Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

57/1969 Sb. znění účinné od 1. 7. 1969 do 31. 12. 1992

Dle § 2 zákona č. 276/2023 Sb. se tento ústavní zákon považuje za výslovně zrušený.

57

 

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 5. června 1969,

jímž se mění některá ustanovení ústavy a ústavního zákona

č. 81/1968 Sb.

Federální shromáždění Československé socialistické republiky

se usneslo na tomto ústavním zákoně:

Č á s t p r v n í

(§ 1)

§ 1

Ústava ve znění pozdějších ústavních zákonů se mění takto:

1.

Článek 86 odst. 1 zní:

"(1) Národní výbory jsou orgány státní moci a správy v obvodech, které určí zákony národních rad."

 

2.

Článek 91 zní: "Stupně a druhy národních výborů, jakož i jejich postavení, působnost a organizaci, upravují v mezích ústavních zákonů Československé socialistické republiky zákony národních rad."

Č á s t d r u h á

(§ 2)

§ 2

Ústavní zákon č. 81/1968 Sb., jímž se přechodně upravují některé otázky voleb soudců, se mění takto:

1.

Článek 1 odst. 1 zní:

"(1) Soudce oprávněné zasedat ve zvláštních senátech provádějících přezkumné řízení podle zákona o soudní rehabilitaci volí pro Nejvyšší soud a pro vyšší vojenské soudy Federální shromáždění, pro krajské soudy v České socialistické republice Česká národní rada a pro krajské soudy v Slovenské socialistické republice Slovenská národní rada."

 

2.

Článek 2 zní:

"Soudce krajských soudů a soudce okresních soudů zvolí, popřípadě odvolávají, v České socialistické republice Česká národní rada a v Slovenské socialistické republice Slovenská národní rada. Na volby soudců okresních soudů se přiměřeně použije ustanovení o volbách soudců krajských soudů."

Č á s t t ř e t í

(§ 3)

§ 3

Předsedy a náměstky okresních soudů a krajských soudů ustanovuje a odvolává na návrh příslušného ministra spravedlnosti v České socialistické republice předsednictvo České národní rady, v Slovenské socialistické republice předsednictvo Slovenské národní rady.

Č á s t č t v r t á

(§ 4-5)

§ 4

Dokud nebude vydán ústavní zákon upravující organizaci soudů a prokuratury podle čl. 145 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, mohou národní rady provádět nutné změny v sídlech a obvodech soudů a státních notářství zákonem.

§ 5

(1)

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1969.

(2)

Ustanovení § 2 a 3 pozbudou účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti ústavní zákon o soudech a prokuratuře podle čl. 145 ústavního zákona č. 143/1968 Sb.

Svoboda v. r.

Dr. Dubček v. r.

Ing. Černík v. r.