Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

115/1965 Sb. znění účinné od 8. 1. 1969 do 31. 12. 1970
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 2/1969 Sb.

8.1.1969

zákonným opatřením č. 37/1966 Sb.

20.6.1966

115

 

ZÁKON

ze dne 10. listopadu 1965

o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů

 

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

(1)

Zřizuje se ministerstvo hornictví s působností v oborech těžby a úpravy paliv, rud a nerudných surovin.

(2)

Ministerstvu hornictví se podřizují Ústřední geologický úřad a Ústřední správa uranového průmyslu.

*Neplatí v České socialistické republice

§ 2

Zřizuje se ministerstvo těžkého průmyslu s působností v oborech strojírenské a hutní výroby.

§ 3

(1)

Zřizuje se Ústřední správa vodního hospodářství jako ústřední orgán státní správy.

(2)

Do působnosti Ústřední správy vodního hospodářství přechází z dosavadního ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství působnost na úseku řízení vodního hospodářství.

(3)

Ústřední správa vodního hospodářství se podřizuje vládě. V čele je předseda, kterým je člen vlády.

§ 4

Podrobnější vymezení působnosti orgánů uvedených v § 1-3 stanoví vláda.

§ 4a

(1)

V oboru vodního hospodářství působí na Slovensku Komise Slovenské národní rady pro vodní hospodářství v čele s předsedou. Komisi zřídí a její organizaci a působnost vymezí Slovenská národní rada zákonem.

(2)

Předseda Komise Slovenské národní rady pro vodní hospodářství plní svěřené úkoly v mezích pravomoci Slovenské národní rady. Další úkoly v oboru vodního hospodářství na Slovensku plní v rozsahu určeném vládou.

§ 5

Zrušují se ministerstva paliv, hutního průmyslu a rudných dolů, těžkého strojírenství a všeobecného strojírenství. Působnost zrušovaných ministerstev, stanovená zvláštními předpisy, přechází na zřizovaná ministerstva podle jejich působnosti.

§ 6

(1)

Zrušuje se Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství. Zrušuje se též ustanovení § 1 odst. 2 písm. e) zákona č. 93/1964 Sb., o určení oborů státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady, a o souvisejících změnách v organizaci některých ústředních orgánů.

(2)

Působnost dosavadní Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství přechází na ministerstvo vnitra a na národní výbory v rozsahu, který podrobněji vymezí vláda.

§ 7

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství se mění na ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství.

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Novotný v. r.

Lašťovička v. r.

Lenárt v. r.