Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

102/1963 Sb. znění účinné od 1. 1. 2003 do 31. 3. 2004
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 99/2004 Sb.

1.4.2004

zrušen

zákonem č. 320/2002 Sb.

1.1.2003

zákonem č. 132/2000 Sb.

1.1.2001

Více...

102

 

ZÁKON

ze dne 5. prosince 1963

o rybářství

 

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Úvodní ustanovení

Rybářství jako odvětví zemědělské výroby zajišťuje podle potřeb společnosti v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství řádný chov, zušlechťování, ochranu a lov ryb a jiných vodních živočichů. Tohoto cíle se dosahuje plánovitým hospodařením na rybnících a plánovitým výkonem rybářského práva v tekoucích vodách. Péče o soustavné zvelebování rybářství je v zájmu celé naší společnosti. Společenské zřízení vytváří podmínky, aby se co nejširší okruh pracujících podílel na řízení rybářství a na výkonu rybářského práva.

§ 2

Český rybářský svaz a Moravský rybářský svaz

Českoslovenští občané, kteří mají aktivní zájem o rozvoj československého rybářství, se sdružují v Československém rybářském svazu, který je dobrovolnou společenskou organizací.

ODDÍL PRVNÍ

RYBÁŘSTVÍ PROVOZOVANÉ

HOSPODAŘENÍM NA RYBNÍCÍCH (§ 3-5)

§ 3

(1)

Hospodařením na rybnících se především zajišťuje výroba tržních ryb a výroba násad pro rybníky a pro zarybňování rybářských revírů.

(2)

Organizace, které mají ve správě nebo užívání rybníky, na nichž lze řádné rybníkářsky hospodařit, jsou povinny udržovat je v řádném hospodářském stavu a hospodařit na nich podle pokrokových zásad tak, aby bylo docilováno co nejvyšší výroby ryb. Rovněž ostatní uživatelé, popřípadě vlastníci takových rybníků jsou povinni je udržovat v řádném hospodářském stavu.

(3)

Na rybnících především hospodaří podniky státního rybářství a pro potřeby zarybňování rybářských revírů organizační složky Československého rybářského svazu.

§ 4

(1)

Rybníkem se pro účely tohoto zákona rozumí uměle vytvořené vodohospodářské dílo určené především k chovu ryb s přírodním dnem a s technickou vybaveností nutnou k regulaci vodní hladiny. Rybník je tvořen hrází a pozemkem, na kterém je hráz postavena, a dalšími technickými doplňky, přítokovou částí, odpadem, zatopenými pozemky na úroveň hladiny vody při návrhovém průtoku, popřípadě obvodovou stokou.

(2)

Na rybnících lze hospodařit na základě práva vlastnického, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu. Vlastník, popřípadě jiná oprávněná osoba, která hospodaří na rybníku s chovem ryb a dalších rybochovných zařízeních, je povinen vést o chovu příslušnou hospodářskou evidenci v předepsaných ukazatelích. Cílem hospodářské evidence je zřetelný přehled o průběhu hospodaření. Ukazatele a formu vedení evidence stanoví Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") vyhláškou.

(3)

Vlastník rybníka je oprávněn provádět průběžnou hospodářskou těžbu podle svých potřeb všemi povolenými metodami těžby, například vrhacími sítěmi, vězenci, tenaty, na udici. Odlov ryb na udici za úplatu a lov elektřinou podléhají oznamovací povinnosti místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Osoby provádějící hospodářskou těžbu z pověření majitele nebo za úplatu nemusí mít rybářský lístek.

(4)

Hospodářská těžba, která se provádí na základě oznámení podle odstavce 3, nesmí být provozována metodami, které by byly v rozporu s ustanovením § 10, pokud nenastaly důvody uvedené v § 10 odst. 2 a 3.

§ 5

V zájmu úspěšného plnění úkolů sledovaných hospodařením na rybnících ( § 3 odst․ 1) nebudou rybníky zpravidla odnímány rybníkářskému hospodaření. Musí-li k takovému odnětí dojít z důvodu výstavby, provozu průmyslových podniků apod., jsou investoři staveb, popřípadě organizace, v jejichž zájmu se rybníkářské hospodaření omezuje nebo vylučuje, povinni zahrnout do příslušné dokumentace zdůvodnění zamýšleného odnětí, v němž ve spolupráci s odbornou organizací povedou též odhad ztrát, které tím vzniknou na výrobě ryb a předběžných investičních nákladů na výstavbu náhradního rybníku. Na návrh odborné organizace, ke kterému připojí investor zdůvodnění zamýšleného odnětí, může krajský úřad uložit investoru provést výstavbu náhradního rybníku s možností produkce odpovídající ztrátám, k nimž dojde provedením plánovaného zásahu; přitom krajský úřad přihlíží též k tomu, aby náhradní výstavba byla umístěna na nezemědělské půdě, popřípadě na zemědělské půdě horší jakosti. V investičním, provozním a finančním plánu investorů musí být zajištěny finanční a materiálové prostředky na provedení výstavby náhradního rybníku, kterou jim krajský úřad uložil.

ODDÍL DRUHÝ

RYBÁŘSTVÍ PROVOZOVANÉ

VÝKONEM RYBÁŘSKÉHO PRÁVA (§ 6-14)

§ 6

Rybářské právo

(1)

Rybářské právo je oprávnění a povinnost plánovitě chovat, chránit a lovit ryby a jiné vodné živočichy v tekoucích vodách a ulovené ryby a vodní živočichy si přivlastňovat, jakož i oprávnění užívat k tomu v nezbytné míře pobřežních pozemků.

(2)

Tekoucími vodami se pro účely tohoto zákona rozumí též údolní nádrže, jezera, odstavná ramena vzniklá regulací, tůně, retenční nádrže, odvodňovací a zavodňovací kanály, propadliny vzniklé těžbou, jakož i rybníky ( § 4 odst. 1) s rybářským revírem vyhlášeným na žádost vlastníka podle § 7.

(3)

V pochybnostech mezi hranicemi revírů a hranicemi mezi revírem a do revíru nezařazenou vodní plochou rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností.

(4)

Rybářské právo patří státu; lze je vykonávat jen v rybářských revírech.

§ 7

Rybářské revíry

(1)

Krajský úřad vytváří z vod, v nichž náleží státu rybářské právo, rybářské revíry. Na žádost vlastníka vodohospodářského díla nebo jiné uzavřené vodní plochy může orgán kraje v přenesené působnosti vyhlásit rybářský revír a stanovit hospodářské ukazatele. Na revírech nacházejících se na území dvou a více krajů, na území Vojenských lesů a statků, na území Lesů České republiky a na území dalších státních podniků a na hraničních vodách vyhlašuje rybářské revíry Ministerstvo zemědělství. Na území národních parků vyhlašuje rybářské revíry Ministerstvo životního prostředí. Rybářské revíry jsou vodní celky umožňující řádný a plánovitý výkon rybářského práva, zejména život původních rybích společenstev a trvalý chov vhodných druhů ryb. Do rybářských revírů se nezahrnují přítoky, odtoky a obvodové stoky rybníků v rozsahu potřebném k řádnému hospodaření na rybnících.

(2)

Při vytváření rybářských revírů se stanoví, které revíry (výjimečně části revírů) jsou vodami pstruhovými a které jsou vodami mimopstruhovými.

§ 8

Výkon rybářského práva

(1)

Místně příslušný správní orgán přenechá výkon rybářského práva v rybářských revírech organizačním složkám rybářského svazu, profesionálním rybářským organizacím, Lesům České republiky a v revírech, které jsou na pozemcích spravovaných orgány vojenské správy, organizacím v působnosti Ministerstva obrany. Rybářské právo obdrží také fyzické nebo právnické osoby působící v České republice, jsou-li vlastníky vodohospodářského díla (např. tůně, nádrže, rybníka), dále jezer, propadlin a podobně, pokud o ně požádají.

(2)

V případě, že o výkon rybářského práva v daném revíru bude mít zájem více subjektů, rozhodne o uživateli rybářského revíru místně příslušný správní orgán v rámci výběrového řízení. Podrobnosti výběrového řízení stanoví ministerstvo vyhláškou.

(3)

V případě, že uživatel rybářského revíru neplní závazné ukazatele hospodaření na daném revíru, pověří místně příslušný správní orgán hospodařením jiný subjekt.

Hospodaření v rybářských revírech

§ 9

(1)

Subjekt, kterému místně příslušný správní orgán přenechal výkon rybářského práva na rybářském revíru, je povinen v tomto revíru řádně hospodařit podle ukazatelů stanovených místně příslušným správním orgánem. O dosažených hospodářských výsledcích vede evidenci; její náležitosti stanoví ministerstvo vyhláškou.

(2)

Pro každý rybářský revír je jeho uživatel povinen ustanovit rybářského hospodáře a jeho zástupce, které schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle sídla uživatele rybářského revíru. Rybářským hospodářem a jeho zástupcem může být ustanoven občan mající rybářský lístek a odbornou kvalifikaci, kterou stanoví ministerstvo vyhláškou.

(3)

Uživatelé rybářských revírů jsou povinni v přírodě vyznačit hranice rybářských revírů a vod pstruhových a mimopstruhových.

§ 10

(1)

Lov ryb a jiných vodních živočichů v rybářských revírech smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a jiných vodních živočichů, jakož i ochrany přírody. Zakazuje se zejména:

a)

používat k lovu ryb a raků prostředků výbušných, otravných nebo omamných, bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby pod ledem, chytat je na šňůry a podsekáváním udicí, do rukou a do ok,

b)

ve vodách pstruhových používat za nástrahu červů a hmyzu (včetně jeho larev), jakož i jejich napodobenin vyjma umělé mušky,

c)

sbírat jikry, užívat k lovu ryb a raků elektřiny, lovit ryby pod ledem („na dírkách“), při umělém světle, v noci, používat ve vodě silně proudící (např. ve splavech, náhonech, odpadech) lovících zařízení, jako slupí, vrší, košů apod., lovit ryby v rybím přesmyku a do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním, užívat jakýchkoliv stálých zařízení k lovení ryb nebo sítí, které nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m a zabraňovat tahu ryb proti vodě při normálním stavu vody, pokud všechna tato opatření neprovádí uživatel rybářského revíru pro potřebu chovu, k záchraně ryb nebo k hospodářské těžbě; i k těmto účelům smí však užívat při lovu ryb a raků elektřiny jen v souladu s bezpečnostními předpisy,

d)

chytat ryby na místech, kde se nahromadily za mimořádně nízkého stavu vody nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování, pokud tato opatření nečiní uživatel rybářského revíru k záchraně ryb a k jejich přenesení do jiných vod, nebo pro potřebu chovu, anebo podnik státního rybářství k hospodářské těžbě.

(2)

Ministerstvo může povolit výjimky ze zákazů stanovených v odstavci 1 pro vědecké účely nebo v jiných výjimečných a zvlášť odůvodněných případech.

(3)

Ministerstvo může po projednání s Českým rybářským svazem a Moravským rybářským svazem stanovit, které další způsoby lovu ryb jsou zakázány nebo omezeny.

§ 11

(1)

Lovit ryby a jiné vodní živočichy v rybářských revírech mohou jen občané, kteří mají rybářský lístek vydaný obecním úřadem a povolenku k rybolovu vydanou uživatelem rybářského revíru. Povolenky k rybolovu v rybářských revírech, jejichž uživateli jsou organizační složky Československého rybářského svazu, lze vydat jen osobám, které jsou členy tohoto svazu. Rybářský lístek a povolenku k rybolovu jsou oprávněné osoby povinny mít při lovu u sebe a předložit je na požádání Policii České republiky, rybářskému hospodáři a rybářské stráži. Rybářský lístek a povolenku k rybolovu nemusí mít osoby, které loví ryby nebo jiné vodní živočichy z pověření uživatele rybářského revíru a pro potřebu řádného hospodaření v rybářském revíru.

(2)

Ministerstvo může ve výjimečných zvlášť odůvodněných případech vydat zvláštní povolenku, která opravňuje k lovu ryb v rybářských revírech v ní vyznačených. Tato povolenka nahrazuje rybářský lístek i povolenku k rybolovu vydanou uživatelem rybářského revíru. Zvláštní povolenka může být vydána i tomu, kdo není členem Československého rybářského svazu.

§ 12

Chráněné rybí oblasti

(1)

V zájmu řádného chovu ryb nebo chovu jiných vodních živočichů může krajský úřad po projednání s uživateli rybářských revírů prohlásit části rybářských revírů, popřípadě i celé revíry za chráněné rybí oblasti a stanovit přitom potřebná omezení obecného užívání vody.

(2)

Uživatel rybářského revíru je povinen v přírodě zřetelně vyznačit hranice chráněné rybí oblasti.

(3)

Krajský úřad může uložit uživatelům rybářských revírů, pokud mají ze zřízené chráněné rybí oblasti prospěch, přispívat přiměřeně podle míry prospěchu na výdaje spojené se zarybněním vod této oblasti.

§ 13

Přístup na pozemky

(1)

Oprávněné osoby ( § 9 odst. 1 a § 11) mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z důvodů obecného zájmu; jsou však povinny nahradit škodu, kterou přitom způsobí. Nedojde-li k dohodě o náhradě škody, rozhodne o ní pověřený obecní úřad.

(2)

Uživatelé rybářských revírů mohou také umístit na pobřežních pozemcích předepsaná označení hranic rybářských revírů pstruhových i mimopstruhových vod a chráněných oblastí ( § 9 odst. 5, § 12 odst. 2). O rozsahu povinnosti vlastníka nebo uživatele pobřežního pozemku trpět umístění těchto označení rozhodne - pokud se účastníci nedohodnou - pověřený obecní úřad.

§ 14

Ryby na pozemcích zaplavených při povodni

Uživatelé pozemků zaplavených při povodni nejsou oprávněni lovit ryby na těchto pozemcích a nesmějí činit opatření, jímž by zabránili rybám vrátit se do rybářského revíru. Mohou si však ponechat ryby, které zůstaly na jejich pozemcích po odpadnutí vody, jestliže uživatel rybářského revíru neučinil do 7 dnů po opadnutí vody opatření k záchraně nebo výlovu ryb.

ODDÍL TŘETÍ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ (§ 15-26)

§ 15

Ryby a jiní vodní živočichové

Rybami a jinými vodními živočichy podle tohoto zákona se rozumějí ryby všeho druhu, raci, perlorodka říční, škeble, velevrubi a žáby, pokud žijí v rybnících a tekoucích vodách.

Ochrana rybářství

§ 16

Ochranou rybářství se rozumí ochrana ryb a jiných vodních živočichů před nepříznivými vlivy a před škodlivými zásahy lidí a ochrana rybářských zařízení.

§ 17

Při projektování, budování, provozu a udržování vodohospodářských děl a zařízení a při jiném užívání tekoucích vod je nutno přihlížet k potřebám a ochraně rybářství, zejména chránit tekoucí vody proti znečišťování, místnímu oteplování a vypouštění závadných odpadních vod. Dále musí být dbáno, aby tam, kde je to účelné, byly zřizovány a udržovány rybí přechody a česlice a při budování údolních nádrží též odlovná místa a rybochovná zařízení potřebná k zarybňování těchto nádrží.

§ 18

(1)

Zajištění řádné ochrany rybářství v rybnících a rybářských revírech je povinností jejich uživatelů a vlastníků. V rámci této povinnosti jsou uživatelé nebo vlastníci též povinni navrhnout obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností pro soustavu rybníků a pro každý rybářský revír ustanovení rybářské stráže.

(2)

Rybářskou stráž ustanovuje na návrh uživatele nebo vlastníka soustavy rybníků nebo rybářského revíru nebo z vlastního podnětu obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má navrhovaná osoba trvalý pobyt. V průkazu rybářské stráže současně stanoví obvod její působnosti.

(3)

Rybářskou stráží může být ustanovena fyzická osoba, která

a)

je občanem České republiky,

b)

je starší 21 let,

c)

nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin,

d)

má způsobilost k právním úkonům,

e)

je zdravotně způsobilá,

f)

prokázala znalost práv a povinností rybářské stráže podle tohoto zákona a znalost souvisejících předpisů,

g)

složila před obecním úřadem obce s rozšířenou působností slib tohoto znění: "Slibuji, že jako rybářská stráž budu s největší pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti při výkonu ochrany rybářství v rybnících a rybářských revírech, že budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy a nepřekročím oprávnění příslušející rybářské stráži.".

(4)

Rybářské stráži vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností služební odznak se státním znakem a průkaz rybářské stráže. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vede evidenci rybářských stráží.

(5)

Rybářská stráž je povinna oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 30 dnů od jejich vzniku všechny změny týkající se podmínek uvedených v odstavci 3.

(6)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností ustanovení rybářské stráže zruší, pokud fyzická osoba přestala tuto funkci vykonávat, splňovat podmínky stanovené v odstavci 3 nebo se prokáže, že byla ustanovena na podkladě nesprávných nebo nepravdivých údajů. Obecní úřad obce s rozšířenou působností může ustanovení rybářské stráže zrušit též z jiných důvodů na návrh uživatele nebo vlastníka soustavy rybníků a rybářských revírů, z vlastního podnětu nebo na žádost osoby, která je ustanovena rybářskou stráží. Osoba, u níž obecní úřad obce s rozšířenou působností zrušil ustanovení rybářskou stráží, je povinna neprodleně odevzdat tomuto obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností služební odznak a průkaz rybářské stráže.

(7)

Na řízení o ustanovování rybářské stráže se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(8)

Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu rybářské stráže a podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce rybářské stráže a o jejich ověřování.

§ 19

(1)

Rybářská stráž je oprávněna:

a)

kontrolovat, zda osoby, které loví ryby a jiné vodní živočichy v rybnících nebo rybářských revírech, jsou k tomu oprávněny ( § 11), zadržovat osoby přistižené při neoprávněném lovení ryb nebo jiných vodních živočichů a zjišťovat jejich totožnost. V takových případech je oprávněna zastavit a prohlížet v bezprostřední blízkosti rybníků a rybářských revírů dopravní prostředky a obsah přepravovaných zavazadel, je-li důvodné podezření, že přepravují nebo obsahují neoprávněně nabyté ryby nebo jiné vodní živočichy, odebrat přistiženým osobám rybářské nářadí a úlovky a vykázat je z rybářských revírů nebo od rybníků, a nelze-li zjistit jejich totožnost, předvést je orgánům Policie České republiky. Přistižené osoby jsou povinny uposlechnout. Odebrané rybářské nářadí odevzdá rybářská stráž neprodleně orgánům Policie České republiky,

b)

dozírat na řádné provádění lovu ryb a jiných vodních živočichů a prohlížet osobám lovícím ryby a jiné vodní živočichy rybářské nářadí a úlovky i obsah rybářských lodí a nádrží na ryby, a zjišťovat zdroje znečištění vody,

c)

sledovat z hlediska ochrany rybářství užívání a čistotu vod a zjišťovat zdroje znečištění vody,

d)

dozírat, zda se neužívá jezů, stavidel, zdymadel, výpustí a jiných zařízení způsobem, který odporuje předpisům a opatřením na ochranu rybářství,

e)

požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, pokud nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky,

f)

ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení za přestupky podle zvláštního právního předpisu, 1

g)

osobám oprávněným k výkonu rybářského práva zadržovat povolenky k rybolovu za porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona.

(2)

Zjistí-li rybářská stráž závady, oznámí je podle jejich povahy buď vlastníku nebo uživateli rybníků nebo rybářských revírů, nebo orgánu, který ji ustanovil, popřípadě v neodkladných případech též orgánům Policie České republiky nebo příslušným orgánům státní správy.

(3)

Prohlídka dopravních prostředků a zavazadel podle odstavce 1 nesmí sledovat jiný zájem než zjištění, zda v těchto prostředcích a zavazadlech nejsou neoprávněně nabyté ryby nebo jiní vodní živočichové.

§ 19a

Rybářská stráž je při své činnosti povinna

a)

prokázat se průkazem rybářské stráže a nosit služební odznak,

b)

dohlížet na dodržování povinností spojených s ochranou rybářství v rybnících a rybářských revírech,

c)

oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy buď vlastníku nebo uživateli rybníků nebo rybářských revírů, nebo orgánu, který ji ustanovil, popřípadě v neodkladných případech též orgánům Policie České republiky nebo příslušným orgánům státní správy.

§ 19b

(1)

Stát odpovídá za škodu osobě, která poskytla pomoc rybářské stráži na její žádost nebo s jejím vědomím, (dále jen "poškozený"). Stát se této odpovědnosti může zprostit jen tehdy, způsobil-li si tuto škodu poškozený úmyslně.

(2)

Došlo-li u poškozeného k újmě na zdraví nebo smrti, určí se rozsah a výše náhrady škody podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů pracovníků.

(3)

Stát odpovídá i za škodu na věcech, která poškozenému vznikla v souvislosti s poskytnutím této pomoci. Přitom se hradí skutečná škoda, a to uvedením v předešlý stav; není-li to možné nebo účelné, hradí se v penězích. Poškozenému může být přiznána i úhrada nákladů spojených s pořízením nové věci náhradou za věc poškozenou.

(4)

Stát odpovídá i za škodu, kterou osoba způsobila v souvislosti s pomocí poskytnutou rybářské stráži.

(5)

Stát odpovídá obdobně podle odstavců 2 a 3 též za škodu způsobenou rybářské stráži v souvislosti s plněním jejích úkolů.

(6)

Stát odpovídá i za škodu způsobenou rybářskou stráží v souvislosti s plněním jejích úkolů; to neplatí, pokud se jedná o škodu způsobenou osobě, která svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala.

(7)

Náhradu škody poskytuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, který rybářskou stráž ustanovil, a to z prostředků státu.

§ 20

Zkvalitňování chovu ryb

Chov ryb v rybnících i v tekoucích vodách musí být zaměřen na zlepšování užitkových vlastností a na zvyšování odolnosti ryb proti chorobám. K dosažení tohoto cíle mohou produkovat generační ryby jen organizace, které určí ministerstvo. Organizace hospodařící na rybnících a uživatelé rybářských revírů jsou povinni chovat v nich ryby jen z násady odchované určenými organizacemi, a to od té doby a v těch oblastech, které stanoví ministerstvo.

§ 21

Zavádění chovů nových druhů ryb

a jiných vodních živočichů

Vypouštět nebo nasazovat do vod ryby a jiné živočichy, kteří se dosud v těchto vodách nevyskytli, lze jen se souhlasem ministerstva, které jej udělí v dohodě s Ministerstvem životního prostředí a ministerstvem zdravotnictví po projednání s Československou akademií věd a Českým rybářským svazem a Moravským rybářským svazem.

§ 22

Výkon rybářského práva v pohraničních vodách

Pokud mezinárodní smlouvy mají o výkonu rybářského práva v hraničních tocích a ve vodách prohlášených za mezinárodní toky zvláštní ustanovení, platí tato zvláštní ustanovení.

§ 23

Řízení rybářství

(1)

Ústřední řízení zejména plánování rybářství přísluší ministerstvu. V krajích a obcích dozírají na řádný výkon rybářského práva uživateli rybářských revírů krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Ministerstvo a krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností plní tyto úkoly za účinné spolupráce organizačních složek Československého rybářského svazu.

(2)

Ministerstvo může pověřit Český rybářský svaz a Moravský rybářský svaz dalšími úkoly na úseku rybářství.

(3)

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady mohou pozastavit výkon usnesení a opatření organizačních složek Československého rybářského svazu, pokud odporují platným předpisům.

§ 23a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

§ 24

Prováděcí předpisy

Předpisy potřebné k provedení tohoto zákona vydá ministerstvo v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy; přitom může zejména upravit hospodaření, popřípadě lov ryb na rybnících, stanovit, kteří jiní vodní živočichové než živočichové uvedení v § 15 jsou předmětem rybářského práva, podmínky pro vydávání a odebírání rybářských lístků, dobu hájení a nejnižší přípustnou míru jednotlivých druhů ryb a jiných vodních živočichů, způsob a podmínky jejich lovu, způsob hubení, popřípadě chovu živočichů ohrožujících chov ryb a jiných vodních živočichů, upravit umělý chov ryb a stanovit potřebnou způsobilost odborných pracovníků v rybářství.

§ 25

Zrušovací ustanovení

(1)

Zrušují se

zákon

č. 62/1952 Sb., o rybářství

 

vyhláška ministerstva zemědělství č. 142/1952 Ú. l., o zákazu lovu ryb na udici na rybnících,

 

vyhláška ministerstva zemědělství č. 363/1952 Ú. l., (č. 428/1952 Ú. v.), kterou se provádějí některá ustanovení zákona o rybářství, ve znění vyhlášky č. 193/1957 Ú. l (Ú. v.),

 

vyhláška ministerstva zemědělství č. 170/1953 Ú. l. (č. 213/1953 Ú. v.), kterou se vydává rybářský řád, ve znění vyhlášky č. 194/1957 Ú. l. (Ú. v.),

a

všechny další předpisy vydané k provedení zákona č. 62/1952 Sb., o rybářství.1

(2)

Zrušují se dále

zákon

č. 12/1948 Sb., o zevním označení přísežné stráže určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství, a

zákon

č. 86/1949 Sb., o přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl, pokud se vztahují na přísežnou stráž (přísežné hajné) k ochraně rybářství.

§ 26

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.