Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

175/1968 Sb. znění účinné od 26. 11. 1971 do 31. 12. 1971
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 146/1971 Sb.

1.1.1972

zákonným opatřením č. 126/1971 Sb.

26.11.1971

zákonem č. 116/1971 Sb.

21.10.1971

175

 

ZÁKON

ze dne 20. prosince 1968

o městě Brně

 

Ve snaze uvést do souladu postavení a působnost národních výborů města Brna s jeho společenskou funkcí a s jeho významem jako významného průmyslového a sídlištního centra Československé socialistické republiky, sídla mezinárodních veletrhů a tradičního kulturního a politického střediska Moravy

 

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Základní ustanovení

§ 1

zrušen

§ 2

Orgánem státní moci a správy v městě Brně je Národní výbor města Brna.

§ 3

(1)

Území města Brna tvoří tyto městské části: vnitřní část města Brna, Kohoutovice, Nový Lískovec, Jundrov, Komín, Žabovřesky, Husovice, Komárov, Královo Pole, Medlánky, Mokrá Hora, Řečkovice, Židenice, Černovice, Bohunice, Starý Lískovec, Bystrc, Kníničky, Dolní Heršpice, Horní Heršpice, Nové Moravany, Přízřenice, Maloměřice, Obřany, Líšeň, Slatina, Brněnské Ivanovice, Holásky, Tuřany.

(2)

Území města Brna se dělí na městské obvody. Vytvořit anebo zrušit městský obvod nebo změnit jeho území přísluší Národnímu výboru města Brna, který o tom rozhoduje po vyjádření obvodních národních výborů, projednaném s občany.

§ 4

Orgány státní moci a správy v městských obvodech města Brna jsou obvodní národní výbory.

§ 5

zrušen

§ 6

Národní výbor města Brna a obvodní národní výbory při zabezpečování rozvoje a výstavby města se řídí zásadou, že rozvoj města Brna jako významného průmyslového a sídlištního centra Československé socialistické republiky, sídla mezinárodních veletrhů a kulturního a politického střediska Moravy je důležitým zájmem společnosti, uplatňovaným v souladu se zájmy obyvatel města. Touto zásadou při plnění svých úkolů se řídí i vláda a ostatní orgány České socialistické republiky.

Péče o rozvoj města Brna

§ 7

Předním úkolem Národního výboru města Brna a obvodních národních výborů je péče o všestranný rozvoj města Brna, zejména o jeho plánovitou výstavbu, o vytváření a ochranu zdravého životního prostředí, o rozvíjení služeb, o ochranu kulturních památek a o zabezpečování veřejného pořádku․

K předním úkolům Národního výboru města Brna a obvodních národních výborů náleží též péče o vytváření příznivých podmínek pro činnost orgánů a institucí celospolečenského nebo celonárodního významu, které mají v městě Brně své sídlo.

§ 8

Vláda České socialistické republiky vytváří předpoklady pro účast a pomoc svých orgánů a organizací při řešení otázek rozvoje a výstavby města Brna.

§ 9

zrušen

§ 10

Orgány a organizace mohou zřizovat svá sídla na území města Brna po předchozím projednání s Národním výborem města Brna.

§ 11

zrušen

Působnost Národního výboru města Brna a obvodních národních výborů

§ 12

(1)

Národní výbor města Brna v úzké součinnosti s obvodními národními výbory plánuje, řídí a zabezpečuje výstavbu města a organizuje plánovitý rozvoj hospodářské, kulturní, zdravotní a sociální výstavby na jeho území. Schvaluje plán rozvoje města Brna a v jeho rámci usměrňuje správné proporce v rozvoji města.

(2)

Národní výbor města Brna řídí a usměrňuje činnost obvodních národních výborů, kontroluje je, zejména dozírá na plnění zákonů a zachovávání státní disciplíny a provádí revize jejich hospodaření. Poskytuje obvodním národním výborům všestrannou pomoc v jejich práci a při řešení celoměstských problémů, radí se s nimi o plnění úkolů, opírá se o jejich poznatky a projednává jejich iniciativní návrhy a připomínky. Návrhy závažných opatření připravuje a projednává s obvodními národními výbory.

(3)

Národní výbor města Brna zřizuje a řídí, popřípadě spravuje organizace a zařízení, které slouží k uspokojování potřeb přesahujících rámec obvodu a jejichž řízení (správu) je účelnější a hospodárnější organizovat pro celé město.

§ 13

Obvodní národní výbory v souladu s plánovitým rozvojem města zabezpečují za nejširší účasti občanů rozvoj svých obvodů. Pečují o zvelebování a vzhled obvodů. Úzce spolupracují s Národním výborem města Brna při řešení celoměstských otázek a předkládají mu v tom směru iniciativní návrhy. Podílejí se na sestavování dlouhodobých koncepcí a plánů rozvoje města Brna a sestavují a schvalují plány rozvoje vlastního hospodářství a své rozpočty.

§ 14

zrušen

§ 15

Obvodní národní výbory řídí podniky obvodního bytového hospodářství, spravují obvodní lidové knihovny a další kulturní zařízení; mohou zřizovat a řídit i další organizace a zařízení, které uspokojují převážně místní potřeby nebo které je účelnější organizovat podle obvodů.

§ 16

(1)

Národní výbor města Brna a obvodní národní výbory, jejich orgány a poslanci rozvíjejí širokou organizátorskou a kulturně výchovnou činnost a vytvářejí tak předpoklady pro aktivní účast občanů na správě města.

(2)

Obvodní národní výbory zřizují občanské výbory a jiné své aktivy, seznamují je s prací národních výborů, využívají jejich podnětů při plnění svých úkolů a zaměřují jejich činnost na aktivní spolupráci občanů s národními výbory.

Organizační výstavba Národního výboru města Brna
a obvodních národních výborů

§ 17

(1)

Do Národního výboru města Brna se volí nejméně 100 poslanců.

(2)

Obvodní národní výbory stanoví počty svých poslanců se zřetelem na velikost svého obvodu, na rozsah své působnosti a se zřetelem na to, aby vytvořily pracovně schopný sbor. Přitom počet poslanců stanoví tak, aby obvodní národní výbor měl nejméně:

 

30 poslanců v obvodech do 5 000 obyvatel,

40 poslanců v obvodech do 10 000 obyvatel,

60 poslanců v obvodech do 20 000 obyvatel,

80 poslanců v obvodech nad 20 000 obyvatel.

§ 18

(1)

Národní výbor města Brna a obvodní národní výbory zřizují výkonné a kontrolní orgány: radu, komise, komisi lidové kontroly, správní komise, odbory a jiné útvary. O zřizování svých odborů a jiných útvarů rozhoduje Národní výbor města Brna ve svém statutu podle zásad stanovených vládou České socialistické republiky; po projednání s obvodními národními výbory rozhoduje podle těchto zásad i o zřizování odborů a jiných útvarů obvodních národních výborů.

(2)

Radu Národního výboru města Brna tvoří primátor města Brna, jeho náměstkové, tajemník Národního výboru města Brna a další členové volení Národním výborem města Brna z poslanců. Rada Národního výboru města Brna má 15 až 20 členů.

(3)

Primátor vykonává funkce, které podle zákona o národních výborech příslušejí předsedovi národního výboru. Jako představitel města Brna má právo užívat historických primátorských insignií.

(4)

Radu obvodního národního výboru tvoří předseda, místopředseda (místopředsedové), tajemník a další členové volení obvodním národním výborem z poslanců. Rada obvodního národního výboru má 8 až 15 členů.

Znak a barvy města Brna, čestné občanství a jiné pocty

§ 19

(1)

Pokud není předepsáno užívání státního znaku, mohou Národní výbor města Brna a obvodní národní výbory, jakož i jimi řízené a spravované organizace užívat znaku města Brna.

(2)

Jiné organizace mohou užívat znaku města jen se svolením Národního výboru města Brna.

(3)

Znak a barvy města Brna a způsob jejich užívání upraví statut Národního výboru města Brna.

§ 20

(1)

Osobám, které se obzvláště významným způsobem zasloužily o město Brno a jeho obyvatelstvo anebo o společenský pokrok, mír a přátelství mezi národy, může Národní výbor města Brna udělit čestné občanství města Brna.

(2)

Národní výbor města Brna může významnou činnost osob, které se zasloužily o výstavbu města Brna, ocenit udělením veřejného uznání za zásluhy.

(3)

Vynikající tvůrčí výkony, které obohacují lidské poznání, přispěly významným způsobem k vyřešení úkolů socialistické výstavby anebo k dalšímu rozvoji kultury města, může Národní výbor města Brna odměnit udělením Ceny osvobození města Brna.

(4)

Podrobnosti o podmínkách a způsobu udělování čestného občanství, veřejného uznání za zásluhy a Ceny osvobození města Brna upraví statut Národního výboru města Brna.

Závěrečná ustanovení

§ 21

(1)

Statut Národního výboru města Brna schvaluje Národní výbor města Brna na svém plenárním zasedání.

(2)

Ve statutu Národního výboru města Brna se stanoví městské obvody, podrobněji se upraví uspořádání jeho orgánů, jejich působnost a vzájemná dělba práce mezi nimi, stanoví se které odbory a jiné útvary zřizují obvodní národní výbory, dále se uvedou organizace a zařízení, které Národní výbor města Brna řídí nebo spravuje a hlavní zásady a formy účasti občanů na správě města. V rozsahu vymezeném tímto zákonem upraví statut Národního výboru města Brna též rozdělení úkolů mezi Národním výborem města Brna a obvodními národními výbory.

§ 22

Pokud tento zákon nestanoví jinak, platí o Národním výboru města Brna a o obvodních národních výborech ustanovení zákona o národních výborech.

§ 23

(1)

zrušen

(2)

zrušen

(3)

Zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a volbách soudců, ve znění zákona č. 29/1968 Sb., se doplňuje takto:

1.

K § 1 se připojuje odstavec 4 tohoto znění:

"(4) Na území města Brna vykonává působnost okresního soudu městský soud."

 

2.

K § § 33 odst. 1 se připojuje další věta tohoto znění:

"Krajský soud se sídlem v Brně vykonává působnost též na území města

Brna."

 

3.

K § 45 se připojuje odstavec 3 tohoto znění:

"(3) Soudci krajského soudu v Brně jsou voleni Jihomoravským krajským národním výborem města Brna, a to na návrh příslušných orgánů Národní fronty; ze zvolených soudců z povolání zvolí na společném zasedání Jihomoravský krajský národní výbor a Národní výbor města Brna předsedu krajského soudu a jeho náměstka (náměstky) na návrh ministra spravedlnosti České socialistické republiky."

 

(4)

Zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře, ve znění zákona č. 29/1968 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

Ustanovení § 30 odst. 1 zní:

"(1) Prokuratura se člení na Generální prokuraturu, jejíž součástí je Hlavní vojenská prokuratura, krajské prokuratury a městskou prokuraturu v Praze, vyšší vojenské prokuratury, okresní prokuratury, městskou prokuraturu v Brně, obvodní prokuratury na území hlavního města Prahy a vojenské obvodové prokuratury."

 

2.

K § 30 odst. 2 se připojují další věty tohoto znění:

"Sídlo a obvod městské prokuratury v Brně se shoduje se sídlem a obvodem Národního výboru města Brna. Krajská prokuratura v Brně vykonává působnost též na území města Brna."

 

(5)

Zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, ve znění zákona č. 29/1968 Sb., se doplňuje takto:

K § 6 odst. 1 písm. b) se připojuje další věta tohoto znění:

"Krajská státní arbitráž v Brně vykonává působnost i pro území města Brna."

 

(6)

Zákon č. 70/1965 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákona č. 29/1968 Sb., se doplňuje takto:

Do § 6 se vkládá za ustanovení o orgánech Sboru národní bezpečnosti na území hlavního města Slovenska Bratislavy další věta tohoto znění:

"Městská správa Veřejné bezpečnosti v Brně vykonává působnost okresního oddělení Veřejné bezpečnosti; krajská správa Sboru národní bezpečnosti v Brně vykonává působnost též na území města Brna."

§ 24

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.

Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.

V zákoně č. 175/1968 Sb., o městě Brně, popřípadě v jiných předpisech uvádějí komise lidové kontroly nebo kde se tím rozumějí pod obecným označením "komise", jde o výbory lidové kontroly. Kde se v předpise uvádějí komise lidové kontroly nebo kde se tím rozumějí pod obecným označením "komise", jde o výbory lidové kontroly.