Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

93/1964 Sb. znění účinné od 13. 7. 1967 do 31. 12. 1968
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 207/1968 Sb.

1.1.1969

zrušeno

zákonem č. 69/1967 Sb.

13.7.1967

zákonným opatřením č. 1/1967 Sb.

10.4.1967

Více...

93

 

ZÁKON

ze dne 4. června 1964

o určení oborů státní správy, ve kterých působí pověřenci

Slovenské národní rady

a o souvisejících změnách v organizaci některých ústředních orgánů

 

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

P r v á č á s t

(§ 1-2)

§ 1

(1)

Pověřenci Slovenské národní rady působí v těchto oborech státní správy:

a)

ve školství,

b)

v kultuře a informacích,

c)

v zemědělství a výživě,

e)

v lesním a vodním hospodářství,

e)

ve stavebnictví,

f)

ve zdravotnictví,

g)

ve financích,

h)

ve spravedlnosti,

ch)

v obchodě,

i)

ve všeobecné vnitřní správě národních výborů, místního hospodářství a archivnictví.

(2)

V dalších oborech státní správy působí:

a)

v plánování - Slovenská plánovací komise, v čele s předsedou, místopředsedou Slovenské národní rady,

b)

ve státní kontrole - Komise lidové kontroly Slovenské národní rady, v čele s pověřencem - předsedou,

c)

ve vědě, technice a investiční výstavbě - Slovenská komise pro techniku, v čele s pověřencem - předsedou.

§ 2

Opatření, která výkonné orgány Slovenské národní rady působící v jednotlivých oborech státní správy vydají v rozsahu své pravomoci, zejména k zajištění plnění úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství a k zajištění provádění zákonů, jsou pro státní a hospodářské orgány a organizace na Slovensku závazné.

D r u h á č á s t

(§ 3-8)

§ 3

Zákon č․ 23/1963 Sb., o lidové kontrole a národohospodářské evidenci, se mění takto:

1.

Název „Komise lidové kontroly a statistiky při Slovenské národní radě“ se nahrazuje názvem „Komise lidové kontroly a statistiky Slovenské národní rady“.

 

2.

§ 6 odst. 2 zní:

(2) V soustavě orgánů lidové kontroly, v jejich výstavbě, řízení a činnosti se uplatňuje zásada demokratického centralismu. Nižší orgán této soustavy je řízený vyšším orgánem, kterému je též odpovědný za správné a včasné plnění úkolů. Vyšší orgán lidové kontroly pomáhá nižším orgánům při plnění úkolů a je oprávněn jejich rozhodnutí, odporují-li zájmům společnosti, měnit nebo zrušit. Pokud jde o rozhodnutí Komise lidové kontroly a statistiky Slovenské národní rady, uplatňuje Ústřední komise lidové kontroly a statistiky toto své oprávnění prostřednictvím předsednictva Slovenské národní rady.

 

3.

§ 6 se doplňuje odstavcem 3 tohoto znění:

(3) Ústřední komise lidové kontroly a statistiky řídí všechny orgány lidové kontroly; v této činnosti jí pomáhá Komise lidové kontroly a statistiky Slovenské národní rady v rozsahu určeném statutem orgánů lidové kontroly. Rozhodnutí Ústřední komise lidové kontroly a statistiky jsou závazná pro všechny orgány lidové kontroly.

 

4.

§ 9 zní:

(1) Komise lidové kontroly a statistiky Slovenské národní rady je orgánem Slovenské národní rady a oblastním orgánem Ústřední komise lidové kontroly a statistiky.

(2) Složení, volby a působnost Komise lidové kontroly a statistiky Slovenské národní rady upraví Slovenská národní rada zákonem.

(3) Výkonný aparát Komise lidové kontroly a statistiky Slovenské národní rady je součástí jednotného aparátu Slovenské národní rady.

 

5.

V nadpise pod § 20 se vypouštějí slova „ Komise lidové kontroly a statistiky při Slovenské národní radě.

 

6.

V § 20 se zrušuje odstavec 2 a vypouští se očíslování odstavce 1.

 

7.

V § 28 odst. 3 se první věta doplňuje takto: „Ostatním komisím lidové kontroly a statistiky náleží působnost podle odstavce 1 v územních obvodech, pro které byly zřízeny, a to v rozsahu, který ustanoví statut vydaný Ústřední komisí lidové kontroly a statistiky po schválení vládou a pokud jde o Komisi lidové kontroly a statistiky Slovenské národní rady též po schválení předsednictvem Slovenské národní rady.

 

8.

§ 32 odst. 2 se doplňuje o větu tohoto znění: „Jde-li o výkon rozhodnutí Komise lidové kontroly a statistiky Slovenské národní rady, předloží se věc předsednictvu Slovenské národní rady.

§ 4

Zákon č. 17/1962 Sb., o zřízení Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky, se doplňuje takto:

 

Ustanovení § 2 se očísluje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavcem 2 tohoto znění:

(2) Jako oblastní orgán Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a současně jako orgán Slovenské národní rady působí na Slovensku Komise Slovenské národní rady pro rozvoj vědy a techniky. Komisi Slovenské národní rady pro rozvoj vědy a techniky zřídí, její složení a působnost upraví Slovenská národní rada zákonem.

§ 5

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1963 Sb., o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství, se mění takto:

 

Ustanovení § 1 se očísluje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavcem 2 tohoto znění:

(2) V místním hospodářství na Slovensku působí Komise Slovenské národní rady pro rozvoj místního hospodářství, kterou zřídí, její složení a působnost upraví Slovenská národní rada zákonem.

§ 6

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 40/1962 Sb., o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků, se mění takto:

Ustanovení § 5 odst. 1 zní:

(1) Jako orgán Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků se zřizuje Oblastní správa nákupu zemědělských výrobků na Slovensku. V jejím čele je vedoucí, kterého jmenuje a odvolává předsednictvo Slovenské národní rady na návrh předsedy Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků.

§ 7

Zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, se mění takto:

§ 9 odst. 2 zní:

(2) Náměstka hlavního arbitra Československé socialistické republiky, který vede Oblastní oddělení Státní arbitráže Československé socialistické republiky v Bratislavě, jmenuje a odvolává předsednictvo Slovenské národní rady na návrh hlavního arbitra Československé socialistické republiky.

§ 8

zrušen

T ř e t í č á s t

(§ 9-10)

§ 9

Zrušuje se zákon č. 108/1960 Sb., o určení úseků státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady.

§ 10

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. června 1964.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.