Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

92/1968 Sb. znění účinné od 1. 7. 1968 do 31. 12. 1992

92

 

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 28. června 1968,

jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení

č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb. a č. 117/1967 Sb.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví v dohodě s ministerstvem zemědělství a výživy, s Ústřední radou odborů a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 19a odst. 6 a § 144 zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění zákonů č. 141/1965 Sb., č. 116/1967 Sb. a č. 89/1968 Sb. (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb. a č. 117/1967 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

 

1.

§ 4 písm. ch) a i) zní:

ch)

doba, po kterou matka nebo žena, která převzala dítě do trvalé péče, pečovala o dítě ve věku do tří let nebo o invalidního nezletilce, který potřeboval stálé péče a nebyl umístěn v ústavu sociální péče,

i)

doba, po kterou družstevník byl veden v evidenci národního výboru jako uchazeč o zaměstnání.

 

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).

 

Z odkazu nad § 4 se vypouští citace § 22.

 

2.

V § 10 odst. 1 se vypouštějí slova „a peněžité pomoci v mateřství za prvních 18 týdnů ( § 22 odst. 3 zákona)“.

 

V odstavci 2 téhož paragrafu se na konci vypouštějí slova „a pro peněžitou pomoc v mateřství, pokud se stanoví podle délky doby pracovní činnosti v družstvu ( § 22 odst. 3 zákona)“.

 

3.

§ 19 zní:

§ 19

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání

 

(1) Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání po skončení povinné školní docházky se z hlediska poskytování přídavků na děti považuje

a)

příprava v učebním poměru, 1)

b)

příprava v pracovním poměru, 2)

c)

příprava pro povolání v zařízeních pro mládež vyžadující zvláštní péče, 3)

d)

studium na školách zřízených podle školských předpisů, které poskytují střední, vyšší a vysokoškolské vzdělání, 4) s výjimkou studia při zaměstnání (externího, dálkového, večerního apod․) a studia po dobu výkonu vojenské základní služby.

(2) Jako doba studia se posuzuje také

a)

doba od skončení výuky v jednom školním roce do počátku výuky v následujícím školním roce, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu,

b)

doba školních prázdnin, navazujících bezprostředně na skončení studia, pokud dítě nevstoupilo do trvalého zaměstnání, popřípadě nezačalo vykonávat jinou trvalou pracovní činnost,

c)

doba po absolvování školy, která je v jednotlivých oborech stanovena pro vykonání závěrečné zkoušky nebo obhájení diplomní práce, nejdéle však doba jednoho roku, pokud dítě nevstoupilo do trvalého zaměstnání, popřípadě nezačalo vykonávat jinou trvalou pracovní činnost,

d)

studium na jiných školách nebo v kursech, jestliže je svým rozsahem a úrovní podle rozhodnutí ministerstva (pověřenctva) školství postaveno na roveň studiu na školách uvedených v odstavci 1 písm. d).

 

4.

§ 20 zní:

§ 20

Vlastní příjem dítěte

 

(1) Do vlastního příjmu dítěte se zahrnuje mzda (odměna, náhrada mzdy) a jiné opakující se příjmy náležející přímo dítěti. Do vlastního příjmu dítěte se počítá úhrn takových příjmů, které dítě mělo v kalendářním měsíci; přitom pro poskytnutí přídavků za běžný kalendářní měsíc je rozhodný vlastní příjem dítěte v bezprostředně předcházejícím kalendářním měsíci, pokud tento měsíc spadá do doby soustavné přípravy na budoucí povolání.

(2) Do vlastního příjmu dítěte se nezahrnují:

a)

stipendia poskytovaná podle příslušných stipendijních předpisů; do vlastního příjmu se však zahrnují stipendia, která mají povahu náhrady výdělku,

b)

hodnota bezplatného internátního zaopatření a bezplatně poskytovaných jídel a ošacení podle předpisů o hmotném zaopatření mládeže připravující se na budoucí povolání a hodnota naturálií, které se poskytují studentům vysokých škol při výkonu vojenských povinností o prázdninách,

c)

výživné (alimenty) poskytované na dítě,

d)

sirotčí důchod včetně případného zvýšení pro bezmocnost,

e)

výdělek za práci konanou v době od skončení výuky v jednom školním roce do počátku výuky v následujícím školním roce, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu na téže nebo jiné škole, výdělek za práci v době školních prázdnin v případech uvedených v § 19 odst. 2 písm. b), jakož i výdělek, který učeň nebo mladistvý připravující se na budoucí povolání v pracovním poměru získal za práci konanou v době dovolené na zotavenou,

f)

výdělek studenta (žáka) za práce organizované nebo zadané školou nebo v dohodě se školskými orgány,

g)

příležitostný výdělek za výpomoci nebo za obdobné dočasné práce, jakož i výdělek za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 5)

(3) Je-li dítě v učebním poměru k družstvu, které odměňuje práci podle pracovních jednotek, stanoví se jeho vlastní příjem za odpracované pracovní jednotky tak, že se peněžní hodnota pracovní jednotky v plánované výši, včetně hodnoty naturálií připadajících na tuto jednotku, vynásobí počtem pracovních jednotek, jež učeň odpracoval v kalendářním měsíci; má-li učeň ještě jiné příjmy uvedené v odstavci 1, přihlíží se k úhrnu všech příjmů.

(4) Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány, zda a v jakém rozsahu se zahrnují do vlastního příjmu dítěte společenské podpory na děti, které budou zavedeny nebo nově upraveny po 30. červnu 1968.

 

5.

§ 21 se zrušuje.

 

6.

V § 22 se dosavadní ustanovení označuje jako odstavec 1 a připojuje se odstavec 2, který zní:

(2) Do pracovní doby rozhodné pro zápočet pracovního dne podle předchozího odstavce se započítává pro účely přídavků na děti doba odpracovaná v souběžném zaměstnání.

 

7.

Dosavadní ustanovení § 23 se označuje jako odstavec 1 a připojuje se odstavec 2, který zní:

(2) V měsíci, v němž vstoupil do družstva družstevník, který nebyl zaměstnán ani příslušníkem ozbrojených sil ani členem družstva, se jako pracovní dny započítávají dny uvedené v § 30 odst. 3 písm. a), b) a c) zákona, dny, po které se družstevník soustavně připravoval na budoucí povolání ( § 19), dny, po které pobíral důchod z důchodového zabezpečení, jakož i dny, po které byl veden v evidenci národního výboru jako uchazeč o zaměstnání.

 

8.

§ 24 až 31 včetně nadpisů se zrušují.

 

9.

§ 32 zní:

§ 32

Pobyt dítěte v ústavu

 

Denní nebo týdenní pobyt dítěte v ústavu (zařízení) pro péči o mládež se nepovažuje za plné přímé zaopatření dítěte ve smyslu § 35 zákona, je-li dítě také v pravidelné péči rodiče nebo jiného oprávněného.

 

10.

§ 33 zní:

§ 33

Přídavky na vnuky a sourozence

 

Družstevníku náležejí přídavky na děti na jeho vnuka a sourozence, jsou-li splněny podmínky stanovené pro nárok na přídavky na děti, má-li družstevník vnuka (sourozence) v přímém zaopatření a nelze-li přídavky na děti (výchovné) přiznat ze zabezpečení (nemocenského pojištění nebo materiálního zabezpečení příslušníků ozbrojených sil) žádného z rodičů dítěte.

 

11.

Za § 33 se vkládá nový § 33a, který zní:

§ 33a

Souběh přídavků a výchovného v jedné rodině

 

(1) Náleží-li téže rodině na některé děti družstevníka nebo jeho manžela výchovné k důchodu a na ostatní přídavky na děti, poskytuje se na žádost družstevníka k součtu přídavků a výchovného, které se poskytují na tyto děti, doplatek do výše přídavků, které by družstevníku jinak náležely na všechny tyto děti; předpokladem pro takový postup je, že u dítěte, na které se poskytuje výchovné, jsou jinak splněny podmínky stanovené pro přiznání přídavků na děti.

(2) Jestliže zanikl nárok na výchovné k důchodu a na dítě bylo poskytnuto výchovné ještě za část kalendářního měsíce, za který byly splněny také podmínky pro přiznání přídavků na toto dítě, poskytnou se přídavky snížené o část vypláceného výchovného připadající na tento měsíc.

 

12.

§ 34 zní:

§ 34

Přídavky na děti v jiných případech

 

Okresní národní výbor může v jednotlivých odůvodněných případech

a)

přiznat přídavky na dítě, které po skončení povinné školní docházky nemohlo být z vážných důvodů přijato do učebního poměru nebo do zaměstnání (trvalé pracovní činnosti v družstvu), je-li plně odkázáno výživou na družstevníka, nejdéle však do konce školního roku, který bezprostředně následuje po skončení povinné školní docházky,

b)

přiznat přídavky na děti, jestliže družstevník nemohl splnit podmínku odpracování stanoveného počtu pracovních dnů z jiných vážných důvodů nebo v jiných případech, než které jsou uvedeny v zákoně, nebo družstevnice nemohla tuto podmínku splnit, protože čerpala další (neplacenou) mateřskou dovolenou,

c)

přiznat přídavky na děti ze zabezpečení družstevníka, který má dítě v přímém zaopatření, i když nepatří do okruhu oprávněných, jestliže oprávněný s tímto postupem souhlasí a nebude přídavky sám pobírat a jestliže takový postup je ve prospěch dítěte; souhlasu oprávněného není třeba, je-li prokázáno, že neplní pravidelně podmínky pro poskytování přídavků na děti, zejména podmínku odpracování stanoveného počtu pracovních dnů a ohrožuje tak plynulé poskytování přídavků.

 

13.

§ 36 zní:

§ 36

Souběh nároků

 

Jsou-li podmínky pro poskytování přídavků na děti splněny u několika družstevníků a dítě není v přímém zaopatření žádného z nich, poskytnou se přídavky, pokud se nedohodnou jinak za zabezpečení toho z nich, kdo na dítě přispívá vyšší částkou; do této částky se nezahrnují přídavky přiznané na toto dítě. To platí obdobně, je-li více oprávněných z různých soustav zabezpečení (pojištění).

 

14.

Za § 36 se vkládá nový § 36a, který zní:

§ 36a

Přídavky na děti v trvalé péči nahrazující péči rodičů

 

Přídavky se přiznají, jsou-li jinak splněny stanovené podmínky, také na dítě, které má družstevník nebo jeho manžel v trvalé péči nahrazující péči rodičů; předpokladem je, že na toto dítě nelze přiznat přídavky ze zabezpečení (pojištění) někoho jiného.

 

15.

§ 58 zní:

§ 58

Sirotčí důchod a výchovné

K § 68 odst. 4 a § 73 odst. 5 zákona

 

Za vlastní příjem dítěte se nepovažují příjmy uvedené v § 20 odst. 2.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1968.

Ministr:

Štanceľ v. r.