Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

118/1987 Sb. znění účinné od 1. 1. 1997 do 31. 12. 1999
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 286/1999 Sb.

1.1.2000

zrušena

vyhláškou č. 319/1996 Sb.

1.1.1997

vyhláškou č. 73/1996 Sb.

1.4.1996

118

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva zemědělství a výživy

ze dne 9. prosince 1987

o veterinární ochraně státního území

 

Federální ministerstvo zemědělství a výživy stanoví podle § 16 odst. 6 zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, v dohodě s ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstvem zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky:

Část první

Oddíl 1

základní ustanovení o povolování dovozu, průvozu a vývozu zboží (§ 1-24)

§ 1

(1)

Veterinární povolení potřebné k dovozu, průvozu nebo vývozu zvířat, potravin a surovin živočišného původu a krmiv, jakož i předmětů, které mohou být nositeli původců nákaz (dále jen "zboží"), se vydává na základě veterinárních podmínek stanovených právními předpisy o veterinární péči, popřípadě mezinárodní smlouvou o spolupráci na úseku veterinární péče nebo se zřetelem na okolnosti konkrétního případu na základě dalších (doplňujících) veterinárních podmínek, v případě vývozu nebo průvozu zejména se zřetelem k veterinárním podmínkám, popřípadě požadavkům státu, do kterého je zboží vyváženo nebo jehož územím je prováženo.

(2)

Veterinární povolení k dovozu nebo průvozu zboží může být vydáno jen po dohodě s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky nebo ministerstvem zdravotnictví Slovenské socialistické republiky, jestliže před vydáním veterinárního povolení upozornilo na nepříznivou epidemiologickou situace ve státě původu nebo průvozu zboží.

§ 2

(1)

Žádost o vydání veterinárního povolení se předkládá orgánu veterinární péče 1 podle místa určení zboží při dovozu, podle vstupního místa při průvozu nebo podle místa původu zboží při vývozu. Vývozce k žádosti o veterinární povolení doloží veterinární podmínky, jejichž splnění je požadováno státem, do něhož se zboží vyváží.

(2)

Týká-li se dovoz, průvoz nebo vývoz zboží území obou republik a nedohodnou-li se příslušné orgány veterinární péče 1 o případných dalších (doplňujících) veterinárních podmínkách, určí je federální ministerstvo zemědělství a výživy.

(3)

Zprávy o vydaných veterinárních povoleních se předkládají federálnímu ministerstvu zemědělství a výživy.

§ 3

(1)

Veterinární osvědčení k vývozu zboží vydává orgán veterinární péče 2 podle místa původu zboží nebo podle místa skladování potravin a surovin živočišného původu (dále jen "živočišné produkty") a krmiv.

(2)

Dovážené nebo provážené zboží musí být doprovázeno veterinárním osvědčením vystaveným státem pověřeným veterinárním lékařem podle místa původu zboží nebo podle místa skladování živočišných produktů a krmiv.

(3)

Veterinární osvědčení se vydává v některých ze světových jazyků dohodnutém v kupní nebo v jiné smlouvě.

§ 4

(1)

Není-li vzor veterinárního osvědčení stanoven mezinárodní smlouvou, používá se při vydávání veterinárního osvědčení pro účely vývozu jednotných tiskopisů.

(2)

Veterinární osvědčení může být vydáno nejvýše tři dny před odesláním zboží, popřípadě před nastoupením cesty a platí po dobu deseti dnů ode dne vydání. Končí-li doba platnosti veterinárního osvědčení v průběhu přepravy dováženého zboží územím třetího státu, prodlužuje se až do příchodu zboží do vstupního místa.

§ 5

Dojde-li k rozdělení hromadné zásilky zboží, k níž bylo vydáno jediné veterinární osvědčení, na několik dílčích zásilek určených do různých vstupních nebo výstupních míst nebo do různých míst určení, musí být každá dílčí zásilka doprovázena ověřenou fotokopií nebo ověřeným opisem původního veterinárního osvědčení nebo samostatným veterinárním osvědčením vydaným na základě původního veterinárního osvědčení orgánem veterinární péče, 2 jehož součástí je příslušná pohraniční veterinární stanice. V tomto veterinárním osvědčení musí být uvedeny mj. druh a označení původního dopravního prostředku, z něhož bylo zboží rozloženo na dílčí zásilky.

§ 6

(1)

Veterinární povolení se nevyžaduje

a)

k dovozu na dobu nepřesahující dobu tří měsíců, průvozu a vývozu zboží, které není předmětem zahraničně obchodní činnosti (dále jen "neobchodní zboží") a je přepravováno v cestovním styku, poštou vlakem jako cestovní zavazadlo či spěšnina nebo na letecký nákladní list, jde-li o psy, kočky, morčata, křečky, hrabavou a vodní drůbež, králíky, holuby (vyjma poštovních holubů zúčastněných na letových soutěžích), zpěvavé a okrasné ptáky (vyjma papoušků), malé šelmy a dravé ptáky používané k lovu,

b)

k dovozu, průvozu a vývozu krmiv rostlinného původu, jestliže dovozci, průvozci nebo vývozci byl udělen souhlas k jejich dovozu, průvozu nebo vývozu ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky nebo ministerstvem zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky podle zvláštních předpisů. 3

(2)

Veterinární povolení ani veterinární osvědčení se nevyžadují k dovozu, průvozu a vývozu neobchodního zboží přepravovaného v cestovním styku, poštou, vlakem jako cestovní zavazadlo nebo spěšnina nebo na letecký nákladní list, jde-li

a)

o plazy, obojživelníky a akvarijní ryby,

b)

o potraviny živočišného původu tepelně zpracované, popřípadě jiným způsobem zbavené choroboplodných zárodků,

c)

o zpracované kožešiny, kůže a vlněnou střiž,

d)

o preparované lovecké trofeje.

§ 7

(1)

Dovoz, průvoz nebo vývoz zboží se provádí přes vyhrazená vstupní místa uvedená v příloze této vyhlášky.

(2)

Provoz pohraničních veterinárních stanic upravují provozní řády vydané orgány veterinární péče České socialistické republiky nebo orgány veterinární péče Slovenské socialistické republiky v dohodě s orgány, které plní vlastní úkoly ve vstupních nebo výstupních místech.

Oddíl 2

Povinnosti dovozce, průvozce a vývozce obchodního zboží (§ 8-12)

§ 8

(1)

Dovozce i vývozce obchodního zboží je povinen nejméně 30 dnů před plánovaným termínem uzavření smlouvy o dodávce zboží požádat o vydání veterinárního povolení, v němž se stanoví veterinární podmínky pro dovoz, popřípadě vývoz, a zabezpečit, aby se tyto podmínky staly součástí smlouvy.

(2)

Průvozce obchodního zboží je povinen požádat o vydání veterinárního povolení podle odstavce 1 ve lhůtě nejméně 30 dnů přede dnem předpokládaného vstupu zboží na území Československé socialistické republiky.

(3)

Dovozce projedná s orgánem veterinární péče 1 předběžně dlouhodobý dovozní plán a celoroční nebo alespoň čtvrtletní plánované množství dováženého zboží.

§ 9

Žádost o veterinární povolení obsahuje zejména

a)

číselné označení obchodního případu,

b)

jméno a název odběratele nebo dodavatele zboží,

c)

označení státu, správní oblasti nebo místa původu zboží,

d)

jméno nebo název chovatele zvířat, popřípadě výrobce jiného druhu zboží,

e)

údaje o druhu, kategorii a počtu zvířat nebo o druhu, úpravě, množství a způsobu balení jiného zboží,

f)

termín dovozu, průvozu nebo vývozu,

g)

určení způsobu přepravy,

h)

předpokládané vstupní nebo výstupní místo a předpokládané místo určení nebo odeslání, jakož i předpokládané místo karantény zvířat nebo odděleného uskladnění jiného druhu zboží,

i)

jde-li o dovoz živočišných produktů a krmiv, také údaje vysvětlující význam číselných a jiných znaků uváděných na spotřebitelských baleních a obalech (bednách, pytlích, kartónech apod.), jimiž se vyznačují datum výroby, dávka (šarže), záruční doba apod.

§ 10

(1)

V rámci přípravy k uzavření smlouvy týkající se dovozu nových druhů živočišných produktů, zejména masných výrobků, masových, drůbežích, rybích a zvěřinových konzerv a mléčných výrobků, opatří dovozce vzorky od zahraničního dodavatele; k jejich posouzení při odbytovém projednávání mezi dovozcem a odběratelem přizve zástupce orgánu veterinární péče. 1

(2)

V ostatních případech je dovozce povinen předložit vzorky k vyšetření a posouzení k výzvě orgánu veterinární péče. 1

§ 11

(1)

Dovozce nebo vývozce, popřípadě příjemce po dohodě s dovozcem oznámí orgánu veterinární péče 2 podle místa určení nebo odeslání dovoz nebo vývoz

a)

plemenných zvířat předem ve lhůtě deseti týdnů, ostatních zvířat předem ve lhůtě šesti týdnů,

b)

živočišných produktů a krmiv, jakož i předmětů, které mohou být nositeli původců nákaz, předem ve lhůtě tří týdnů.

(2)

O dovozu, průvozu nebo vývozu většího množství zvířat nebo živočišných produktů a krmiv podléhajících zkáze uvědomí dovozce, průvozce nebo vývozce orgán veterinární péče, 2 jehož součástí je příslušná pohraniční veterinární stanice, s přiměřeným časovým předstihem, aby bylo zajištěno včasné provedení pohraniční veterinární kontroly.

§ 12

Povinnosti dovozce, průvozce a vývozce neobchodního zboží

Pro dovozce, průvozce a vývozce neobchodního zboží platí přiměřeně ustanovení § 9 a 11.

Oddíl 3

Povinnosti dopravce (§ 13-18)

§ 13

(1)

Pro přepravu zboží při dovozu, průvozu a vývozu mohou být použity jen takové dopravní prostředky, zařízení (kontejnery, klece apod.) a obaly, které odpovídají veterinárním hygienickým požadavkům a byly upraveny tak, aby se zamezilo vypadávání nebo vytékání živočišných odpadů, krmiva, steliva, sypkých hmot, tekutin apod., a pokud jde o dopravní prostředky a zařízení, které odpovídají dále též požadavkům stanoveným zvláštními předpisy 4 a byly před přepravou vyčištěny a dezinfikovány.

(2)

Napájení a krmení zvířat ve vstupních nebo výstupních místech musí být prováděno tak, aby přepravovaná zvířata nebyla v přímém ani v nepřímém styku s tuzemskými zvířaty.

(3)

Dovozce je povinen zabezpečit u zahraničního přepravce, aby byly k přepravě použity takové dopravní prostředky, zařízení a obaly, jež odpovídají požadavkům veterinární péče.

§ 14

(1)

Dopravce je povinen ihned po příchodu zásilky zboží uvědomit orgán veterinární péče 2 podle vstupního místa a předložit mu doklady o tomto zboží, zejména veterinární osvědčení a ostatní průvodní a přepravní listiny.

(2)

Podle pokynů uvedeného orgánu připraví dopravce dopravní prostředek nebo zařízení se zbožím k provedení pohraniční veterinární kontroly. Jde-li o zboží přepravované letadlem, umožní dopravce a orgán Sboru národní bezpečnosti a celní správy přístup k letadlu veterinárnímu lékaři provádějícímu pohraniční veterinární kontrolu.

§ 15

(1)

Dopravce je dále povinen

a)

zajistit, aby byla pohraniční veterinární kontrola prováděna v podmínkách odpovídajících povaze tohoto úkonu a předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména tak, aby při jejím provádění nebyl dopravní prostředek přemísťován,

b)

poskytnout veterinárnímu lékaři provádějícímu pohraniční veterinární kontrolu na jeho žádost potřebné pracovní síly k výkonu pomocných prací na nezbytnou dobu, např. k otevírání a zavírání dopravních prostředků, přistavování žebříků, můstků, pojízdných schodů, k fixaci zvířat a k přemísťování zboží.

(2)

Pohraniční veterinární kontrola nesmí být časově omezována; veterinární lékař provádějící tuto kontrolu však dohodne s dopravcem, popřípadě i s příslušnými orgány podmínky jejího provádění tak, aby provoz dopravní organizace nebo pošty nebyl rušen větší měrou, než je nezbytně nutné.

§ 16

(1)

Přepravu zvířat na území Československé socialistické republiky provede dopravce co nejrychlejším způsobem a bez překládky, nestane-li se nezbytnou.

(2)

Brání-li další přepravě zboží na území Československé socialistické republiky porucha dopravního prostředku, jiná závada nebo nepředvídatelná překážka nebo je-li ohrožen jeho stav, vyrozumí o tom dopravce neprodleně orgán veterinární péče, 2 v jehož obvodu působnosti k této skutečnosti došlo, a zároveň sdělí, jak hodlá dále se zbožím nakládat.

§ 17

(1)

Po skončení přepravy zajistí dopravce podle pokynů orgánů veterinární péče 2 vyčištění a účinnou dezinfekci dopravního prostředku a zařízení, které jinak nelze použít k další přepravě.

(2)

Neškodné odstranění obalů, zbytků krmiva a steliva, dezinfekci nářadí a jiných předmětů použitých při přepravě zboží, popřípadě při ošetřování zvířat zajistí dovozce, zpravidla prostřednictvím příjemce zboží, nepřísluší-li tato povinnost dopravci.

§ 18

(1)

Provádí-li se pohraniční veterinární kontrola v prostorech dopravní organizace (železniční stanice, přístav, letiště) nebo pošty, uvedená organizace

a)

zabezpečí a udržuje v provozuschopném stavu (úklid, vytápění, osvětlení) potřebné kancelářské provozní místnosti a jiné prostory, zejména pro nepřetržitý provoz pohraniční veterinární stanice, pro dočasné oddělené umístění zvířat a dočasné uložení živočišných produktů a krmiv, pro dočasné uložení uhynulých zvířat, s účelným vybavením a zařízením pro řádné plnění úkolů pohraniční veterinární stanice,

b)

vytvoří podmínky pro provádění nezbytných dezinfekčních opatření proti zavlečení nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat a udržuje potřebná dezinfekční zařízení v účinném stavu.

(2)

Provádí-li se pohraniční veterinární kontrola v prostorech celnice, poskytne v ní celní správa vhodnou místnost pro řádné plnění úkolů pohraniční veterinární stanice.

Oddíl 4

Povinnosti příjemce (§ 19-20)

§ 19

Příjemce zásilky po vyrozumění o příchodu zásilky do místa určení

a)

uvědomí o tom orgán veterinární péče, 2 kterému předloží doklady o zboží, zejména veterinární osvědčení a ostatní průvodní a přepravní listiny, a poskytne potřebnou součinnost při prohlídce zboží,

b)

umístí po převzetí zboží podle pokynů orgánu veterinární péče 2 zvířata v karanténě nebo ostatní zboží uskladní odděleně a zajistí podmínky pro trvalý veterinární dozor, zejména provádění potřebných vyšetření a odběr vzorků.

§ 20

Příjemce dovezeného konzervovaného spermatu nebo oplodněných zárodečných buněk (zygot) je povinen

a)

oznámit neprodleně příchod zásilky orgánu veterinární péče 2 podle místa určení,

b)

převzít urychleně a uložit odděleně zásilku, tj. v samostatné nádobě, až do oznámení výsledku kontrolního laboratorního vyšetření potvrzujícího její zdravotní nezávadnost a způsobilost.

Oddíl 5

Pohraniční veterinární kontrola (§ 21-24)

§ 21

(1)

Pohraniční veterinární kontrolu provádějí veterinární lékaři orgánů veterinární péče, 2 kteří byli pověřeni plněním tohoto úkolu v pohraniční veterinárních stanicích, popřípadě na jiném místě.

(2)

Pohraniční veterinární kontrola se neprovádí v případech, v nichž se k dovozu, průvozu nebo vývozu zboží nevyžaduje veterinární povolení ani veterinární osvědčení nebo jde-li o zboží, které je podle celních předpisů 5 osvobozeno od celní prohlídky, pokud z důvodů hodných zvláštního zřetele a v souladu s mezinárodními smlouvami není stanoveno jinak.

§ 22

V pohraniční veterinární stanici

a)

s nepřetržitým (denním i nočním) provozem musí být provedena pohraniční veterinární kontrola neprodleně poté, kdy byl orgán veterinární péče 2 informován o příchodu zboží a kdy byly dopravní prostředek nebo zařízení se zbožím přepraveny k provedení kontroly,

b)

s denním provozem musí být provedena pohraniční veterinární kontrola bez zbytečného odkladu po příchodu zboží, nejpozději však - dojde li zboží v mimopracovní době - do osmi hodin poté, kdy byl orgán veterinární péče 2 informován o příchodu zboží a kdy byly dopravní prostředek nebo zařízení se zbožím přepraveny k provedení kontroly.

c)

bez pravidelné veterinární služby musí být provedena pohraniční veterinární kontrola nejpozději do 12 hodin poté kdy byl orgán veterinární péče 2 informován o příchodu zboží a kdy byly dopravní prostředek nebo zařízení se zbožím připraveny k provedení kontroly.

§ 23

(1)

Prohlídka zboží se provádí zpravidla společně s pohraniční, celní, popřípadě i rostlinolékařskou prohlídkou v doprovodu zástupce dopravce, popřípadě i dovozce a příjemce. Výsledek pohraniční veterinární kontroly se zaznamenává na prvopisu přepravní listiny a na veterinárním osvědčení.

(2)

V pohraniční veterinární stanici s denním provozem nebo bez pravidelné veterinární služby může být veterinární lékař pověřený prováděním pohraniční veterinární kontroly v době své nepřítomnosti zastoupen při provádění kontroly neobchodního zboží uvedeného v § 6 odst. 1 písm. a) odborně způsobilým příslušníkem celní správy.

(3)

Pohraniční veterinární kontrola, provádí-li ji odborně způsobilý příslušník celní správy, spočívá v kontrole úplnosti a platnosti průvodních a přepravních listin, zejména veterinárního osvědčení; má-li důvodné pochybnosti o stavu zboží z veterinárního hlediska nebo zjistí-li jakékoli závady, zajistí prohlídku zboží veterinárním lékařem orgánu veterinární péče. 2

§ 24

(1)

Hrozí-li podle výsledku pohraniční veterinární kontroly nebezpečí zavlečení původců nákaz, jiných nakažlivých onemocnění zvířat, nemocí přenosných ze zvířat na člověka nebo látek škodlivých zdraví zvířat a lidí nebo nebezpečí dovozu zdravotně závadných živočišných produktů nebo krmiv, popřípadě byla-li pohraniční veterinární kontrolou zjištěna obdobná závada, stanoví orgán veterinární péče 2 potřebná mimořádná opatření.

(2)

Dovozce a příjemce, popřípadě dopravce jsou povinni poskytnout podle povahy věci potřebnou součinnost a pomoc k tomu, aby byla stanovená opatření bez průtahu provedena. V případě odběru vzorků při pozastavení živočišných produktů, krmiv nebo předmětů, které mohou být nositeli původců nákaz, může dovozce požadovat odběr kontrolních vzorků.

(3)

Nutnou porážku nebo utracení zvířat, jakož i zničení živočišných produktů nebo krmiv lze nařídit jen po vyjádření dovozce, průvozce nebo vývozce se souhlasem orgánu veterinární péče, 1 popřípadě též po vyjádření orgánu státní ochrany přírody, jde-li o utracení chráněného živočicha; to neplatí, jde-li o nutnou porážku v nebezpečí z prodlení.

Oddíl 6

§ 25

veterinární kontrola v místě určení

(1)

Veterinární kontrola v místě určení musí být provedena urychleně se zřetelem na druh zboží, nejpozději však do 24 hodin poté, kdy byl příslušný orgán veterinární péče 2 informován o příchodu zboží do místa určení.

(2)

Po provedení kontroly průvodních a přepravních listin, zejména veterinárního osvědčení, a vyšetření zdravotního stavu musí být dovezená zvířata ihned umístěna a držena v karanténě za podmínek stanovených orgánem veterinární péče; 2 v době karantény jsou dovezená zvířata pod trvalým veterinárním dozorem.

(3)

Nebylo-li možno skončit provádění veterinární kontroly dovezených živočišných produktů, krmiv nebo předmětů, které mohou být nositeli původců nákaz, v obvyklé lhůtě, musí být zboží uskladněno na další potřebnou dobu odděleně a pod uzávěrou ve skladech, které byly pro tento účel schváleny orgánem veterinární péče. 2

Část druhá

Veterinární podmínky povolování dovozu a průvozu

jednotlivých druhů zboží (§ 26-29)

§ 26

Dovoz zvířat

Dovoz zvířat se povoluje za podmínek, že

a)

zvířata pocházejí

1.

ze státu, v němž se v období jednoho roku před odesláním nevyskytly slintavka a kulhavka exotického typu, popřípadě jiného typu nebo subtypu, který se projevuje obdobně nebezpečným způsobem jako slintavky a kulhavky exotického typu, mor skotu, plicní nákaza skotu, africký mor prasat a vesikulární choroba prasat a v němž v období jednoho roku před odesláním nebylo prováděno očkování proti některé z těchto nákaz zvířat,

2.

z hospodářství nebo chovu, v němž se v období jednoho roku a v okruhu nejméně 30 km v období šesti měsíců před odesláním nevyskytly slintavka a kulhavka klasického typu, sněť slezinná, puchýřovitý zánět dutiny ústní, nakažlivá hrbolatost kůže skotu, neštovice ovcí a koz, zhoubná katarální horečka ovcí, nakažlivá paraplegie ovcí, influenza drůbeže, mor koní, vozhřivka, hřebčí nákaza a nakažlivá encefalomyelitida koní,

b)

zvířata byla

1.

nejdéle v den před odesláním vyšetřena státem pověřeným veterinárním lékařem a neobjevila klinické příznaky poruchy celkového zdravotního stavu,

2.

nejméně šest měsíců před odesláním chována na území státu původu, z toho nejméně tři měsíce - a jde-li o zvířata mladší tří měsíců, od narození - v témž místě,

3.

chována v hospodářství nebo v chovu a nakládána v místech, v nichž se v posledních 30 dnech před odesláním nebo nakládáním nevyskytly nákazy zvířat neuvedené pod písm. a), na něž jsou zvířata toho druhu vnímavá, popřípadě jež by mohly být přeneseny na zvířata jiného druhu, a v průběhu nakládky nebyla ve styku s jinými zvířaty,

4.

přepravována v dopravních prostředcích a zařízeních, jež byly předem vyčištěny a dezinfikovány,

c)

voda, krmivo, podestýlka, nářadí a jiné předměty používané při obsluze zvířat v průběhu nakládky a přepravy pocházejí z míst, v nichž se v posledních 30 dnech před odesláním nevyskytly nákazy zvířat, na něž jsou zvířata toho druhu vnímavá.

§ 27

Dovoz živočišných produktů

(1)

Živočišné produkty mohou být dováženy jen za podmínek, že

a)

pocházejí

1.

ze zdravých zvířat a z prostředí prostého nákaz zvířat uvedených v § 26 písm. a) č. 1 a 2,

2.

ze zvířat, při jejichž výživě nebyly používány cizorodé látky v množství, v němž mohou narušovat zdravotní nezávadnost živočišných produktů,

b)

jsou nezávadné z hlediska veterinárního a hygienického.

(2)

Dovážené živočišné produkty

a)

mohou být vyráběny a upravovány jen s použitím cizorodých látek v druzích a v množstvích povolených v Československé socialistické republice,

b)

nesmí obsahovat rezidua cizorodých látek v množstvích nepřípustných v Československé socialistické republice, 6

c)

musí být přepravovány

1.

v dopravních prostředcích odpovídajících zvláštním předpisům 7 a zařízeních, jež byly předem vyčištěny a dezinfikovány,

2.

ve zdravotně nezávadných obalech.

(3)

Jako neobchodní zboží nesmějí být dováženy živočišné produkty v syrovém stavu, zejména syrové maso a syrové živočišné tuky.

§ 28

Dovoz krmiv

Krmiva mohou být dovážena jen za podmínek, že

a)

pocházejí z prostředí prostého nákaz zvířat uvedených v § 26 písm. a) č. 1 a 2,

b)

jsou podle laboratorního vyšetření zdravotně nezávadná a neobsahují rezidua cizorodých látek v množství nepřípustném v Československé socialistické republice, 8

c)

krmiva živočišného původu byla vyrobena v závodech s veterinárním dozorem vykonávaným státem pověřeným veterinárním lékařem.

§ 29

Průvoz zvířat

Průvoz zvířat se povoluje za podmínek, že

a)

zvířata pocházejí

1.

ze státu, v němž se v období šesti měsíců před odesláním nevyskytly slintavka a kulhavka exotického typu, popřípadě jiného typu nebo subtypu, který se projevuje obdobně nebezpečným způsobem jako slintavky a kulhavky exotického typu, mor skotu, plicní nákaza skotu, africký mor prasat a vesikulární choroba prasat,

2.

z míst nebo byla-li nakládá v místech, v nichž a v okruhu nejméně 30 km se v posledních třech měsících před odesláním nevyskytly slintavka a kulhavka klasického typu, sněť slezinná, puchýřovitý zánět sutiny ústní, nakažlivá hrbolatost kůže skotu, neštovice ovcí a koz, zhoubná katarální horečka ovcí, nakažlivá paraplegie ovcí, influenza drůbeže, mor koní, vozhřivka, hřebčí nákaza a nakažlivá encefalomyelitida koní, popřípadě jiná nákaza zvířat, která by mohla způsobit ohrožení zdraví zvířat v Československé socialistické republice,

b)

zvířata byla

1.

nejdéle v den před dnem odeslání vyšetřena státem pověřeným veterinárním lékařem a nejevila klinické příznaky poruchy celkového zdravotního stavu,

2.

přepravována v dopravních prostředcích a zařízeních, jež byly předem vyčištěny a dezinfikovány,

c)

voda, krmivo, podestýlka, nářadí a jiné předměty používané při obsluze zvířat v průběhu nakládky a přepravy pocházející z míst, v nichž se v posledních 30 dnech před odesláním nevyskytly nákazy zvířat, na něž jsou zvířata toho druhu vnímavá,

Část třetí

Společná a závěrečná ustanovení (§ 30-33)

§ 30

Náklady vzniklé v důsledku opatření k veterinární ochraně státního území, zejména v souvislosti s vrácením nebo nepropuštěním zboží, odděleným umístěním nebo izolací zvířat nebo pozastavením a odděleným uložením nebo uskladněným živočišných produktů a krmiv, nese, popřípadě hradí dovozce, průvozce nebo vývozce.

§ 31

Výklad pojmů

(1)

Podle této vyhlášky se rozumí pod pojmem

a)

hospodářská zvířata: zvířata využívaná k hospodářským účelům, zejména skot, prasata, ovce, kozy, hrabavá a vodní drůbež, lichokopytníci, králíci, kožešinová zvířata, ryby a včely;

b)

předměty: které mohou být nositeli původců nákaz: zejména krmivo, stelivo, dopravní prostředky, obaly, nářadí a jiné předměty použité při přepravě a ošetřování zvířat, živočišných produktů a krmiv, živé kmeny původců nákaz zvířat pro výzkumné nebo jiné účely, veterinární biopreparáty, medikované krmné přípravky;

c)

vstupní nebo výstupní místa: místa přechodu zboží uvedená v příloze k této vyhlášce, jakož i stanice mezinárodních kusových zásilek ČSD, nácestná střediska ČSAD, vyclívací pošty,

d)

odborně způsobilý příslušník celní správy: příslušník celní správy pověřený v některých případech prováděním pohraniční veterinární kontroly ve vstupním nebo výstupním místě a k tomu účelu vyškolený.

(2)

Kde se v této vyhlášce mluví o zvířatech, rozumí se tím podle okolností také násadová vejce, sperma, oplodněné zárodečné buňky (zygoty) a oplodněné jikry.

§ 32

Se souhlasem federálního ministerstva zemědělství a výživy může orgán veterinární péče 1 povolit výjimky z veterinárních podmínek stanovených v části druhé, popřípadě stanovit podrobnější podmínky pro dovoz a průvoz zboží zejména s přihlédnutím

a)

k požadavkům ochrany před zavlečením původců nákaz, jiných hromadných onemocnění zvířat a zdravotně závadných živočišných produktů ze zahraničí,

b)

k vývoji nákazové situace v zahraničí,

c)

k novým poznatkům veterinární vědy na úsecích veterinární profylaxe a diagnostiky.

§ 33

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988.

Ministr:

Ing. Toman CSc. v. r.

Příloha

Seznam pohraničních veterinárních stanic


Poznámky pod čarou:

§ 10 zákona ČNR č. 108/1987., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 10 zákona ČNR č. 108/1987., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb.

§ 21 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby.

§ 10 zákona ČNR č. 108/1987., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 10 zákona ČNR č. 108/1987., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 10 zákona ČNR č. 108/1987., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb.

Vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášek č. 98/1966 Sb., č. 4/1976 Sb., č. 152/1983 Sb. a č. 74/1985 Sb.

Vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu,

Vyhláška ministerstva dopravy č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy, ve znění vyhlášek č. 31/1982 Sb. a č. 23/1984 Sb.

Vyhláška ministerstva dopravy č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 15/1971 Sb.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb.

Celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 117/1983 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb.

§ 10 zákona ČNR č. 108/1987., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb.

Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR - hlavního hygienika České socialistické republiky č. 50/1978 Sb. Hygienické předpisy o cizorodých látkách v poživatinách, ve znění směrnic č. 63/1984 Sb. Hygienické předpisy a směrnice č. 69/1986 Sb. Hygienické předpisy.

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 61/1983 Sb. - Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP).

Srov. přílohu k vyhlášce federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 117/1987 Sb., o péči o zdraví zvířat.

§ 10 zákona ČNR č. 108/1987., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

Poznámky pod čarou:
1

§ 10 zákona ČNR č. 108/1987., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

2

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb.

3

§ 21 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby.

4

Vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášek č. 98/1966 Sb., č. 4/1976 Sb., č. 152/1983 Sb. a č. 74/1985 Sb.

Vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu,

Vyhláška ministerstva dopravy č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy, ve znění vyhlášek č. 31/1982 Sb. a č. 23/1984 Sb.

Vyhláška ministerstva dopravy č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 15/1971 Sb.

5

Celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 117/1983 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb.

6

Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR - hlavního hygienika České socialistické republiky č. 50/1978 Sb. Hygienické předpisy o cizorodých látkách v poživatinách, ve znění směrnic č. 63/1984 Sb. Hygienické předpisy a směrnice č. 69/1986 Sb. Hygienické předpisy.

7

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 61/1983 Sb. - Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP).

8

Srov. přílohu k vyhlášce federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 117/1987 Sb., o péči o zdraví zvířat.