Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

85/1968 Sb. znění účinné od 28. 6. 1968 do 19. 10. 1971

Dle § 2 zákona č. 276/2023 Sb. se tento zákon považuje za výslovně zrušený.

85

 

ZÁKON

ze dne 27. června 1968,

kterým se mění zákon o komisích lidové kontroly a zákon o národních výborech

 

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

(1)

Ustanovení zákona č. 70/1967 Sb., o komisích lidové kontroly, která upravují vztah Ústřední komise lidové kontroly k vládě, a dále ustanovení tohoto zákona o závodních komisích lidové kontroly se zrušují.

(2)

Zákon č. 70/1967 Sb. se proto mění takto:

1.

Ustanovení § 2 zní:

Soustavu komisí lidové kontroly tvoří

a)

Ústřední komise lidové kontroly jako kontrolní orgán Národního shromáždění,

b)

Komise lidové kontroly Slovenské národní rady jako kontrolní orgán Slovenské národní rady a oblastní orgán Ústřední komise lidové kontroly,

c)

komise lidové kontroly národních výborů jako jejich kontrolní orgány.

 

2.

V § 3 se vypouští ustanovení odstavce 2 a ustanovení odstavce 3, který se označuje jako odstavec 2, zní:

(2) Zastupitelský sbor může odvolat jednotlivé členy komise, kterou zvolil, a na místo odvolaných členů zvolit nové členy․

 

3.

Ustanovení § 4 zní:

(1) Komise lidové kontroly vyššího stupně je oprávněna při plnění kontrolních úkolů jí uložených vyžadovat součinnost komisí lidové kontroly nižšího stupně a dávat jim za tím účelem pokyny.

(2) Komise lidové kontroly vyššího stupně metodicky řídí komise lidové kontroly nižšího stupně.

 

4.

Ustanovení § 7 zní:

(1) Ústřední komise lidové kontroly plní úkoly, které jí uloží Národní shromáždění; za svou činnost odpovídá Národnímu shromáždění.

(2) Předsednictvo Národního shromáždění schvaluje plán činnosti Ústřední komise lidové kontroly.

(3) Ústřední komise lidové kontroly podává zprávy o své činnosti Národnímu shromáždění.

 

5.

Ustanovení § 8 zní:

Ústřední komise lidové kontroly je oprávněna k plnění úkolů uložených Národním shromážděním vyžadovat součinnost ostatních komisí lidové kontroly a dávat jim za tím účelem pokyny.

 

6.

Ustanovení § 9 odst. 1 zní:

(1) Ústřední komise lidové kontroly při plnění úkolů uložených Národním shromážděním zejména kontroluje

a)

plnění zákonů a ostatních právních předpisů, usnesení Národního shromáždění a jeho předsednictva a usnesení vlády,

b)

účinnost řídící práce státních orgánu a socialistických organizací při řešení problémů rozvoje národního hospodářství a kultury,

c)

stav a úroveň vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících ve státních orgánech a socialistických organizacích,

d)

účinnost práce ostatních kontrolních orgánů.

 

7.

Ustanovení § 10 zní:

Ústřední komise lidové kontroly

a)

předkládá Národnímu shromáždění stanovisko k státnímu závěrečnému účtu,

b)

navrhuje na základě zkušeností z kontrolní činnosti Národnímu shromáždění provedení kontrol v jednotlivých odvětvích, oborech neboúsecíchnárodního hospodářství, kultury nebo státní správy,

c)

metodicky řídí kontrolní činnost ostatních komisí lidové kontroly a za tím účelem může vydávat i závazné směrnice,

d)

organizuje a zabezpečuje výzkum v oboru kontroly a výchovu funkcionářů a pracovníků komisí lidové kontroly a v dohodě s příslušnými ústředními orgány i výchovu funkcionářů a pracovníků jiných orgánů a organizací, kteří provádějí kontrolu.“

 

8.

Ustanovení § 13 odst. 1 zní:

(1) Komise lidové kontroly Slovenské národní rady plní úkoly v rozsahu určeném Slovenskou národní radou a úkoly, jejichž splnění si v rámci úkolů uložených Národním shromážděním vyžádá Ústřední komise lidové kontroly.

 

9.

Ustanovení § 14 zní:

Komise lidové kontroly Slovenské národní rady je oprávněna k plnění úkolů uložených Slovenskou národní radou nebo vyžádaných Ústřední komisí lidové kontroly vyžadovat součinnost ostatních komisí lidové kontroly na Slovensku a dávat jim za tím účelem pokyny. Komise lidové kontroly Slovenské národní rady se podílí na metodickém řízení kontrolní činnosti komisí lidové kontroly národních výborů na Slovensku.

 

10.

Ustanovení části páté, § 17 až 19, se vypouštějí.

Čl. II

Zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech, se mění takto:

V § 60 se vypouštějí ustanovení odstavce 2 a ustanovení odstavce 3 se označuje jako odstavec 2, který zní:

(2) Odborné práce pro komisi lidové kontroly národního výboru obstarává její aparát. Počty pracovníků aparátu a náklady na ně určuje plenární zasedání národního výboru na návrh komise lidové kontroly.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.