Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

66/1960 Sb. znění účinné od 12. 6. 1960 do 31. 12. 1967

66

 

Vládní nařízení

ze dne 3. června 1960

o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů

zvolených za členy komisí národních výborů

 

Vláda Republiky československé nařizuje podle § § 41 a 45 odstavec 2 písmeno c) zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech:

§ 1

(1)

Poslanec národního výboru je zástupcem svých voličů v národním výboru. Je povinen vykonávat funkci, ke které ho lid povolal, svědomitě a poctivě, k prospěchu socialistické společnosti a jejích občanů. Je mu zaručeno vykonávat funkci bez újmy na pracovním výdělku.

(2)

Aby nebyl narušován chod národního hospodářství a bylo dbáno co největší hospodárnosti, organizují národní výbory činnost svých poslanců zásadně tak, aby funkci mohli vykonávat převážně mimo pracovní dobu.

§ 2

(1)

Hospodářská, rozpočtová neb jiná organizace (dále jen "organizace") je povinna poskytnout svému zaměstnanci, který je poslancem národního výboru, pracovní volno na dobu nezbytně nutnou k tomu, aby mohl plnit povinnosti vyplývající z funkce poslance národního výboru (dále jen "výkon funkce").

(2)

Předsedům, jejich náměstkům a tajemníkům národních výborů poskytuje organizace na žádost rady národního výboru, o jejíhož člena jde, neplacené pracovní volno potřebné pro výkon funkce. Stejné platí i pro další členy rad národních výborů, kteří jsou pro výkon funkce zcela uvolněni ze svého dosavadního zaměstnání.

(3)

Podle zásad uvedených v odstavcích 1 a 2 uvolňují též své členy jednotná zemědělská družstva pro výkon funkce.

§ 3

(1)

Za dobu pracovního volna poskytnutého podle § 2 odstavce 1 má zaměstnanec vůči organizaci nárok na veškeré požitky, jako kdyby po tuto dobu pro ni pracoval. Požitky, které zaměstnanci za dobu pracovního volna příslušejí, se vypočtou podle průměru za poslední tři měsíce.

(2)

Poslancům národního výboru, kteří jsou domáckými dělníky nebo kteří nejsou v pracovním poměru, např. členům jednotných zemědělských družstev, poskytuje na jejich žádost národní výbor přiměřenou náhradu za výdělek ušlý jim výkonem funkce.

(3)

Poslanci národních výborů mají nárok na náhradu nutných výdajů, vzniklých jim při výkonu funkce. Tyto výdaje hradí národní výbor. Pro nárok na úhradu výdajů a určení jejich výše se užije obdobně předpisů platných pro státní zaměstnance.

§ 4

Předsedům, jejich náměstkům, tajemníkům národních výborů a popřípadě dalším členům rad národních výborů poskytuje národní výbor odměnu za výkon funkce. Odměna je zhodnocením rozsahu odpovědnosti a významu funkce a zahrnuje i náhradu ušlého výdělku.

§ 5

Členové rad národních výborů, kteří jsou pro výkon funkce zcela uvolněni ze svého dosavadního zaměstnání, posuzují se z hlediska předpisů o placené dovolené na zotavenou a pro účely nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení jako zaměstnanci národních výborů.

§ 6

(1)

Zaměstnanec, jemuž bylo poskytnuto pracovní volno k výkonu funkce ( § 2 odstavce 1 a 2), nemůže být z tohoto důvodu zkrácen na právech a nárocích, vyplývajících z pracovního poměru (např. při zařazení do pracovních nebo platových tříd a skupin, pokud jde o vznik nároku na dovolenou na zotavenou a její délku, z hlediska předpisů o nemocenském pojištění, o důchodovém zabezpečení, o věrnostním přídavku apod.).

(2)

Funkce poslance v národním výboru nemůže být důvodem k přeložení (převedení, přemístění) zaměstnance na pracovní místo, které by mu znemožnilo výkon funkce nebo na práci méně kvalifikovanou, ani k rozvázání pracovního poměru. Poruší-li organizace toto ustanovení, zjedná příslušný nadřízený orgán na návrh rady národního výboru neprodleně nápravu.

§ 7

Ustanovení § 1, § 2 odstavců 1 a 3, § § 3 a 6 se vztahují i na občany zvolené národním výborem za členy jeho komisí.

§ 8

Podrobnější předpisy vydá ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem financí, Ústřední rada odborů a Státní úřad sociálního zabezpečení.

§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 12. června 1960; provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Široký v.r.

Barák v. r.