Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

170/1968 Sb. znění účinné od 1. 1. 1989 do 31. 12. 2023
změněnos účinností odpoznámka

ústavním zákonem č. 4/1993 Sb.

31.12.1992

zrušeno

zákonem č. 194/1988 Sb.

1.1.1989

zákonem č. 84/1972 Sb.

1.1.1973

Více...

170

 

ZÁKON

ze dne 19. prosince 1968

o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu

 

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Federální statistický úřad

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

§ 3

zrušen

§ 4

Správa federálních hmotných rezerv

(1)

Z dosavadní Správy státních hmotných rezerv se vytváří Správa federálních hmotných rezerv.

(2)

Správu federálních hmotných rezerv řídí a za její činnost odpovídá její předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda Československé socialistické republiky.

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

§ 7

zrušen

§ 8

Správa vojenských soudů

(1)

Dokud nenabude účinnosti ústavní zákon uvedený v čl. 145 ústavního zákona o československé federaci, zajišťuje řádný chod vojenského soudnictví po stránce hospodářské, finanční a personální správa vojenských soudů při ministerstvu národní obrany. Náčelník správy odpovídá za její výkon ministru národní obrany. Působnost ve věcech vojenského soudnictví příslušející podle trestního řádu ministru (ministerstvu) spravedlnosti vykonává ministr (ministerstvo) národní obrany.

(2)

Ustanovení § 35 písm. b) zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, se zrušuje. Ustanovení § 35 písm. c)-f) se nevztahuje na Nejvyšší soud.

§ 9

Ústřední komise lidové kontroly

(1)

Do doby než nabude účinnosti zákon podle čl. 36 odst. 1 písm. ch) ústavního zákona o československé federaci, zabezpečuje úkoly kontrolního orgánu Federálního shromáždění Ústřední komise lidové kontroly podle dosavadních předpisů, 6 a to v rozsahu kontrolní působnosti Federálního shromáždění.

(2)

Ústřední komise lidové kontroly přestává být součástí soustavy lidové kontroly.

§ 10

Přechod práv a povinnosti z pracovně právních vztahů

Práva a povinnosti z pracovně právních vztahů přecházejí z dosavadních ústředních orgánů na příslušné federální orgány nebo na ústřední orgány České socialistické republiky, popř. na ústřední orgány Slovenské socialistické republiky. Zásady pro tento přechod stanoví vláda Československé socialistické republiky.

§ 11

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.

Svoboda v. r.

Smrkovský v r.

Ing. Černík v.r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 70/1967 Sb., o komisích lidové kontroly, ve znění zákona č. 85/1968 Sb.

Poznámky pod čarou:
6

Zákon č. 70/1967 Sb., o komisích lidové kontroly, ve znění zákona č. 85/1968 Sb.