Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

81/1968 Sb. znění účinné od 28. 6. 1968 do 31. 12. 1969

81

 

Ústavní zákon

ze dne 25. června 1968,

jímž se přechodně upravují některé otázky voleb soudců

 

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

Článek 1

(1)

Soudce oprávněné zasedat ve zvláštních senátech provádějících přezkumné řízení podle zákona o soudní rehabilitaci volí pro Nejvyšší soud, pro vyšší vojenské soudy a pro krajské soudy v českých krajích Národní shromáždění, pro krajské soudy na Slovensku Slovenská národní rada.

(2)

Za soudce zvláštních senátů mohou být voleni soudci z povolání a také i jiní občané, kteří splňují předpoklady pro volbu soudce z povolání. Volbou se všichni stávají soudci z povolání tohoto soudu, pro který byli zvoleni.

(3)

Soudce zvláštních senátů může odvolat jen orgán, který je zvolil. Skončení volebního období, jak bylo upraveno v § 2 ústavního zákona č. 112/1967 Sb., se soudců zvláštních senátů nedotýká.

Článek 2

Soudce okresních soudů volí, popřípadě odvolávají v době do konce volebního období upraveného v § 2 ústavního zákona č. 112/1967 Sb. krajské národní výbory. Na volby se přiměřeně použije ustanovení o volbách soudců krajského soudu.

Článek 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.