Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

2/1969 Sb. znění účinné od 1. 1. 2024

Ústavním zákonem České národní rady č. 53/1990 Sb., o změně názvu České socialistické republiky, se s účinností od 6. 3. 1990 název „Česká socialistická republika“ změnil na „Česká republika“. Podle čl. 2 ústavního zákona, pokud je v dosavadních ústavních a jiných zákonech uveden název „Česká socialistická republika“, rozumí se tím „Česká republika“.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 464/2023 Sb.

1.1.2024

zákonem č. 349/2023 Sb.

1.1.2024

zákonem č. 172/2023 Sb.

1.8.2023

Více...

2

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 8. ledna 1969

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Část první

Zřízení ústředních orgánů státní správy (§ 1-2)

§ 1

[Ústřední orgány státní správy, v jejichž čele je člen vlády]

V České republice působí tyto ústřední orgány státní správy, v jejichž čele je člen vlády:

1.

Ministerstvo financí,

2.

Ministerstvo zahraničních věcí,

3.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

4.

Ministerstvo kultury,

5.

Ministerstvo práce a sociálních věcí,

6.

Ministerstvo zdravotnictví,

7.

Ministerstvo spravedlnosti,

8.

Ministerstvo vnitra,

9.

Ministerstvo průmyslu a obchodu,

10.

Ministerstvo pro místní rozvoj,

11.

Ministerstvo zemědělství,

12.

Ministerstvo obrany,

13.

Ministerstvo dopravy,

14.

Ministerstvo životního prostředí.

§ 1a

zrušen

§ 2

[Další ústřední orgány státní správy]

Čl. I bod 1 zákona č. 284/2021 Sb. měl na konci bodu 17 tečku nahradit čárkou a doplnit bod 18 (Nejvyšší stavební úřad). Tento novelizační bod však byl zrušen ještě před nabytím účinnosti. Čl. III zákona č. 471/2022 Sb. měl s účinností k 1. 1. 2023 na konci bodu 18 tečku nahradit čárkou a doplnit bod 19 (Digitální a informační agentura). Čl. III zákona č. 152/2023 Sb., účinný k 1. 7. 2023, bod 18 zrušuje a dosavadní bod 19 označuje jako bod 18.

V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy:

1.

Český statistický úřad,

2.

Český úřad zeměměřický a katastrální,

3.

Český báňský úřad,

4.

Úřad průmyslového vlastnictví,

5.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,

6.

Správa státních hmotných rezerv,

7.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost,

8.

Národní bezpečnostní úřad,

9.

Energetický regulační úřad,

10.

Úřad vlády České republiky,

11.

Český telekomunikační úřad,

12.

Úřad pro ochranu osobních údajů,

13.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání,

14.

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí,

15.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

16.

Národní sportovní agentura.

17.

Digitální a informační agentura.

Část druhá

Okruh působnosti ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele je člen vlády České socialistické republiky (§ 3-19)

Ústavním zákonem České národní rady č. 53/1990 Sb., o změně názvu České socialistické republiky, se s účinností od 6. 3. 1990 název „Česká socialistická republika“ změnil na „Česká republika“. Podle čl. 2 ústavního zákona, pokud je v dosavadních ústavních a jiných zákonech uveden název „Česká socialistická republika“, rozumí se tím „Česká republika“.

§ 3

zrušen

§ 4

[Ministerstvo financí]

(1)

Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, fiskální politiku, makroekonomické a fiskální prognózy pro přípravu státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů, finanční trh, regulaci vydávání elektronických peněz a ochranu zájmů spotřebitelů na finančním trhu s výjimkou výkonu dohledu nad finančním trhem v rozsahu působnosti České národní banky, pro zavedení jednotné měny euro na území České republiky, pro platební styk, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu, přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, účetnictví, audit a daňové poradenství, věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, ochranu zahraničních investic, hazardní hry, hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku státu, státní podporu stavebního spoření a státní příspěvek na penzijní připojištění, ceny a pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a vnitrostátní koordinaci při uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu, posuzuje dovoz subvencovaných výrobků a přijímá opatření na ochranu proti dovozu těchto výrobků.

(2)

Ministerstvo financí spolu s Českou národní bankou připravuje a předkládá vládě návrhy zákonných úprav v oblasti měny a peněžního oběhu a návrhy zákonných úprav, kterými se upravují postavení, působnost, organizace a činnost České národní banky, s výjimkou dohledu nad finančním trhem, platebním stykem a vydáváním elektronických peněz.

(3)

Ministerstvo financí zajišťuje členství v mezinárodních finančních institucích a finančních orgánech Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropské unie a dalších mezinárodních hospodářských seskupení, pokud toto členství nepřísluší výlučně České národní bance.

(4)

Ministerstvo financí koordinuje příjem zahraniční pomoci.

(5)

Ministerstvo financí zjišťuje účetní záznamy pro potřeby státu včetně sestavování účetních výkazů za Českou republiku podle zákona upravujícího účetnictví.

§ 5

zrušen

§ 6

[Ministerstvo zahraničních věcí]

(1)

Ministerstvo zahraničních věcí je ústředním orgánem státní správy České republiky pro oblast zahraniční politiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou pomoc, koordinuje vnější ekonomické vztahy, podílí se na sjednávání mezinárodních sankcí a koordinuje postoje České republiky k nim.

(2)

Ministerstvo zahraničních věcí zabezpečuje vztahy České republiky k ostatním státům, mezinárodním organizacím a integračním seskupením, koordinuje aktivity vyplývající z dvoustranné a mnohostranné spolupráce, s výjimkou věcí náležejících do působnosti Ministerstva spravedlnosti.

(3)

Ministerstvo zahraničních věcí dále zejména

a)

koordinuje činnost ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy v oblasti zahraničních vztahů na jim svěřených úsecích státní správy, působí k tomu, aby na těchto úsecích byly dodržovány závazky vyplývající pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jakož i z členství České republiky v mezinárodních organizacích,

b)

zajišťuje ochranu práv a zájmů České republiky a jejích občanů v zahraničí,

c)

řídí zastupitelské úřady v zahraničí,

d)

plní úkoly při zabezpečování styků s orgány cizích států v České republice a v zahraničí,

e)

plní úkoly při správě majetku České republiky v zahraničí,

f)

koordinuje a zabezpečuje přípravu, sjednávání a vnitrostátní projednávání mezinárodních smluv a dohod,

g)

zabezpečuje vyhlašování mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána,

h)

sleduje dodržování a provádění mezinárodních smluv a dohod z hlediska uplatňování zájmů zahraniční politiky České republiky,

i)

uděluje souhlas v případech dovozu a vývozu vojenského materiálu,

j)

zajišťuje přípravu pracovníků pro výkon zahraničních služeb,

k)

organizačně a technicky zabezpečuje volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a volbu prezidenta republiky v zahraničí a plní úkoly při volbách do Evropského parlamentu.

§ 7

[Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy]

(1)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež a tělesnou výchovu.

(2)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy koordinuje činnost ministerstev, jiných ústředních orgánů státní správy a profesních komor v oblasti systému uznávání odborné kvalifikace podle zvláštního zákona1 a v oblasti získávání kvalifikací v systému dalšího vzdělávání podle zvláštního právního předpisu1a.

(3)

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy je podřízena Česká školní inspekce.

§ 8

[Ministerstvo kultury]

Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní statky, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro rozhlasové a televizní vysílání, nestanoví-li zvláštní zákon jinak,2 dále pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury.

§ 9

[Ministerstvo práce a sociálních věcí]

(1)

Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy pro pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikaci, kolektivní vyjednávání, mzdy a jiné odměny za práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, sociální péči, péči o pracovní podmínky žen a mladistvých, právní ochranu mateřství, péči o rodinu a děti, péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a pro další otázky mzdové a sociální politiky.

(2)

Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s Ministerstvem financí připravuje a předkládá vládě návrhy právních úprav v oblasti odměňování státních zaměstnanců.

§ 10

[Ministerstvo zdravotnictví]

(1)

Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, poskytovatele zdravotních služeb v přímé řídící působnosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění , zdravotnický informační systém a elektronické zdravotnictví, pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh.

(2)

Součástí Ministerstva zdravotnictví je Český inspektorát lázní a zřídel.

(3)

Organizační součástí Ministerstva zdravotnictví je Inspektorát omamných a psychotropních látek.

§ 11

[Ministerstvo spravedlnosti]

Ust. § 2 bodu 4 zákona č. 517/2002 Sb. s účinností ode dne 1. 1. 2003 stanoví nové znění odstavce 5 včetně poznámky pod čarou č. 1. V novelzačním bodu odkaz na poznámku není, pouze poznámka samotná. Chybějící odkaz doplňujeme na vhodné místo v textu.

(1)

Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro soudy a státní zastupitelství.

(2)

Ministerstvo spravedlnosti vystavuje právní posudky k úvěrovým a garančním dohodám, v nichž je smluvní stranou Česká republika.

(3)

Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro vězeňství; je mu podřízena Vězeňská služba České republiky. Ministerstvo spravedlnosti zajišťuje telekomunikační síť Vězeňské služby České republiky.

(4)

Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro probaci a mediaci.

(5)

Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů.

(6)

Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro ochranu oznamovatelů.

(7)

Ministerstvo spravedlnosti zastupuje Českou republiku při vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích Protokolů a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech3 a koordinuje provádění rozhodnutí příslušných mezinárodních orgánů.

(8)

Ministerstvo spravedlnosti poskytuje peněžitou pomoc obětem trestné činnosti a uspokojuje majetkové nároky osob poškozených trestným činem z peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí.

§ 12

[Ministerstvo vnitra]

(1)

Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro

a)

veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu,

b)

jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla,

c)

shromažďovací právo a sdružování v politických stranách a v politických hnutích,

d)

veřejné sbírky,

e)

archivnictví a spisovou službu,

f)

zbraně a střelivo,

g)

požární ochranu,

h)

cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků,

i)

územní členění státu,

j)

státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla a zřizování, uzavírání a změny charakteru hraničních přechodů,

k)

státní symboly,

l)

volby do zastupitelstev územní samosprávy, do Parlamentu České republiky, do Evropského parlamentu konané na území České republiky a volbu prezidenta republiky,

m)

krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu obyvatelstva a integrovaný záchranný systém.

(2)

Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti správního řízení, správního trestání, spisové služby a postupů podle kontrolního řádu.

(3)

Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti organizace a výkonu veřejné správy .

(4)

Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů a státní služby.

(5)

Ministerstvo vnitra zajišťuje komunikační sítě pro Policii České republiky, složky integrovaného záchranného systému a územní orgány státní správy a provozuje informační systém pro nakládání s utajovanými informacemi mezi orgány veřejné moci.

(6)

Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu pro komunikační technologie.

(7)

Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti evropských politických stran a evropských politických nadací se sídlem na území České republiky.

§ 13

[Ministerstvo průmyslu a obchodu]

(1)

Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro

a)

státní průmyslovou politiku, obchodní politiku, zahraničně ekonomickou politiku, tvorbu surovinové politiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, využívání nerostného bohatství, energetiku, teplárenství, plynárenství, těžbu, úpravu a zušlechťování ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud,

b)

hutnictví, strojírenství, elektrotechniku a elektroniku, pro průmysl chemický a zpracování ropy, gumárenský a plastikářský, skla a keramiky, textilní a oděvní, kožedělný a polygrafický, papíru a celulózy a dřevozpracující a pro výrobu stavebních hmot, stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, sběrné suroviny a kovový odpad,

c)

vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů, zahraniční obchod a podporu exportu,

d)

prověřování zahraničních investic,

e)

věci malých a středních podniků a pro věci živností,

f)

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,

g)

průmyslový výzkum, rozvoj techniky a technologií,

h)

elektronické komunikace a poštovní služby, s výjimkou věcí svěřených do působnosti Českého telekomunikačního úřadu.

(2)

Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy ve věcech komoditních burz s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva zemědělství.

(3)

Ministerstvo průmyslu a obchodu

a)

koordinuje zahraničně obchodní politiku České republiky ve vztahu k jednotlivým státům,

b)

zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných obchodních a ekonomických dohod včetně komoditních dohod,

c)

realizuje obchodní spolupráci s ES, ESVO, GATT a jinými mezinárodními organizacemi a integračními seskupeními,

d)

řídí a vykonává činnosti spojené s uplatňováním licenčního režimu v oblasti hospodářských styků se zahraničím,

e)

posuzuje dovoz dumpingových výrobků a přijímá opatření na ochranu proti dovozu těchto výrobků.

(4)

Ministerstvo průmyslu a obchodu řídí puncovnictví a zkoušení drahých kovů.

(5)

Ministerstvu průmyslu a obchodu je podřízena Česká energetická inspekce, Česká obchodní inspekce, Puncovní úřad a Licenční úřad.

§ 14

[Ministerstvo pro místní rozvoj]

Zákon č. 284/2021 Sb. měl v § 14 odst. 1 s účinností od 1. 7. 2023 rušit slova " územního plánování a stavebního řádu, vyvlastnění" (část první, čl. I., novelizační bod 2). Tato novela však byla zrušena před vlastním nabytím účinnosti zákonem č. 152/2023 Sb. Zákon č. 152/2023 Sb. pak do tohoto samého ustanovení vkládá zpět slova "územního plánování a stavebního řádu, vyvlastnění" neuvědomujíc si, že zrušením novely 284/2021 Sb. k odstranění původních slov nikdy nedošlo. Vzniklou duplicitu jsem tak do zákona nezapracovali.

(1)

Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování a stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu a pohřebnictví.

(2)

Ministerstvo pro místní rozvoj

a)

spravuje finanční prostředky určené k zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu,

b)

koordinuje činnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu, včetně koordinace financování těchto činností, pokud tyto prostředky přímo nespravuje.

(3)

Ministerstvo pro místní rozvoj zabezpečuje informační metodickou pomoc vyšším územním samosprávným celkům, městům, obcím a jejich sdružením.

(4)

Ministerstvo pro místní rozvoj zajišťuje činnosti spojené s procesem zapojování územních samosprávných celků do evropských regionálních struktur.

§ 15

[Ministerstvo zemědělství]

(1)

Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, s výjimkou ochrany zemědělského půdního fondu, pro vodní hospodářství, s výjimkou ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod, a pro potravinářský průmysl. Je rovněž ústředním orgánem státní správy lesů, myslivosti a rybářství, s výjimkou území národních parků.

(2)

Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy ve věcech komoditních burz, které organizují obchody se zbožím pocházejícím ze zemědělské a lesní výroby, včetně výrobků vzniklých jeho zpracováním.

(3)

Ministerstvo zemědělství řídí Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Státní veterinární správu České republiky, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Českou plemenářskou inspekci.

(4)

Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy ve věcech veterinární péče, rostlinolékařské péče, péče o potraviny, péče o ochranu zvířat proti týrání a pro ochranu práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.

§ 16

[Ministerstvo obrany]

(1)

Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní správy zejména pro

a)

zabezpečování obrany České republiky,

b)

řízení Armády České republiky,

c)

správu vojenských újezdů.

(2)

Ministerstvo obrany jako orgán pro zabezpečování obrany

a)

se podílí na zpracování návrhu vojenské obranné politiky státu,

b)

připravuje koncepci operační přípravy státního území,

c)

navrhuje potřebná opatření k zajištění obrany státu vládě České republiky, Radě obrany České republiky a prezidentu České republiky,

d)

koordinuje činnost ústředních orgánů, správních orgánů a orgánů samosprávy a právnických osob důležitých pro obranu státu při přípravě k obraně,

e)

řídí vojenské zpravodajství,

f)

zabezpečuje nedotknutelnost vzdušného prostoru České republiky,

g)

organizuje a provádí opatření k mobilizaci Armády České republiky, k vedení evidence občanů podléhajících branné povinnosti a k vedení evidence věcných prostředků, které budou za branné pohotovosti poskytnuty pro potřeby Armády České republiky,

h)

povolává občany České republiky k plnění branné povinnosti.

(3)

Ministerstvo obrany v rámci evropských bezpečnostních struktur organizuje součinnost s armádami jiných států.

(4)

Ministerstvo obrany vykonává státní dozor nad radiační ochranou ve vojenských objektech.

(5)

Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů ve věcech státní správy na úseku civilní ochrany přecházejí z Ministerstva obrany na Ministerstvo vnitra dnem nabytí účinnosti zákona o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

§ 17

[Ministerstvo dopravy]

Ministerstvo dopravy je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování.

§ 18

zrušen

§ 19

[Ministerstvo životního prostředí]

Ústavním zákonem České národní rady č. 53/1990 Sb., o změně názvu České socialistické republiky, se s účinností od 6. 3. 1990 název „Česká socialistická republika“ změnil na „Česká republika“. Podle čl. 2 ústavního zákona, pokud je v dosavadních ústavních a jiných zákonech uveden název „Česká socialistická republika“, rozumí se tím „Česká republika“.

(1)

Ministerstvo životního prostředí je orgánem vrchního státního dozoru ve věcech životního prostředí.

(2)

Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro ochranu přirozené akumulace vod, ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti povrchových a podzemních vod, pro ochranu ovzduší, pro ochranu přírody a krajiny, pro oblast provozování zoologických zahrad, pro ochranu zemědělského půdního fondu, pro výkon státní geologické služby, pro ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod, pro geologické práce a pro ekologický dohled nad těžbou, pro odpadové hospodářství a pro posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které přesahují státní hranice. Dále je ústředním orgánem státní správy pro myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích. Je rovněž ústředním orgánem státní správy pro státní ekologickou politiku, pro systém značení ekologicky šetrných výrobků a služeb a pro program podporující dobrovolnou účast v systému řízení podniku a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (Program EMAS).

(3)

K zabezpečení řídící a kontrolní činnosti vlády České socialistické republiky ministerstvo životního prostředí koordinuje ve věcech životního prostředí postup všech ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky.

(4)

Ministerstvo životního prostředí zabezpečuje a řídí jednotný informační systém o životním prostředí, včetně plošného monitoringu na celém území České republiky, a to i v návaznosti na mezinárodní dohody.

(5)

Ministerstvo životního prostředí spravuje Fond tvorby a ochrany životního prostředí České socialistické republiky.

(6)

Ministerstvu životního prostředí je podřízena Česká inspekce životního prostředí a Český hydrometeorologický ústav.

Část třetí

Zásady činnosti ústředních orgánů státní správy (§ 20-28a)

§ 20

[Působnost ministerstev]

Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy uvedené v části první (dále jen "ministerstva") plní v okruhu své působnosti úkoly stanovené v zákonech a v jiných obecně závazných právních předpisech a úkoly vyplývající z členství České republiky v Evropské unii a v ostatních integračních seskupeních a mezinárodních organizacích, pokud jsou pro Českou republiku závazné.

§ 21

[Závaznost zákonů]

Ministerstva se ve veškeré své činnosti řídí ústavními a ostatními zákony a usneseními vlády.

§ 22

[Obsah činnosti]

Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své působnosti, analyzují dosahované výsledky a činí opatření k řešení aktuálních otázek. Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví a řešení stěžejních otázek, které předkládají vládě České republiky. O návrzích závažných opatření přiměřeným způsobem informují veřejnost.

§ 23

[Podklady pro sestavení návrhů státních rozpočtů]

Ústavním zákonem České národní rady č. 53/1990 Sb., o změně názvu České socialistické republiky, se s účinností od 6. 3. 1990 název „Česká socialistická republika“ změnil na „Česká republika“. Podle čl. 2 ústavního zákona, pokud je v dosavadních ústavních a jiných zákonech uveden název „Česká socialistická republika“, rozumí se tím „Česká republika“.

Ministerstva předkládají za svěřená odvětví podklady potřebné pro sestavení návrhů státních rozpočtů republiky a pro přípravu jiných opatření širšího dosahu. Zaujímají stanovisko k návrhům, které předkládají vládě České socialistické republiky jiná ministerstva, pokud se týkají okruhu jejich působnosti.

§ 24

[Legislativní činnost]

Ústavním zákonem České národní rady č. 53/1990 Sb., o změně názvu České socialistické republiky, se s účinností od 6. 3. 1990 název „Česká socialistická republika“ změnil na „Česká republika“. Podle čl. 2 ústavního zákona, pokud je v dosavadních ústavních a jiných zákonech uveden název „Česká socialistická republika“, rozumí se tím „Česká republika“.

Ministerstva pečují o náležitou právní úpravu věcí patřících do působnosti České socialistické republiky; připravují návrhy zákonů a jiných právních předpisů týkajících se věcí, které patří do jejich působnosti, jakož i návrhy, jejichž přípravu jim vláda uložila; dbají o zachovávání zákonnosti v okruhu své působnosti a činí podle zákonů potřebná opatření k nápravě.

§ 25

[Mezinárodní spolupráce]

Ministerstva zabezpečují ve své působnosti úkoly související se sjednáváním mezinárodních smluv, s rozvojem mezistátních styků a mezinárodní spolupráce. Zabezpečují ve své působnosti úkoly, které vyplývají pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jakož i z členství v mezinárodních organizacích.

§ 26

zrušen

§ 27

[Výměna informací]

Ministerstva si navzájem vyměňují potřebné informace a podklady. Nižší orgány státní správy jim podávají zprávy a sdělují údaje, které si příslušná ministerstva vyžadují v rozsahu nezbytně nutném pro plnění svých úkolů.

§ 28

[Úřad vlády České republiky]

(1)

Činnost ministerstev řídí, kontroluje a sjednocuje vláda České republiky.

(2)

Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky, jejích orgánů, členů vlády, kteří nejsou pověřeni řízením ministerstva nebo jiného úřadu, a orgánů, o nichž tak stanoví zvláštní zákon nebo tak rozhodne vláda, plní Úřad vlády České republiky.

(3)

Vedoucího Úřadu vlády České republiky jmenuje a odvolává vláda České republiky. Činnost Úřadu vlády České republiky řídí vedoucí Úřadu vlády České republiky, s výjimkou organizačních věcí státní služby a služebních vztahů státních zaměstnanců; v těchto věcech postupuje vedoucí Úřadu vlády České republiky podle zákona o státní službě.

(4)

V Úřadu vlády České republiky se zřizuje pracovní místo poradce pro národní bezpečnost, který je tajemníkem Bezpečnostní rady státu. Poradce pro národní bezpečnost na návrh předsedy vlády jmenuje a odvolává vláda. Poradce pro národní bezpečnost se podílí na koordinaci činnosti státních orgánů v oblasti zajišťování bezpečnosti a obrany České republiky a na základě rozhodnutí vlády zastupuje Českou republiku při jednáních s cizími státy a mezinárodními organizacemi ve věcech týkajících se bezpečnosti a obrany České republiky, včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v mezinárodních organizacích nebo institucích. Poradci pro národní bezpečnost náleží plat a naturální plnění jako vedoucímu Úřadu vlády České republiky. Poradce pro národní bezpečnost je z výkonu své funkce odpovědný předsedovi vlády a v rozsahu stanoveném vládou je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci zařazenému v Úřadu vlády České republiky příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě.

§ 28a

[Poradní orgány vlády]

Vláda může zřídit jako svůj poradní orgán Legislativní radu. V jejím čele stojí člen vlády. Vláda může jako svůj poradní orgán zřídit rovněž Radu hospodářské a sociální dohody; v jejím čele stojí předseda vlády.

Část čtvrtá

Závěrečná ustanovení (§ 29-31)

§ 29

[Právní úprava]

Ústavním zákonem České národní rady č. 53/1990 Sb., o změně názvu České socialistické republiky, se s účinností od 6. 3. 1990 název „Česká socialistická republika“ změnil na „Česká republika“. Podle čl. 2 ústavního zákona, pokud je v dosavadních ústavních a jiných zákonech uveden název „Česká socialistická republika“, rozumí se tím „Česká republika“.

(1)

Právní poměry organizací zabývajících se v České socialistické republice rozhlasovým a televizním vysíláním a agenturním zpravodajstvím a jejich vztahy k ústředním orgánům České socialistické republiky upraví zákon České národní rady.

(2)

Zákon České národní rady též upraví právní poměry akademie věd v České socialistické republice a její vztahy k ústředním orgánům České socialistické republiky.

§ 30

[Zrušovací ustanovení]

Ústavním zákonem České národní rady č. 53/1990 Sb., o změně názvu České socialistické republiky, se s účinností od 6. 3. 1990 název „Česká socialistická republika“ změnil na „Česká republika“. Podle čl. 2 ústavního zákona, pokud je v dosavadních ústavních a jiných zákonech uveden název „Česká socialistická republika“, rozumí se tím „Česká republika“.

V České socialistické republice neplatí tyto předpisy:

1.

zákon č. 104/1963 Sb., o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch;

2.

ustanovení § 4 vládního nařízení č. 10/1958 Sb., pokud stanoví podřízení Ústřední správy geodézie a kartografie ministru vnitra;

3.

ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 115/1965 Sb., pokud stanoví podřízení Ústředního geologického úřadu ministerstvu hornictví.

§ 31

[Účinnost]

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Dr. Císař v. r.

Ing. Rázl v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Část desátá zákona č. 517/2002 Sb.1.1.2003
§ 3 zákona č. 219/2002 Sb.28.5.2002
Čl. I zákona č. 135/1996 Sb.24.5.1996


Poznámky pod čarou:

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

Např. zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

Uveřejněny pod č. 120/1976 Sb. a č. 209/1992 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).

1a

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

2

Např. zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

3

Uveřejněny pod č. 120/1976 Sb. a č. 209/1992 Sb.