Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

93/1961 Sb. znění účinné od 8. 9. 1961 do 31. 12. 1967

93

 

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 21. srpna 1961

o spotřebitelských radách

 

Vláda Československé socialistické republiky, vedena snahou rozšířit účast pracujících na řízení socialistického obchodu, nařizuje podle § 45 zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech:

§ 1

Zřízení spotřebitelských rad

(1)

Národní výbory mají zajišťovat na úseku zásobování obyvatelstva stále lepší uspokojování jeho potřeb a zvýšení kulturnosti a úrovně obsluhy. Tyto své úkoly mohou plnit jen za větší a účinnější účasti pracujících při řízení vnitřního obchodu zejména přímým působením spotřebitelů na zlepšení služeb prodejen a závodů veřejného stravování. Za tím účelem si národní výbory jako své aktivy zřizují spotřebitelské rady.

(2)

Spotřebitelské rady zřizují místní, městské a obvodní národní výbory u prodejen, obchodních domů a závodů veřejného stravování (dále jen "prodejny"). Spotřebitelská rada se zřizuje podle místních podmínek pro jednu nebo několik, nejvíce však 5 prodejen. O zřízení spotřebitelské rady a jejím složení uvědomí národní výbor vedoucího prodejny a ředitelství organizace.

(3)

Okresní národní výbory mohou stanovit, že spotřebitelské rady budou zřizovány i pro provozovny socialistických organizací poskytující služby obyvatelstvu (jako například opravny předmětů, provozovny provádějící údržbářské práce pro obyvatelstvo, čistírny a prádelny); přitom jim stanoví jejich úkoly.

§ 2

Jmenování a odvolávání členů spotřebitelských rad

Členy spotřebitelských rad jmenuje a odvolává místní, městský nebo obvodní národní výbor z řad zákazníků prodejny. Za člena spotřebitelské rady může být jmenován též pracovník dodavatelské nebo výrobní organizace a zástupce společenských nebo jiných organizací. Členství ve spotřebitelské radě je funkcí čestnou.

§ 3

Složení spotřebitelské rady

Počet členů spotřebitelské rady se stanoví podle velikosti, významu, popřípadě počtu prodejen, pro něž byla spotřebitelská rada zřízena. Spotřebitelská rada se skládá nejméně ze 3 členů. Členové spotřebitelské rady si volí předsedu na dobu jednoho roku.

§ 4

Činnost spotřebitelské rady

(1)

Spotřebitelská rada působí návrhy, náměty, radou a pomocí k rozvoji úrovně služeb prodejny, pro niž byla zřízena.

(2)

Za tím účelem sledují její členové práci prodejny, zejména

a)

zda zásobování zbožím je dostatečné a plynulé a upozorňují vedoucí prodejen, popřípadě dodavatele na druhy zboží, kterými prodejna není zásobována, přestože o ně spotřebitelé projevují zájem;

b)

jak dodavatelé plní objednávky prodejen a rozvozové plány, zda objednávka prodejen jsou dostatečné a rozvozové plány z místního hlediska vyhovující;

c)

jak se provádí přejímka zboží a reklamace nekvalitního zboží;

d)

jak je dodržována hygiena v prodejně i u jejích pracovníků;

e)

zda obsluhující personál dodržuje zásady poctivosti a zdvořilosti vůči spotřebitelům a zda jsou řádně a včas vyřizovány připomínky a stížnosti z knihy přání a stížností;

f)

jak je dodržována prodejní doba a zda vzhled prodejny je vyhovující;

g)

zda výkladní skříně jsou vhodně upraveny a ve večerních hodinách řádně osvětleny;

h)

jak je prodejna zabezpečena proti škodám.

(3)

Členové spotřebitelské rady pomáhají nedostatky odstraňovat; své poznatky a návrhy předkládají spotřebitelské radě k projednání.

(4)

Spotřebitelská rada se vyjadřuje k návrhům na povolení výjimek z prodejní doby a k návrhům na přechodné uzavření prodejen.

(5)

Spotřebitelská rada plní své úkoly v úzké součinnosti s poslanci národních výborů a s ostatními pracujícími, zejména si od nich vyžaduje náměty na zlepšení práce prodejen, popřípadě na odstranění nedostatků a závad, a spolu s vedoucími prodejen je informuje o provedených opatřeních, o práci prodejen a o tržních akcích.

§ 5

Jednání spotřebitelské rady

(1)

Spotřebitelská rada se schází zpravidla měsíčně. Do své schůze má právo zvát vedoucího prodejny nebo jeho zástupce, popřípadě další pracovníky prodejny. Své návrhy a náměty sděluje spotřebitelská rada ředitelství obchodní organizace, popřípadě dodavatelské nebo výrobní organizace. Ředitelství dodavatelské nebo výrobní organizace sděluje spotřebitelská rada zejména své návrhy a náměty týkající se technické úrovně nebo kvality výrobků. Ředitelství obchodní, dodavatelské a výrobní organizace jsou povinna zabývat se těmito návrhy a náměty a vyřídit je nejpozději do 15 dnů. Jestliže spotřebitelská rada považuje vyřízení návrhu za nedostatečné, obrátí se na národní výbor, který ji zřídil.

(2)

Spotřebitelská rada navrhuje místnímu národnímu výboru pořádání hovorů se spotřebiteli, popřípadě sama pořádání těchto hovorů organizuje, navrhuje obchodním organizacím pořádání výstavek zboží, výrobním organizacím předvádění zboží apod.

§ 6

Práva a povinnosti členů spotřebitelské rady

Členové spotřebitelské rady jsou oprávněni při návštěvě prodejen vyžadovat od jejich pracovníků potřebná vysvětlení. Při vstupu do prodejních místností jsou členové spotřebitelské rady povinni dbát základních předpisů pro práci prodejen (základních předpisů pro práci prodejen (základních předpisů pro práci závodů veřejného stravování), předpisů zdravotních a příkazů uložených obchodním pracovníkům vedení podniku.

§ 7

Povinnosti pracovníků obchodních, dodavatelských a výrobních organizací

Pracovníci prodejny jsou povinni na pozvání se účastnit schůzí spotřebitelské rady, umožnit členu spotřebitelské rady sledovat práci prodejny a poskytovat mu potřebná vysvětlení. Ředitelé obchodních organizací, ředitelé organizací, které do prodejny dodávají zboží a ředitelé výrobních organizací jsou povinni prozkoumat návrhy a náměty spotřebitelské rady a nejpozději do 15 dnů spotřebitelské radě sdělit, zda se její návrhy uskuteční, popřípadě které důvody tomu brání.

§ 8

Aktivy členů spotřebitelských rad

Národní výbory pomáhají spotřebitelským radám v jejich činnosti. Organizují školení členů spotřebitelských rad a podle potřeby svolávají aktivy jejich členů v místě, okrese nebo kraji. Na těchto aktivech se vyměňují zkušenosti spotřebitelských rad, hodnotí výsledky jejich práce, vyhlašují nejlepší spotřebitelské rady apod.

Závěrečná ustanovení

§ 9

Ustanovení tohoto nařízení se nevztahují na prodejny a provozovny lidových spotřebních družstev.

§ 10

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Široký v. r.