povinnosti, ve znění vyhlášek č. 132/1955 Ú. l. a č. 119/1960 Sb.,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 247/1953 Ú. l. (288/1953 Ú. v.), o povinném pěstování některých odrůd průmyslových brambor,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 11/1956 Ú. l., o změně a způsobu vybírání náhrad za zkoušení nových odrůd zemědělských rostlin,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 19/1956 Ú. l., o semenářských hospodářstvích a elitních semenářských hospodářstvích,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 119/1956 Ú. l., o smluvní výrobě osiva a sadby,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 122/1956 Ú. l., o výkupu, dalším prodeji, výkupních cenách a jakostních podmínkách sazenic a semene jahodníku,

vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 220/1956 Ú. l., o vykácení odumřelého, odumírajícího a přestárlého ovocného stromoví,

vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 201/1957 Ú. l., o zřízení Slovenského kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Bratislavě a o organizaci a působnosti kontrolních a zkušebních ústavů zemědělských,

vyhláška ministerstev zemědělství a lesního hospodářství a místního hospodářství č. 47/1958 Ú.l., o výrobě, výkupu a dodávce okrasných rostlin,

vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 50/1958 Ú. l., o osvědčení o původství na nové odrůdy zemědělských rostlin a na nová plemena zvířat - část první,

vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 69/1958 Ú. l., o úpravě ovocného školkařství,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 177/1959 Ú. l., o hospodaření s osivem a sadbou,

a všechny další předpisy vydané k provedení zákona č. 188/1950 Sb., o zdokonalení rostlinné výroby a uvedených vládních nařízení 4 .

(2)

Zrušují se dále

zákon č. 12/1948 Sb., o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství, zákon č. 86/1949 Sb., o přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl, vyhláška č. 622/1949 Ú. l. (615/1949 Ú. v.), kterou se určuje vzor osvědčení o ustanovení přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl a o jejich vzetí do přísahy, pokud se vztahují na přísežnou stráž (přísežné hajné) k ochraně polního majetku.

§ 41

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.Poznámky pod čarou:

Seznam těchto předpisů bude uveřejněn ve Věstníku MZLVH, kde bude současně uveřejněn seznam platných předpisů na úseku rostlinné výroby.

Poznámky pod čarou:
4

Seznam těchto předpisů bude uveřejněn ve Věstníku MZLVH, kde bude současně uveřejněn seznam platných předpisů na úseku rostlinné výroby.