Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

103/1963 Sb. znění účinné od 15. 8. 2001 do 31. 3. 2004
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 99/2004 Sb.

1.4.2004

zrušena

vyhláškou č. 296/2001 Sb.

15.8.2001

zákonem č. 410/2000 Sb.

29.11.2000

Více...

103

 

VYHLÁŠKA

ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství

ze dne 19. prosince 1963,

kterou se dávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství

 

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy a po prodejní s Československým rybářským svazem podle § 24 zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVÁ

Rybářství provozované hospodařením na rybnících

(k § 3 až 5 zákona) (§ 1-5)

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

§ 3

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Rybářství provozované výkonem rybářského práva (§ 6-47)

Oddíl I

Rybářské revíry a hospodaření v nich (§ 6-16)

§ 6

zrušen

§ 7

zrušen

Hospodaření v rybářských revírech
(k § 9 zákona)

§ 8

Hospodaření podle plánu

Podle stavu zarybnění a poměru jednotlivých druhů ryb, jakož i vzhledem k zvláštní povaze rybářského revíru může ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanovit v hospodářském plánu odchylky z doby hájení a všeobecného zákazu lovu, jakož i přípustné míry ryb; může též uložit uživateli rybářského revíru povinnost provádět lov plevelných a přemnožených ryb pro trh.

§ 9

zrušen

§ 10

zrušen

§ 11

Označování rybářských revírů

Uživatele rybářských revírů označují rybářské revíry tabulkou s pojmenováním revíru; jde-li o tok, umístí se toto označení na obou koncích revíru, a to na obou březích toku.

Rybářský lístek a povolenka k rybolovu
(k § 11 zákona)

§ 12

Rybářský lístek

Rybářské lístky vydává pro celé státní území na jeden kalendářní rok nebo na tři sobě jedoucí kalendářní roky místní národní výbor, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt. Cizincům, kteří nemají trvalý pobyt v Československé socialistické republice, vydává rybářský lístek okresní národní výbor, v jehož obvodu se zdržují. Rybářský lístek se vydává na tiskopise schváleném ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

§ 13

Komu může být rybářský lístek odepřen

(1)

Rybářský lístek může být odepřen z důležitých důvodů; zejména může být odepřen osobám

a)

zbavených svéprávnosti,

b)

kterým ještě není 18 let, kromě žáků zemědělských škol a zemědělských odborných učilišť oboru rybářského,

c)

které se v posledních třech letech dopustily přestupku proti předpisům o rybářství, o vodním hospodářství nebo o státní ochraně přírody.

(2)

Nastanou-li skutečnosti pro odepření rybářského lístku stanovené v odstavci 1 pod písmenem a) a c) až po jeho vydání, může okresní národní výbor rybářský lístek odebrat.

§ 14

Povolenka k rybolovu

(1)

Při lovu ryb musí mít každý u sebe kromě rybářského lístku též povolenku k rybolovu.

(2)

Povolenky k rybolovu vydává uživatel rybářského revíru; spolupodepisuje je rybářský hospodář. Povolenku k rybolovu nepotřebují rybářský hospodář a jeho zástupce, jakož i osoby, které loví ryby z pověření uživatele rybářského revíru pro jeho potřebu. Dělí-li se rybářský revír na vodu pstruhovou a mimopstruhovou vydávají se povolenky zvlášť pro každou z těchto vod.

(3)

Povolenky k rybolovu se vydávají na předepsaném tiskopise. Tiskopisy povolenek jsou zúčtovatelné a vydává je uživatelům rybářského revíru okresní úřad, v jehož obvodě má uživatel rybářského revíru sídlo, a to v počtu, který stanovilo ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v hospodářském plánu.

(4)

Rybářský hospodář je odpovědný, že pro rybářský revír bude vydán jen takový počet povolenek, který stanoví hospodářský plán. Uživatel rybářského revíru je povinen vést seznam osob, jimž vydal povolenky k rybolovu, a předložil tento seznam na vyzvání orgánu, který dozírá na řádný výkon rybářského práva ( § 23 odst. 1). Povolenky k rybolovu, jež nebyly vydány na předepsaném tiskopise, jsou neplatné.

(5)

Uživatelé rybářských revírů vyúčtují tiskopisy povolenek a nespotřebované nebo pokažené tiskopisy vrátí okresnímu úřadu․

(6)

Povolenky k rybolovu se vydávají na dobu jednoho kalendářního roku, popřípadě na dobu kratší.

(7)

Povolenky k rybolovu vydává uživatel rybářského revíru zpravidla za úplatu. Směrnice pro výpočet úplat za povolenky vydává ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství pro projednání s Československým rybářským svazem.

Chráněné rybí oblasti
(k § 12 zákona)

§ 15

(1)

Okresní úřad může po projednání s uživateli rybářských revírů prohlásit tekoucí vody, které se hodí ke tření ryb nebo které slouží k přezimování ryb anebo se hodí k chovu perlorodky říční, za chráněnou rybí oblast.

(2)

Uživatelé rybářských revírů označují chráněné rybí oblasti na obou jejich koncích tabulkou s nápisem "Chráněná rybí oblast", a to na obou březích toků.

(3)

Opatřením podle odstavců 1 a 2 nesmí být dotčena plavba na splavných tocích ani ztížen provoz pravomocně povoleného vodohospodářského díla.

§ 16

(1)

V chráněných rybích oblastech je v době stanovené krajským národním výborem zakázáno

a)

lovit jakýmkoliv způsobem ryby nebo jiné vodní živočichy,

b)

rušit jakýmkoliv způsobem tření ryb, odchov rybí násady (rybího plůdku) nebo přezimování ryb, zejména užíváním vody a koryta způsobem, k němuž není třeba povolení ke zvláštnímu užívání vody, jako pouštění vodní drůbeže na vodu, čištěním koryta a kácením stromů na pobřežních pozemcích a vysekáváním vodních porostů.

(2)

Okresní národní výbor může na návrh uživatele rybářského revíru povolit v chráněné rybí oblasti lov k umělém výtěru nebo ze závažných důvodů výjimečně lov takových ryb a jiných vodních živočich, kteří jsou na újmu řádného hospodaření v této oblasti.

Oddíl II

Doby hájení, zákaz lovu, způsoby lovu a chování při něm

(k § 10 a 24 zákona) (§ 17-33)

§ 17

Doby hájení

(1)

Od 1. září do 15. dubna jsou hájeni:

losos obecný (Salmo salar L.)

pstruh obecný potoční (Trutta trutta m. fario L.)

pstruh obecný mořský (Trutta trutta L.)

pstruh jezerní (Trutta trutta m. Lacustris L.)

siven americký (Salvelinus fontinalis L.)

(2)

Od 16. března do 15. června jsou hájeni:

cejnek malý (skalák) Blicca bicerkna L.)

cejn velký (Albramis brama L.)

kapr obecný (Cyprinus carpio L.)

karas obecný (Cyrassius carassius L.)

lín obecný (Tinca tinca L.)

bolen dravý (Aspius aspius L.) ve vodách mimopstruhových

candát obecný (Lucioperca lucioperca L.) ve vodách mimopstruhových

jelec jesen (Jezůvě) Leuciscus idus L.) ve vodách mimopstruhových

jelec proudník (Leuciscus leuciscus L.) ve vodách mimopstruhových

okoun řícní (Perca fluviatilis L.) ve vodách mimopstruhových

ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus L.) ve vodách mimopstruhových

parma obecná (Barbus barbus L.) ve vodách mimopstruhových

parma středomořská východní (karpatská) (Barbus meridionális petényl Heck.) ve vodách mimopstruhových

perlín ostrobřichý (červenopeřice) (Scardinius erithrophthaimus L.) ve vodách mimopstruhových

plotice obecná (Rutil rutilus L.) ve vodách mimopstruhových

podoustev nosák (Vimba vimba L.) ve vodách mimopstruhových

sumec velký (Silurus glanis L.) ve vodách mimopstruhových

jeseter malý (Acipenser ruthenus L.).

(3)

Od 1. ledna do 15. června jsou hájeni:

štika obecná (Esox lucius L.) ve vodách mimopstruhových

lipan podhorní (Thymallus thymallus L.).

(4)

Od 1. listopadu do 15. dubna jest hájen:

pstruh americký dubový (Trutta gairdneri irideus Gibb.).

(5)

Od 1. ledna do 30. září je hájena:

hlavatka podunajská (Hucho hucho L.).

§ 18

Doba hájení některých vodních živočichů

(1)

Raci (Astacus astacus L, Astacus leptodactilus Esch.) jsou hájeni od 1. října do 30. dubna. Lov račích samic, obtížených vajíčky a lov raka kamenáče (Astacus terrentium Schrank) je však zakázán po celý rok.

(2)

Perlorodka říční, škeble, žáby a velevrubi jsou hájeni po celý rok.

§ 19

Všeobecný zákaz lovu ryb

(1)

Ve vodách pstruhových se zakazuje lov všech ryb od 1. září do 15. dubna s výjimkou lovu úhořů do lapadel a vrší podle § 23.

(2)

Ve vodách mimopstruhových se zakazuje lov všech ryb od 16. března do 15. června s výjimkou lovu úhořů do lapadel a vrší podle § 23.

(3)

Připadne-li první nebo poslední den všeobecného zákazu lovu na den pracovního klidu, zkracuje se všeobecný zákaz lovu o tento den.

§ 20

Ochrana v době hájení a v době všeobecného

zákazu lovu

(1)

Po dobu hájení není dovoleno lovit ryby a jiné vodní živočichy, k jejichž ochraně je doba hájení stanovena.

(2)

Po dobu všeobecného zákazu lovu není dovoleno ve vodách, pro něž byl vydán, lovit ryby a jiné vodní živočichy jakéhokoliv druhu a jakýmkoliv způsobem.

§ 21

Zákaz přivlastňování, prodeje a koupě ryb a raků nedosahujících

určité nejmenší délky

(1)

Zakazuje se přivlastňovat si, prodávat a kupovat níže uvedené ryby a raky, kteří nedosahují této délky:

bolen

45 cm

perlín

20 cm

candát

45 cm

plotice

15 cm

cejn velký

25 cm

podoustev

25 cm

hlavatka

65 cm

pstruh americký duhový

25 cm

jelec jesen

25 cm

pstruh jezerní

45 cm

jelec proudník

15 cm

pstruh mořský

50 cm

jelec tloušť (kloně)

25 cm

pstruh obecný potoční

25 cm

jeseter malý

30 cm

siven americký

25 cm

kapr

35 cm

sumec

60 cm

lín

20 cm

štika

50 cm

lípan

30 cm

úhoř

45 cm

losos

55 cm

rak

13 cm

ostroretka

25 cm

 

 

parma obecná

35 cm

 

 

parma středomořská východní (karpatská)

25 cm

 

 

 

Tato délka se měří u ryb od předního konce hlavy až ke konci nejzazší části ocasní ploutve, u raků od předního konce hlavy až ke konci ocasu.

(2)

Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na obchod rybí násadou, na lov ryb pro vědecké účely a na ryby uváděné na trh z rybníků nebo z rybářských revírů ( § 8 odst. 1).

§ 22

Výjimky

Okresní úřad může v jednotlivých zvlášť odůvodněných případech, zejména v zájmu umělého chovu, přenášení ryb a vodních živočichů do jiných vod, k účelům vědeckým apod., povolit výjimky z ustanovení § 17, 19 až 21 a ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě s ministerstvem školství a kultury z ustanovení 18.

§ 23

Lov úhořů

(1)

Lovit úhoře lapadly a do zvláštních vrší úhořích je dovoleno celoročně, a to i v době noční. Lapadla musí být sestavena tak, aby ryby nebyly ubíjeny proudem a aby měla otvory v šíři nejméně 1,5 cm. Zvláštní vrší úhoří je taková vrše, jejíž ústí má ve stavu staženém nejméně 2 cm, ve stavu roztaženém nejvýše 5 cm v průměru a jejíž otvory (oka), je-li vrše mokrá, mají délku a šířku nejméně 1,5 cm. Úhoři nedosahující stanovené délky, kteří budou do lapadla chyceni, jakož i ostatní druhy ryb, musí být vpuštěni do tekoucí vody nad lapadlem.

(2)

Lapadlo na úhoře bude zpravidla provozováno uživatelem tohoto rybářského revíru, ve kterém se lapadlo nachází. Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství může však odejmout oprávnění k provozu lapadla v rybářském revíru přenechat je jiné organizační složce Československého rybářského svazu.

§ 24

Lov sítěmi a vršemi

(1)

Lov sítěmi (i čeřeny) a vršemi je dovoleno jen uživatelům rybářských revírů v době dovoleného lovu ryb jedině ve vodách mimopstruhových. Okresní národní výbor může v zájmu řádného chovu ryb lov ryb všemi druhy sítí, čeřeny a vršemi, vyjímaje lov do zvláštních sítí, čeřeny a vršemi, vyjímaje lov do zvláštních vrší úhořích a sítí lososích, i v době dovoleného lovu ryb časově omezit nebo po celý rok zakázat.

(2)

Ve vodách pstruhových je lov všemi druhy sítí, tj. i čeřeny a vršemi po celý rok zakázán vyjímaje lov do zvláštních vrší úhořích. Výjimky z tohoto zákazu může povolit krajský národní výbor k účelům vědeckým nebo z důvodů hospodářských, zejména k umělému chovu ryb a k hubení ryb, které ve vodách pstruhových nejsou hájeny.

(3)

Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahuje na malé ruční čeřínky o ploše síťoviny nejvýše 1 m2, jakož i na malé saky o obvodu oblouku nejvýše 1 m, určené k chytání nástražních rybek ( § 26).

(4)

Jsou-li ryby ohroženy (vysycháním vody, otravou apod.), může uživatel rybářského revíru provést i opatření, která neodpovídají ustanovením odstavců 1 a 2; taková opatření musí neprodleně oznámit okresnímu národnímu výboru.

§ 25

Chování při lovu

(1)

Při lovu ryb je nutno, aby lovící dodržovali mezi sebou vzdálenost alespoň 3 m, nedohodnou-li se na menší vzdálenosti. Při lovu přívlačí nebo muškovou udicí je nutno dodržovat mezi jednotlivými lovícími vzdálenost alespoň 20 m. Místa k lovu nesmí být žádným způsobem vyhrazována. Při lovu ryb udicí z loďky musí být pojíždění a přistávání loďky prováděno tak, aby zbytečně nerušilo ostatní lovící s břehu a nepřekáželo veřejné vodní dopravě.

(2)

Při lovu udicí na položenou musí být lovící u prutů přítomen tak, aby je měl v dohledu.

(3)

Osoby oprávněné k lovu ryb musí podporovat kontrolní orgány.

§ 26

Poměr k vodním stavbám a zařízením

(1)

Lov ryb nesmí být prováděn:

a)

z loděk, které jsou navaleny na vodní stavby, z lodní obytných, z plavidel veřejné dopravy a z plovoucích zařízení,

b)

v plavebních komorách,

c)

u přehrad a zdrží, sloužících k plavbě nebo výrobě elektrické energie, ve vzdálenosti 100 m od hrázového tělesa nebo od jezu a v téže vzdálenosti také od objektu vodních elektráren, čerpacích stanic, od zařízení plavebních, odvodňovacích a závlahových kanálů a plavebních komor, a to i když jsou tato vodní díla ve stavbě,

d)

se silničních a železničních mostů.

(2)

Zakazuje se jakkoliv poškozovat při lovu vodní stavby (objekty, závlahové a odvodňovací kanály apod.) a břehová opevnění, zejména záhozy a dlažby.

(3)

Okresní národní výbor k žádosti uživatele rybářského revíru a po slyšení správce vodního díla může povolit lov sítí i v místech uvedených v odstavci 1 písm. a), b) a c) a pro lov udicí vzdálenosti uvedené v odstavci 1 písm. c) zkrátit.

§ 27

Lov ryb z loděk

(1)

Používání loděk se řídí podle platného řádu plavební bezpečnosti a řádu pro československé vnitrozemní přístavy. Je zejména zakázáno kotvení loděk v plavební dráze, na překladištích, na obracištích, u přístavních můstků, v plavebních kanálech a u vjezdů do plavební komor a přístavů.

(2)

Místa nebo úseky rybářského revíru, kde je lov ryb z loděk dovolen, určuje uživatel rybářského revíru.

(3)

Ten, kdo loví ryby z loďky, nesmí mít nastražen jiný prut mimo loďku a musí přijet ke břehu, byl-li k tomu vyzván orgány oprávněnými k ochraně rybářství.

(4)

Zavážení nástrah loďkou je zakázáno; výjimky může povolit uživatel rybářského revíru.

§ 28

Nástražní rybky

(1)

Za nástražní rybky smí být používány ryby, jejichž lov v revíru není vázán nejmenší délkou. Ty ryby, jejichž lov v revíru je vázán nejmenší délkou, mohou být používány za nástražní rybky jen tehdy, dosahují-li předepsané nejmenší délky. Za nástrahu nesmí být používány ryby lososovité a ty druhy, které v době, kdy mají být použity za nástrahu, mají dobu hájení.

(2)

Nástražní rybky, jejichž lov není vázán nejmenší délkou (hrouzek, střevle, vranka (pulec), oukle, ježdík, okoun, slunka) mohou být loveny ručními čeřínky o ploše síťoviny nejvýše 1 m2 aneb malými sáčky o obvodu oblouku nejvýše 1 m. Uživatel rybářského revíru může vymezit místa, kde je lov čeřínky nebo malými sáčky dovolen.

§ 29

(1)

Nemůže-li oprávněný k lovu bez týrání a poškození uchovat ulovené ryby živé, je povinen rybu usmrtit prudkým úderem do temene hlavy a úplným vyříznutím oblouků žeberních. Je zakázáno ulovené ryby uchovávat v síťkách, které těsně přiléhají na tělo ryby, navlékat je za živa na proutky, upoutávat je provlékáním provázku pod skřele apod. nebo je ponechávat leknout. Je zakázáno uchovávat ryby za účelem výměny za jiné ulovené ryby.

(2)

Ulovené ryby je nutno uchovávat tak, aby jejich maso nebylo znehodnoceno a aby byla možná kontrola úlovku.

(3)

Jednotlivci nesmějí úlovky prodávat ani směňovat.

§ 30

Zacházení s rybami a jinými vodními živočichy ulovenými v době hájení

a rybami, které nedosáhly nejmenší délky

(1)

Ryby, které budou uloveny v době jejich hájení nebo ryby, které nedosahují předepsané nejmenší délky, musí být s náležitou opatrností ihned puštěny zpět do vody, a to i tehdy, jestliže jsou jakkoliv poraněny; totéž platí i o ostatních vodních živočiších. Každý, kdo loví ryby a raky, je povinen mít při sobě míru potřebnou k zjištění jejich délky. Nelze-li rybě chycené na udici vyjmout bez poškození háček, je oprávněný k lovu povinen přestřihnout návazec a rybu pustit šetrně zpět do vody i s háčkem.

(2)

Uživatel rybářského revíru může stanovit, aby oprávnění k lovu používali k vyprošťování ryb vhodné nástroje, jako pinzety, peany, vyprošťovače; také může uložit používání podběráků.

§ 31

Úlovky značkových ryb

(1)

Chytí-li oprávněný k lovu rybu, která je opatřena značkou a kterou je povinen pustit zpět do vody, protože je hájena nebo protože nedosahuje nejmenší délky, zaznamená číslo a tvar značky, změří délku, odhadne její přibližnou váhu a pustí ji zpět do vody s náležitou opatrností. Úlovek ohlásí organizaci, která mu vydala povolenku k rybolovu, a v hlášení zároveň uvede dobu a místo, kde rybu chytil.

(2)

Chytí-li oprávněný k lovu rybu, která je opatřena značkou a kterou nemusí pustit zpět do vody, zjistí druh ryby a její přesnou délku a váhu. Úlovek ohlásí organizaci, která mu vydala povolenku k rybolovu a v hlášení zároveň uvede dobu a místo, kde rybu chytil; pro kontrolu připojí značku.

§ 32

Lov hlavatky

(1)

Lov hlavatky je ve vodách pstruhových i mimopstruhových dovolen jen přívlačnou udicí na třpytku nebo mrtvou i víceháčkovou soustavou.

(2)

V jednom kalendářním roce smí si oprávněný k lovu ponechat pouze jednu hlavatku, i když hlavatky loví ve více revírech.

§ 33

Lov raků

(1)

Ustanovení této vyhlášky platí i pro lov raků.

(2)

Denní úlovek nesmí přesáhnout 30 kusů.

(3)

Provádí-li se lov raků pro vývoz, může ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství pro takový lov povolit výjimky ze všeobecného zákazu lovu, z doby hájení raků a z nejvyššího denního úlovku.

Oddíl III

Ustanovení pro vody mimopstruhové (§ 34-37)

§ 34

Rybářské nářadí, způsoby lovu a nástrahy

(1)

Kdo loví ryby udicí ve vodách mimopstruhových, smí k tomu použít nejvýše dvou prutů (udic), každého nejvýše o dvou návazcích s jednoduchými háčky. Chytá-li se na dvojháček nebo trojháček, na živou či mrtvou rybku, smí mít pouze jeden návazec.

(2)

Na živou rybku se smí chytat jen od 16. června do 31. prosince.

(3)

Při lovu přívlačnou udicí (přívlač) na třpytku nebo umělou či mrtvou rybku nesmí se vláčet při chůzi (šourat) nebo táhnout nástrahu za jedoucí loďkou s výjimkou hlubinné přívlače na údolních nádržích. Při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem (udicí), přičemž další pruty (udice) nesmí být ani nastraženy, ani připraveny k lovu. Na údolních nádržích je přívlač dovolena od 16. června do 31. prosince. Uživatel rybářského revíru může pro přívlač vymezit určité úseky.

(4)

Muškaření je dovoleno jen jedním prutem (udicí). Za nástrahu je možno používat umělých mušek, živého a mrtvého hmyzu nebo jeho umělých napodobenin v poštu 1 až 3 na návazci. Totéž platí pro lov udicí "na třepačku". Mušky s plíškem, korálky apod. se považují za třpytku.

(5)

Vedle zakázaných způsobů lovu, uvedených v § 10 zákona je ve vodách mimopstruhových zakázáno:

a)

používat za nástrahu krve, škrkavek, mlékárenských odstředivkových kalů a mravenčích vajíček,

b)

vnadit (mladit) krví, masem a jakýmikoliv i připravenými směsemi z masa, bílými červy, škrkavkem, mlékárenskými odstředivkovými kaly a mravenčími vajíčky.

§ 35

Denní doby lovu ve vodách mimopstruhových

Denní doby lovu ve vodách mimopstruhových se stanoví takto:

v měsících listopadu, prosinci, lednu a únoru od 7 do 17 hodin,

v měsících březnu, dubnu, září a říjnu od 5 do 20 hodin,

v měsících květnu, červnu, červenci a srpnu od 3 do 23 hodin.

Tyto doby lovu nejsou závazné v případech, kdy podle zákona ( § 10 odst. 1 písm. c)) je dovolen lov ryb i v noci.

§ 36

Přehled o úlovcích

Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít vedle rybářského lístku a povolenky k rybolovu pro vodu mimopstruhovou ještě "Přehled o úlovcích", který podle vzoru schváleného ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství vydává uživatel rybářského revíru spolu s povolenkou k rybolovu.

§ 37

Počet a množství úlovků a jejich evidence

(1)

V jednom dnu lovu si může oprávněný k lovu, i když loví na více revírech, ponechat nejvýše 7 kg všech druhů ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše 1 kapr a 1 štika nebo 1 kapr a 1 candát nebo 1 štika a 1 candát nebo 2 kusy jednoho z těchto druhů ryb. Při váze jedné ulovené ryby kteréhokoliv druhu nad 7 kg omezuje se denní úlovek na tento jeden kus. Byl-li však tento kus uloven po předchozím úlovku ryb lehčích, končí jeho ulovením denní lov; oprávněný k lovu může si předtím ulovené ryby také ponechat.

(2)

Vyskytují-li se ve vodách mimopstruhových také ryby lososovité, může si oprávněný k lovu vedle úlovku přípustného podle odstavce 1 ponechat jen 3 kusy ryb lososovitých, pokud celková váha denního úlovku nepřesáhne 7 kg.

(3)

Počet a váhu ulovených ryb je oprávněný k lovu povinen zapsat do přehledu o úlovcích ještě před odchodem od vody, a to i při jakémkoliv přerušení lovu anebo několikeré docházce k vodě během dne. Pravdivě vyplněný přehled o úlovcích musí být do 15. ledna následujícího roku odevzdán uživateli rybářského revíru, který vydal povolenku k rybolovu, a to i tehdy, když oprávněný k lovu během roku ryby nelovil anebo když žádné úlovky neměl, což v přehledu o úlovcích výslovně uvede. Kdo v této lhůtě pravdivě vyplněný přehled o úlovcích neodevzdá, tomu nesmí uživatel rybářského revíru v příštím roce vydat povolenku k rybolovu.

(4)

Ustanovení odstavce 1 se netýká výlovů prováděných uživateli rybářských revírů.

(5)

Pro údolní nádrží může okresní národní výbor na odůvodněnou žádost uživatele rybářského revíru povolit výjimky z ustanovení odstavce 1 nebo denní úlovky ještě více omezit.

Oddíl IV

Ustanovení pro vody pstruhové (§ 38-44)

§ 38

Rybářské nářadí, způsoby lovu a nástrahy

(1)

Kdo loví udicí ryby lososovité ve vodách pstruhových, smí k tomu použít jen jednoho prutu (udice), který musí při vlastním lovu držet v ruce.

(2)

Při muškaření se smí používat jen umělých mušek v počtu 1 až 3 na návazci.

(3)

Při lovu přívlačí se smí používat buď třpytky nebo mrtvé rybky s jedním jednoduchým nebo s jedním dvouháčkem, anebo s jedním trojháčkem. Mušky s plíškem, korkem apod. se považují za třpytku. Jednoduché háčky, používané při lovu na mrtvou rybku, nesmí být menší než č. 9 nové stupnice (č. 6 staré stupnice).

§ 39

Zakázané způsoby lovu a nástrahy

(1)

Vedle zakázaných způsobů lovu uvedených v § 10 zákona je ve vodách pstruhových zakázáno:

a)

používat víceháčkových soustav (pokud nejde o lov hlavatky),

b)

používat za nástrahu živých rybek.

(2)

Výjimku z ustanovení odstavce 1 písm. b) může povolit uživatel rybářského revíru se souhlasem okresního národního výboru, jde-li o malé vody (potoky) zarostlé křovinami,kde není možný ani lov přívlačí, ani muškaření. V tomto případě může být lov prováděn na živou rybku, nastraženou na jednoduchém háčku, který nesmí být menší než č. 9 nové stupnice (č. 6 staré stupnice).

§ 40

Denní doby lovu ve vodách pstruhových

Denní doby lovu pro vody pstruhové se stanoví takto:

v měsících lednu, únoru, listopadu a prosinci od 3 do 16 hodin,

v měsíci dubnu od 5 do 19 hodin,

v měsících květnu a srpnu od 5 do 20 hodin,

v měsících červnu a červenci od 4 do 21 hodin,

v měsících březnu, září a říjnu od 7 do 17 hodin.

Tyto doby jsou závazné i pro lov jinými způsoby než udicí.

§ 41

Lov jiných ryb než lososovitých

(1)

Vyskytují-li se v některých pstruhových vodách také ryby nedravé jako kapr, lín, cejn, plotice a perlín, může být jejich lov udicí prováděn nejvýše dvěma pruty, z nichž každý má nejvýše dva návazce s jednoduchými háčky. Chytá-li se na dvojáček nebo trojháček, smí být použito jen jednoho návazce.

(2)

Za nástrahy smí být použito výhradně nástrah rostlinného původu (např. vařený brambor, těsto, těstoviny, hrách a jiné luštěniny, obilniny, kroupy, jáhly, třešně a jiné ovoce).

§ 42

Lov škodlivých ryb na udici

(1)

Vyskytují-li se ve vodách pstruhových škodlivé druhy ryb (štika, jelec, tloušť, jelec proudník, jelec jeseň, ježdík, mník, parma, plotice, perlín, okoun, ostroretka stěhovavá, úhoř, candát, bolen, sumec a podoustev), může být jejich lov udicí prováděn způsoby a nástrahami, povolenými k lovu ryb lososovitých ( § 38) nebo i ryb nedravých ( § 41).

(2)

Ve vodách pstruhových jsou tyto škodlivé druhy ryb hájeny pouze všeobecným zákazem lovu ryb a pro jejich lov neplatí nejmenší stanovená délka.

(3)

Ulovené škodlivé ryby nesmí být v žádném případě puštěny zpět do vody.

§ 43

Záznam o docházce k vodě a o úlovcích

Každý, kdo loví ryby ve vodách pstruhových, musí mít vedle rybářského lístku a povolenky k rybolovu pro vody pstruhové ještě "Záznam o docházce k vodě a úlovcích" (dále jen "záznam"), který podle vzoru schváleného ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství vydává uživatel rybářského revíru spolu s povolenkou k rybolovu.

§ 44

Docházka k vodě, počet a množství úlovků a jejich evidence

(1)

Lovit lososovité ryby smí oprávněný k lovu nejvýše 3 dny v týdnu. Ještě před započetím denního lovu musí být docházka k vodě vyznačena tím, že inkoustem nebo inkoustovou tužkou se vepíše do záznamu datum, které se zakroužkuje. Lov bez splnění této povinnosti se považuje za lov bez povolenky. Nevyužité dny lovu v jednom týdnu nemohou být přesunovány do příštích týdnů.

(2)

V jednom dnu lovu smí si oprávněný k lovu ponechat 3 kusy ryb lososovitých, popřípadě i všechny při tom chycené ryby škodlivé ( § 42).

(3)

Lov jiných ryb než lososovitých ( § 41) není omezen na určitý počet dnů v týdnu. Před započetím denního lovu musí být docházka k vodě vyznačena v záznamu inkoustem nebo inkoustovou tužkou, a to vepsáním data, které se dvakrát podtrhne. Lososovité ryby, ulovené v takto označených dnech lovu, musí být s náležitou opatrností puštěny zpět do vody.

(4)

V jednom dnu lovu může si oprávněný k lovu ponechat nejvýše 7 kg kaprů, línů, cejnů, plotic a perlínů, přičemž v tomto úlovku nesmí být více než 2 kapři. Při váze 1 ulovené ryby nad 7 kg omezuje se denní úlovek na tento kus; byl-li však uloven po předchozím úlovku lehčích ryb, končí jeho ulovením denní lov.

(5)

Lov ryb škodlivých ( § 42) není omezen na určitý počet dnů v týdnu. Před započetím denního lovu musí být docházka k vodě vyznačena v záznamu inkoustem nebo inkoustovou tužkou vepsáním data. Denní úlovek škodlivých ryb není omezen ani počtem kusů ani jejich váhou. Jiné než škodlivé ryby ulovené v takto vyznačených dnech lovu musí být puštěny s náležitou opatrností zpět do vody.

(6)

Počet a váhu úlovku je oprávněný k lovu povinen zapsat do záznamu ještě před odchodem od vody, a to i při jakémkoliv přerušení lovu anebo při několikeré docházce k vodě během den. Pravdivě vyplněný záznam musí být do 15. prosince téhož roku odevzdán uživateli rybářského revíru, který vydal povolenku k rybolovu, a to i tehdy, když oprávněný k lovu během roku ryby nelovil, anebo když neměl žádné úlovky, což v záznamu výslovně uvede. Kdo v této lhůtě pravdivě vyplněný záznam neodevzdá, tomu nesmí uživatel rybářského revíru v příštím roce vydat povolenku k rybolovu.

(7)

Ustanovení odstavců 1 až 6 se netýká výlovů prováděných uživateli rybářských revírů.

(8)

Je-li v rybářském revíru plněna zarybňovací povinnost alespoň z 20 % násadou starší než jednoletou, může okresní národní výbor k žádosti uživatele rybářského revíru zvýšit jednodenní úlovek na 4 kusy ryb lososovitých. Tato výjimka musí být vyznačena v povolence k rybolovu.

(9)

Pro údolní nádrže může okresní národní výbor na odůvodněnou žádost uživatele rybářského revíru povolit výjimky z ustanovení odstavce 4 nebo denní úlovky ještě více omezit.

Oddíl V

Místní rybářské řády (§ 45-47)

§ 45

Uživatel rybářského revíru je povinen při vydávání povolenky k rybolovu vydat místní rybářský řád, který musí obsahovat:

a)

obecný ustanovení o dobách hájení ( § 17 a 18), všeobecném zákazu lovu ( § 19), zakázaných způsobech lovu ( § 10 zákona, § 39), nejmenších délkách ryb ( § 21), o vstupu na pobřežní pozemky ( § 13 zákona), ustanovení pro vody mimopstruhové (34 až 37) a pro vody pstruhové ( § 38 až 44,

b)

popis hranic rybářského revíru, na který je povolenka vydávána,

c)

popis míst, kde je přístup nebo lov ryb v obecném zájmu zakázán,

d)

popis hranic chráněných rybích oblastí,

e)

popis hranic úseků vyhrazených pro lov přívlačí,

f)

popis hranic úseků, ve kterých je možno lovit z loďky,)

g)

výjimky povolené pro rybářský revír, zejména výjimky z dob hájení, z nejmenších délek apod., povolené ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství,

h)

výjimky pro rybářský revír povolené krajským národním výborem.

§ 46

Lov v pohraničních vodách

Okresní národní výbor může povolit výjimky z ustanovení této vyhlášky v hraničních vodách, a to v rozsahu odpovídajícím způsobu provádění výkonu rybářského práva v sousedním státě.

§ 47

Zvláštní ustanovení pro lov ryb vykonávaný

cizozemci

Pro cizozemce, kterým byly vydány prostřednictvím organizace cestovního ruchu průkazy opravňující je k lovu ryb (rybářský lístek vydaný okresním národním výborem a povolenka k rybolovu vydaná uživatelem rybářského revíru), v rybářských revírech, určených ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství, platí ustanovení této vyhlášky s následujícími odchylkami:

a)

nejvyšší denní úlovek raků není omezen,

b)

při lovu ryb ve vodách mimopstruhových lze si ponechat v jednom dnu lovu 20 kg všech druhů ryb, přičemž v tomto úlovku smí být nejvýše 5 kaprů nebo 5 štik nebo 5 candátů, popřípadě souhrnem nejvýše 5 kusů těchto druhů ryb anebo 5 kusů ryb lososovitých,

c)

lov ryb přívlačí ve vodách mimopstruhových je dovolen od 16. června do 31. prosince,

d)

při lovu ryb ve vodách pstruhových s týdenní povolenkou se povoluje nejvýše 6 docházek k vodě; na povolenku s delší platností než 1 týden se povoluje nejvýše 5 docházek k vodě týdně,

e)

při lovu ryb ve vodách pstruhových lze si ponechat v jednom dnu lovu 10 kusů ryb lososovitých. Úlovek do 6 kusů těchto ryb je započten v úplatě za povolenku k rybolovu; za úlovek přesahující 6 kusů je nutno zaplatit zvlášť.

ČÁST TŘETÍ

Ustanovení společná a závěrečná (§ 48-53)

§ 48

Ochrana přírody, kulturních památek a jiných vědeckých zájmů

(1)

Při výkonu rybářského práva a při hospodaření na rybnících nesmějí být ohrožovány, rušeny, poškozovány nebo ničeny chráněné části přírody nebo kulturní památky, jakož i místa archeologických výzkumů a výkopů nebo místa (či věci) jinak chráněná z vědeckých důvodů.

(2)

K provedení ustanovení odstavce 1 učiní místní národní výbor potřebná opatření na návrh orgánů státní ochrany přírody, státní památkové péče nebo orgánů povolaných k uplatnění jiných vědeckých zájmů.

Rybářská stráž
(k § 18 zákona)

§ 49

zrušen

§ 50

zrušen

§ 51

zrušen

§ 52

zrušen

§ 53

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

inž. Burian v. r.