Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

62/1964 Sb. znění účinné od 25. 7. 1996 do 31. 12. 1996
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 147/1996 Sb.

1.1.1997

zákonem byla zrušena všechna zbylá účinná ustanovení

vyhláškou č. 191/1996 Sb.

25.7.1996

vyhláškou č. 162/1996 Sb.

12.6.1996

Více...

62

 

VYHLÁŠKA

ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství

a ministerstva spravedlnosti

ze dne 31. března 1964,

kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby

 

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstvo spravedlnosti stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy podle § 39 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby (dále jen "zákon") a podle § 195 trestního zákona č. 140/1961 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (§ 1-31)

Oddíl I

zrušen (§ 1-13)

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

§ 3

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

Oddíl II

zrušen (§ 14-25)

§ 14

zrušen

§ 15

zrušen

§ 16

zrušen

§ 17

zrušen

§ 18

zrušen

§ 19

zrušen

§ 20

zrušen

§ 21

zrušen

§ 22

zrušen

§ 23

zrušen

§ 24

zrušen

§ 25

zrušen

Oddíl III

zrušen (§ 26-29)

§ 26

zrušen

§ 27

zrušen

§ 28

zrušen

§ 29

zrušen

Oddíl IV

zrušen (§ 30-31)

§ 30

zrušen

§ 31

zrušen

Část druhá

Ochrana proti škůdcům a chorobám rostlin, plevelům a některým škodlivým činitelům (§ 32-42)

Oddíl I

Preventivní ochrana (§ 32-33)

§ 32

Zvlášť nebezpeční škůdci

(K § 16 zákona)

(1)

Škůdci a choroby rostlin a plevele uvedení v seznamech škůdců vnější karantény1 a v seznamech škůdců vnitřní karantény v příloze č. 1 se považují za zvlášť nebezpečné škůdce. Za zvlášť nebezpečné škůdce se považují též nekaranténní škůdci, uvedení v příloze č. 2, pokud došlo k jejich značnému přemnožení.

(2)

Všechny osoby, které zjistily výskyt zvlášť nebezpečných škůdců nebo podezření z něho, jsou povinny hlásit to místnímu národnímu výboru. Místní národní výbor hlásí výskyt, popřípadě podezření z něho okresnímu národnímu výboru, výrobní zemědělské správě a krajské pobočce kontrolního ústavu; podle potřeby zašle krajské pobočce kontrolního ústavu vzorky škůdců, a to v obalech zabraňujících jejich rozšíření.

(3)

Zvlášť nebezpeční škůdci uvedení v odstavci 1 jsou nakažlivými chorobami nebo škůdci užitkových rostlin podle § 192 trestního zákona.

§ 33

Sledování výskytu některých škůdců

(K § 17 zákona)

(1)

Pro účely prognózy výskytu škůdců, plánování a rozmístění prostředků na ochranu rostlin vede kontrolní ústav soustavnou mapovou evidenci o rozšíření škůdců a chorob rostlin a plevelů (dále jen „škůdci”), provádí prognózu jejich výskytu a sleduje jejich vývoj. Na základě této činnosti signalizuje podle potřeby termíny k zahájení a ukončení potřebných ochranných zásahů. Tyto termíny jsou pro ukládání a provádění zásahů závazné. Škůdce podléhající mapové evidenci, prognóze a signalizaci, jakož i organizaci těchto činností stanoví ministerstvo.

(2)

Při činnosti podle odstavce 1 spolupracuje kontrolní ústav s národními výbory, výrobními zemědělskými správami a ostatními orgány a organizacemi řídícími zemědělské organizace, organizacemi pověřenými nákupem rostlinných výrobků, uživateli skladů rostlinných výrobků nebo výrobků rostlinného původu (dále jen „uživatelé skladů”), výzkumnými ústavy a jejich pracovišti a zemědělskými školami․

Oddíl II

Opatření proti rozvlékání a rozšiřování škůdců uvnitř státu (vnitřní karanténa) a opatření k jejich hubení (§ 34-38)

§ 34

Škůdci vnitřní karantény

(K § 23 zákona)

(1)

Okresní národní výbory a místní národní výbory vedou podrobnou evidenci všech pozemků zamořených škůdci vnitřní karantény ve svých obvodech. Výrobní zemědělské správy vedou vlastní evidenci zamořených pozemků organizací, které řídí. Evidence musí obsahovat identifikaci zamořeného pozemku (podle honu, čísla parcely, popřípadě přesného místního označení), jméno jejího uživatele, druh škůdce a datum zjištění výskytu a jeho rozsah, karanténní opatření a jejich rozsah.

(2)

Kontrolní ústav sestavuje podle požadavků ministerstva každý rok celostátní seznam obcí zamořených škůdci vnitřní karantény.

§ 35

Povinnosti uživatelů pozemků a uživatelů skladů rostlinných výrobků při zamezování výskytu a rozšiřování škůdců a při jejich hubení

(K § 24 zákona)

(1)

Všichni uživatelé pozemků (i neobdělávaných) a uživatelé skladů jsou povinni chránit pozemky, porosty a sklady rostlinných výrobků a výrobků rostlinného původu před škůdci na vlastní náklad, vlastními prostředky, popřípadě i za použití služeb jiných specializovaných organizací na základě smlouvy s nimi sjednané.

(2)

Ochrana pozemků, porostů a skladů rostlinných výrobků nebo výrobků rostlinného původu proti škůdcům spočívá zejména

a)

v agrotechnických opatřeních, především ve volbě vhodného stanoviště pro plodiny, ve správném střídání plodin, v používání odolných odrůd, v důsledném dodržování agrotechnických lhůt, ve správné výživě rostlin, správné agrotechnice a kultivaci a v zajištění včasné a bezztrátové sklizně,

b)

v mechanických opatřeních, především ve sběru a ničení škůdců, hloubení ochranných příkopů, v kladení návnad, v lapání, v odstraňování nemocných a křížících se větví a staré borky a v kácení nemocných a přestárlých stromů a jejich zužitkování,

c)

v důsledném provádění fyzikálních opatření k ničení škůdců a jejich zárodků spočívajících v použití nízkých, popřípadě vysokých teplot,2

d)

v provádění chemických opatření jako postřiků, poprachů, zmlžování, moření, dezinfekce, dezinsekce, zálivek apod.,

e)

ve využívání biologických metod boje - použití přirozených nepřátel škůdců (ptactva, hmyzu, baktérií, hub, virů apod.).

(3)

Všichni uživatelé pozemků a uživatelé skladů provádějí běžná ochranná opatření a speciální opatření, pokud k nim mají příslušná oprávnění.3 Provedení ochranných opatření, která si nemohou sami provést, objednávají si u strojních a traktorových stanic, popřípadě u jiných specializovaných organizací.

(4)

Zemědělské organizace jsou povinny sestavovat každý rok na základě pokynů ministerstva plán ochrany rostlinné výroby, který tvoří součást jejich výrobně finančního plánu, a ustanovit osoby odpovědné za provádění ochrany.

(5)

Zemědělské organizace jsou povinny se přesvědčit, zda opatření proti škůdcům prováděná strojními a traktorovými stanicemi, popřípadě jinými specializovanými organizacemi byla řádně podle příslušných pokynů a v rozsahu odpovídajícím smlouvě provedena. Pracovník ustanovený zemědělskou organizací (odstavec 4) je povinen sledovat i účinnost provedených zásahů.

(6)

Uživatelé skladů vypracovávají každoročně plány preventivních asanačních opatření, která se provádějí podle směrnic vydaných ministerstvem ve spolupráci s Ústřední správou nákupu zemědělských výrobků. Asanační opatření provádějí uživatelé skladů sami, popřípadě na základě smlouvy sjednané s oprávněným asanačním podnikem.

Povinnosti a oprávnění národních výborů, výrobních zemědělských správ a kontrolního ústavu při zamezování výskytu a rozšiřování škůdců a při jejich hubení (K § 25 zákona)

§ 36

(1)

Národní výbory, především místní národní výbory kontrolují, zda a jak uživatelé pozemků (i neobdělávaných) provádějí ochranu pozemků, porostů a vlastních skladů proti škůdcům. Výrobní zemědělské správ koordinují plány ochrany proti škůdcům sestavené zemědělskými organizacemi jimi řízenými a kontrolují u nich provádění ochrany. Aby se zvýšila účinnost opatření plánovaných jimi řízenými organizacemi, mohou výrobní zemědělské správy navrhnout okresním národním výborům, aby uložily provedení obdobných opatření proti škůdcům i ostatním uživatelům pozemků. Výrobní zemědělské správy sestavují celookresní plán ochrany rostlin a seznámí s ním příslušného okresního hygienika.

(2)

Za účelem zjištění výskytu nebo rozšíření zvlášť nebezpečných škůdců může okresní národní výbor po projednání s výrobní zemědělskou správou, popřípadě na její návrh nařídit individuální nebo hromadné jejich vyhledávání. Individuální vyhledávání škůdců provádí uživatel pozemků; do hromadných akcí mohou být zapojeni podle předpisů o občanské pracovní pomoci4 i ostatní občané.

(3)

Vyskytnou-li se škůdci v nebezpečném rozsahu nebo je-li důvodná obava před jejich nebezpečným rozšířením, může okresní národní výbor po projednání s výrobní zemědělskou správou, popřípadě na její návrh nařídit účinná hromadná opatření. Náklady těchto hromadných opatření v jednotlivých obcích rozvrhne místní národní výbor na jednotlivé uživatele pozemků podle výměry ošetřené plochy.

§ 37

Kontrolní ústav provádí odbornou státní kontrolu ochrany pozemků, porostů a všech skladů proti škůdcům a navrhuje okresním národním výborům uložit účinná opatření. Zjistí-li závažné nedostatky, které vyžadují okamžité nápravy, zejména za účelem zabránění, popřípadě odstranění škod, může uložit provedení neodkladných opatření.

§ 38

Národní výbory, orgány a organizace řídící zemědělské organizace, zejména výrobní zemědělské správy, kontrolní ústav, organizace Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu a organizace skladující a zpracovávající rostlinné výrobky jsou povinny spolupracovat při organizaci, zajišťování, provádění a kontrole ochrany pozemků, porostů a skladů proti škůdcům.

Oddíl III

Prostředky na ochranu rostlin a rostlinných výrobků, jejich prodej, kontrola a používání

(K § 27 zákona) (§ 39-42)

§ 39

Chemické přípravky

(1)

Zásady zkoušení a povolování chemických přípravků na ochranu rostlin stanoví československá státní norma 46 5890.

(2)

Výrobci chemických přípravků jsou povinni zkoušet vlastnosti každé partie přípravků v rozsahu stanoveném v povolení ministerstva a technickými podmínkami a podávat kontrolnímu ústavu měsíční hlášení o vyrobených přípravcích. Výrobci jsou povinni vést přehled o expedici jednotlivých partií podle pokynů ministerstva.

(3)

Výrobce je povinen umožnit pracovníkům kontrolního ústavu dohled na výrobu, balení, uskladnění, expedici a na zkoušky prováděné jeho vlastními složkami.

(4)

Kontrolu uskladněných chemických přípravků provádí pravidelně kontrolní ústav v případné spolupráci s orgány ministerstva zdravotnictví a ministerstva vnitra.

§ 40

Mechanizační prostředky

(1)

Zkoušení mechanizačních prostředků na ochranu rostlin se skládá z technické zkoušky, kterou provádí Státní zkušebna zemědělských a lesnických strojů v Řepích u Prahy, a ze zkoušek biologické účinnosti a agrotechnické vhodnosti, které provádí kontrolní ústav.

(2)

Mechanizační prostředky na ochranu rostlin mohou být vyráběny, dováženy a uváděny do oběhu pouze po povolení ministerstva, vydaném na základě závěrečné zprávy vypracované oběma zkušebními složkami a na základě schválených technických podmínek.

(3)

Výrobce je povinen dodat každý nový typ stroje před zavedením jeho sériové výroby s výsledky továrních zkoušek, návodem na obsluhu a návrhem technických podmínek ke zkouškám (odstavec 1). Mechanizační prostředky, které zjevně neodpovídají platným agrotechnickým podmínkám, mohou být výrobci vráceny bez provedení zkoušky.

(4)

Uživatelé strojů nesmějí na mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin provádět jakékoliv opravy ovlivňující nepříznivě výkon, jakost a bezpečnost práce. Pracovníci provádějící kontrolu mají právo uložit odpovědným pracovníkům, aby vyřadili z provozu všechny mechanizační prostředky, které neodpovídají technickým podmínkám. Uživatelé mechanizačních prostředků jsou zodpovědni za dodržování předpisů výrobce o správě, údržbě, obsluze a uložení strojů.

§ 41

Podmínky používání prostředků na ochranu rostlin

(1)

Chemické přípravky na ochranu rostlin, které neodpovídají podmínkám stanoveným v povolení, a přípravky neúčinné musí být zneškodněny podle pokynů vydaných ministerstvem v dohodě s ministerstvy zdravotnictví a vnitra.

(2)

Uživatelé přípravků na ochranu rostlin jsou povinni dodržovat ochranné lhůty mezi posledním ošetřením a sklizní nebo manipulací s ošetřenými rostlinami stanovené ministerstvem. Pozemky a porosty na nich ošetřené některými chemickými přípravky podléhají evidenci v případech, které stanoví zvláštní pokyny ministerstvy vydané v dohodě s ministerstvem zdravotnictví. Evidenci vedou zemědělské organizace.

(3)

Pokyny ministerstva vydané ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví stanoví podle jednotlivých druhů mechanizačních prostředků na ochranu rostlin způsob ochrany porostů sousedících s porosty ošetřovanými proti zasažení chemickými přípravky, a to v těch případech, kdy může být ohroženo zdraví lidí nebo hospodářských zvířat.

(4)

Používání prostředků na ochranu rostlin se řídí pokyny o bezpečnosti při práci s prostředky na ochranu rostlin vydanými ministerstvem ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví.

(5)

Ochrana včel, ryb a vod při používání prostředků na ochranu rostlin se řídí zvláštním předpisem.5

§ 42

Zacházení s obaly a mechanizačními prostředky

(1)

Pokud předpisy o hospodaření s obaly při oběhu zboží nestanoví něco jiného, musí být obaly od chemických prostředků z místa hubení škůdců odstraněny a zničeny (spáleny, zakopány apod.). Obaly a zbytky chemických prostředků nesmějí být vhazovány do vod a studní ani zneškodňovány v jejich blízkosti.

(2)

Stroje, nářadí, ochranné pomůcky použité k hubení škůdců, jakož i dopravní prostředky a zařízení určené k dopravě chemických prostředků nesmějí být omývány ani vyplachovány ve vodách ani v místech, odkud by do nich mohly být spláchnuty.

Část třetí

(§ 43-50)

§ 43

zrušen

§ 44

zrušen

§ 45

zrušen

Ovocnářství a vinařství (K § 29 a 30 zákona)

§ 46

Odstraňování odumřelého nebo přestárlého ovocného stromoví a vinic

(1)

Všichni pěstitelé jsou povinni na svůj náklad vykácet zcela odumřelé (úplně zaschlé) ovocné stromy všech druhů a vyklučit přestárlé vinice nejpozději do 31. 12. běžného roku a dříví z vykácených stromů odstranit.

(2)

Rozptýlené zdravé ovocné stromy, které ztěžují obdělávání půdy mechanizačními prostředky, lze vykácet jen se souhlasem místního národního výboru. Registrované semenné a matečné roubové ovocné stromy a keře lze vykácet jen se souhlasem šlechtitelského a semenářského podniku (§ 11 zákona) a stromy chráněné podle předpisů o státní ochraně přírody lze určit k vykácení pouze se souhlasem orgánu státní ochrany přírody.

(3)

Všem pěstitelům, kteří ovocné stromy podle ustanovení odstavce 1 včas nevykácejí, nařídí místní národní výbor, aby tak učinili do 15 dnů. Nesplní-li pěstitelé těchto stromů uloženou povinnost, nařídí místní národní výbor na základě svého vykonatelného rozhodnutí na jejich náklad náhradní výkon, kterým může pověřit nejbližší strojní a traktorovou stanici.

(4)

Vykácené dřevo (odstavce 1 až 3) vykupují pověřené organizace lesního hospodářství.6

§ 47

Zákaz kácení zdravých ovocných stromů a klučení zdravých vinic

(1)

Kácet zdravé vzrostlé ovocné stromy, pokud se nacházejí v ucelených plochách větších než 0, 25 ha s charakterem intenzívních sadů a v ovocných alejích s větším počtem než 25 jedinců, a klučit zdravé vinice větší než 0, 10 ha, je zakázáno bez ohledu na jejich umístění.

(2)

Okresní národní výbor může ze závažných důvodů povolit vykácet zdravé ovocné stromy na souvislé ploše sadů menší než 0, 25 ha a vyklučit zdravé vinice menší než 0, 10 ha, jestliže svým umístěním narušují celistvost jinak obhospodařované zemědělské půdy.

Ustanovení závěrečná

§ 48

Ministerstvo může v jednotlivých případech povolit výjimky nebo odchylky z ustanovení této vyhlášky.

§ 49

Zrušují se ustanovení § 4 a 5 nařízení ministra spravedlnosti č. 54/1955 Sb., o tom, co se považuje za omamné prostředky, jedy, nakažlivé choroby a za škůdce užitkových rostlin podle trestního zákona.

§ 50

[Účinnost]

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.

Ministr spravedlnosti:

dr. Neuman v. r.

Ministr zemědělství, lesního a vodního hospodářství:

inž. Burian v. r.Poznámky pod čarou:

Seznam škůdců vnější karantény je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 63/1964 Sb., o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa).

Konkrétní opatření jsou uvedena v technických normách, popřípadě jsou ukládána orgány pověřenými ochranou proti škůdcům.

Speciální opatření jsou opatření, která vyžadují zvláštního povolení podle předpisů o zacházení s jedy.

Vládní nařízení č. 40/1953 Sb., o občanské pracovní pomoci.

Vyhláška č. 37/1963 Sb., o ochraně včel, vod a ryb při hubení škůdců rostlin chemickými prostředky.

Vyhláška č. 32/1960 Sb., o výkupu surového dříví a o mimořádném zásobování dřevin.

Poznámky pod čarou:
1

Seznam škůdců vnější karantény je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 63/1964 Sb., o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa).

2

Konkrétní opatření jsou uvedena v technických normách, popřípadě jsou ukládána orgány pověřenými ochranou proti škůdcům.

3

Speciální opatření jsou opatření, která vyžadují zvláštního povolení podle předpisů o zacházení s jedy.

4

Vládní nařízení č. 40/1953 Sb., o občanské pracovní pomoci.

5

Vyhláška č. 37/1963 Sb., o ochraně včel, vod a ryb při hubení škůdců rostlin chemickými prostředky.

6

Vyhláška č. 32/1960 Sb., o výkupu surového dříví a o mimořádném zásobování dřevin.