Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

100/1988 Sb. znění účinné od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

Dnem 1. července 1988 nabývá účinnosti pouze § 176 písm. c), všechna ostatní ustanovení nabyla účinnosti dnem 1. října 1988.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 427/2010 Sb.

1.1.2011

zákonem č. 189/2006 Sb.

1.1.2009

zákonem č. 29/2007 Sb.

20.2.2007

Více...

100

 

ZÁKON

ze dne 16. června 1988

o sociálním zabezpečení

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ (§ 1-5)

§ 1

Základní zásady

(1)

Právo na sociální zabezpečení podle tohoto zákona se zaručuje všem občanům. Dávky sociálního zabezpečení poskytuje stát. Dávky sociálního zabezpečení nepodléhají dani.

(2)

Právo na dávky sociálního zabezpečení nezaniká uplynutím času.

(3)

zrušen

(4)

zrušen

(5)

zrušen

(6)

zrušen

§ 2

Rozsah sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení podle tohoto zákona zahrnuje:

a)

sociální péči,

b)

zrušeno

§ 3

Účastníci právních vztahů sociálního zabezpečení

Účastníky právních vztahů vznikajících podle tohoto zákona a podle dalších předpisů sociálního zabezpečení jsou občané, organizace a orgány sociálního zabezpečení.

§ 4

Občané

(1)

Způsobilost občana mít v právních vztazích sociálního zabezpečení práva a povinnosti vzniká narozením a zaniká smrtí, popřípadě prohlášením za mrtvého.

(2)

Způsobilost občana vlastními právními úkony nabývat v právních vztazích sociálního zabezpečení práv a brát na sebe povinnosti vzniká dovršením šestnáctého roku věku. Občan mladší šestnácti let musí být zastoupen zákonným zástupcem; kdo je zákonným zástupcem občana mladšího šestnácti let, stanoví zákon o rodině.

(3)

O omezení a zbavení způsobilosti k právním úkonům, zákonném zástupci občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena nebo který byl této způsobilosti zbaven, a o prohlášení občana za mrtvého platí ustanovení občanského zákoníku.

§ 5

Organizace

Organizacemi se pro účely předpisů sociálního zabezpečení rozumějí právnické osoby a občané, kteří zaměstnávají jiné občany.

ČÁST DRUHÁ

zrušena (§ 6-72)

HLAVA PRVNÍ

zrušena (§ 6-7)

§ 6

zrušen

§ 7

zrušen

HLAVA DRUHÁ

zrušena (§ 8-69)

Díl první

zrušen (§ 8-19)

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

§ 14

zrušen

§ 15

zrušen

§ 16

zrušen

§ 17

zrušen

§ 18

zrušen

§ 19

zrušen

Díl druhý

zrušen (§ 20-28)

§ 20

zrušen

§ 21

zrušen

§ 22

zrušen

§ 23

zrušen

§ 24

zrušen

§ 25

zrušen

§ 26

zrušen

§ 27

zrušen

§ 28

zrušen

Díl třetí

zrušen (§ 29-36)

§ 29

zrušen

§ 30

zrušen

§ 31

zrušen

§ 32

zrušen

§ 33

zrušen

§ 34

zrušen

§ 35

zrušen

§ 36

zrušen

Díl čtvrtý

zrušen (§ 37-39)

§ 37

zrušen

§ 38

zrušen

§ 39

zrušen

Díl pátý

zrušen (§ 40-44)

§ 40

zrušen

§ 41

zrušen

§ 42

zrušen

§ 43

zrušen

§ 44

zrušen

Díl šestý

zrušen (§ 45-48)

§ 45

zrušen

§ 46

zrušen

§ 47

zrušen

§ 48

zrušen

Díl sedmý

zrušen (§ 48a)

§ 48a

zrušen

Díl osmý

zrušen (§ 49-50)

§ 49

zrušen

§ 50

zrušen

Díl devátý

zrušen (§ 51)

§ 51

zrušen

Díl desátý

zrušen (§ 52-53)

§ 52

zrušen

§ 53

zrušen

Díl jedenáctý

zrušen (§ 54-58a)

§ 54

zrušen

§ 55

zrušen

§ 56

zrušen

§ 57

zrušen

§ 58

zrušen

§ 58a

zrušen

Díl dvanáctý

zrušen (§ 59-69)

§ 59

zrušen

§ 60

zrušen

§ 61

zrušen

§ 62

zrušen

§ 63

zrušen

§ 64

zrušen

§ 65

zrušen

§ 66

zrušen

§ 67

zrušen

§ 68

zrušen

§ 69

zrušen

HLAVA TŘETÍ

zrušena (§ 70)

§ 70

zrušen

HLAVA ČTVRTÁ

zrušena (§ 71)

§ 71

zrušen

HLAVA PÁTÁ

zrušena (§ 72)

§ 72

zrušen

ČÁST TŘETÍ

SOCIÁLNÍ PÉČE (§ 73-93a)

HLAVA PRVNÍ

ROZSAH SOCIÁLNÍ PÉČE (§ 73-73b)

§ 73

[Osobní a věcný rozsah]

(1)

Sociální péčí zajišťuje stát pomoc občanům, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny příjmy z pracovní činnosti, dávkami důchodového nebo nemocenského zabezpečení, popřípadě jinými příjmy, a občanům, kteří ji potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku, anebo kteří bez pomoci společnosti nemohou překonat obtížnou životní situaci nebo nepříznivé životní poměry.

(2)

V oblasti sociální péče stát zajišťuje poradenskou a výchovnou činnost, zejména výchovu k odpovědnému rodičovství, k upevňování rodinných vztahů a k vzájemné pomoci mezi občany, především pomoci občanům těžce zdravotně postiženým a starým občanům, a poskytuje další dávky a služby.

(3)

Při plnění úkolů sociální péče státní orgány úzce spolupracují se společenskými a jinými organizacemi.

(4)

zrušen

(5)

Sociální péče zahrnuje zejména péči o občany těžce zdravotně postižené.

(6)

V rámci sociální péče se poskytují zejména tyto dávky :

a)

peněžité dávky,

b)

věcné dávky,

c)

mimořádné výhody pro některé skupiny občanů těžce zdravotně postižených,

l)

zrušeno

§ 73a

zrušen

§ 73b

zrušen

HLAVA DRUHÁ

zrušena (§ 74-75)

§ 74

zrušen

§ 74a

zrušen

§ 74b

zrušen

§ 75

zrušen

HLAVA TŘETÍ

zrušena (§ 76-79)

§ 76

zrušen

§ 77

zrušen

§ 78

zrušen

§ 79

zrušen

HLAVA ČTVRTÁ

zrušena (§ 80-85)

§ 80

zrušen

§ 81

zrušen

§ 82

zrušen

§ 83

zrušen

§ 84

zrušen

§ 85

zrušen

HLAVA PÁTÁ

PÉČE O TĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY (§ 86-89a)

§ 86

[Okruh služeb a dávek]

(1)

Občanům těžce zdravotně postiženým, zejména nevidomým a občanům s těžkým postižením pohybového nebo nosného ústrojí se poskytují věcné dávky, peněžité dávky a bezúročné půjčky k překonání obtíží vyplývajících z jejich postižení.

(2)

Občanům s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, se poskytují podle druhu a stupně postižení mimořádné výhody, zejména v dopravě nebo při potřebě průvodce; těmto občanům s těžkým zdravotním postižením jsou přiznávány mimořádné výhody I. stupně, občanům se zvlášť těžkým zdravotním postižením jsou přiznávány mimořádné výhody II. stupně a občanům se zvlášť těžkým zdravotním postižením a potřebou průvodce jsou přiznávány mimořádné výhody III. stupně. Stupeň mimořádných výhod osvědčuje průkaz mimořádných výhod, a to I. stupeň průkaz TP, II. stupeň průkaz ZTP a III. stupeň průkaz ZTP/P. Průkaz mimořádných výhod je veřejnou listinou.67

(3)

Průkaz mimořádných výhod obsahuje údaj o přiznaném stupni mimořádných výhod, jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, fotografii občana, jeho podpis, datum vydání, označení orgánu, který průkaz vydal, a dobu platnosti průkazu. Podpis občana se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou. Doba platnosti průkazu mimořádných výhod od data jeho vydání může činit u občana ve věku

a)

do 20 let nejvýše 5 let,

b)

20 až 50 let nejvýše 10 let,

c)

nad 50 let bez omezení.

(4)

Platnost průkazu mimořádných výhod končí uplynutím doby v něm vyznačené, ohlášením jeho ztráty nebo krádeže, odnětím mimořádných výhod, smrtí občana nebo prohlášením za mrtvého anebo rozhodnutím příslušného orgánu. Příslušný orgán rozhodne o neplatnosti průkazu mimořádných výhod v případě, že průkaz obsahuje neoprávněně provedené změny nebo nesprávné údaje nebo došlo k podstatné změně podoby občana nebo je průkaz poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost.

(5)

Vzory průkazu mimořádných výhod a požadavky na technické provedení fotografie občana stanoví prováděcí předpis.

(6)

Stát je povinen poskytovat těmto osobám pomoc při pracovním zařazení a uplatnění, jakož i vytvářet podmínky pro jejich začlenění do společenského a veřejného života.

§ 86a

zrušen

§ 87

zrušen

§ 88

zrušen

§ 89

zrušen

§ 89a

zrušen

HLAVA ŠESTÁ

zrušena (§ 90-91)

§ 90

zrušen

§ 91

zrušen

HLAVA SEDMÁ

ÚHRADA NÁKLADŮ SOCIÁLNÍ PÉČE (§ 92-93a)

§ 92

[Úhrada nákladů]

Peněžité a věcné dávky a mimořádné výhody se poskytují bez úhrady nákladů.

§ 93

zrušen

§ 93a

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ (§ 94-105)

HLAVA PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ O NÁROCÍCH

A VÝPLATÁCH DÁVEK (§ 94-97)

§ 94

Vznik nároku na dávku a její výplatu

(1)

Nárok na dávku sociální péče (dále jen "dávka") vzniká dnem splnění podmínek stanovených tímto zákonem, popřípadě prováděcími předpisy.

(2)

Nárok na výplatu dávky vzniká splněním podmínek stanovených pro vznik nároku na dávku a na její výplatu a podáním žádosti o přiznání nebo vyplácení dávky, pokud není stanoveno, že takové žádosti není třeba. Je-li žadatelem o dávku občan členského státu Evropské unie, který je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu71, nebo jeho rodinný příslušník72, který je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu71, je podmínkou nároku na dávku písemný souhlas s tím, aby příslušný orgán zjišťoval údaje rozhodné pro posouzení, zda je neodůvodnitelnou zátěží systému sociální péče podle tohoto zákona (dále jen „neodůvodnitelná zátěž systému“); to neplatí, je-li tento žadatel na území České republiky hlášen k trvalému pobytu.

(3)

Dávka, na kterou vzniká nárok rozhodnutím příslušného orgánu může být přiznána a vyplácena nejdříve od počátku měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o poskytnutí této dávky.

§ 94a

zrušen

Dodatečné přiznání, změny výše
a zánik nároku na dávku a její výplatu

§ 95

[Zvýšení a dodatečné přiznání]

(1)

Zjistí-li se dodatečně, že dávka byla přiznána nebo je vyplácena v nižší částce, než v jaké náleží, nebo že byla neprávem odepřena, anebo že byla přiznána od pozdějšího data, než od jakého náleží, dávka se zvýší nebo přizná.

(2)

Dávka se zvýší nebo přizná podle odstavce 1 ode dne, od něhož dávka nebo její zvýšení náleží, nejvýše však za tři roky nazpět ode dne zjištění nebo uplatnění nároku na dávku nebo její zvýšení.

(3)

Dávka uvedená v § 94 odst. 3 může být odňata nejdříve ode dne, kterým se změnily skutečnosti rozhodné pro její přiznání.

§ 96

[Zánik nároku a snížení dávky]

(1)

Zanikl-li nárok na dávku nebo zjistí-li se, že dávka byla přiznána neprávem, dávka se odejme.

(2)

Zjistí-li se, že dávka byla přiznána ve vyšší částce, než v jaké náleží, dávka se sníží.

(3)

Změní-li se skutečnosti rozhodné pro nárok na výplatu dávky, její výplata se zastaví nebo se dávka vyplácí v nižší nebo vyšší částce.

(4)

Dávka se odejme nebo sníží anebo její výplata se zastaví ode dne následujícího po dni, jímž uplynulo období, za které již byla vyplacena. Dávka podmíněná dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem však náleží v dosavadní výši až do dne předcházejícího dni její nejbližší výplaty, která následuje po dni doručení rozhodnutí o odnětí nebo snížení dávky anebo zastavení její výplaty. Byla-li výplata této dávky zastavena podle § 106 odst. 3 a zjistí-li se, že občan přestal být invalidním nebo částečně invalidním již před zastavením výplaty dávky, dávka nenáleží ode dne zastavení její výplaty; zjistí-li se, že občan přestal být invalidním nebo částečně invalidním až po zastavení výplaty dávky, dávka nenáleží ode dne, kterým přestal být invalidním nebo částečně invalidním.

(5)

Zanikl-li nárok na dávku nebo na její výplatu, popřípadě na část výplaty, pro přiznání jiné dávky, zúčtují se částky jiné dávky náležející ode dne jejího přiznání s částkami dosavadní dávky vyplacenými za tutéž dobu.

§ 97

[Zánik nároku na výplatu]

(1)

Nárok na dávku nezaniká uplynutím času.

(2)

Nárok na výplatu dávky nebo její části zaniká, není-li uvedeno jinak, uplynutím tří let ode dne, za který dávka nebo její část náleží. Uvedená lhůta neplyne po dobu řízení o dávce a po dobu, po kterou občanu, který musí mít opatrovníka, nebyl opatrovník ustanoven.

Omezení výplaty a snížení dávek

§ 98

zrušen

§ 99

zrušen

§ 100

zrušen

§ 101

Lhůty pro výplatu dávek

a zaokrouhlování výše dávek

(1)

Dávky sociální péče se vyplácejí dopředu v pravidelných měsíčních lhůtách určených plátcem dávky , nestanoví-li jinak prováděcí předpis.

(2)

Dávky, mohou být vypláceny zálohou; zálohy se zúčtovávají za období nepřesahující 12 měsíců, nejde-li o zúčtování důchodu z ciziny. Nedosahují-li dávky 100 Kč měsíčně, mohou být vypláceny v delších než měsíčních lhůtách. Podrobnosti stanoví prováděcí předpis.

(3)

Výše dávek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

§ 102

Výplata dávek oprávněným a jiným příjemcům

(1)

Dávky se vyplácejí v hotovosti nebo na účet určený příjemcem dávky. Příjemcem dávky je oprávněný nebo jeho zákonný zástupce anebo zvláštní příjemce.

(2)

zrušen

(3)

Příslušný státní orgán ustanoví zvláštního příjemce s jeho souhlasem v případech, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je oprávněný povinen vyživovat, anebo nemůže-li oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce, výplatu přijímat. Souhlas oprávněného, popřípadě jeho zákonného zástupce, s ustanovením zvláštního příjemce se vyžaduje jen v případě, že oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce, nemůže výplatu přijímat.

(4)

Zákonný zástupce a zvláštní příjemce jsou povinni dávku použít pouze ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat. Zvláštní příjemce ustanovený oprávněnému, který nemůže výplatu přijímat, používá dávku podle pokynů oprávněného.

§ 103

Nárok na dávky a jejich poskytování

ve vztahu k cizině

(1)

Na dávky nemají nárok občané, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky. Občané členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci72 mají nárok na dávky , pokud jsou hlášeni na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu71 po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li jim nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství73. Na dávky poskytované podle zákona o sociální potřebnosti73a mají nárok také osoby požívající podle zvláštního právního předpisu73b doplňkové ochrany na území České republiky.

(2)

Dávky se nevyplácejí do ciziny a nenáležejí za dobu, po kterou se oprávněný zdržuje v cizině trvale. O tom, že se dávka sociální péče při pobytu v cizině do ciziny nevyplácí, se nevydává rozhodnutí.

(3)

Ustanovení odstavců 1 a 2 platí jen tehdy, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva.

§ 103a

Posuzování neodůvodnitelné zátěže

pro systém sociální péče

(1)

Požádá-li o poskytnutí dávky sociální péče občan členského státu Evropské unie, který je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu71 po dobu delší než 3 měsíce, nebo jeho rodinný příslušník72, který je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu71 po dobu delší než 3 měsíce, příslušný orgán současně posuzuje, zda se tato osoba nestala neodůvodnitelnou zátěží systému sociální péče; to neplatí, je-li tato osoba na území České republiky hlášena k trvalému pobytu.

(2)

Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž systému, jestliže

a)

je účastna nemocenského pojištění74,

b)

je jako osoba samostatně výdělečně činná účastna důchodového pojištění63,

c)

je osobou, které nárok na sociální výhody vyplývá z přímo použitelného předpisu Evropských společenství73,

d)

před zahájením řízení o dávce byla v České republice výdělečně činná a v období 10 let předcházejících dni zahájení řízení o dávku byla nejméně po dobu 5 let a z toho bezprostředně před zahájením řízení o dávce nejméně po dobu 1 roku účastna nemocenského pojištění74, nebo jako osoba samostatně výdělečně činná důchodového pojištění63 a nemá ke dni zahájení řízení nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)

je osobou, která po skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti, pokud tyto pracovněprávní vztahy založily účast na nemocenském pojištění, nebo samostatné výdělečné činnosti, pokud tato činnost založila účast na důchodovém pojištění, je dočasně práce neschopná v důsledku nemoci nebo úrazu,

f)

je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a byla bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnána více než 1 rok; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o zaměstnanosti79,

g)

je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, pokud jí bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání skončil pracovní poměr na dobu určitou uzavřený na dobu kratší 1 roku nebo pracovněprávní vztah založený dohodou o pracovní činnosti uzavřenou na dobu kratší 1 roku, založily-li tyto pracovněprávní vztahy účast na nemocenském pojištění; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o zaměstnanosti79; taková osoba se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž systému pouze po dobu 6 měsíců od vzetí do evidence,

h)

je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, a která se stala nezaměstnanou během prvních 12 kalendářních měsíců zaměstnání; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o zaměstnanosti79; taková osoba se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž systému pouze po dobu 6 měsíců od vzetí do evidence, nebo

i)

je osobou, která po skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti, pokud tyto pracovněprávní vztahy založily účast na nemocenském pojištění, nebo samostatné výdělečné činnosti, pokud tato činnost založila účast na důchodovém pojištění, zahájila odbornou přípravu; odbornou přípravou se pro účely tohoto zákona rozumí soustavná příprava na budoucí povolání podle zákona o státní sociální podpoře80 a rekvalifikace podle zákona o zaměstnanosti81.

(3)

Při posuzování neodůvodnitelné zátěže systému se u osoby, která nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2, hodnotí systémem bodů tyto skutečnosti:

a)

délka pobytu podle zvláštního právního předpisu71 na území České republiky,

b)

doba zaměstnání nebo doba výkonu samostatné výdělečné činnosti na území České republiky,

c)

doba soustavné přípravy na budoucí povolání75 na území České republiky,

d)

možnost pracovního uplatnění na území České republiky podle získané kvalifikace, nutnosti zvýšené péče při zprostředkování zaměstnání a míry nezaměstnanosti.

(4)

Při bodovém hodnocení příslušný orgán postupuje tak, že

a)

započte v případě osoby, která byla hlášena na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu71 po dobu

1.

od 1 do 3 let, 2 body,

2.

od 3 do 6 let, 4 body,

3.

od 6 do 8 let, 6 bodů,

4.

8 nebo více let, 8 bodů;

b)

započte v případě osoby, která byla poplatníkem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nebo která se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí povolání75, po dobu

1.

12 až 24 měsíců, 4 body,

2.

25 až 36 měsíců, 8 bodů,

3.

37 až 48 měsíců, 12 bodů,

4.

49 až 60 měsíců, 16 bodů;

c)

započte v případě osoby, která

1.

nemá kvalifikaci, 0 bodů,

2.

má střední vzdělání, 2 body,

3.

má vyšší odborné vzdělání, 4 body,

4.

má vysokoškolské vzdělání, 6 bodů;

d)

započte osobě, které by při zprostředkování zaměstnání nebyla věnována zvýšená péče podle zvláštního právního předpisu76, 4 body;

e)

započte osobě, která je hlášena k pobytu podle zvláštního právního předpisu71 v okrese, v němž míra nezaměstnanosti v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti podle údajů zveřejněných Ministerstvem práce a sociálních věcí způsobem umožňujícím dálkový přístup

1.

přesáhla o více než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České republice, 0 bodů,

2.

přesáhla o méně než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České republice, 2 body,

3.

byla vyšší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České republice a nepřesáhla hodnotu průměrné míry nezaměstnanosti v České republice, 4 body,

4.

byla nižší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České republice, 6 bodů.

(5)

Za neodůvodnitelnou zátěž systému se považuje osoba, jejíž bodové ohodnocení činí 10 nebo méně bodů. Za neodůvodnitelnou zátěž systému se nepovažuje osoba, jejíž bodové ohodnocení činí 20 nebo více bodů.

(6)

V případě, že bodové ohodnocení osoby činí více než 10 bodů a nedosahuje 20 bodů, příslušný orgán zváží podle osobních okolností posuzovaného, zda jde o osobu, která je neodůvodnitelnou zátěží systému. Při posuzování, zda je osoba neodůvodnitelnou zátěží systému, se berou v úvahu také její vazby na osoby blízké77, které pobývají v České republice, skutečnost, zda se jedná o dočasné obtíže, a potenciální zatížení systému sociální péče poskytnutím dávek dotčené osobě.

(7)

Příslušný orgán je oprávněn posoudit, zda je osoba neodůvodnitelnou zátěží systému, též opětovně poté, kdy došlo u posuzované osoby ke změně jejích sociálních poměrů.

(8)

Správní úřady, orgány sociálního zabezpečení, Policie České republiky, obce a zaměstnavatelé osob uvedených v odstavci 1 jsou povinni na výzvu příslušného orgánu sdělit údaje potřebné k posouzení, zda osoba je neodůvodnitelnou zátěží systému. Pokud příslušný orgán oznámí Policii České republiky, že je osoba neodůvodnitelnou zátěží systému78, je Policie České republiky povinna příslušnému orgánu sdělit ukončení přechodného pobytu této osoby podle zvláštního právního předpisu71. Policie České republiky neprodleně sdělí na žádost příslušnému orgánu, zda osobě, která žádá o přiznání dávky sociální péče nebo které je tato dávka poskytována, byl ukončen podle zvláštního právního předpisu71 pobyt na území České republiky.

§ 104

Přechod nároku při úmrtí oprávněného

(1)

Nárok na dávku zaniká dnem smrti oprávněného.

(2)

Zemřel-li oprávněný po uplatnění nároku na dávku , vstupují do dalšího řízení o dávce a nabývají nároku na částky splatné do dne smrti oprávněného postupně manželka (manžel), děti a rodiče, jestliže žili s oprávněným v době jeho smrti ve společné domácnosti. Podmínka společné domácnosti nemusí být splněna u dětí, které mají nárok na sirotčí důchod po zemřelém.

(3)

Byla-li dávka přiznána před smrtí oprávněného, vyplatí se splatné částky, které nebyly vyplaceny do dne smrti oprávněného, členům jeho rodiny podle pořadí a za podmínek stanovených v odstavci 2.

(4)

Nároky přecházející na osoby uvedené v odstavcích 2 a 3 nejsou předmětem dědictví; předmětem dědictví se stávají, není-li těchto pozůstalých.

§ 105

Postoupení a srážky

(1)

Nároky na dávky nemohou být postoupeny.

(2)

Dávky nemohou být předmětem dohody o srážkách.

(3)

Pro výkon rozhodnutí srážkami z důchodu platí předpisy o výkonu soudních rozhodnutí srážkami ze mzdy. Ostatní dávky nepodléhají výkonu rozhodnutí.

HLAVA DRUHÁ

POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST OBČANŮ

A ORGANIZACÍ V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ (§ 106-113)

Povinnosti a odpovědnost občanů

§ 106

[Povinnosti]

(1)

Oprávněný nebo jiný příjemce dávky je povinen písemně ohlásit příslušnému orgánu sociálního zabezpečení do osmi dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku , její výši a výplatu nebo poskytování.

(2)

Byl-li oprávněný nebo jiný příjemce vyzván orgánem sociálního zabezpečení, aby osvědčil skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku , její výši nebo výplatu, je povinen výzvě vyhovět, a to ve lhůtě do osmi dnů ode dne doručení výzvy, neurčil-li orgán sociálního zabezpečení delší lhůtu; neučiní-li tak v určené lhůtě, může být výplata dávky zastavena, jestliže oprávněný nebo jiný příjemce byl ve výzvě na tento následek upozorněn.

(3)

Výplata dávky podmíněné nepříznivým zdravotním stavem může být zastavena, jestliže se občan, jehož zdravotní stav je třeba zjistit, nepodrobí vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření a občan, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo zvláštní příjemce, byl upozorněn na možnost zastavení výplaty dávky .

§ 106a

[Průkaz mimořádných výhod]

(1)

Občan, kterému byly přiznány mimořádné výhody, je za účelem vydání průkazu mimořádných výhod ( § 86 odst. 2) povinen předložit jednu fotografii, která odpovídá jeho současné podobě. Občan, kterému byl vydán průkaz mimořádných výhod, je povinen dbát, aby údaje uvedené v průkazu odpovídaly skutečnosti, chránit průkaz před poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím a ohlásit orgánu, který vydal průkaz, že některá z uvedených skutečností nastala. Orgánu, který vydal průkaz, je občan dále povinen na výzvu předložit průkaz ke kontrole a odevzdat neplatný průkaz.

(2)

Každý, kdo nalezne průkaz mimořádných výhod nebo má v držení průkaz mimořádných výhod zemřelého občana nebo občana prohlášeného za mrtvého, je povinen jej neprodleně odevzdat kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Stejnou povinnost má i občan, který ohlásil ztrátu průkazu mimořádných výhod, jestliže průkaz nalezne nebo jej jinak získá zpět. Obecní úřad obce s rozšířenou působností, kterému je odevzdán průkaz podle předchozích ustanovení, je povinen jej odevzdat orgánu, který jej vydal.

§ 107

[Odpovědnost]

(1)

Příjemce dávky, který nesplnil některou jemu uloženou povinnost, přijímal dávku nebo její část, ačkoliv věděl nebo musel z okolností předpokládat, že byla vyplacena neprávem nebo ve vyšší výměře, než náležela, nebo vědomě jinak způsobil, že dávka nebo její část byla vyplacena neprávem nebo ve vyšší výměře, než náležela, je povinen vrátit dávku nebo její část ode dne, od něhož nenáležela vůbec nebo v poskytované výši; to platí zejména tehdy, jestliže nesplnil ohlašovací povinnost, dávku vylákal nebo zamlčel některou rozhodnou skutečnost.

(2)

O povinnosti vrátit dávku ve věcech sociální péče poskytnutou neprávem nebo v nesprávné výši rozhoduje orgán, který je příslušný rozhodovat o přiznání, snížení nebo odnětí dávky ve věcech sociální péče nebo její části. Částky neprávem přijaté mohou být sráženy též z běžně vyplácené nebo později přiznané dávky anebo ze mzdy oprávněného; přitom platí obdobně předpisy o výkonu soudních rozhodnutí srážkou ze mzdy.

(3)

Nárok na vrácení dávky poskytnuté neprávem nebo v nesprávné výši zaniká uplynutím tří let ode dne, kdy orgán sociálního zabezpečení tuto skutečnost zjistil, nejpozději však uplynutím deseti let ode dne, za který byla dávka vyplacena. Tyto lhůty neplynou po dobu řízení o odvolání, řízení o žalobě, výkonu rozhodnutí nebo jsou-li na úhradu přeplatku prováděny srážky z dávky.

(4)

Rozhodnutí vydané podle odstavce 2 lze vykonat nejpozději do deseti let po uplynutí lhůty stanovené pro splnění uložené povinnosti.

§ 108

zrušen

§ 109

zrušen

§ 110

zrušen

§ 111

zrušen

§ 112

zrušen

§ 113

zrušen

HLAVA TŘETÍ

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ (§ 114-126)

Díl první

Orgány sociálního zabezpečení a jejich působnost (§ 114-118)

§ 114

zrušen

§ 115

zrušen

§ 116

zrušen

§ 117

zrušen

§ 118

zrušen

Díl druhý

Řízení (§ 119-126)

§ 119

zrušen

§ 120

zrušen

§ 121

zrušen

§ 122

zrušen

§ 123

zrušen

§ 124

Doručování písemností

Do vlastních rukou se doručují

a)

rozhodnutí, jimiž se dávka sociální péče nepřiznává, odnímá, snižuje nebo se zastavuje výplata dávky sociální péče, a rozhodnutí, jimiž se ukládá povinnost vrátit neprávem vyplácené částky,

b)

předvolání poživatele dávky sociální péče podmíněné nepříznivým zdravotním stavem k vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření.

§ 125

Náhrada nákladů řízení

(1)

Orgány sociálního zabezpečení nemají nárok na náhradu nákladů vzniklých v řízení o dávkách sociální péče .

(2)

Příslušný státní orgán nahrazuje v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem náklady vzniklé občanům, popřípadě jejich průvodcům, kteří se na vyzvání dostaví k jednání orgánu ve věcech sociální péče .

(3)

Nároky na náhradu nákladů občanů v řízení před soudem upravují zvláštní předpisy.16

§ 126

Obecné předpisy o řízení

Pokud tento zákon nebo zákony národních rad o působnosti orgánů republik v sociálním zabezpečení nestanoví ve věcech sociální péče odchylky od obecných předpisů o správním řízení, platí tyto předpisy.

HLAVA ČTVRTÁ

PRÁVNÍ ÚKONY A POČÍTÁNÍ ČASU (§ 127-128)

§ 127

Právní úkony

(1)

Právní úkon (žádost o dávku sociální péče apod.) je projev vůle směřující ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují.

(2)

Právní úkon, který nebyl učiněn formou stanovenou předpisy sociálního zabezpečení uvedenými v § 112 odst. 1, je neplatný.

(3)

Jinak pro právní úkony, jejich neplatnost a důsledky této neplatnosti platí ustanovení občanského zákoníku.

§ 128

Počítání času

(1)

Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek.

(2)

Poslední den lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, kdy došlo k události určující počátek lhůty; není-li takový den v měsíci, připadá poslední den lhůty na poslední den v měsíci.

(3)

Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Tato lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu sociálního zabezpečení nebo je-li podána poštovní zásilka obsahující podání; pro lhůty u úkonů učiněných vůči soudu platí občanský soudní řád.

ČÁST PÁTÁ

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

VOJÁKŮ Z POVOLÁNÍ,

PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

A PŘÍSLUŠNÍKŮ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY

ČESKÉ REPUBLIKY (§ 129-145)

§ 129

zrušen

§ 130

zrušen

§ 131

zrušen

§ 132

zrušen

§ 133

zrušen

§ 134

zrušen

§ 135

zrušen

§ 136

zrušen

§ 137

zrušen

§ 138

zrušen

§ 139

zrušen

§ 140

zrušen

§ 141

zrušen

§ 142

Organizace a řízení

Orgány Ministerstva obrany, které jsou příslušné k rozhodování důchodech z důchodového pojištění vojáků z povolání, poskytují poživatelům důchodů a jejich rodinným příslušníkům, kteří nejsou důchodově pojištěni, též peněžité dávky sociální péče, a to

a)

občanům těžce postiženým na zdraví a starým občanům,

b)

občanům, kteří potřebují zvláštní pomoc,

c)

příspěvek na rekreaci dětí důchodce.

§ 143

Žádost o dávku

(1)

zrušen

(2)

zrušen

(3)

zrušen

(4)

Žádost o peněžitou dávku sociální péče podává oprávněný u plátce důchodu.

§ 144

zrušen

§ 145

Odvolací řízení

(1)

Proti rozhodnutí o dávce sociální péče lze podat písemné odvolání do 15 dnů u orgánu, který je vydal; odvolání není přípustné proti rozhodnutí o odstranění tvrdosti .

(2)

Orgán, který napadené rozhodnutí vydal, může odvolání sám plně vyhovět; neučiní-li tak, je povinen nejpozději do 30 dnů od podání odvolání předložit je orgánu příslušnému k rozhodnutí o odvolání.

(3)

Odvolacím orgánem je služební orgán, nejblíže nadřízený služebnímu orgánu, který rozhodnutí vydal.

(4)

Odvolací orgán je povinen rozhodnout o odvolání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 60 dnů ode dne podání odvolání; pokud nelze v této lhůtě o odvolání rozhodnout, musí být oprávněnému písemně sděleny důvody a doba, během níž se o odvolání rozhodne.

(5)

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

(6)

Pro řízení v sociálním zabezpečení v ozbrojených silách neplatí ustanovení § 126.

ČÁST ŠESTÁ

zrušena (§ 145a-145m)

§ 145a

zrušen

§ 145b

zrušen

§ 145c

zrušen

§ 145d

zrušen

§ 145e

zrušen

§ 145f

zrušen

§ 145g

zrušen

§ 145h

zrušen

§ 145i

zrušen

§ 145j

zrušen

§ 145k

zrušen

§ 145l

zrušen

§ 145m

zrušen

ČÁST SEDMÁ

zrušena (§ 145n-145u)

HLAVA PRVNÍ

zrušena (§ 145n)

§ 145n

zrušen

HLAVA DRUHÁ

zrušena (§ 145o-145r)

§ 145o

zrušen

§ 145p

zrušen

§ 145q

zrušen

§ 145r

zrušen

HLAVA TŘETÍ

zrušena (§ 145s)

§ 145s

zrušen

HLAVA ČTVRTÁ

zrušena (§ 145t)

§ 145t

zrušen

HLAVA PÁTÁ

zrušena (§ 145u)

§ 145u

zrušen

ČÁST OSMÁ

zrušena (§ 146-159)

HLAVA PRVNÍ

zrušena (§ 146-158)

§ 146

zrušen

§ 147

zrušen

§ 148

zrušen

§ 149

zrušen

§ 150

zrušen

§ 151

zrušen

§ 152

zrušen

§ 153

zrušen

§ 154

zrušen

§ 155

zrušen

§ 156

zrušen

§ 157

zrušen

§ 158

zrušen

HLAVA DRUHÁ

zrušena (§ 159)

§ 159

zrušen

ČÁST DEVÁTÁ

zrušena (§ 160)

§ 160

zrušen

ČÁST DESÁTÁ

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ

A ZÁVĚREČNÁ (§ 161-179)

HLAVA PRVNÍ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ (§ 161-173a)

§ 161

zrušen

§ 162

zrušen

§ 163

zrušen

§ 164

zrušen

§ 165

zrušen

§ 166

zrušen

§ 167

zrušen

§ 168

zrušen

§ 169

zrušen

§ 170

zrušen

§ 171

zrušen

§ 172

zrušen

§ 173

zrušen

§ 173a

[Rozšířená působnost]

Působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

HLAVA DRUHÁ

zrušena (§ 174-175)

§ 174

zrušen

§ 175

zrušen

HLAVA TŘETÍ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 176-179)

§ 176

zrušen

§ 177

zrušen

§ 177a

[Zmocňovací ustanovení]

(1)

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydá vyhlášku podle § 86, § 101 odst. 1.

(2)

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vyhláškou, co se považuje za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání, které dítě se považuje za dlouhodobě těžce zdravotně postižené, co se rozumí pobytem dítěte v zařízení, výchovou dítěte a péčí nahrazující péči rodičů, způsob vzájemného zúčtování dávek při jejich souběhu nebo zpětné výplatě.

§ 178

Zrušovací ustanovení

Zrušují se

1.

čl. IV zákona č. 161/1968 Sb., o zvláštním přídavku k dávkám, o změnách v důchodovém zabezpečení účastníků odboje a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení;

2.

čl. 34 zákona č. 71/1970 Sb., o úpravě některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení;

3.

čl. I zákona č. 106/1971 Sb., o zvýšení důchodů starodůchodců a některých nízkých důchodů v sociálním zabezpečení;

4.

zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 76/1979 Sb., zákona č. 150/1979 Sb., zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 7/1982 Sb., zákona č. 73/1982 Sb., zákona č. 116/1983 Sb., zákona č. 56/1984 Sb., zákona č. 108/1984 Sb. a zákona č. 53/1987 Sb., s výjimkou § 84 odst. 2, § 85 až 87, § 90, 92, § 97 odst. 3 a § 101;

5.

zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 76/1979 Sb., o zvýšení důchodů;

6.

zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 7/1982 Sb., o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení;

7.

zákon č. 108/1984 Sb., o zvýšení některých nízkých důchodů a o dalších změnách zákona o sociálním zabezpečení.

§ 179

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1988, s výjimkou ustanovení § 176 písm. c), které nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.

Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 15a zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 217/2002 Sb.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 15a zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 217/2002 Sb.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství.

Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů.

§ 14a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 165/2006 Sb.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 15a zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 217/2002 Sb.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství.

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

§ 1216 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

§ 108 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 12 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 12 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 33 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 106 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 428/2005 Sb.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 142 a násl. občanského soudního řádu.

Poznámky pod čarou:
16

§ 142 a násl. občanského soudního řádu.

63

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

67
71

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

72

§ 15a zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 217/2002 Sb.

73

Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství.

73a

Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů.

73b

§ 14a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 165/2006 Sb.

74

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

75

§ 12 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

76

§ 33 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

77
78

§ 106 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 428/2005 Sb.

79

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

80

§ 1216 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

81

§ 108 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.