Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

39/1960 Sb. znění účinné od 22. 3. 1961 do 27. 2. 1964
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 34/1964 Sb.

28.2.1964

zrušeno

zákonným opatřením č. 26/1961 Sb.

22.3.1961

39

 

Zákon

ze dne 9. dubna 1960

o volbách do národních výborů

 

Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:

ČÁST I

Volební soustava (§ 1-4)

§ 1

Základní ustanovení

(1)

Pracující lid volí za poslance národních výborů zkušené a socialistické vlasti oddané občany, kteří iniciativně organizují a napomáhají sjednocovat tvůrčí síly pracujících v úsilí o plný rozvoj socialistické společnosti.

(2)

Volby do národních výborů se konají na základě obecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním.

Obecné volební právo

§ 2

(1)

Právo volit do národních výborů mají všichni občané Československé republiky, kteří v den volby dosáhli věku 18 let, bez ohledu na národní příslušnost, pohlaví, náboženské vyznání, zaměstnání, dobu pobytu, sociální původ, majetkové poměry a dřívější činnost.

(2)

Právo volit nemají však občané, kteří byli pravomocně odsouzeni ke ztrátě volebního práva, a to po dobu, po kterou ztráta tohoto práva trvá, a občané, kteří byli pravomocně zbaveni zcela nebo zčásti svéprávnosti pro duševní poruchu.

§ 3

Do národního výboru může být zvolen každý občan Československé republiky, který má právo volit a v den volby dosáhl věku 21 let.

§ 4

Příslušníci ozbrojených sborů mají stejné právo volit a být voleni jako všichni občané.

ČÁST II

Seznamy voličů (§ 5-9)

§ 5

Zápis do seznamu voličů

(1)

Všichni občané Československé republiky, kteří mají právo volit, zapisují se do seznamu voličů podle místa svého bydliště.

(2)

Občané, kteří po sestavení seznamu voličů nabudou nebo pozbudou práva volit, zapíší se dodatečně do seznamu voličů nebo se z něho dodatečně vyškrtnou.

(3)

Každý volič může být zapsán jen v jednom seznamu voličů.

§ 6

Sestavení seznamů voličů

(1)

Seznamy voličů sestavuje rada místního národního výboru podle volebních okrsků.

(2)

Seznamy voličů z řad příslušníků ozbrojených sborů, kteří jsou hromadně ubytováni, sestavuje jejich velitel.

(3)

Seznamy voličů jsou společné pro volby do národních výborů všech stupňů.

§ 7

Vyložení seznamů voličů

(1)

Nejpozději 30 dnů přede dnem volby vyloží rada místního národního výboru seznamy voličů, aby občané do nich mohli v úředních místnostech nahlédnout. O vyložení seznamů voličů vyrozumí rada místního národního výboru občany způsobem v místě obvyklým.

(2)

V obcích, v nichž je více než 5000 osob zapsaných do seznamů voličů, zařídí rada místního národního výboru, aby byl v každém domě vyložen seznam voličů, kteří v době bydlí. Rada místního národního výboru může takové opatření učinit i v obcích, které mají méně než 5000 osob zapsaných do seznamů voličů.

§ 8

Námitkové řízení

(1)

Každý občan může ústně nebo písemně upozornit radu místního národního výboru na chyby a nesprávnosti v seznamu voličů a navrhnout opravu. Rada je povinna o upozornění rozhodnout do 3 dnů a buď provést příslušnou opravu v seznamu voličů, nebo písemně stěžovateli sdělit, z jakých důvodů opravu nelze provést.

(2)

Bude-li návrh zamítnut, může jej občan předložit lidovému soudu příslušnému podle volebního okrsku. Soud včas rozhodne po ústním jednání usnesením. Toto rozhodnutí je konečné. Jinak platí přiměřeně obecná ustanovení občanského soudního řádu. Podle rozhodnutí soudu provede rada místního národního výboru opravu v seznamu voličů. Řízení před soudem nepodléhá soudnímu poplatku.

§ 9

Voličský průkaz

Voličům, kteří se v době od vyložení seznamů voličů do dne volby přestěhují, jakož i voličům, kteří z vážných důvodů nebudou moci volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu voličů jsou zapsáni, vydá rada místního národního výboru na jejich žádost voličský průkaz a ze seznamu voličů je vyškrtne. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do seznamu voličů v jiném volebním okrsku. Zápis provádí rada místního národního výboru nového bydliště (místa pobytu), v den voleb okrsková volební komise. Při zápisu se voličský průkaz odebere a připojí k seznamu voličů.

ČÁST III

Volební obvody, okrsky a komise (§ 10-22)

Oddíl 1

Volební obvody (§ 10-11)

§ 10

Všeobecná ustanovení

(1)

Volby do národních výborů se konají podle volebních obvodů.

(2)

Ve volebním obvodu se volí jeden poslanec národního výboru. Obec s počtem obyvatel do 600 tvoří jeden volební obvod, v němž se volí všichni poslanci místního národního výboru.

(3)

Náhradníci se nevolí.

§ 11

Vytvoření volebních obvodů

(1)

Volební obvody pro volby do národního výboru stanoví rada toho národního výboru, o jehož volby jde, a uveřejní seznamy volebních obvodů nejpozději 55 dnů přede dnem volby.

(2)

Pro volby do místních národních výborů a městských národních výborů se podle velikosti obcí (měst) vytvoří v obcích

a)

do 600 obyvatel jeden volební obvod, v němž se volí podle určení místního národního výboru 9 až 15 poslanců místního národního výboru;

b)

od 600 do 1500 obyvatel 15 až 25 volebních obvodů;

c)

od 1500 do 5000 obyvatel 25 až 35 volebních obvodů;

d)

od 5000 do 10 000 obyvatel 35 až 45 volebních obvodů;

e)

od 10 000 do 20 000 obyvatel 45 až 70 volebních obvodů;

f)

od 20 000 do 50 000 obyvatel 70 až 100 volebních obvodů;

g)

nad 50 000 obyvatel 100 až 120 volebních obvodů.

(3)

Pro volby do okresních národních výborů se vytvoří podle velikosti okresu v okresech do 135 000 obyvatel 60 až 90 volebních obvodů a v okresech nad 135 000 obyvatel 90 až 120 volebních obvodů.

(4)

Pro volby do městských národních výborů v Bratislavě, v Brně, v Ostravě a v Plzni se vytvoří tolik volebních obvodů, aby na každých 1000 obyvatel připadl jeden volební obvod, nejvýše však 150 volebních obvodů. Pro volby do obvodních národních výborů v těchto městech se vytvoří tolik volebních obvodů jako pro volby do místních národních výborů.

(5)

Pro volby do krajských národních výborů se vytvoří podle velikosti kraje a počtu obyvatel 80 až 150 volebních obvodů.

(6)

Pro volby do Národního výboru hlavního města Prahy se vytvoří tolik volebních obvodů, aby na každých 6500 obyvatel připadl jeden volební obvod. Pro volby do obvodních národních výborů v Praze se vytvoří tolik volebních obvodů, aby na každých 1000 obyvatel připadl jeden volební obvod, nejméně však 50 a nejvýše 80 volebních obvodů.

Oddíl 2

Volební okrsky (§ 12)

§ 12

Volební okrsky

(1)

Pro přijímání hlasovacích lístků a pro sčítání hlasů se vytvářejí v obcích volební okrsky, které jsou společné pro volby do národních výborů všech stupňů.

(2)

Volební okrsky a volební místnosti pro každý okrsek stanoví rada místního národního výboru nejpozději 30 dnů přede dnem volby.

(3)

Volební okrsek se vytvoří zpravidla tak, aby zahrnoval asi 1000 voličů. Pro vzdálené osady nebo části obce lze vytvořit samostatné volební okrsky, je-li v nich alespoň 50 voličů.

(4)

Zvláštní volební okrsky mohou být vytvořeny v nemocnicích, v porodnicích, v sanatoriích, v ústavech sociální péče, v podobných ústavech a zařízeních nebo v jejich částech, avšak jen tehdy, je-li tam alespoň 50 voličů.

(5)

Útvary ozbrojených sborů tvoří zvláštní volební okrsky, mají-li alespoň 50 voličů.

Oddíl 3

Volební komise (§ 13-22)

§ 13

Všeobecná ustanovení

(1)

Volby do místních národních výborů a do obvodních národních výborů v Bratislavě, v Brně, v Ostravě a v Plzni řídí místní volební komise, do městských národních výborů městské volební komise, do okresních národních výborů a do obvodních národních výborů v Praze okresní volební komise, do krajských národních výborů krajské volební komise, do Národního výboru hlavního města Prahy volební komise hlavního města Prahy.

(2)

Volby v jednotlivých volebních obvodech řídí obvodní volební komise.

(3)

Hlasování v jednotlivých volebních okrscích řídí okrskové volební komise.

§ 14

Volební komise

(1)

Volební komisi, která řídí volby do národního výboru, zřizuje rada toho národního výboru, do kterého se konají volby, nejpozději 55 dnů přede dnem volby.

(2)

Komise se skládá z předsedy, jeho náměstka, tajemníka a z dalších členů, a to z dalších 2 až 4 členů, jde-li o místní volební komise; z 6 až 10 dalších členů, jde-li o okresní volební komise a městské volební komise; z 8 až 10 dalších členů, jde-li o krajské volební komise a o volební komisi hlavního města Prahy.

(3)

Komise se utvoří ze zástupců Komunistické strany Československa a organizací pracujících, které jsou sdruženy v Národní frontě. Návrh zástupců předkládá Národní fronta.

§ 15

Úkoly volební komise

Volební komise, která řídí volby do národního výboru,

a)

dozírá na přesné zachovávání předpisů o volbách do národního výboru;

b)

rozhoduje o stížnostech na nesprávný postup obvodních a okrskových volebních komisí při volbách do národního výboru;

c)

prověřuje, zda kandidáti do národního výboru kandidují do tohoto národního výboru jen v jednom volebním obvodu;

d)

zajišťuje vyhotovení hlasovacích lístků pro volby do národního výboru;

e)

registruje zvolené poslance národního výboru;

f)

odevzdá spisy o volbách mandátové komisi národního výboru.

§ 16

Obvodní volební komise

(1)

Pro každý volební obvod pro volby do národního výboru zřídí rada tohoto národního výboru nejpozději 50 dnů přede dnem volby obvodní volební komisi. V obci, v níž je méně než 100 voličů, plní úkoly obvodní volební komise místní volební komise.

(2)

Komise se skládá z předsedy, jeho náměstka a tajemníka a z dalších členů, a to z 1 dalšího člena, jde-li o volby do místních (obvodních) národních výborů; ze 2 až 4 dalších členů, jde-li o volby do okresních národních výborů, městských národních výborů a obvodních národních výborů v Praze; ze 4 až 6 dalších členů, jde-li o volby do krajských národních výborů a do Národního výboru hlavního města Prahy.

(3)

Komise se utvoří ze zástupců Komunistické strany Československa a organizací pracujících, které jsou sdruženy v Národní frontě. Návrh zástupců předkládá Národní fronta.

§ 17

Úkoly obvodní volební komise

Obvodní volební komise pro volby do národního výboru

a)

registruje kandidáty do národního výboru podle ustanovení tohoto zákona;

b)

opatří okrskovým volebním komisím hlasovací lístky pro volby do národního výboru;

c)

dozírá na průběh voleb ve volebním obvodu;

d)

zjišťuje výsledky voleb ve volebním obvodu;

e)

předkládá volební komisi, která řídí volby, zprávu o výsledku voleb ve volebním obvodu;

f)

vydává zvolenému kandidátu osvědčení o jeho zvolení;

g)

odevzdá spisy o volbách k uschování radě národního výboru.

§ 18

Okrsková volební komise

(1)

Pro každý volební okrsek utvoří rada místního národního výboru nejpozději 30 dnů přede dnem volby okrskovou volební komisi, která je společná pro volby do národních výborů všech stupňů.

(2)

Komise se skládá z předsedy, jeho náměstka, tajemníka a ze 4 až 8 dalších členů. Ve volebních okrscích, které mají méně než 300 voličů, má okrsková volební komise vedle předsedy a tajemníka jen 1 až 3 další členy.

(3)

Komise se utvoří ze zástupců Komunistické strany Československa a organizací pracujících, které jsou sdruženy v Národní frontě. Návrh zástupců předkládá Národní fronta.

§ 19

Úkoly okrskové volební komise

Okrsková volební komise

a)

dozírá na správné odevzdávání hlasovacích lístků a bdí nad zachováním pořádku ve volební místnosti;

b)

sčítá hlasy odevzdané pro každého kandidáta;

c)

sepíše o průběhu volby a sčítání hlasů dvojmo zápis, jehož jedno vyhotovení předloží neprodleně příslušné obvodní volební komisi;

d)

odevzdá spisy o volbách k uschování radě okresního národního výboru.

§ 20

Řízení a dohled

Volební komise, která řídí volby do národního výboru vyššího stupně, řídí také volební komise zřízené v obvodu tohoto národního výboru.

§ 21

Ústřední a Slovenská volební komise

(1)

Vrchní řízení voleb do národních výborů a dohled na ně přísluší ústřední volební komisi pro volby do národních výborů. Orgánem této komise na Slovensku je Slovenská volební komise pro volby do národních výborů.

(2)

Předsedu, jeho náměstka, tajemníka a potřebný počet dalších členů ústřední volební komise jmenuje předsednictvo Národního shromáždění na návrh ústředního výboru Národní fronty. Předsedu, jeho náměstka, tajemníka a potřebný počet dalších členů Slovenské volební komise jmenuje předsednictvo Slovenské národní rady na návrh ústředního výboru Slovenské národní fronty.

§ 22

Usnášení volebních komisí

(1)

Volební komise se mohou platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

(2)

Volební komise se usnáší nadpoloviční většinou hlasů; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

ČÁST IV

Kandidáti (§ 23-29)

§ 23

Navrhování kandidátů

(1)

Kandidáti pro volbu do národních výborů jsou kandidáty Národní fronty jako svazku dělníků, rolníků a pracující inteligence. Národní fronta - sdružující pod vedením Komunistické strany Československa společenské organizace pracujícího lidu - navrhuje za kandidáty přední budovatele socialismu z řad členů jednotných zemědělských družstev, pracující inteligence a ostatních pracujících.

(2)

Shromáždění dělníků, rolníků a ostatních pracujících na závodech, úřadech a vesnicích a shromáždění vojáků a příslušníků ostatních ozbrojených sborů předkládají návrhy na kandidáty Národní frontě.

(3)

Kandidáti jsou navrhováni pro jednotlivé volební obvody. Pro každý volební obvod může být navržen jeden nebo více kandidátů. Pro volby do místního národního výboru v obci, která tvoří jeden volební obvod, může být navrženo tolik kandidátů, kolik činí určený počet poslanců místního národního výboru, nebo více kandidátů.

Registrace kandidátů

§ 24

(1)

Kandidáty pro volby do národních výborů přihlašuje k registraci u obvodních volebních komisí Národní fronta, a to nejpozději 30 dnů přede dnem volby.

(2)

Kandidáti jsou přihlašováni k registraci podle volebních obvodů. Nikdo však nemůže být pro volbu do téhož národního výboru kandidován ve více než jednom volebním obvodu.

(3)

K přihlášce se připojí prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, popřípadě též zpráva o schůzi organizace nebo shromáždění pracujících, kde byl kandidát navržen.

§ 25

(1)

Obvodní volební komise je povinna zaregistrovat všechny řádně navržené kandidáty.

(2)

Proti odmítnutí registrace kandidáta lze podat stížnost do 2 dnů volební komisi, která řídí volby do národního výboru, do něhož je občan kandidován. Její rozhodnutí je konečné.

§ 26

Vyhlášení kandidatury

Obvodní volební komise uveřejní jména, příjmení, věk a zaměstnání všech zaregistrovaných kandidátů, a to nejpozději

a)

25 dnů přede dnem volby při volbách do krajských národních výborů a Národního výboru hlavního města Prahy, do okresních národních výborů, do městských národních výborů v Bratislavě, v Brně, v Ostravě a v Plzni a do obvodních národních výborů v Praze,

b)

15 dnů přede dnem volby při volbách do ostatních městských a obvodních národních výborů a do místních národních výborů.

§ 27

Hlasovací lístky

(1)

Všichni zaregistrovaní kandidáti musí být uvedeni na hlasovacích lístcích.

(2)

Hlasovací lístky musí mít stanovenou formu a musí být rozmnoženy v potřebném množství.

§ 28

Členství kandidátů ve volebních komisích

Kandidáti nemohou být členy obvodních ani okrskových volebních komisí volebního obvodu, kde jsou navrhováni za poslance národního výboru.

§ 29

Volební agitace

Každá organizace pracujících a každý občan Československé republiky má právo svobodně agitovat pro zaregistrovaného kandidáta v tisku, na schůzích a jiným způsobem.

ČÁST V

Volby (§ 30-53)

Oddíl 1

Vyhlášení voleb (§ 30-31)

§ 30

Den voleb

(1)

Den voleb do národních výborů stanoví předsednictvo Národního shromáždění nejpozději 60 dnů předem.

(2)

Volby do národních výborů všech stupňů se konají téhož dne na území celého státu. Volby se konají v den pracovního klidu.

(3)

Volby se konají v určený den od 7. hodiny do 18. hodiny. V hlavním městě Praze, ve městech, která jsou podle zákona o územním členění státu sídly krajských a okresních národních výborů, jakož i ve všech obcích, které mají aspoň 10 000 obyvatel, se konají volby v určený den od 7. hodiny do 22. hodiny. Pokud to místní potřeby vyžadují, může být začátek voleb stanoven na dřívější hodinu.

§ 31

Informování voličů

(1)

Okrsková volební komise informuje voliče v posledních 15 dnech přede dnem volby soustavně vyhláškami nebo jiným způsobem o době a místě voleb.

(2)

V obcích, v nichž je více než 1000 zapsaných voličů, zajistí okrsková volební komise, aby pro každého voliče byl vyhotoven legitimační lístek, v němž jsou uvedeny potřebné údaje o volbách. Zároveň zařídí, aby legitimační lístek byl voliči dodán do bytu.

Oddíl 2

Způsob hlasování (§ 32-37)

§ 32

Přípravy ve volební místnosti

Předseda okrskové volební komise zkontroluje před zahájením volby za přítomnosti členů komise volební schránku a zapečetí ji. Zkontroluje také, zda je připraven seznam voličů a hlasovací lístky. Potom se přikročí k hlasování.

§ 33

Prostory pro úpravu hlasovacích lístků

Ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní prostory oddělené tak, aby byla zaručena tajnost hlasování. V těchto prostorech nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, ani člen volební komise.

§ 34

Hlasování

(1)

Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.

(2)

Volič, který se dostavil do volební místnosti, odevzdá legitimační lístek a po záznamu v seznamu voličů obdrží hlasovací lístky. Nemá-li volič legitimační lístek a není-li členům okrskové volební komise znám, může ho komise požádat, aby prokázal svoji totožnost.

(3)

Voliče, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, zapíše okrsková volební komise do seznamu voličů. Záznamy o tom podepíše předseda a tajemník okrskové volební komise; voličské průkazy se připojí.

§ 35

Úprava hlasovacích lístků

(1)

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků ponechá volič na každém hlasovacím lístku jméno a příjmení kandidáta, pro něhož hlasuje; jména a příjmení kandidátů, pro něž nehlasuje, přeškrtne. Potom přistoupí k volební schránce a vhodí do ní hlasovací lístek.

(2)

Volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že neumí číst a psát, má právo vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, aby za něj hlasovací lístek upravil.

§ 36

Pořádek ve volební místnosti

Za pořádek ve volební místnosti odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku ve volební místnosti jsou závazné pro všechny přítomné.

§ 37

Ukončení volby

Jakmile uplyne hodina stanovená pro ukončení hlasování, uzavře se volební místnost, avšak odvolí ještě všichni, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní. Potom, prohlásí předseda okrskové volební komise hlasování za ukončené a přistoupí k otevření volební schránky.

Oddíl 3

Určování výsledků voleb (§ 38-53)

§ 38

Kdo může být přítomen při sčítání hlasů v okrskové volební komisi

V místnosti, kde okrsková volební komise provádí sčítání hlasů, mají právo být přítomni zvláště k tomu zmocnění zástupci organizací pracujících a zástupci tisku.

§ 39

Sčítání hlasů v okrskové volební komisi

(1)

Po otevření volební schránky sečte okrsková volební komise hlasovací lístky podle volebních obvodů, porovná počet odevzdaných hlasovacích lístků s počtem osob, kterým byly vydány hlasovací lístky podle seznamu voličů, a výsledek zapíše do zápisu o hlasování pro každý volební obvod.

(2)

Předseda okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.

§ 40

Posuzování hlasovacích lístků

(1)

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopisu.

(2)

Ponechal-li volič na hlasovacím lístku více kandidátů, než má být ve volebním obvodu zvoleno, považuje se hlasovací lístek za odevzdaný pro kandidáta (kandidáty) podle pořadí na hlasovacím lístku.

(3)

Vzniknou-li pochybnosti o platnosti hlasovacího lístku, rozhoduje o platnosti okrsková volební komise, což poznamená v zápisu.

§ 41

Zápis o hlasování

(1)

Okrsková volební komise pořídí o hlasování a sčítání hlasů zvláštní zápis pro každý volební obvod ve dvojím stejnopise; zápis podepíše předseda, tajemník a ostatní členové komise.

(2)

V zápisu okrskové volební komise o hlasování musí být uvedeno

a)

doba počátku a skončení hlasování;

b)

celkový počet voličů ve volebním obvodu nebo volebním okrsku zapsaných v seznamu voličů;

c)

počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky;

d)

počet odevzdaných platných hlasovacích lístků;

e)

počet hlasů odevzdaných pro každého kandidáta;

f)

stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány okrskové volební komisi, a záznam o tom, jak komise rozhodla.

§ 42

Skončení jednání v okrskové volební komisi

(1)

Po skončeném sčítání hlasů a podepsání zápisu o hlasování ohlásí předseda okrskové volební komise výsledek hlasování podle jednotlivých volebních obvodů a zašle neprodleně po jednom stejnopise zápisu o hlasování příslušným obvodním volebním komisím.

(2)

Okrsková volební komise zapečetí odevzdané hlasovací lístky a zašle je spolu s ostatními volebními spisy a s dalšími stejnopisy zápisu o hlasování radě okresního národního výboru k uschování.

§ 43

Sčítání hlasů v obvodní volební komisi

(1)

Obvodní volební komise sčítají hlasy a zjišťují výsledky hlasování v obvodě na podkladě zápisů předložených okrskovými volebními komisemi.

(2)

V místnosti, kde obvodní volební komise provádí sčítání hlasů, mohou být přítomni zvláště k tomu zmocnění zástupci organizací pracujících a zástupci tisku.

§ 44

Zápis o sčítání hlasů v obvodní volební komisi

(1)

Obvodní volební komise pořídí o sčítání hlasů ve dvojím stejnopise zápis, který podepíše předseda, tajemník a ostatní členové komise.

(2)

V zápise obvodní volební komise o sčítání hlasů musí být uvedeno

a)

celkový počet voličů zapsaných v seznamech ve volebním obvodu;

b)

počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky;

c)

počet odevzdaných platných hlasovacích lístků;

d)

počet hlasů odevzdaných pro každého kandidáta;

e)

stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány obvodní volební komisi, a záznam o tom, jak komise rozhodla.

§ 45

Ohlášení výsledků voleb v obvodní volební komisi

Po skončeném sčítání hlasů a po podepsání zápisu ohlásí předseda obvodní volební komise výsledek voleb ve volebním obvodu.

§ 46

Kdo je zvolen

(1)

Zvolen je kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu všech platných hlasů odevzdaných ve volebním obvodu.

(2)

V obcích s počtem obyvatel do 600 je z kandidátů, kteří obdrželi nadpoloviční většinu platných hlasů, zvolen určený počet kandidátů s největším počtem hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje pořadí kandidátů na hlasovacím lístku.

§ 47

Osvědčení o zvolení

Předseda obvodní volební komise vydá zvolenému kandidátu osvědčení o tom, že byl zvolen poslancem národního výboru.

§ 48

Uschování volebních spisů

Po podepsání zápisu o sčítání hlasů zašle předseda obvodní volební komise jeden stejnopis zápisu ihned volební komisi národního výboru, o jehož volbu jde. Druhý stejnopis zápisu s ostatními volebními spisy zašle k uschování radě tohoto národního výboru.

§ 49

Nové volby

(1)

Jestliže ani jeden kandidát nedostal nadpoloviční většinu platných hlasů, poznamená to obvodní volební komise výslovně v zápise o sčítání hlasů a oznámí to příslušné volební komisi. Zároveň vyhlásí obvodní volební komise nové volby mezi dvěma kandidáty, kteří obdrželi největší počet hlasů; tato komise určí nové volby, které se musí konat nejpozději do 14 dnů po prvních volbách.

(2)

Nové volby určí do 14 dnů obvodní volební komise též, nebyl-li v obci s počtem obyvatel do 600 zvolen určený počet poslanců místního národního výboru; v nových volbách se zvolí zbývající počet poslanců místního národního výboru.

(3)

Je-li počet hlasů odevzdaných ve volebním obvodu menší než polovina počtu voličů, kteří mají právo hlasovat v tomto volebním obvodu, poznamená to obvodní volební komise výslovně v zápise o sčítání hlasů a oznámí to příslušné volební komisi; tato komise určí nové volby, které se musí konat nejpozději do 14 dnů po prvních volbách.

(4)

Nové volby se provádějí na podkladě seznamů voličů sestavených pro první volby a podle ustanovení tohoto zákona.

§ 50

Doplňovací volby

Uprázdní-li se z jakéhokoliv důvodu místo poslance národního výboru, stanoví doplňovací volby rada národního výboru vyššího stupně, a jde-li o poslance krajského národního výboru nebo Národního výboru hlavního města Prahy, vláda. Doplňovací volba se koná nejpozději 90 dní poté, co se místo poslance národního výboru uprázdnilo.

§ 51

Ověřování voleb

Platnost volby jednotlivých poslanců národního výboru ověří národní výbor ve svém prvním zasedání na návrh své mandátové komise.

§ 52

Ztráta funkce poslance národního výboru

Poslanec národního výboru, který přestal být volitelný, ztrácí funkci poslance národního výboru. O ztrátě funkce rozhoduje národní výbor, o jehož poslance jde, na návrh své mandátové komise.

§ 53

Zproštění funkce poslance národního výboru

Poslanec národního výboru může být zproštěn své funkce, jestliže funkci nemůže trvale vykonávat pro chorobu nebo jinou vážnou překážku. O zproštění funkce rozhoduje národní výbor, o jehož poslance jde, na návrh Národní fronty.

ČÁST VI

Odvolání poslance národního výboru (§ 54)

§ 54

(1)

Každý poslanec národního výboru může být kdykoli odvolán, jestliže zklamal důvěru svých voličů nebo jestliže se dopustil činu nedůstojného funkce poslance národního výboru. O odvolání rozhodují voliči jeho volebního obvodu.

(2)

Návrh na odvolání poslance národního výboru podává Národní fronta. Národní fronta oznámí návrh poslanci, o jehož odvolání jde, s uvedením důvodů. Poslanec národního výboru má právo se ústně nebo písemně k návrhu vyjádřit.

(3)

Národní fronta předloží návrh na odvolání poslance radě národního výboru, jehož poslanec má být odvolán.

(4)

O návrhu na odvolání poslance národního výboru rozhodují voliči ve volebním obvodu na veřejných schůzích svolaných radou příslušného národního výboru. Rozhoduje se veřejným hlasováním.

(5)

Jinak platí o odvolání poslance národního výboru přiměřeně ustanovení tohoto zákona o volbě poslance národního výboru.

ČÁST VII

Ustanovení závěrečná (§ 55-59)

§ 55

Současné konání voleb do národních výborů a do Národního shromáždění

Konají-li se volby do národních výborů ve stejný den jako volby do Národního shromáždění, vykonává úkoly ústřední volební komise pro volby do národních výborů ústřední volební komise pro volby do Národního shromáždění a seznamy voličů i okrskové volební komise jsou pro volby do Národního shromáždění a volby do národních výborů společné. Obdobně se postupuje na Slovensku, kde úkoly Slovenské volební komise pro volby do národních výborů vykonává Slovenská volební komise pro volby do Národního shromáždění. Ústřední volební komise pro volby do Národního shromáždění může řídit obvodní volební komise pro volby do Národního shromáždění prostřednictvím krajských volebních komisí pro volby do národních výborů.

§ 56

Přechodná ustanovení pro volby do národních výborů v roce 1960

(1)

Pro volby do národních výborů v roce 1960 se stanoví volební obvody s přihlédnutím k novému územnímu členění státu.

(2)

Úkoly, které vyplývají z ustanovení tohoto zákona pro rady krajských a okresních národních výborů, plní ve volbách v roce 1960 rady krajských a okresních národních výborů, které mají sídla v nových krajích a okresech; přitom postupují ve spolupráci s radami příslušných krajských a okresních národních výborů.

§ 57

Úhrada nákladů

Výdaje spojené s prováděním voleb hradí stát.

§ 58

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se zákon č. 14/1954 Sb., o volbách do národních výborů, ve znění zákona č. 11/1957 Sb.

§ 59

Provedení a účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Krosnář v. r.

Reitmajer v. r.

Kopecký v. r.

gen. arm. Lomský v. r.

dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Machačová v. r.

dr. Vlasák v. r.

inž. Šimůnek v. r.

dr. Nejedlý

v. r. Brabec v. r.

inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r. inž. Černý v. r.

dr. Kyselý v. r.

Štrougal v. r.

dr. Neuman v. r.

Plojhar v. r.

Uher v. r.

Ouzký v. r.

David v. r.

Beran v. r.

Pospíšil v. r.

Ďuriš v. r. Jonáš v. r

. inž. Púčik v. r.

Krajčír v. r.

dr. Kahuda v. r.