Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

104/1963 Sb. znění účinné od 1. 1. 1969 do 7. 1. 1969
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 207/1968 Sb.

1.1.1969

104

 

ZÁKON

ze dne 5. prosince 1963

o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch

 

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Základní ustanovení

Zřizuje se Vládní výbor pro cestovní ruch jako orgán vlády pro řízení domácího a zahraničního cestovního ruchu.

§ 2

Hlavní úkoly

(1)

Vládní výbor pro cestovní ruch plní zejména tyto úkoly:

-

organizuje a řídí domácí a zahraniční cestovní ruch;

-

zúčastňuje se sjednávání mezinárodních smluv a dohod, pokud se týkají zahraničního cestovního ruchu;

-

schvaluje účast československých organizací cestovního ruchu v mezinárodních organizacích;

-

schvaluje podle směrných ukazatelů stanovených vládou návrh plánu rozvoje cestovního ruchu;

-

projednává a přijímá opatření týkající se cestovního ruchu.

(2)

Vládní výbor pro cestovní ruch vydává v oboru své působnosti na základě zákonů a vládních nařízení a k jejich provedení obecně závazné právní předpisy.

§ 3

zrušen

§ 4

Krajské komise pro cestovní ruch

Krajské národní výbory zřizují krajské komise pro cestovní ruch a rozhodují o tom, v kterých okresech, případně místech zřizují okresní, případně městské a místní národní výbory komise pro cestovní ruch.

§ 5

Organizace

(1)

Předsedu a členy Vládního výboru pro cestovní ruch jmenuje a odvolává vláda.

(2)

Podrobnější vymezení působnosti Vládního výboru pro cestovní ruch stanoví statut, který na jeho návrh schvaluje vláda.

Závěrečná ustanovení

§ 6

Zrušuje se vládní nařízení č. 7/1956 Sb., o přesunu působnosti v oboru cizineckého cestovního ruchu.

§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.