Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

37/1960 Sb. znění účinné od 11. 4. 1960 do 27. 2. 1964

37

 

Zákon

ze dne 9. dubna 1960

kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění

 

Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 27/1954 Sb., o volbách do Národního shromáždění, se mění a doplňuje takto:

1.

§ 1 odst. 1 zní:

(1) Pracující lid volí za poslance Národního shromáždění své nejlepší představitele, přední budovatele socialismu, kteří jsou osvědčenými organizátory tvůrčího úsilí pracujících na hospodářské a kulturní výstavbě státu.

2.

§ 7 odst. 2 zní:

(2) V obcích, v nichž je více než 5000 osob zapsaných do seznamů voličů, zařídí rada místního národního výboru, aby byl v každém domě vyložen seznam voličů, kteří v době bydlí. Rada místního národního výboru může takové opatření učinit i v obcích, které mají méně než 5000 osob zapsaných do seznamů voličů.

3.

§ 11 odst. 1 zní:

(1) Pro volby do Národního shromáždění se vytvoří 300 volebních obvodů.

4.

§ 12 odst. 1, 2 a 3 zní:

(1) Pro přijímání hlasovacích lístků a pro sčítání hlasů se vytvářejí v obcích volební okrsky.

(2) Volební okrsky a volební místnosti pro každý okrsek stanoví rada místního národního výboru nejpozději 30 dnů přede dnem volby.

(3) Volební okrsek se vytvoří zpravidla tak, aby zahrnoval asi 1000 voličů. Pro vzdálené osady nebo části obce lze vytvořit samostatné volební okrsky, je-li v nich alespoň 50 voličů.

5.

§ 13 odst. 2 a 3 zní:

(2) Ústřední volební komise se skládá z předsedy, jeho náměstka, tajemníka a z potřebného počtu dalších členů.

(3) Ústřední volební komise se utvoří ze zástupců Komunistické strany Československa a organizací pracujících, které jsou sdruženy v Národní frontě. Návrh zástupců předkládá ústřední výbor Národní fronty.

6.

§ 14 odst. 2 a 3 zní:

(2) Slovenská volební komise se skládá z předsedy, jeho náměstka, tajemníka a z potřebného počtu dalších členů.

(3) Slovenská volební komise se utvoří ze zástupců Komunistické strany Slovenska a organizací pracujících, které jsou sdruženy ve Slovenské národní frontě. Návrh zástupců předkládá ústřední výbor Slovenské národní fronty.

7.

§ 16 odst. 3 zní:

(3) Obvodní volební komise se utvoří ze zástupců Komunistické strany Československa a organizací pracujících, které jsou sdruženy v Národní frontě. Návrh zástupců předkládá Národní fronta.

8.

§ 17 písm. c) zní:

c)

dozírá na včasné stanovení volebních okrsků radami místních národních výborů;

9.

§ 18 odst. 1 a 3 zní:

(1) Pro každý volební okrsek utvoří rada místního národního výboru nejpozději 30 dnů přede dnem volby okrskovou volební komisi.

(3) Okrsková volební komise se utvoří ze zástupců Komunistické strany Československa a organizací pracujících, které jsou sdruženy v Národní frontě. Návrh zástupců předkládá Národní fronta.

10.

§ 21 odst. 1 zní:

(1) Kandidáti pro volbu do Národního shromáždění jsou kandidáty Národní fronty jako svazku dělníků, rolníků a pracující inteligence. Národní fronta - sdružující pod vedením Komunistické strany Československa společenské organizace pracujícího lidu - navrhuje za kandidáty přední budovatele socialismu z řad dělníků, členů jednotných zemědělských družstev, pracující inteligence a ostatních pracujících.

11.

§ 28 odst. 3 zní:

(3) Volby se konají v určený den od 7. hodiny do 18. hodiny. V hlavním městě Praze, ve městech, která jsou podle zákona o územním členění státu sídly krajských a okresních národních výborů, jakož i ve všech obcích, které mají aspoň 10 000 obyvatel, se konají volby v určený den od 7. hodiny do 22. hodiny. Pokud to místní potřeby vyžadují, může být začátek voleb stanoven na dřívější hodinu.

12.

§ 39 odst. 2 zní:

(2) V zápisu okrskové volební komise o hlasování musí být uvedeno

a)

doba počátku a skončení hlasování;

b)

celkový počet voličů ve volebním okrsku zapsaných v seznamu voličů;

c)

počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky;

d)

počet odevzdaných platných hlasovacích lístků;

e)

počet hlasů odevzdaných pro každého kandidáta;

f)

stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány okrskové volební komisi, a záznam o tom, jak komise rozhodla.

13.

§ 42 odst. 2 zní:

(2) V zápise obvodní volební komise o sčítání hlasů musí být uvedeno

a)

počet okrskových volebních komisí ve volebním obvodu;

b)

počet okrskových volebních komisí, které zaslaly stejnopis zápisu o hlasování;

c)

celkový počet voličů zapsaných v seznamech ve volebním obvodu;

d)

počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky;

e)

počet odevzdaných platných hlasovacích lístků;

f)

počet hlasů odevzdaných pro každého kandidáta;

g)

stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány obvodní volební komisi, a záznam o tom, jak komise rozhodla.

14.

§ 48 včetně nadpisu zní:

§ 48

Doplňovací volby

 

(1) Uprázdní-li se z jakéhokoli důvodu místo poslance Národního shromáždění, stanoví doplňovací volbu vláda Republiky československé. Doplňovací volba se koná nejpozději 90 dnů poté, co se místo poslance Národního shromáždění uprázdnilo.

(2) Pro řízení doplňovacích voleb zřídí vláda pro celé funkční období Národního shromáždění ústřední volební komisi pro doplňovací volby. Komise se skládá z předsedy, náměstka, tajemníka a z dalších 6 členů. Orgánem ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění na Slovensku je Slovenská volební komise, kterou zřídí sbor pověřenců; má stejné složení.

15.

§ 51 zní:

(1) Každý poslanec Národního shromáždění může být kdykoli odvolán, jestliže zklamal důvěru svých voličů nebo jestliže se dopustil činu nedůstojného funkce poslance Národního shromáždění. O odvolání rozhodnutí voliči jeho volebního obvodu.

(2) Návrh na odvolání poslance Národního shromáždění podává Národní fronta. Národní fronta oznámí návrh poslanci, o jehož odvolání jde, s uvedením důvodů. Poslanec Národního shromáždění má právo se ústně nebo písemně k návrhu vyjádřit.

(3) Národní fronta předloží návrh na odvolání poslance Národního shromáždění předsednictvu Národního shromáždění.

(4) O návrhu na odvolání poslance Národního shromáždění rozhodují voliči ve volebním obvodu na veřejných schůzích. Rozhoduje se veřejným hlasováním.

(5) Jinak platí o odvolání poslance Národního shromáždění přiměřeně ustanovení tohoto zákona o volbě poslance Národního shromáždění.

Čl. II

Přechodná ustanovení pro volby do Národního shromáždění v roce 1960

(1)

Pro volby do Národního shromáždění v roce 1960 se stanoví volební obvody s přihlédnutím k novému územnímu členění státu.

(2)

Úkoly, které vyplývají z ustanovení tohoto zákona pro rady krajských a okresních národních výborů, plní ve volbách v roce 1960 rady krajských a okresních národních výborů, které mají sídla v nových krajích a okresech; přitom postupují ve spolupráci s radami příslušných krajských a okresních národních výborů.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r. Krosnář v. r. Reitmajer v. r.

Kopecký v. r. generál arm. Lomský v.r. dr. Škoda v. r.

Barák v. r. Machačová v. r. dr. Vlasák v. r.

inž. Šimůnek v. r. dr. Nejedlý v. r. Brabec v. r.

inž. Jankovcová v. r. Poláček v. r. inž. Černý v. r.

dr. Kyselý v. r. Štrougal v. r. dr. Neuman v. r.

Plojhar v. r. Uher v. r. Ouzký v. r.

David v. r. Beran v. r. Pospíšil v. r.

Ďuriš v. r. Jonáš v. r. inž. Púčik v. r.

Krajčír v. r. dr. Kahuda v. r.