Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

11/1962 Sb. znění účinné od 1. 3. 1962 do 31. 12. 1967

11

 

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 24. ledna 1962

o prohloubení organizace řízení zemědělství národními výbory

 

Upevňování socialistických výrobních vztahů v zemědělství. výstavba socialistické vesnice a zajištění rozvoje zemědělské výroby v souladu s rozvojem celého národního hospodářství vyžaduje prohloubit řídící a organizátorskou práci národních výborů. Ta je dosud oslabována resortností spočívající v tom, že úkoly v zemědělství se dosud prakticky zajišťují zemědělskými komisemi a odbory bez účinnější podpory a aktivní účasti ostatních komisí a odborů národních výborů.

Proto vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 45 odst. 1 a 2 písm. a) zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech:

§ 1

(1)

Řízení zemědělství, vytváření předpokladů pro pozvednutí jeho úrovně na úroveň průmyslu je akcí celého národního výboru, všech jeho orgánů.

(2)

Každá komise a odbor národního výboru se bezprostředně podílejí na zabezpečování rozvoje zemědělství. Proto se pracovní náplň zemědělských komisí a odborů stanoví podle stejných zásad jako u ostatních odvětvových komisí a odborů.

(3)

Pracovní náplň komisí a odborů národního výboru se upravuje zejména v těchto směrech:

a)

zemědělská komise a odbor především organizují komplexní rozvoj zemědělské výroby, zvyšování její technické úrovně a efektivnosti, zavádění a upevňování chozrasčotních metod hospodaření a prohlubování socialistických výrobních vztahů v zemědělství; svou organizátorskou práci zaměřují na přímou pomoc zemědělským závodům;

b)

plánovací komise a odbor přejímají úkoly spojené s plánováním zemědělské výroby a nákupu;

c)

finanční komise a odbor přejímají úkoly spojené s financováním zemědělství, s vedením majetkově právních záležitostí a s vedením účetní evidence v zemědělských závodech;

d)

komise a odbor školství a kultury přejímají úkoly spojené s řízením zemědělského a lesnického školství včetně školních statků a polesí a pečují o rozvíjení kulturní činnosti v zemědělských závodech;

e)

odbor pracovních sil přejímá úkoly spojené s náborem mládeže do zemědělských odborných učilišť a zemědělských a lesnických učňovských škol;

f)

odbor pro vnitřní věci přejímá úkoly spojené s vydáváním loveckých a rybářských lístků a evidencí loveckých zbraní.

Podrobnosti o pracovní náplni komisí a odborů na úseku zemědělství jsou obsaženy v zásadách schválených vládou.

(4)

Ostatní komise a odbory věnují při plnění svých úkolů zvláštní pozornost těm úkolům, jejichž plněním napomáhají rozvoji zemědělství.

(5)

Národní výbor a jeho rada sjednocují činnost všech komisí a odborů, usměrňují a koordinují jejich pomoc jednotným zemědělským družstvům, státním statkům a ostatním zemědělským závodům tak, aby postupovaly jednotně a aby také jejich styk se zemědělskými závody byl co nejjednodušší.

§ 2

(1)

Střední zemědělské a lesnické technické školy, zemědělské a lesnické mistrovské školy, zemědělská odborná učiliště, učňovské školy zemědělské a lesnické, školní statky a polesí a ostatní jejich účelová zařízení se převádějí z úseku zemědělství do úseku školství a kultury.

(2)

Strojní a traktorové stanice se podřizují krajským národním výborům a začleňují se do krajských podniků zemědělské techniky. Okresní národní výbory se podle zásad stanovených vládou zúčastňují na řízení strojních a traktorových stanic a využívají jich k rozvoji zemědělské výroby v okrese.

§ 3

Zrušuje se ustanovení § 68 poslední věty vládního nařízení č. 71/1960 Sb. o tom, že odbor zemědělství zabezpečuje komplexní plánovací a rozpočtovou činnost na úseku zemědělství.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 1962.

Široký v. r.