Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

1/1967 Sb. znění účinné od 23. 12. 1992 do 31. 12. 2023

Schváleno usnesením Nárofního shromáždění č. 34/1967 Sb. ze dne 05.04.1967

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 597/1992 Sb.

23.12.1992

zákonem č. 310/1991 Sb.

1.10.1991

zákonem č. 41/1972 Sb.

12.7.1972

Více...

1

 

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva Národního shromáždění

ze dne 12. ledna 1967

o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů

 

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:

Část I.

Zřízení ministerstva školství a ministerstva kultury České socialistické republiky (§ 1-14)

§ 1

Zřizuje se ministerstvo školství České socialistické republiky a ministerstvo kultury České socialistické republiky.

§ 2

Na ministerstvo školství České socialistické republiky přechází dosavadní působnost ministerstva školství a kultury při řízení škol, předškolních a mimoškolních výchovných zařízení, školního a mimoškolního vzdělávání pracujících, v sociálně právní péči o děti, dále na úseku vědeckých hodností a při řízení zahraničních styků v oblasti školství.

§ 3

Na ministerstvo kultury České socialistické republiky přechází

a)

dosavadní působnost ministerstva školství a kultury na úseku kultury a umění, zejména řízení kulturně výchovné činnosti, knihovnictví a divadelnictví, činnosti muzeí a galerií, koncertní a estrádní činnosti, dále péče o kulturní památky a ochranu přírody, působnost na úseku autorského práva, vydavatelství a tisku a výroby v oblasti kultury,

b)

řízení a koordinace kulturních styků se zahraničím,

c)

dosavadní působnost ministerstva školství a kultury ve věcech církevních.

§ 4

(1)

Jako iniciativní a koordinační orgán pro zásadní otázky v oblasti kultury a informací se zřizuje Výbor pro kulturu a informace (dále jen "výbor"); předsedou výboru je ministr kultury a informací.

(2)

zrušen

(3)

Statut výboru schvaluje vláda.

§ 5

(1)

Ústřední ředitelé Čs. rozhlasu, Čs. televize, Čs. tiskové kanceláře a Čs. filmu odpovídají ministru kultury a informací za činnost příslušné organizace.

(2)

Ústřední ředitelé Čs. rozhlasu, Čs. televize, Čs. tiskové kanceláře a Čs. filmu jmenuje a odvolává na návrh ministra kultury a informací vláda.

Zřízení ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

§ 6

(1)

Zřizuje se ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky.

(2)

Na ministerstvo lesního a vodního hospodářství přechází dosavadní působnost ministerstva zemědělství a lesního hospodářství při řízení lesního hospodářství a dále působnost dosavadní Ústřední správy vodního hospodářství.

§ 7

Zákonem č. 29/1967 Sb. bylo s účinností od 10. 4. 1967 ministerstvo zemědělsví zrušeno a místo něj zřizeno ministerstvo zemědělství a výživy.

(1)

Ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství se mění na ministerstvo zemědělství a výživy Československé socialistické republiky.

(2)

Zrušuje se Ústřední správa vodního hospodářství.

Zřízení Státního statistického úřadu

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

Zrušení Státní komise pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci

§ 14

Zrušuje se Státní komise pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci.

Část II.

(§ 15)

§ 15

Ustanovení § 1 zákona č. 93/1964 Sb., o určení oborů státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady a o souvisejících změnách v organizaci některých ústředních orgánů, ve znění zákona č. 113/1965 Sb. a zákona č. 115/1965 Sb. se mění a zní:

"(1) Pověřenci Slovenské národní rady působí v těchto oborech státní správy:

a)

ve školství,

b)

v kultuře a informacích,

c)

v zemědělství a výživě

d)

v lesním a vodním hospodářství,

e)

ve stavebnictví,

f)

ve zdravotnictví,

g)

ve financích,

h)

ve spravedlnosti,

ch)

v obchodě,

(2) V dalších oborech státní správy působí:

a)

v plánování - Slovenská plánovací komise, v čele s předsedou, místopředsedou Slovenské národní rady,

b)

ve státní kontrole - Komise lidové kontroly Slovenské národní rady, v čele s pověřencem - předsedou,

c)

ve vědě, technice a investiční výstavbě - Slovenská komise pro techniku, v čele s pověřencem - předsedou."

Část III.

Závěrečná ustanovení (§ 16-18)

§ 16

zrušen

§ 17

(1)

Zrušují se:

1.

ustanovení § 5 věty druhé a § 7 zákona č. 17/1964 Sb., o Československém rozhlase,

2.

ustanovení § 5 odst. 2, § 5 odst. 3 věty druhé a § 5 odst. 4 zákona č. 18/1964 Sb., o Československé televizi,

3.

ustanovení § 1619 zákona č. 113/1965 Sb.,o Státní komisi pro finance, ceny a mzdy, Státní komisi pro techniku, Státní komisi pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci a Státní komisi pro řízení a organizaci,

4.

ustanovení § 4 odst. 2 a § 5 odst. 2 zákona č. 123/1965 Sb., o Československé tiskové kanceláři,

5.

zákonné opatření č. 37/1966 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 115/1965 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů.

(2)

Ustanovení § 6 zákona č. 17/1964 Sb., o Československém rozhlase, se mění a zní: "Činnost Československého rozhlasu na Slovensku řídí ústřední ředitel prostřednictvím oblastního ředitele pro Slovensko."

(3)

Ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 123/1965 Sb.,o Československé tiskové kanceláři, se mění a zní: "

(1) Činnost Československé tiskové kanceláře na Slovensku řídí ústřední ředitel prostřednictvím ředitele Československé tiskové kanceláře pro Slovensko."

§ 18

Schváleno usnesením Národního shromáždění č. 34/1967 Sb. ze dne 05.04.1967.

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.