Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

120/1966 Sb. znění účinné od 1. 1. 1967 do 31. 3. 1975

120

 

VLÁDNÍ VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 1966

o ukládání pokut za porušování povinností

stanovených k ochraně vod před znečišťováním

 

Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle § 12 odst. 3 zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, ve znění zákona č. 12/1959 Sb.:

§ 1

Účel vyhlášky

Znečišťování podzemních a povrchových vod poškozuje národní hospodářství i zdraví obyvatelstva. V zájmu odstranění znečišťování povrchových a podzemních vod, popřípadě ohrožování jejich čistoty, se za podmínek stanovených touto vyhláškou postihují pokutami organizace, které porušují povinnosti uložené k ochraně vod před znečišťováním.

§ 2

Podmínky pro ukládání pokut

Pokuty se ukládají organizacím, které znečišťují povrchové nebo podzemní vody, neodstraňují jejich dosavadní znečišťování, popřípadě ohrožují jejich čistotu tím, že

a)

vypouštějí odpadní vody bez povolení vodohospodářského orgánu nebo je vypouštějí ve větší míře nebo s větším množstvím nečistot, než je podle podmínek stanovených v jeho rozhodnutí přípustné;

b)

nepečují o řádní provoz čistícího zařízení odpadních vod;

c)

nevyžádají si k investicím nebo změnám ve výrobě, které mají vliv na čistotu vod, vyjádření vodohospodářského orgánu podle § 24 zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství ve znění zákona č. 12/1959 Sb.;

d)

neuvedou do provozu čistící zařízení ve lhůtách stanovených vodohospodářským orgánem;

e)

nezavádějí nebo nedodržují opatření zejména v technologii výroby, v rozmisťování výrobních zařízení nebo k hospodárnému užívání vody, uložená vodohospodářským orgánem k ochraně čistoty vod;

f)

způsobí, že do povrchových nebo podzemních vod se dostanou nebo mohou dostat pevné, plynné nebo tekuté látky, které nejsou odpadními vodami.

Výše pokut

§ 3

(1)

Výše pokut ukládaných v případech uvedených v § 2 písm. a) až e) se stanoví podle závadnosti odpadních vod z jednotlivých druhů výrob nebo zdrojů znečištění (dále jen "výroba") a podle množství surovin nebo hotových výrobků v těchto výrobách ročně, popřípadě v jedné kampani zpracovaných nebo vyráběných.

(2)

Podle závadnosti odpadních vod se jednotlivé druhy výrob člení do pěti kategorií, pro které se stanoví současně technické jednotky výroby či zpracovávaných surovin (dále jen "technické jednotky"). Jednotlivé kategorie výrob a technické jednotky jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce. Není-li výroba zařazena v žádné kategorii, rozhodne o jejím zařazení a technické jednotce orgán ukládající pokutu po projednání s ústředním vodohospodářským orgánem.

(3)

Výše pokuty je součinem sazby za technickou jednotku a celkového množství technických jednotek za poslední kalendářní rok provozu, popřípadě za poslední kampaň; u nově zaváděných výrob podle plánované roční nebo kampaňové výroby․ Pro každou kategorii výroby je současně stanovena nejnižší pokuta. V jednotlivých kategoriích činí

sazba za technickou jednotku: nejnižší pokuta:

v I. kategorii 5,- Kčs 15 000 Kčs

v II. kategorii 3,- Kčs 10 000 Kčs

v III. kategorii 2,- Kčs 5 000 Kčs

v IV. kategorii 1,- Kčs 3 000 Kčs

v V. kategorii 0,20 Kčs 10 000 Kčs

(4)

V případech uvedených v § 2 písm. c) a e), ve kterých dojde pouze k ohrožení čistoty vod, uloží se pokuta podle míry ohrožení, a to ve výši 3 000 až 30 000 Kčs.

(5)

Je-li týž druh výroby u jedné organizace rozdělen do několika výrobních objektů, je rozhodující pro výpočet technických jednotek dosažených jen v těch výrobních objektech, u nichž došlo k případům, za které se pokuta ukládá.

(6)

Při souběhu případů uvedených v § 2 písm. a) až e) při témž druhu výroby u téže organizace nebo při témž druhu výroby v jednom jejím samostatném výrobním objektu ukládá se pokuta jen za ten případ, kdy lze uložit pokutu nejvyšší.

(7)

Výroba meziproduktů se považuje za samostatnou výrobu, je-li uvedena v příloze k této vyhlášce; není-li v příloze uvedena, lze ji zařadit podle odstavce 2 do příslušné kategorie jen v případě, že jde o výrobu v samostatném výrobním objektu.

(8)

V případech uvedených v § 2 písm. f) se uloží pokuta podle míry závadnosti znečištění, popřípadě ohrožení, a to ve výši 3 000 až 200 000 Kčs.

§ 4

(1)

V souladu s povinností uživatelů vod plánovitě odstraňovat dosavadní znečišťování vod 1 stanoví vodohospodářský orgán organizaci, které ukládá pokutu, lhůty, v nichž má odstranit závady, za které jí byla uložena pokuta.

(2)

Organizaci, která lhůtu nesplní, uloží vodohospodářský orgán další pokutu, vypočtenou podle § 3 odst. 3, avšak za použití dvojnásobné sazby za technickou jednotku; v případě, že organizace nesplní další lhůty, které jí byly uloženy k odstranění závad, uloží jí pokutu, vypočtenou podle § 3 odst. 3, avšak za použití trojnásobné sazby za technickou jednotku.

§ 5

(1)

pokuty ukládané za znečišťování povrchových nebo podzemních vod podle § 2 písm. a), b), d) a e) a vypočtené podle § 3 popřípadě § 4 se snižují, jestliže organizace:

a)

dobře udržuje a provozuje alespoň některé části čistírny odpadních vod,

b)

v době před zjištěním případu znečištění vodohospodářským orgánem nebo orgánem Státní vodohospodářské inspekce zavedla mimořádná technologická opatření ve výrobě, kterými se podstatně snižuje množství odpadních vod nebo jejich znečištění.

(2)

Vypočtená pokuta se snižuje o tolik procent, o kolik procent se snížila hodnota rozhodujícího ukazatele znečištění, nejvýše však na její nejnižší přípustnou výši, uvedenou v § 3 odst. 3. 2

Který ukazatel znečištění je rozhodující, určí orgán ukládající pokutu.

§ 6

Ukládání pokut

(1)

Pokuty ukládají vodohospodářské orgány okresních národních výborů.

(2)

Navrhne-li uložení pokuty orgán Státní vodohospodářské inspekce, předložení vodohospodářskému orgánu okresního národního výboru též zprávu o výsledcích šetření, a pokud to je slučitelné s povahou případu, návrh lhůt, v nichž má organizace odstranit závady, které vedly ke znečištění vody, popřípadě k ohrožení její čistoty.

(3)

Pokuty nelze uložit, jestliže od případů uvedených v § 2 uplynul nejméně rok.

§ 7

Placení pokut

(1)

Uložené pokuty jsou splatny do čtrnácti dnů ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty nabylo právní moci.

(2)

Pokuty jako neplánované příjmy plynou do fondu rezerv a rozvoje příslušného okresního národního výboru.

§ 8

Mimořádné snížení pokut

(1)

Prokáže-li organizace, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohla zabránit případům znečištění uvedeným v § 2, může vodohospodářský orgán národního výboru uloženou pokutu snížit až na její nejnižší přípustnou výši uvedenou v § 3 odst. 3 a 8.

(2)

V případech, kdy by zaplacení pokuty ohrozilo podstatně hospodářskou stabilitu organizace, může uloženou pokutu snížit ministr - předseda Ústřední správy vodního hospodářství na doporučení vedoucího příslušného ústředního orgánu, nebo jde-li o organizaci řízenou národním výborem, na doporučení rady příslušného krajského národního výboru.

§ 9

Zrušovací ustanovení

Zrušují se: 1. sdělení ministerstva energetiky a vodního hospodářství o opatřeních k zabezpečení čištění odpadních vod, uveřejněné v částce 63/1958 Ú. l. 2. sdělení ministerstva energetiky a vodního hospodářství o opatřeních k zabezpečení čištění odpadních vod, uveřejněné v částce 27/1960 Ú. l. (reg. v částce 36/1960 Sb.).

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1967.

Lenárt v. r.

Smrkovský v. r.

Příloha k vyhlášce č. 120/1966 Sb.

Rozdělení výrob do jednotlivých kategorií

 

I.

kategorie:

Technické jednotky:

 

výroba sulfitové celulózy

 

 

(nebělené)

na 1 t výrobku

 

výroba viskózových vláken

na 1 t výrobku

 

výroba klihu a želatiny

na 1 t suroviny

 

tepelné zpracování hnědého uhlí

na 10 t prosazeného uhlí

 

prádla vlny

na 500 kg prané vlny

 

výroba kyanovodíku a kyanidů

na 100 kg výrobku

 

máčírny lnu a konopí

na 1 t suchého stonku

 

koželužny

na 1 t suroviny

 

galvanizovny

na 1 kg spotřebovaných

 

 

chemikálií obsahujících

 

 

kyanidy nebo těžké kovy

 

dělení butadienu měďnými solemi

na 1 kg spotřebovaných

 

 

měďných solí

 

suchá destilace dřeva

na 2 t zpracovaného dřeva

 

chemická úprava uranové rudy

na 5 t rudniny

 

výroba a aplikace pesticidních látek

 

 

na bázi organických látek s obsahem

 

 

fosforu, chlórovaných uhlovodíků a na

 

 

bázi pentachlórfenolu

na 100 kg vyrobeného nebo

 

 

použitého prostředku

 

výroba biologicky neodbouratelných

 

 

saponátů a saponátových detergentů

na 1 t aktivní látky ve

 

 

výrobku

 

výroba mazacích olejů

na 10 t suroviny

 

výroba syntetického fenolu

na 1 t výrobku

 

výroba syntetického lihu

na 1 t výrobku

 

výroba farmaceutických a čistých

 

 

chemikálií organickou syntézou

na 100 kg výrobku

 

výroba čistých chemikálií s obsahem

 

 

těžkých kovů a radioaktivních látek

na 100 kg výrobku

 

 

 

II.

kategorie:

 

 

tepelné zpracování černého uhlí

na 10 t prosazeného uhlí

 

výroba chemické dřevoviny

na 1 t výrobku

 

výroba sulfátové celulózy

na 1 t výrobku

 

zpracování dehtu

na 1 t zpracovaného dehtu

 

výroba cukru

na 5 t zpracované řepy

 

výroba škrobu

na 1 t zpracovaných

 

 

brambor

 

výroba kyseliny citrónové

na 1 t zpracované melasy

 

výroba droždí

na 500 kg zpracované

 

 

suroviny

 

výroba krmiv kvasnou cestou

na 1 t suroviny

 

sýrárny

na 10 hl zpracovaného

 

 

mléka

 

jatky

na 500 kg masa v živé

 

 

váze

 

zpracování drůbeže

na 100 kg zpracované

 

 

drůbeže

 

výroba umělých klihkových střev

na 1 t zpracované

 

 

suroviny

 

výroba mýdla

na 1 t výrobku

 

výroba jedlých tuků

na 3 t výrobku

 

výroba biologicky odbouratelných

 

 

saponátů a saponátových detergentů

na 1 t aktivní látky

 

 

ve výrobku

 

chemická úprava rud

na 10 t rudniny

 

výroba a aplikace pesticidních látek

 

 

(pokud nejsou uvedeny v I. kategorii)

na 100 kg vyrobeného nebo

 

 

použitého prostředku

 

výroba organické chemie

 

 

s výjimkou výrob uvedených v ostatních

 

 

kategoriích

na 1 t výrobku

 

výroba dřevovláknitých desek

na 1 t výrobku

 

mokré odkorňování dřeva,

 

 

paření dřeva

na 1 t suroviny

 

výroba chloroprenového kaučuku

na 1 t výrobku

 

výroba antibiotik

na 1 t suroviny na

 

 

živnou půdu

 

 

 

III.

kategorie:

 

 

infekční oddělení zdravotnických

 

 

zařízení

na 20 m3 potřeby vody

 

výroba lepenky (ze starého papíru)

na 1 t výrobku

 

pivovary

na 30 hl vystaveného

 

 

piva

 

sladovny

na 1 t výrobku

 

konzervárny zeleniny a masa

na 1 t výrobku

 

výroba polévkového koření

na 1 t suroviny

 

výkrmny vepřů

na 1 chovaný kus

 

výkrmny kachen

na 10 chovaných

 

 

kachen

 

mořírny barevných kovů

na 1 m3 použité vody

 

mořírny železa

na 5 m3 použité vody

 

výroba anorganické chemie

 

 

s výjimkou výrob uvedených v ostatních

 

 

kategoriích

na 1 t výrobku

 

výroba butadiénového kaučuku

na 1 t výrobku

 

výroba gumárenského regenerátu

na 1 t výrobku

 

praní prádla

na 100 kg prádla

 

 

 

IV.

kategorie:

 

 

rafinérie benzolu

na 1 t suroviny

 

výroba průmyslových hnojiv

na 10 t výrobku

 

 

tel quel

 

výroba papíru

na 1 t výrobku

 

výroba dřevité lepenky a bílé dřevoviny

na 1 t výrobku

 

válcovny kovů, tažírny drátů

na 10 t výrobku

 

konzumní mlékárny

na 20 hl mléka

 

sušárny mléka

na 20 hl mléka

 

sušárny brambor

na 1 t suroviny

 

bělení celulózy

na 10 t bělené

 

 

suroviny

 

lihovary

na 1 t suroviny

 

zušlechťování textilu a karbonizace

 

 

vlny

na 100 kg výrobku

 

mytí dopravních, stavebních a

 

 

zemědělských strojů

na 1 m3 použité

 

 

vody

 

gumárenská výroba

na 1 t směsi

 

výroba čistých chemikálií

 

 

s výjimkou výrob uvedených v

 

 

I. kategorii

na 100 kg výrobku

 

výroba polymerů s výjimkou

 

 

kaučuků

na 1 t výrobku

 

finální výroba a adjustace léků

na 100 kg výrobku

 

neinfekční oddělení zdravotnických

 

 

zařízení

na 20 m3 potřeby

 

 

vody

 

sídliště

na 1 připojeného

 

 

ekv. obyvatele

 

lodní doprava

na 1 t spotřebovaných

 

 

pohonných hmot

 

 

 

V.

kategorie:

 

 

briketárny

na 5 t výrobku

 

hydraulická doprava popílku a škváry

na 5 t prosazeného

 

 

uhlí

 

granulace strusky

na 5 t suroviny

 

zpracování ropy na paliva

na 5 t zpracované ropy

 

těžba ropy

na 5 t vytěžené ropy

 

prádla uhlí

na 2 t suroviny

 

výroba železa

na 2 t výrobku

 

plavírny kaolínu a hlín

na 1 t suroviny

 

těžba uranu

na 1 t rudniny

 

chemické úpravny vody

na 10 m3 upravené vodyPoznámky pod čarou:

§ 12 zákona č. 11/1955 Sb. ve znění zákona č. 12/1959 Sb.

Rozhodujícím ukazatelem znečištění se rozumí např. biochemická spotřeba kyslíku (BSK5), chemická spotřeba kyslíku, obsah nerozpuštěných látek, bakteriologické znečištění.

Poznámky pod čarou:
1

§ 12 zákona č. 11/1955 Sb. ve znění zákona č. 12/1959 Sb.

2

Rozhodujícím ukazatelem znečištění se rozumí např. biochemická spotřeba kyslíku (BSK5), chemická spotřeba kyslíku, obsah nerozpuštěných látek, bakteriologické znečištění.