Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

83/1961 Sb. znění účinné od 1. 9. 1961 do 18. 6. 1970

83

 

VYHLÁŠKA

Ústřední rady odborů

ze dne 14. července 1961

o úkolech orgánů Revolučního odborového hnutí a národních výborů při výkonu

dozoru a péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci

 

Ústřední rada odborů stanoví v souhlasu s vládou Československé socialistické republiky a v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § § 1429 zákona č. 65/1961 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen "zákon"):

Č Á S T P R V N Í

Organizace dozoru Revolučního odborového hnutí nad bezpečností

a ochranou zdraví při práci (§ 1-22)

§ 1

Orgány Revolučního odborového hnutí vykonávající dozor nad

bezpečností a ochranou zdraví při práci

(1)

Revoluční odborové hnutí vykonává dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci těmito svými volenými orgány:

a)

závodními a dílenskými výbory základních organizací, místními výbory místních organizací a závodními důvěrníky;

b)

okresními odborovými radami a okresními výbory odborových svazů;

c)

krajskými odborovými radami a krajskými výbory odborových svazů;

d)

ústředními výbory odborových svazů;

e)

Slovenskou odborovou radou;

f)

Ústřední radou odborů.

(2)

Pomocnými a poradními orgány všech volených orgánů uvedených v odstavci 1 jsou zejména komise bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se zřizují podle směrnic Ústřední rady odborů.

(3)

Volené orgány Revolučního odborového hnutí používají při výkonu dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci inspektorů bezpečnosti práce, kteří jsou v orgánech uvedených v odstavci 1 písm. a) voleni a v orgánech uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) ustanovováni podle zásad stanovených Ústřední radou odborů.

§ 2

Společné úkoly orgánů Revolučního odborového hnutí při výkonu dozoru

nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a jejich působnost

(1)

Orgány uvedené v § 1 (dále jen "orgány ROH") při výkonu dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci podle § 14 zákona soustavně sledují plnění povinností z něho plynoucích a kontrolují, jak orgány, které plánují nebo stanoví pracovní úkoly, organizují, řídí a kontrolují práci, soustavně vytvářejí podmínky bezpečné a zdravotně nezávadné práce.

(2)

Orgány ROH vedou pracující k aktivní účasti na péči o ochranu jejich života a zdraví při práci a dbají o to, aby podnětů pracujících ke zlepšování této péče bylo co nejúčelněji využíváno.

(3)

Působnost orgánů ROH se vztahuje na všechna pracoviště včetně pracovišť výrobních družstev, na pracoviště žáků a studentů při polytechnické výchově a výrobní práci, dále na dílny a laboratoře výzkumných ústavů a všeobecně vzdělávacích, odborných a vysokých škol i na hygienická, sociální a ostatní závodní zařízení pro pracující. Působnost orgánů ROH se vztahuje též na všechna pracoviště jednotných zemědělských družstev v rozsahu stanoveném zákonem ( § § 20 a 22 zákona).

(4)

Orgány ROH jsou oprávněny vyžadovat, aby předpisy a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byly dodržovány a to zejména i při přípravě podkladů a sestavování návrhů plánu podniků a závodů, při projektování výstavby a rekonstrukcí provozoven, při uvádění nových kapacit a zařízení do provozu, při konstrukci a úpravách strojů a strojních zařízení, při typizaci a výrobě pracovních, provozních a ochranných pomůcek, jakož i při organizování práce a při výchově pracujících.

(5)

Podniky, výzkumné a projekční ústavy a jiné organizace jsou povinny předkládat orgánům ROH včas plány, projekty a technickou dokumentaci k vyjádření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podávat jim potřebná vysvětlení a jejich připomínky odpovědně řešit.

(6)

Orgány ROH jsou oprávněny dávat vedení závodu a vyšším hospodářským orgánům v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci závazné pokyny k odstranění závad, které mohou způsobit nebo způsobily pracovní úraz, nemoc z povolání nebo jinak ohrožují zdraví pracujících.

Úkoly závodních, dílenských a místních výborů základních organizací ROH

§ 3

(1)

Závodní, dílenské a místní výbory v základních odborových organizacích (dále jen "závodní, dílenské a místní výbory") při výkonu dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci vedou pracující k dodržování předpisů a zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dbají, aby tyto předpisy a zásady důsledně uplatňovaly orgány závodu odpovědné podle zákona za bezpečnost a ochranu zdraví při práci na všech úsecích své činnosti. Přitom zejména:

a)

dbají o to, aby odpovědné orgány závodu plnily řádně povinnosti, které pro ně vyplývají ze zákona a z ostatních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, technických norem, kolektivních smluv a úmluv, plánů zdravotnických opatření a z nových poznatků vědy a techniky, jakož i z pokynů dozorčích orgánů, vydaných k zajištění bezpečné a zdravotně nezávadné práce,

b)

spolupůsobí s vedením závodu k zajištění nejvyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, při přípravě podkladů a sestavování návrhů plánů závodu; za tím účelem spolurozhodují o použití prostředků plánovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v závodě,

c)

projednávají pravidelně ve svých schůzích otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v závodě a zařazují nejzávažnější z nich na pořad jednání členských schůzí odborové organizace, zejména rozbory o stavu a vývoji pracovní úrazovosti, o příčinách smrtelných, těžkých a hromadných pracovních úrazů; informují na těchto schůzích pracující o opatřeních, která byla učiněna k zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

d)

ve spolupráci s vedením závodu organizují výchovu pracujících k bezpečné a zdravotně nezávadné práci a vedou pracující k dodržování osobní a pracovní kázně,

e)

dbají, aby kolektivní smlouvy a úmluvy obsahovaly konkrétní závazky vedení závodu, směřující k zlepšení ochrany života a zdraví pracujících i pracovního prostředí, prověřují plnění těchto závazků,

f)

pravidelně prověřují pracoviště, hygienická, sociální a ostatní závodní zařízení pro pracující, zjišťují místa a zdroje ohrožení, vedou o nich záznamy, upozorňují na zjištěné závady vedení závodu a požadují jejich odstranění,

g)

spolupůsobí s vedením závodu při stanovení a vyhlašování tematických úkolů, zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a spolurozhodují o stanovení a přiznání odměny za jejich vyřešení,

h)

účastní se zjišťování zdrojů a příčin pracovních úrazů a nemocí z povolání, popřípadě je samy vyšetřují, provádějí jejich rozbor, projednávají je s odpovědnými orgány závodu a dávají jim závazné pokyny k jejich odstranění; při posuzování a šetření příčin nemocí z povolání spolupracují s příslušnými odděleními hygienicko-epidemiologických stanic a ostatních zdravotnických zařízení,

ch)

zevšeobecňují zkušenosti z činnosti brigád socialistické práce a zajišťují, aby při hodnocení výsledků vnitrozávodní socialistické soutěže, při přiznávání odměn vítězům této soutěže bylo přihlíženo k výsledkům i úrovni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v závodě,

i)

požadují, aby při poskytování prémií a jiných odměn přihlíželo vedení závodu k tomu, jak vedoucí pracovníci závodu a pracující dodržují předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

j)

zajišťují plnění usnesení vyšších odborových orgánů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrolují, jak vedení závodu plní úkoly, stanovené vyššími hospodářskými orgány,

k)

vedou závodní pobočky Československé vědecko-technické společnosti k tomu, aby se jejich činnost plánovitě zaměřovala podle potřeby závodu na zdokonalování technických opatření sloužících k zlepšování pracovního prostředí,

l)

projednávají podle příslušných předpisů s poškozeným a vedením závodu nárok na náhradu škody za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, který poškozený uplatňuje proti vedení závodu․

(2)

Závodní, dílenské a místní výbory organizují hlídky bezpečnosti práce, řídí a usměrňují jejich činnost a dbají, aby se ve své práci zejména zaměřovaly k dodržování pořádku na pracovištích, k dodržování technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů a zásad bezpečné a zdravotně nezávadné práce a k používání ochranných pracovních prostředků. Se získanými zkušenostmi z činnosti hlídek bezpečnosti práce seznamují odborový aktiv a vedou jej k organizování široké účasti pracujících na řešení problémů v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Dbají, aby se na organizování hlídek bezpečnosti práce úzce podíleli důvěrníci bezpečnosti práce.

(3)

Závodní, dílenské a místní výbory pomáhají jednotným zemědělským družstvům při zajišťování bezpečné a zdravotně nezávadné práce svou patronátní činností, a to jak předáváním poznatků a zkušeností ze závodů, tak i svými odbornými znalostmi; přispívají k řešení bezpečnostně-technických nedostatků u strojů a strojního zařízení a k zlepšování pracovního prostředí družstevních, hygienických, sociálních a ostatních družstevních zařízení pro pracující.

§ 4

(1)

Závodní, dílenské a místní výbory při plnění úkolů vyplývajících z dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci kontrolují z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stav pracovního prostředí, technických, ochranných a hygienických zařízení i ochranných pracovních prostředků na pracovištích, v provozních prostorách, v hygienických, sociálních a ostatních závodních zařízeních pro pracující a vyžadují, aby vedení závodu důsledně plnilo povinnosti, uvedené v § 6 zákona.

(2)

Závodní a dílenské výbory strojních a traktorových stanic kromě toho vyžadují, aby vedení stanic provádělo technicko-poradenskou službu pro jednotná zemědělská družstva a pravidelně kontrolovalo strojový a mechanizační park jednotných zemědělských družstev; vedou pracující strojních a traktorových stanic, aby svými zkušenostmi přispívali k zvýšení péče o bezpečnou a zdravotně nezávadnou práci členů jednotných zemědělských družstev.

§ 5

(1)

Závodní, dílenské a místní výbory při plnění svých úkolů:

a)

vysílají své zástupce k jednáním s vedením závodu (dílny), jejichž předmětem jsou otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k odborným zkouškám, kterými se v závodě ověřují znalosti vedoucích hospodářských pracovníků a pracujících o zásadách bezpečné a zdravotně nezávadné práce a příslušných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

b)

účastní se svými zástupci schvalovacího a přejímacího řízení v závodě a jednání o zavedení nových technologických pracovních a výrobních postupů i výkonových norem, prototypových řízení, zavádění zlepšovacích návrhů i technických norem a uplatňují při nich hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

c)

požadují, aby vedení závodu (dílny) jim předkládalo před zahájením výstavby, přestavby nebo úpravy závodů a závodních zařízení k posouzení technickou projektovou dokumentaci a požadují od pracovníků vedení závodu a od pracujících vysvětlení a předložení dokladů, které potřebují pro plnění svých povinností,

d)

dávají vedení závodu (dílny) v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci závazné pokyny k odstranění závad, které mohou způsobit nebo způsobily pracovní úrazy nebo nemoce z povolání a stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění těchto závad,

e)

navrhují, aby vedení závodu uplatnilo hmotnou a kárnou odpovědnost 1 proti pracovníkům, kteří neplní povinnosti, vyplývající pro ně z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, popřípadě, aby navrhlo uplatnění trestní odpovědnosti při hrubém porušení těchto povinností, nebo podávají návrhy na projednání místnímu lidovému soudu, 2

f)

jsou oprávněny při udělování předchozího souhlasu k práci přesčas a v noci stanovit podmínky, za kterých smí být tato práce konána a zakázat práci přesčas a v noci, nesplnilo-li vedení závodu stanovené podmínky, za kterých byla práce přesčas a v noci povolena; u noční práce žen sledují, zda jsou dodržovány podmínky, za kterých byla tato práce povolena ústředním výborem odborového svazu a zjistí-li v tom směru nedostatky, upozorní na ně tento orgán.

(2)

Závodní (dílenské) výbory v projektových, výzkumných a vývojových a konstrukčních organizacích vedou členy odborové organizace k tomu, aby při plnění svých pracovních úkolů v projekci, výzkumu, vývoji a konstrukci důsledně uplatňovali hlediska a požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(3)

Závodní, dílenské a místní výbory jsou oprávněny při výkonu dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci zakázat v nutných případech používání závadných strojů a provozních zařízení nebo pracovních postupů, popřípadě zakázat až do odstranění závady další práci na ohrožujícím pracovišti. O takovém opatření musí dílenský výbor neprodleně uvědomit vedení dílny a závodní výbor. Učiní-li tato opatření závodní (místní) výbor, uvědomí o něm vedení závodu a v závažných případech také okresní odborovou radu a okresní výbor odborového svazu, popřípadě krajský výbor odborového svazu. Práce smí být opět zahájena jen se souhlasem závodního (dílenského, místního) výboru.

§ 6

Pomocné, poradní a výkonné orgány závodního, dílenského a místního výboru

(1)

Závodní, dílenské a místní výbory organizují při výkonu dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci účast pracujících na vytváření podmínek bezpečně a zdravotně nezávadné práce a kontrolují, jak vedení závodu řeší náměty pracujících na zlepšení pracovního prostředí.

(2)

Při organizování účasti pracujících na zajišťování otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se opírají závodní, dílenské a místní výbory a odborový aktiv, zejména komise bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, úsekové důvěrníky, důvěrníky bezpečnosti práce a členy hlídek bezpečnosti práce.

(3)

Závodní, dílenské a místní výbory volí ze svých členů závodního,dílenského nebo místního inspektora bezpečnosti práce, který je zpravidla předsedou komise bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Funkce závodních, dílenských a místních inspektorů bezpečnosti práce je čestná.

(4)

Závodní, dílenští a místní inspektoři bezpečnosti práce jsou výkonnými orgány závodních, dílenských a místních výborů v dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci; při své činnosti se řídí pokyny závodního, dílenského a místního výboru a odpovídají mu za svou činnost.

(5)

Závodní, dílenští a místní inspektoři bezpečnosti práce ve spolupráci s odborovým aktivem pomáhají, aby se všichni pracující seznámili s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a se zásadami bezpečné a zdravotně nezávadné práce a vedou je k jejich dodržování. Kontrolují, jak jsou na pracovištích zajišťována opatření, přijatá závodním, dílenským a místním výborem a zda vedení závodu plní závazné pokyny, uložené mu k odstranění nedostatků z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(6)

Závodní, dílenští a místní inspektoři bezpečnosti práce navrhují v nutných případech závodním, dílenským a místním výborům, aby vydaly zákaz používání závadných strojů a provozních zařízení nebo pracovních postupů, popřípadě zakázaly až do odstranění závady další práci na ohrožujícím pracovišti. V případě bezprostředního ohrožení zdraví pracujících nebo závažného porušení bezpečnostních předpisů mohou zakázat další práci na ohrožujícím pracovišti. O takovém opatření musí neprodleně uvědomit vedení závodu (dílny) a závodní (dílenský, místní) výbor. Práce smí být opět zahájena jen se souhlasem závodního (dílenského, místního) výboru.

§ 7

Důvěrníci bezpečnosti práce

(1)

Odborové úseky volí na svých členských schůzích podle potřeby důvěrníky bezpečnosti práce, kteří jsou pomocnými orgány úsekového důvěrníka.

(2)

Důvěrníci bezpečnosti práce zejména:

a)

vedou členy odborového úseku k účasti na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, k dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a zásad bezpečné a zdravotně nezávadné práce a k používání předepsaných ochranných pracovních prostředků a zařízení,

b)

sledují, zda zařízení pracovišť, hygienických, sociálních a ostatních závodních zařízení pro pracující a organizace práce odpovídají předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, technickým normám, protipožárním předpisům a novým poznatkům vědy a techniky,

c)

sledují, zda vedení závodu školí a vychovává pracovníky, zejména nově přijaté a přeřazené, o bezpečném a zdravotně nezávadném výkonu práce a přiděluje pracovníkům předepsané ochranné pracovní prostředky,

d)

účastní se vyšetřování zdrojů a příčin pracovních úrazů i nemocí z povolání a projednávají na schůzi odborového úseku příčiny pracovních úrazů, nemocí z povolání a nedostatky v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovištích, v hygienických, sociálních a ostatních závodních zařízeních pro pracující a kontrolují, jak jsou plněna uložená opatření,

e)

soustřeďují návrhy a požadavky členů odborového úseku i hlídek bezpečnosti práce na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předkládají je úsekovému důvěrníku nebo jeho prostřednictvím dílenskému, popřípadě závodnímu výboru k projednání.

§ 8

Závodní důvěrníci

V závodech, v nichž se podle stanov Revolučního odborového hnutí volí namísto závodního výboru závodní důvěrník, vykonává dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v rozsahu stanoveném v § § 3 až 5 závodní důvěrník. Závazné pokyny pro vedení závodu může vydat závodní důvěrník tehdy, byl-li návrh na takové opatření předem schválen členskou schůzí základní organizace. V nutných případech může závodní důvěrník sám zakázat používání závadných strojů a provozních zařízení nebo pracovních postupů, popřípadě zakázat až do odstranění závady další práci na ohrožujícím pracovišti. O takovém opatření musí neprodleně uvědomit vedení závodu (dílny) a členy odborové organizace v závodě a v závažných případech také vyšší svazový orgán. Práce smí být znovu zahájena jen se souhlasem členské schůze základní organizace.

§ 9

Úkoly okresních odborových rad

(1)

Okresní odborové rady řídí, organizují a provádějí v okrese dozor nad bezpečnostní a ochranou zdraví při práci.

(2)

Okresní odborové rady při výkonu své působnosti zejména:

a)

řídí činnost okresních výborů odborových svazů a dohlížejí, jak rozvíjejí činnost závodních orgánů ROH při výkonu dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci,

b)

organizují za účasti širokého aktivu funkcionářů komplexní prověrky stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména v závodech s vysokou pracovní úrazovostí a činí opatření k odstranění zjištěných závad,

c)

ke zvýšení účinnosti dozoru prováděného orgány ROH plánovitě organizují výchovu odborového aktivu,

d)

zevšeobecňují, popularizují a propagují dobré výsledky z činnosti odborového aktivu, základních odborových organizací a hlídek bezpečnosti práce,

e)

vedou závodní výbory k tomu, aby ze vzniklých úrazů, zaviněných nedodržením předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ze strany vedení závodů vyvozovaly přísné závěry a aby nepřipustily hmotné poškození postižených zaměstnanců,

f)

projednávají stav a vývoj pracovní úrazovosti v okrese a stanoví potřebná opatření k odstranění příčin pracovních úrazů a nemocí z povolání pro odborové a hospodářské orgány a projednávají opatření celookresního charakteru s okresním národním výborem,

g)

vyšetřují zdroje a příčiny smrtelných, těžkých a hromadných pracovních úrazů a nemocí z povolání, projednávají je za účasti zástupců příslušných okresních výborů odborových svazů a za účasti odpovědných hospodářských pracovníků a funkcionářů odborové organizace závodu, v němž k těmto úrazům nebo nemocím došlo. O opatřeních, která byla stanovena, uvědomí příslušný krajský výbor odborového svazu,

h)

organizují kontroly závodů a pracovišť ve svém obvodu, dohlížejí, jak vedení závodu plní své povinnosti vyplývající pro ně ze zákonných ustanovení, upozorňují na zjištěné závady, dávají vedení závodu závazné pokyny k jejich odstranění a kontrolují, zda byla provedena nařízená opatření,

ch)

mohou v nutných případech zakázat používání závadných strojů a provozních zařízení nebo pracovních postupů, popřípadě zakázat až do odstranění závady další práci na ohrožujícím pracovišti; o takovém opatření jsou povinny neprodleně uvědomit vedení závodu a závodní nebo místní výbor,

i)

vydávají rozhodnutí o tom, že zařízení závodu nevyhovuje předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, potřebná podle předpisů o nemocenském pojištění zaměstnanců pro uložení placení přirážky k pojistnému 3 a sledují, zda jsou odstraňovány nedostatky, pro které bylo pojistné zvýšeno,

j)

spolupůsobí při zjišťování předpokladů pro uplatňování nároků státu na náhradu dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení poskytnutých z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a na náhradu nákladů léčebné péče vynaložených z tohoto důvodu,

k)

podávají posudky a návrhy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - pokud nejde o zařízení podléhající státnímu odbornému dozoru - při plánování, projektování a povolování staveb, zařízení a strojů, při jejich provádění a udělování povolení k jejich uvedení do zkušebního nebo trvalého provozu a užívání,

l)

podávají vedení závodu nebo podniku návrhy, aby byla uplatněna hmotná a kárná opatření vůči odpovědným pracovníkům, kteří neplní povinnosti, vyplývající pro ně z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, navrhují uplatnění trestní odpovědnosti při hrubém porušení těchto povinností nebo podávají návrhy na projednání soudu,

m)

účastní se v okresních národních výborech projednávání ročních plánů odvětví řízených národními výbory a požadují, aby v nich byly obsaženy úkoly pro plánovité zlepšování pracovního prostředí,

n)

požadují, aby okresní národní výbory projednávaly pravidelně stav a vývoj pracovní úrazovosti a nemocí z povolání v závodech a podnicích jimi řízených, v jednotných zemědělských družstvech a aby v náplni činnosti jednotlivých odborů okresních národních výborů byla obsažena i pomoc těmto závodům při plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

o)

uvědomují okresní národní výbory o výsledcích prověrek prováděných v závodech a podnicích řízených národními výbory a v jednotných zemědělských družstvech a podávají návrhy na vhodná opatření k odstranění zjištěných závad,

p)

v zájmu komplexního řešení všech otázek bezpečné a zdravotně nezávadné práce rozvíjejí vzájemné soudružské vztahy s orgány státního odborného dozoru, s orgány veřejné bezpečnosti, prokuraturami, soudy a okresními orgány společenských organizací.

(3)

Výkonnými orgány okresních odborových rad v dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci jsou okresní inspektoři bezpečnosti práce. Okresní inspektoři bezpečnosti práce jsou pracovníky Revolučního odborového hnutí: ustanovuje je a o jejich přidělení k okresním odborovým radám rozhoduje krajská odborová rada podle usnesení Ústřední rady odborů.

(4)

Okresní inspektoři bezpečnosti práce se řídí při své činnosti pokyny okresní odborové rady, u které jsou ustanoveni a odpovídají jí za svou činnost; jsou zejména povinni:

a)

pomáhat okresním národním výborům odborových svazů, závodním a místním výborům při plnění usnesení okresní odborové rady a vyšších odborových orgánů, zaměřených k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

b)

provádět podle plánu vypracovaného okresní odborovou radou v součinnosti s orgány výrobních družstev prověrky provozoven a zařízení výrobních družstev a úzce spolupracovat s komisemi pečujícími o bezpečnost a ochranu zdraví při práci volenými pracujícími výrobních družstev,

c)

spolupracovat s jednotlivými odbory okresních národních výborů, zejména s odborným referentem pro otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zemědělství, s okresní hygienicko-epidemiologickou stanicí a jinými orgány a organizacemi v okrese.

(5)

Okresní inspektoři bezpečnosti práce jsou oprávněni při plnění svých úkolů:

a)

prohlížet pracoviště, hygienická, sociální a ostatní závodní zařízení pro pracující a požadovat na vedení závodu odstranění zjištěných závad v přiměřené lhůtě; v nutných případech mohou zakázat používání závadných strojů a provozních zařízení nebo pracovních postupů, popřípadě zakázat až do odstranění závady další práci na ohrožujícím pracovišti; o takovém opatření jsou povinni neprodleně uvědomit závodní nebo místní výbor (ve výrobních družstvech komisi pečující o bezpečnost a ochranu zdraví při práci), vedení závodu a okresní odborovou radu,

b)

vyšetřovat za účasti závodního nebo místního výboru (ve výrobních družstvech komise pečující o bezpečnost a ochranu zdraví při práci) nebo účastnit se šetření příčin smrtelných, těžkých a hromadných pracovních úrazů, popřípadě pomáhat při šetření příčin jiných pracovních úrazů a nehod; po projednání s vedením závodu a závodním (dílenským, místním) výborem (ve výrobních družstvech s komisí pečující o bezpečnost a ochranu zdraví při práci) stanovit opatření k jejich odstranění a prověřovat také dodržování předpisů o registraci a evidenci pracovních úrazů.

§ 10

Úkoly krajských odborových rad

(1)

Krajské odborové rady při výkonu své působnosti v dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci zejména:

a)

řídí a organizují činnost odborových orgánů v kraji v dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci,

b)

řídí činnost krajských výborů odborových svazů a kontrolují, jak zajišťují usnesení ústředních výborů odborových svazů a Ústřední rady odborů vydaná k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

c)

zevšeobecňují zkušenosti z práce odborových orgánů v kraji, zejména výsledky organizační činnosti odborového aktivu, brigád socialistické práce a hlídek bezpečnosti práce,

d)

vedou rady Československé vědecko-technické společnosti v kraji k tomu, aby se jejich činnost plánovitě zaměřovala na zdokonalování technických opatření, sloužících k zlepšování pracovního prostředí,

e)

sledují a kontrolují, jak vedení podniků a závodů i vyšší hospodářské orgány v kraji plní své povinnosti v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

f)

projednávají stav a vývoj pracovní úrazovosti v kraji a stanoví opatření k zlepšení situace v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci směrem k odborovým i hospodářským orgánům,

g)

předkládají pravidelně zprávy o své činnosti v dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci s rozborem pracovní úrazovosti a nemocí z povolání Ústřední radě odborů a na Slovensku také Slovenské odborové radě,

h)

provádějí na žádost soudů, prokuratur a jiných orgánů činných v trestním řízení, arbitrážních orgánů a ostatních orgánů státní správy znalecké úkony z oboru bezpečnosti práce,

ch)

vydávají rozhodnutí o tom, že zařízení závodu nevyhovuje předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, potřebná podle předpisů o nemocenském pojištění zaměstnanců pro uložení placení přirážky k pojistnému a sledují, zda jsou odstraňovány nedostatky, pro které bylo pojistné zvýšeno,

i)

organizují školení odborového aktivu, inspektorů bezpečnosti práce a pomáhají při výchově vedoucích hospodářských pracovníků,

j)

kontrolují, jak okresní odborové rady pomáhají okresním národním výborům v dozoru nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pracujících jednotných zemědělských družstev,

k)

sledují, jak krajské národní výbory plní úkoly, vyplývající pro ně z předpisů, platných pro hospodářské orgány, k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podřízených podnicích, závodech a zařízeních, a projednávají s krajskými národními výbory stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podřízených podnicích, závodech a zařízeních, a projednávají s krajskými národními výbory stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnicích řízených národními výbory; navrhují potřebná opatření ke zlepšení pracovních podmínek a životního prostředí a ke snížení pracovní úrazovosti a nemocí z povolání,

l)

spolupracují v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s krajskými národními výbory, krajskými hospodářskými orgány a krajskými orgány společenských organizací, orgány státního odborného dozoru, orgány veřejné bezpečnosti, prokuraturami, soudy a orgány požární ochrany, Československého červeného kříže a Státní pojišťovny a vedou k této spolupráci krajské výbory odborových svazů,

m)

vyjadřují se k projektům a investičním úkolům schvalovaným krajskými národními výbory a zúčastňují se při udělování povolení k jejich uvedení do zkušebního nebo trvalého provozu a užívání a vysílají své zástupce k prototypovému řízení.

(2)

Dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci, vykonávaný krajskými odborovými radami se vztahuje i na výrobní družstva v rozsahu uvedeném v § 11. Krajské odborové rady projednávají pravidelně s krajským svazem výrobních družstev stav a vývoj pracovní úrazovosti ve výrobních družstvech a na podkladě svých poznatků i poznatků získaných okresními odborovými radami, doporučují vhodná opatření k odstranění nedostatků. Krajské odborové rady pomáhají též při výkonu dozoru v jednotných zemědělských družstvech.

(3)

Výkonnými orgány krajských odborových rad v dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci jsou krajští inspektoři bezpečnosti práce. Krajští inspektoři bezpečnosti práce jsou pracovníky Revolučního odborového hnutí; řídí se při své činnosti pokyny krajské odborové rady, při níž jsou ustanoveni a odpovídají jí za svou činnost. Ustanovuje je krajská odborová rada podle usnesení Ústřední rady odborů.

(4)

Krajským inspektorům bezpečnosti práce přísluší kromě působnosti uvedené v § 9 odst. 5 zejména:

a)

provádět podle rozhodnutí krajských odborových rad komplexní prověrky, jak jsou zajišťovány úkoly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v závodech a podle výsledků těchto prověrek předkládat krajské odborové rady návrhy ke zlepšení dosavadního stavu,

b)

podle pokynů a usnesení krajské odborové rady pomáhat okresním odborovým radám a okresním inspektorům bezpečnosti práce při zevšeobecňování dobrých zkušeností, zejména z práce s odborovým aktivem a pomáhat při jejich uplatňování v praxi,

c)

poskytovat odbornou pomoc krajským výborům odborových svazů a pomáhat jim v řízení odborového aktivu,

d)

spolupracovat s orgány veřejné bezpečnosti při prověřování nedostatků způsobujících pracovní úrazy v dopravě a v aktivizování občanských dopravních inspektorů.

§ 11

Dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci ve výrobních družstvech

(1)

Dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v provozovnách a na pracovištích výrobních družstev vykonávají okresní odborové rady, které se ve své činnosti opírají o komise pečující o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a družstevní inspektory bezpečnosti práce, volené z řad členů družstev.

(2)

Okresním odborovým radám přísluší při výkonu tohoto dozoru:

a)

projednávat zjištěné nedostatky v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s představenstvy výrobních družstev a navrhovat vhodná opatření k zlepšení pracovního prostředí a k snížení pracovní úrazovosti,

b)

kontrolovat, zda představenstvo družstva v souladu s plněním výrobních úkolů vytváří podmínky pro soustavné zlepšování pracovního prostředí, zda provádí rozbory příčin pracovní úrazovosti, činí opatření k jejich odstranění a zda projednává včas návrhy a podněty k zlepšení pracovních podmínek, které podají pracující a komise pečující o bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

c)

poskytovat komisím pečujícím o bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve výrobních družstvech všestrannou pomoc při zajišťování jejich úkolů,

d)

navrhovat při zjištění nedostatků, které by mohly vést k poškození zdraví pracujících představenstvu družstva, popřípadě krajskému svazu výrobních družstev opatření k odstranění závad v závodech, kde byly zjištěny,

e)

vydávat závazné pokyny představenstvu družstva, nebyla-li opatření navržená k odstranění nedostatků provedena ve stanovené lhůtě nebo v nutných případech, je-li ohroženo zdraví pracovníků a současně uvědomit o těchto pokynech nadřízený družstevní orgán,

f)

ve spolupráci s krajským svazem výrobních družstev provádět výměnu zkušeností komisí pečujících o bezpečnost a ochranu zdraví při práci výrobních družstev za účelem zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(3)

Při výkonu tohoto dozoru mají okresní odborové rady oprávnění uvedená v § 9 odst. 2 písm. g), h), ch), j) a k) a odst. 5.

(4)

Ústřední svaz výrobních družstev vydá v dohodě s Ústřední radou odborů podrobné směrnice o volbě a působnosti orgánů volených ve výrobních družstvech k zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

§ 12

Pomoc při výkonu dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při

práci v jednotných zemědělských družstvech

(1)

Okresní odborové rady sestavují s okresními národními výbory plán pomoci orgánů ROH pro výkon dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v jednotných zemědělských družstvech. Při poskytování pomoci okresním národním výborům zejména:

a)

řídí činnost okresních výborů odborových svazů a závodních výborů k pomoci v zajišťování úkolů v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v jednotných zemědělských družstvech,

b)

dbají, aby závodní výbory v rámci své patronátní činnosti účinně pomáhali jednotným zemědělským družstvům při zajišťování úkolů v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a svými odbornými znalostmi a zkušenostmi přispívali k odstranění bezpečnostně technických nedostatků u strojů a výrobního zařízení, k zlepšování pracovního prostředí a k zvyšování kultury práce v družstvech,

c)

vedou závodní výbory strojních a traktorových stanic k organizované pomoci jednotným zemědělským družstvům v provádění technicko-poradenské služby a pravidelné kontrole strojového a mechanizačního parku.

(2)

Pomáhají národním výborům při prověřování stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, při výchově pracujících a školení odpovědných pracovníků, pověřených organizováním a řízením práce a spolupůsobí při sestavování plánů propagace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v jednotných zemědělských družstvech.

(3)

Jestliže orgán ROH pověřený okresní odborovou radou vykonal prohlídku v závodě jednotného zemědělského družstva, projedná výsledky prohlídky vždy s představenstvem nebo s předsedou jednotného zemědělského družstva, popřípadě s jiným družstevním orgánem, odpovědným za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Nedojde-li při tomto jednání k dohodě o odstranění zjištěných závad nebo o lhůtě, ve které se tak má stát, nařídí orgán ROH na místě provedení bezodkladných opatření.

(4)

Orgán ROH, který nařídil provedení bezodkladných opatření, uvedených v odstavci 3, nebo dohodl s družstevním orgánem opatření, potřebná k odstranění zjištěných nedostatků, oznámí nařízená nebo dohodnutá opatření bez odkladu místnímu národnímu výboru za účelem kontroly. V oznámení uvede i další návrhy opatření, která příslušejí do působnosti místního národního výboru, k zlepšení stavu péče o pracující. O těchto opatřeních uvědomí také okresní národní výbor.

(5)

K pomoci okresnímu národnímu výboru při výkonu dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v jednotných zemědělských družstvech může okresní odborová rada pověřit členy svého orgánu, kteří při splnění stanoveného úkolu zjištěné nedostatky projednají s komisemi pro otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotných zemědělských družstev, popřípadě s představenstvy jednotných zemědělských družstev a jde-li o hrubé závady, vypracují návrh na vydání závazných pokynů pro jednotná zemědělská družstva a předloží jej prostřednictvím okresní odborové rady okresnímu národnímu výboru.

Svazové orgány ROH

§ 13

Úkoly okresních výborů odborových svazů

Okresní výbory odborových svazů se řídí při výkonu dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci pokyny okresních odborových rad. Zejména jim přísluší:

a)

projednávat ve svých schůzích otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména rozbory o stavu a vývoji pracovní úrazovosti a o příčinách pracovních úrazů a nemocí z povolání a podle výsledků stanovit opatření k jejich odstranění,

b)

kontrolovat, jak vedení závodů a orgány základních organizací ROH plní své úkoly v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a oznamovat své poznatky a návrhy příslušným krajským výborům odborových svazů a okresním odborovým radám,

c)

pomáhat orgánům základních organizací ROH při plnění úkolů v dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci, zejména při přípravě a sestavování návrhů plánů závodů a při sestavování návrhů plánů závodů a při sestavování kolektivních smluv a úmluv,

d)

navrhovat okresním odborovým radám předepsání přirážky k pojistnému v závodech, jejichž zařízení nevyhovuje předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

e)

pečovat o organizaci školení odborového aktivu v závodech a provádět výměnu zkušeností v otázkách dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci,

f)

zúčastnit se v základních organizacích ROH a v okresních odborových radách projednávání příčin smrtelných, těžkých a hromadných pracovních úrazů,

g)

vést závodní výbory k tomu, aby pomáhaly jednotným zemědělským družstvům, s nimiž mají uzavřeny patronátní smlouvy, při řešení otázek bezpečné a zdravotně nezávadné práce,

h)

spolupracovat s příslušnými odbory národních výborů a dbát, aby současně se zajišťováním výrobních úkolů sledovaly i úroveň péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci v závodech řízených národními výbory.

§ 14

Úkoly krajských výborů odborových svazů

Krajské výbory odborových svazů (dále jen "krajské výbory") se řídí při výkonu dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci pokyny a usneseními krajských odborových rad i vyšších odborových orgánů; zejména jim přísluší:

a)

projednávat ve svých schůzích otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stav pracovního prostředí, činnost hospodářských i odborových orgánů na tomto úseku péče o pracující, zejména rozbory o stavu a vývoji pracovní úrazovosti v kraji a podle výsledků stanovit opatření k nápravě,

b)

organizovat provádění prověrky stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v závodech a podle výsledků těchto prověrek činit opatření k zlepšení stávajícího stavu,

c)

pomáhat okresním výborům odborových svazů a základním organizacím ROH v závodech při plnění jejich úkolů v dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci, zevšeobecňovat zkušenosti zejména z práce s odborovým aktivem a pomáhat při jejich uplatňování v praxi,

d)

účastnit se svými zástupci jednání ve výrobně hospodářských jednotkách, uplatňovat své připomínky a návrhy k plánu opatření k zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

e)

spolupracovat s příslušnými odbory krajských národních výborů a dbát, aby současně se zajišťováním výrobních úkolů sledovaly i úroveň péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci v závodech řízených národními výbory.

§ 15

Úkoly ústředních výborů odborových svazů

(1)

Ústřední výbory odborových svazů v příslušném oboru národního hospodářství pečují o zlepšování pracovních podmínek, provádějí důkladné rozbory pracovní úrazovosti, shromažďují poznatky a využívají jich k řešení nejdůležitějších problémů odvětví a požadují na příslušných hospodářských orgánech odstranění nedostatků; získané poznatky a stanovená opatření zevšeobecňují a zajišťují jejich plnění; zejména plní tyto úkoly:

a)

na základě vlastních poznatků a zpráv předkládaných ministerstvy a krajskými výbory, pravidelně projednávají situaci na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako nedílnou součást rozboru plnění plánu, provádějí rozbor příčin úrazovosti mladistvých, učňů a žen; na základě těchto rozborů ukládají krajským výborům zajišťování nejzávažnějších problémů odvětví a při plnění těchto úkolů jim pomáhají,

b)

rozpracovávají a zajišťují plnění usnesení Ústřední rady odborů a předkládají zprávy Ústřední radě odborů o jejich plnění, o stavu a vývoji pracovní úrazovosti,

c)

pravidelně projednávají situaci na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a s příslušnými ministerstvy a ostatními ústředními úřady a orgány zúčastňují se plánování prostředků určených na bezpečnostně technická a hygienická zařízení, účastní se schvalování projektů nových závodů a ucelených částí a jejich uvádění do zkušebního nebo trvalého provozu v rámci centralizované investiční výstavby,

d)

účastní se svými zástupci jednání v ministerstvech a v ostatních ústředních úřadech a orgánech v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a uplatňují připomínky a návrhy k opatřením ke zvýšení této péče, zejména v plánech rozvoje příslušného odvětví,

e)

dbají, aby resortní výzkumné ústavy a vývojová pracoviště zařazovaly do svých tematických plánů úkoly v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a řešily tyto výzkumné úkoly,

f)

dbají, aby v úmluvách, které sjednávají s příslušnými ministerstvy a ostatními ústředními úřady a orgány byla dosažena konkrétní opatření ke zlepšení péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

g)

sledují účinnost propagačních prostředků na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dozírají, zda hospodářské orgány vybavují závody vhodným propagačním materiálem a dávají hospodářským orgánům podněty k jejich vydávání,

h)

doporučují příslušným ministerstvům a ostatním ústředním úřadům a orgánům vydání a úpravu předpisů a norem, je-li to z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nutné a schvalují jejich vydání po dohodě s příslušným ministerstvem, popřípadě jiným ústředním úřadem a orgánem,

ch)

kontrolují a dbají, aby ministerstva a ostatní řídící hospodářské orgány plnily odpovědně všechny své úkoly na úseku bezpečnosti při práci a navrhují při závažných zjištěních, aby vůči jejich pracovníkům, kteří hrubě zanedbávají své povinnosti v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, byla uplatněna hmotná, kárná nebo disciplinární opatření, popřípadě trestní postih,

i)

vyjadřují se ke směrnicím a seznamům pro poskytování osobních ochranných pomůcek pro pracující, soustřeďují poznatky o jejich vhodnosti a účelnosti a projednávají s výrobními resorty nedostatky, vyskytující se při jejich výrobě,

j)

požadují, aby příslušná ministerstva a ostatní ústřední úřady a orgány při dovozu strojů a zařízení ze zahraničí dbaly, aby tyto stroje a zařízení odpovídaly platným československým normám o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

k)

dávají podle platných předpisů souhlas k noční práci žen a kontrolují dodržování podmínek, za kterých byla noční práce žen povolena; nesplnilo-li vedení závodu tyto podmínky, mohou noční práci žen zakázat.

(2)

Výkonnými orgány ústředních výborů odborových svazů v dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci jsou ústřední svazoví inspektoři bezpečnosti práce. Ústřední svazoví inspektoři bezpečnosti práce jsou pracovníky Revolučního odborového hnutí. Při své činnosti se řídí pokyny ústředního výboru odborového svazu, u něhož jsou ustanoveni, podávají mu pravidelně zprávy o své činnosti a odpovídají mu za svou činnost. Ústřední svazové inspektory bezpečnosti práce ustanovují ústřední výbory odborových svazů podle usnesení Ústřední rady odborů.

(3)

Působnost ústředních svazových inspektorů bezpečnosti práce se vztahuje v příslušném odvětví na území celého státu. Jsou povinni zajišťovat plnění úkolů stanovených v odstavci 1 a pomáhat nižším odborovým orgánům, zejména při výchově a instruktážích funkcionářů a aktivistů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(4)

Ústředním svazovým inspektorům práce přísluší zejména:

a)

spolupracovat s ministerstvy a ostatními ústředními úřady a orgány ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména při vydávání nových předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a státních technických norem, při projednávání otázek typizace a normalizace bezpečnostně technických zařízení, a při projednávání otázek typizace a normalizace bezpečnostně technických zařízení, a při projednávání zdrojů a příčin smrtelných, těžkých a hromadných pracovních úrazů,

b)

podle pokynů ústředních výborů odborových svazů účastnit se projednávání zadávacích projektů a schvalování nových provozních a pracovních zařízení a při zavádění nových pracovních a technologických postupů celostátního významu,

c)

soustřeďovat a předkládat ústřednímu výboru odborového svazu požadavky, návrhy a náměty pro přípravu předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Řízení dozoru vykonávaného orgány ROH

§ 16

Úkoly Ústřední rady odborů

(1)

Ústřední rada odborů pečuje o zajištění jednotného provádění úkolů, vyplývajících ze zákona, projednává zásadní otázky, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ústředními úřady a orgány a dohlíží na řádný výkon dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci, vykonávaného orgány ROH; zejména jí přísluší:

a)

pečovat, aby dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci byl prováděn v souladu s příslušnými předpisy a podle jednotných zásad,

b)

sledovat, usměrňovat a metodicky vést krajské odborové rady a odborové svazy v dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a dozírat nad řádným plněním úkolů i oprávnění vyplývajících z ustanovení zákona, této vyhlášky a přijatých usnesení orgánů ÚRO,

c)

ověřovat si v závodech a na pracovištích, jak hospodářské orgány a orgány odborových organizací plní své úkoly v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

d)

sledovat a posuzovat účinnost propagačních prostředků na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dávat podnět k jejich vydávání, jde-li o propagační prostředky spadající do působnosti několika ústředních úřadů,

e)

zevšeobecňovat poznatky z oboru péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

f)

určovat zásady o ustanovování a rozmisťování inspektorů bezpečnosti práce u odborových orgánů,

g)

provádět základní výzkum situace a potřeb ke zlepšení stavu v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

h)

zkoumat z odborných, politických a ekonomických hledisek problémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; organizovat a provádět k tomu cíli podrobná šetření a rozbory a na základě jejich výsledků předkládat vládě příslušné návrhy na technická, organizační a výchovná opatření,

ch)

posuzovat úroveň řešení vybraných vývojových a výzkumných prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; hodnotit výsledky těchto prací, sledovat jejich využití a osvědčení v praxi,

i)

vyjadřovat se k prototypům ochranných pracovních prostředků, kontrolovat jejich kvalitu a podávat návrhy na jejich výzkum a vývoj,

j)

navrhovat ústředním úřadům a orgánům vypracování a vydávání předpisů a technických norem k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, vztahující se na více hospodářských odvětví a účastnit se jejich projednávání a schvalování,

k)

posuzovat z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci osnovy odborné výchovy a výuky pracujících, jakož i osnovy a úroveň výuky bezpečnosti při práci na středních, odborných a vysokých školách technického směru,

l)

vydávat zásady k organizování školení funkcionářského aktivu a inspektorů bezpečnosti práce za účelem zvýšení jejich kvalifikace.

(2)

Na Slovensku vykonává úkoly uvedené v odstavci 1, pokud nejde o úkoly celostátní povahy, Slovenská odborová rada, a to v souhlase s usneseními Ústřední rady odborů.

Odchylky pro některá pracovní odvětví a zařízení

§ 17

Dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v závodech podléhajících

vrchnímu dozoru státní báňské správy

Orgány ROH vykonávají dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v závodech podléhajících vrchnímu dozoru státní báňské správy v rozsahu stanoveném směrnicemi, které vydá Ústřední rada odborů v dohodě s Ústředním báňským úřadem a s příslušnými ústředními úřady.

§ 18

Dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v železniční dopravě

V oboru železniční dopravy nepřísluší orgánům ROH nařizovat vyřazení z provozu parních, elektrických a dieselelektrických lokomotiv a motorových vozů.

§ 19

Dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v letectví

Státní odborný dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v letectví vykonává Státní letecká správa v součinnosti s orgány ROH.

Všeobecná a závěrečná ustanovení

§ 20

Přezkoumávání opatření orgánů ROH

(1)

Vedení závodu a osoby dotčené opatřením orgánů ROH mohou žádat do 15 dnů ode dne jeho vydání o jeho přezkoumání.

(2)

Opatření

a)

dílenského výboru a dílenského a závodního inspektora bezpečnosti práce přezkoumává závodní výbor,

b)

závodního výboru, místního výboru, závodního důvěrníka a okresního výboru odborového svazu přezkoumává okresní odborová rada,

c)

okresní odborové rady a krajských výborů přezkoumává krajská odborová rada,

d)

okresního a krajského inspektora bezpečnosti práce a ústředního svazového inspektora bezpečnosti práce přezkoumává orgán, u něhož je inspektor bezpečnosti práce ustanoven.

(3)

Jde-li o přezkoumání opatření orgánu ROH, která se týkají zařízení podléhajících státnímu odbornému dozoru, přezkoumává je odborový orgán v dohodě s příslušným orgánem státního odborného dozoru.

(4)

Včas podaná žádost o přezkoumání má odkladný účinek, pokud jej orgán, který opatření učinil, nevyloučil z důležitých důvodů, zejména pro nebezpečí z prodlení. Odkladný účinek však nemá žádost o přezkoumání opatření orgánů ROH v případech uvedených v § 5 odst. 3, § 6 odst. 6, větě druhé, § 8 a § 9 odst. 1 písm. ch) a odst. 5 písm. a). Orgán příslušný k přezkoumání musí věc urychleně projednat a může napadené rozhodnutí potvrdit, změnit nebo zrušit. Jeho rozhodnutí je konečné.

§ 21

Spolupráce orgánů ROH s orgány státní správy, hospodářskými orgány

a orgány společenských organizací

(1)

Při plněný svých úkolů v dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci postupují orgány ROH v úzké součinnosti zejména s národními výbory a jejich orgány a komisemi, s orgány státního odborného dozoru, s orgány veřejné bezpečnosti, s prokuraturami a soudy a s orgány požární ochrany, Československého červeného kříže, se Svazem československých invalidů a se Státní pojišťovnou.

(2)

Orgány ROH v závodech spolupracují při výkonu dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci s vedením závodu, závodními, popřípadě obvodními lékaři, s orgány požární ochrany a se závodními skupinami Československého červeného kříže.

(3)

Zjistí-li orgány ROH při výkonu své funkce závady na takových pracovištích, zařízeních nebo činnostech, které náležejí do působnosti orgánů, uvedených v předcházejících odstavcích, upozorní na ně příslušný orgán a vedení závodu, popřípadě příslušný národní výbor.

§ 22

Ochrana tajemství a služební průkazy

(1)

Orgány a pracovníci ROH jsou povinni dbát předpisů o zachování státního, hospodářského a služebního tajemství o věcech, o nichž se dověděli při výkonu své funkce a zachovávat o nich mlčenlivost i po skončení své funkce.

(2)

Okresní a krajští inspektoři bezpečnosti práce a ústřední svazoví inspektoři bezpečnosti práce, pověření pracovníci Ústřední rady odborů a Slovenské odborové rady se prokazují při své činnosti služebním průkazem, který jim vydá Ústřední rada odborů a který je opravňuje vstupovat za účelem kontroly plnění povinností, plynoucích za zákona, na pracoviště, do hygienických, sociálních a ostatních závodních zařízení pro pracující a požadovat od odpovědných vedoucích pracovníků i od pracujících vysvětlení a předložení dokladů, kterých je třeba k plnění jejich úkolů.

(3)

Provádění dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci orgány ROH v některých oborech upraví Ústřední rada odborů v dohodě s příslušnými ústředními úřady.

Č Á S T I I

Úkoly národních výborů v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (§ 23-29)

§ 23

(1)

Národní výbory jako orgány státní moci a správy a jako nejširší organizace pracujících pečují při organizování hospodářské a kulturní výstavby na svém území o stálé zdokonalování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích svého obvodu.

(2)

Na úseku hospodářství řízeného přímo národními výbory jsou národní výbory odpovědny i za plnění úkolů, které mají ve všech odvětvích národního hospodářství orgány nadřízené podnikům a závodům.

(3)

Národní výbory pečují o stálé zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v jednotných zemědělských družstvech.

(4)

Národní výbory zaměřují svou pozornost na všech těchto úsecích především na potřebná preventivní opatření a na stálé zlepšování pracovních podmínek, zejména pracovního prostředí.

(5)

Při projednávání dokumentace staveb a při provádění státního stavebního dozoru, jakož i při vydávání povolení k uvedení staveb, zařízení a strojů do zkušebního i trvalého provozu (užívání) národní výbory dbají, aby bylo zajištěno dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci při plánování, projektování a provádění výstavby nebo úpravy podniků, pracovišť, strojů a provozních zařízení.

(6)

Národní výbory plní všechny tyto své úkoly za nejširší účasti a využití tvůrčí iniciativy pracujících a v úzké součinnosti s Revolučním odborovým hnutím a ostatními společenskými organizacemi a pečlivě se zabývají jejich návrhy a podněty.

§ 24

(1)

Národní výbory plní úkoly plynoucí pro ně ze zákona a z ostatních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, především svými komisemi a za pomoci svých poslanců, aktivu občanů a občanských poradních sborů. Přitom dbají, aby všechny orgány odpovědné za bezpečnost a ochranu zdraví při práci plnily své úkoly v nejužší soudružské spolupráci.

(2)

Komise národních výborů se v oboru své působnosti pravidelně zabývají stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v závodech a na pracovištích v obvodu národního výboru a na základě provedených rozborů činí opatření k zlepšení zjištěného stavu.

(3)

Rady národních výborů projednávají pravidelně vývoj pracovní úrazovosti a nemocí z povolání v závodech a na pracovištích v obvodu národního výboru a činí potřebná opatření k stálému zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v těchto závodech a pracovištích. Pečují o to, aby nedílnou součástí pololetních zpráv o plnění plánu předkládaných plenárnímu zasedání národního výboru byl rozbor stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Úkoly národních výborů jednotlivých stupňů v péči o bezpečnost
a ochranu zdraví při práci

§ 25

Úkoly místních národních výborů

(1)

Místní národní výbory plní zejména tyto úkoly na úseku péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

a)

vedou občany k aktivní účasti na stálém rozvíjení předpokladů pro soustavné zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovních podmínek, zejména pracovního prostředí, i pro další zvyšování úrovně zdravého životního prostředí ve svých obvodech,

b)

kontrolují v pravidelných lhůtách stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v závodech a na pracovištích svého obvodu a při rozboru plnění plánu projednávají současně také otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako nedílnou součást tohoto rozboru,

c)

sledují, jak je zajišťována péče o ochranu života a zdraví žáků a studentů při výrobní práci konané podle učebních plánů a při polytechnické výchově,

d)

kontrolují, jak je zajišťována péče o ochranu života a zdraví účastníků dobrovolných brigád a pracujících při zvelebování měst a obcí občanskou svépomocí,

e)

prověřují příčiny nehodovosti v městské dopravě a činí na základě rozboru těchto příčin opatření k stálému zvyšování její bezpečnosti a zvyšování její úrovně,

f)

vyžadují od zdravotnických orgánů jejich poznatky o pracovní úrazovosti, nemocech z povolání a hygieně práce a aktivně využívají poznatků i upozornění těchto orgánů,

g)

pravidelně projednávají zdroje a příčiny pracovních úrazů a nemocí z povolání a činí potřebná preventivní opatření proti těmto úrazům a nemocem.

(2)

Místní národní výbory organizují a řídí péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci v závodech a na pracovištích, které přímo řídí a kontrolují její provádění; přitom dbají, aby všechny orgány odpovědné za bezpečnost a ochranu zdraví při práci v těchto závodech a pracovištích plnily úkoly plynoucí pro ně ze zákona a ostatních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

§ 26

Úkoly místních národních výborů v péči o bezpečnost a ochranu zdraví

při práci pracujících jednotných zemědělských družstev

(1)

Místní národní výbory dbají, aby představenstva jednotných zemědělských družstev

a)

zřizovala a udržovala zařízení, kterých je třeba k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a soustavně pečovala o celkové zdravé prostředí pro pracující družstev,

b)

pečovala o to, aby stroje, nářadí a nástroje byly vybaveny předepsanými bezpečnostními a ochrannými zařízeními, aby tato zařízení nebyla poškozována ani odstraňována a aby byly řádně používány a udržovány předepsané ochranné pracovní prostředky a ochranné pomůcky, obuv a oděv (např. při poprachu a postřicích, při zálivkách, v brucellózních stájích apod.),

c)

zajistila školení pracujících jednotných zemědělských družstev v otázkách bezpečné a hygienické práce i požární ochrany a odborný dozor u pracovníků, kteří budou pověřeni zvláštními úkoly (práce s elektrickým proudem, se složitými stroji, práce s chemickými prostředky aj.),

d)

věnovala zvláštní pozornost nově přijatým pracovníkům, zejména učňům a mládeži a dbala, aby byli před zařazením na pracoviště seznámeni se zásadami bezpečné a zdravotně nezávadné práce, se všemi okolnostmi, které by mohly způsobit pracovní úraz nebo nemoc z povolání a aby byli poučeni o tom, jak si počínat, aby se uchránili před úrazem,

e)

zajišťovala předpoklady pro řádnou činnost svých komisí pro otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a projednávala jejich podněty a návrhy na zlepšení stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

f)

pečovala o stálý odborný dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci při provádění družstevní investiční výstavby,

g)

zjišťovala a odstraňovala zdroje a příčiny pracovních úrazů a činila preventivní opatření proti vzniku nemocí z povolání.

(2)

Místní národní výbory prověřují stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v jednotných zemědělských družstvech, projednávají s jejich představenstvy důležité otázky péče o pracující a jsou oprávněny dávat jim závazné pokyny k odstranění zjištěných bezpečnostních, hygienických i požárních nedostatků a kontrolují provedení těchto pokynů.

(3)

Místní národní výbory jsou oprávněny nařídit provedení opatření, která jim doporučily orgány dozoru k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pracujících jednotných zemědělských družstev, a mohou v nutných případech nařídit okamžité vyřazení závadných strojů, nářadí a nástrojů a provozních zařízení, popřípadě nařídit až do odstranění závady zastavení další práce na ohrožujícím pracovišti. O takovém opatření uvědomí neprodleně představenstvo družstva a příslušný okresní národní výbor.

(4)

Místní národní výbory řeší a zajišťují plnění uvedených úkolů především ve svých zemědělských komisích, které zvou k projednávání otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v jednotných zemědělských družstvech funkcionáře družstev. Místní národní výbory dále kontrolují, jak jsou prováděna opatření nařízená okresním národním výborem. Sledují plnění úkolů, které na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v jednotných zemědělských družstvech přísluší strojním a traktorovým stanicím a v souvislosti s poskytováním technicko-poradenské služby, a s pomocí okresního národního výboru zajištění nápravy zjištěných nedostatků.

§ 27

Úkoly okresních národních výborů

(1)

Okresní národní výbory plní zejména tyto úkoly na úseku péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

a)

řídí a kontrolují činnost místních národních výborů při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poskytují jim přitom účinnou pomoc,

b)

kontrolují pravidelně stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v závodech a na pracovištích svého obvodu a projednávají při rozboru plnění plánu otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako nedílnou součást tohoto rozboru,

c)

kontrolují, jak je zajišťována péče o ochranu života a zdraví žáků a studentů při výrobní práci, konané podle učebních plánů,

d)

pečují o zajišťování výchovy učňů a mládeže k bezpečné a zdravotně nezávadné práci a činí opatření, aby školní dílny a zařízení pro polytechnickou výchovu odpovídaly platným bezpečnostním předpisům,

e)

sledují, jak je zajišťována péče o ochranu života a zdraví účastníků dobrovolných brigád a pracujících při zvelebování měst a obcí občanskou svépomocí,

f)

přihlížejí při doporučování pracovníků na volná pracovní místa k požadavkům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

g)

projednávají za účasti zástupce okresní odborové rady ve svých radách každý smrtelný pracovní úraz, k němuž došlo v závodech podřízených okresnímu nebo místnímu národnímu výboru, a to bezprostředně po zjištění zdroje a příčiny úrazu, a na základě výsledků jednání ukládají provedení potřebných opatření.

(2)

Okresní národní výbory organizují a řídí péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci v závodech a na pracovištích, které přímo řídí a kontrolují její provádění; přitom dbají, aby všechny orgány odpovědné za bezpečnost a ochranu zdraví při práci v těchto závodech a pracovištích plnily úkoly plynoucí pro ně ze zákona a ostatních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

(3)

Okresní národní výbory prověřují příčiny nehodovosti v silniční dopravě a činí na základě rozborů těchto příčin opatření k stálému zvyšování její bezpečnosti a zvyšování její úrovně.

§ 28

Úkoly okresních národních výborů v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při

práci pracujících jednotných zemědělských družstev

(1)

Okresní národní výbory při výkonu dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v jednotných zemědělských družstvech zejména:

a)

dbají, aby představenstva jednotných zemědělských družstev i pracující plnili řádně své povinnosti, které pro ně vyplývají z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a z nových poznatků vědy a techniky, jakož i z pokynů dozorčích orgánů, vydaných k zajištění bezpečné a zdravotně nezávadné práce,

b)

spolupůsobí s představenstvy jednotných zemědělských družstev k zajištění nejvyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci již při přípravě podkladů a sestavování plánů,

c)

pravidelně prověřují pracoviště i hygienická a sociální zařízení pro družstevníky, zjišťují místa a zdroje ohrožení, upozorňují na zjištěné závady představenstva družstev a požadují jejich odstranění,

d)

ve spolupráci s představenstvy jednotných zemědělských družstev pečují o školení družstevníků v otázkách bezpečné a hygienické práce, zejména pracujících s traktory, s ostatními zemědělskými stroji, v dopravě a na pracovištích, kde je třeba zvýšené pozornosti v dodržování zásad bezpečné a hygienické práce (např. při výstavbě, při těžbě písku, při postřicích apod.) a v době špičkových zemědělských prací, kterých se účastní větší počet pracujících, zejména brigádníků,

e)

dbají, aby představenstva jednotných zemědělských družstev přidělovala pracujícím družstev vhodné a potřebné ochranné pracovní prostředky, zejména také ochranné oděvy, ochranné oděvní součástky, ochrannou obuv a jiné osobní ochranné pomůcky, udržovala je na svůj náklad v použitelném stavu a dbala, aby pracující používali těchto prostředků pro určené účely,

f)

vedou strojní a traktorové stanice k tomu, aby s plným využitím zkušeností svých pracovníků v plné míře zabezpečovaly technickoporadenskou službu pro jednotná zemědělská družstva a zejména také dobrý technický stav strojů družstev z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

g)

projednávají pravidelně otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v jednotných zemědělských družstvech a rozbory o stavu a vývoji pracovní úrazovosti a o příčinách smrtelných, těžkých a hromadných úrazů při práci v družstvech,

h)

projednávají s představenstvy jednotných zemědělských družstev zdroje a příčiny pracovních úrazů, k nimž došlo v těchto družstvech, a dávají jim závazné pokyny k jejich odstranění; při posuzování a šetření příčin nemocí z povolání se opírají o poznatky a posudky hygienicko-epidemiologických stanic a ostatních zdravotnických orgánů,

ch)

provádějí za účasti zástupců představenstev jednotných zemědělských družstev šetření o smrtelných, těžkých a hromadných úrazech a jiných vážných nehodách, k nimž došlo v jednotných zemědělských družstvech, činí opatření k odstranění příčin těchto pracovních úrazů a kontrolují jejich provedení,

i)

dbají, aby představenstva jednotných zemědělských družstev prováděla včas šetření o ostatních pracovních úrazech, které se staly při práci v družstvu a v souvislosti s hodnocením plnění výrobních a hospodářských úkolů pravidelně prováděla rozbory pracovních úrazů i celkového stavu pracovního prostředí v družstvu a za aktivní účasti pracujících činili opatření k nápravě.

(2)

Okresní národní výbory sestavují v součinnosti s okresními odborovými radami každoročně plán pomoci orgánů ROH pro výkon dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v jednotných zemědělských družstvech.

(3)

Okresní národní výbory jsou oprávněny při výkonu dozoru nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pracujících jednotných zemědělských družstev nařídit po předchozím projednání s představenstvem jednotného zemědělského družstva okamžité vyřazení závadných strojů, nářadí a nástrojů a provozních zařízení, popřípadě nařídit až do odstranění závady zastavení další práce na ohrožujícím pracovišti. O takovém opatření uvědomí neprodleně představenstvo družstva a příslušný místní národní výbor.

(4)

Okresní národní výbory pečují o to, aby se otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v jednotných zemědělských družstvech zabývaly především zemědělské komise a aby je řešily jako nedílnou součást plnění výrobních a hospodářských úkolů v zemědělství.

§ 29

Úkoly krajských národních výborů

Krajské národní výbory plní zejména tyto úkoly na úseku péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

a)

řídí a kontrolují činnost okresních národních výborů při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poskytují jim přitom účinnou pomoc,

b)

projednávají pravidelně za účasti zástupců krajských odborových rad stav a vývoj pracovní úrazovosti a nemocí z povolání ve svých obvodech a činí opatření k zlepšení zjištěného stavu,

c)

dbají, aby již v projektech investiční výstavby byly dodrženy předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a uplatněna hlediska bezpečné a zdravotně nezávadné práce,

d)

sestavují v dohodě s krajskými odborovými radami plán opatření, zaměřených ke zvýšení součinnosti všech občanů při řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a využívají všech kulturních a propagačních prostředků v kraji k seznamování pracujících se zásadami bezpečné a zdravotně nezávadné práce,

e)

přihlížejí při hodnocení výsledků socialistického soutěžení a při udělování Rudých praporů krajských národních výborů a krajských odborových rad i při udělování jiných uznání také ke stavu a vývoji pracovní úrazovosti a nemocí z povolání v příslušných závodech,

f)

prověřují příčiny dopravní nehodovosti, pravidelně projednávají dopravní nehodovost ve svých obvodech a činí opatření k snížení počtu dopravních nehod a k zvyšování úrovně dopravy,

g)

organizují ve spolupráci s krajskými odborovými radami školení odborných orgánů okresních národních výborů pro otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ke zvýšení jejich politické a odborné způsobilosti,

h)

projednávají za účasti zástupce krajské odborové rady ve svých radách každý smrtelný pracovní úraz, k němuž došlo v závodech, podřízených krajskému národnímu výboru, a to bezprostředně po zjištění zdroje a příčiny úrazu, a na základě výsledků jednání ukládají provedení potřebných opatření,

ch)

vedou okresní národní výbory k řádnému provádění péče o rehabilitaci pracovníků, kteří utrpěli pracovní úraz nebo onemocněli nemocí z povolání,

i)

zajišťují plnění usnesení vlády a opatření ústředních orgánů vydaných k zlepšení péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ukládají podřízeným národním výborům konkrétní úkoly ke splnění těchto usnesení a opatření a navrhují vládě a Ústřední radě odborů, popřípadě příslušným ministerstvům a ústředním úřadům a orgánům zásadní opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Č Á S T I I I

Závěrečná ustanovení (§ 30-31)

§ 30

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška Ústřední rady odborů č. 105/1959 Ú. l., o úkolech orgánů Revolučního odborového hnutí při výkonu dozoru nad bezpečností při práci.

§ 31

Počátek účinnosti vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1961.

Předseda:

Zupka v. r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 71/1958 Sb., o závazcích k náhradě škody způsobené zaměstnancem porušením povinností z pracovního poměru a § 33 odst. 2 zákona č. 51/1955 Sb., o národních podnicích a některých jiných hospodářských organizacích ve znění vyplývajícím z pozdějších předpisů.

Zákon č. 38/1961 Sb., o místních lidových soudech.

§ 27 opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců, uveřejněného vyhláškou č. 91/1958 Sb., ve znění vyhlášky č. 191/1960 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 71/1958 Sb., o závazcích k náhradě škody způsobené zaměstnancem porušením povinností z pracovního poměru a § 33 odst. 2 zákona č. 51/1955 Sb., o národních podnicích a některých jiných hospodářských organizacích ve znění vyplývajícím z pozdějších předpisů.

2

Zákon č. 38/1961 Sb., o místních lidových soudech.

3

§ 27 opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců, uveřejněného vyhláškou č. 91/1958 Sb., ve znění vyhlášky č. 191/1960 Sb.