Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

114/1988 Sb. znění účinné od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 427/2010 Sb.

1.1.2011

zákonem č. 261/2007 Sb.

1.1.2008

zákonem č. 109/2006 Sb.

1.1.2007

Více...

114

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 27. června 1988

o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

ORGÁNY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A JEJICH ÚKOLY (§ 1-6)

§ 1

Orgány sociálního zabezpečení

(1)

Sociální zabezpečení podle tohoto zákona zabezpečují:

a)

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky,

b)

krajský úřad,

c)

obecní úřad obce s rozšířenou působností,

d)

pověřený obecní úřad,

e)

obecní úřad.

(2)

Na úseku sociálního zabezpečení vykonávají působnost též obce a kraje.

(3)

Sociální zabezpečení podle tohoto zákona zahrnuje:

a)

zrušeno

b)

zrušeno

c)

sociální péči 4

d)

zrušeno

§ 2

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

(1)

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (dále jen "ministerstvo")

a)

řídí a kontroluje výkon státní správy v sociálním zabezpečení

b)

zrušeno

c)

zrušeno

d)

zajišťuje úkoly související s dalším rozvojem sociálního zabezpečení.

(2)

Ministr práce a sociálních věcí může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při provádění sociální péče.

§ 3

*)

Krajský úřad řídí a kontroluje výkon státní správy v sociálním zabezpečení.

*) Poznámka redakce: Dalším z legislativně technicky chybně zpracovaným předpisem vycházejícím z parlamentu je novelizace čl. V bod 1 zákona č. 135/2006 Sb.

Pro informaci uvádíme text čl. V bodu 1.:

1.

V § 3 odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) zřizuje a spravuje intervenční centra.“.

Vzhledem k tomu, že v § 3 byl odst. 2 zrušen novelou 109/2006 Sb. nelze tuto změnu zapracovat.

§ 4

zrušen

§ 4a

Obce a obecní úřady

Obecní úřad při poskytování dávek sociální péče poskytuje občanům odbornou pomoc.

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

ČÁST DRUHÁ

PŮSOBNOST SPRÁV SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ,

OBCÍ A OBECNÍCH ÚŘADŮ V SOCIÁLNÍM ZABEZP EČENÍ (§ 7-51a)

HLAVA PRVNÍ

Působnost správ sociálního zabezpečení (§ 7-13)

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

HLAVA DRUHÁ

PŮSOBNOST OBCÍ A OBECNÍCH ÚŘADŮ NA ÚSEKU SOCIÁLNÍ PÉČE (§ 14-51a)

Díl první

(§ 14)

§ 14

Obec organizuje a poskytuje sociální péči občanům v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Za tím účelem ve spolupráci se státními orgány, občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi a jednotlivci vyhledáváobčany, kteří potřebují sociální péči. Pokud poskytování služeb a dávek, které je třeba těmto občanům poskytnout, není v působnosti obce, upozorní na tyto občany obecní úřad obce s rozšířenou působností, popřípadě jim poskytnutí dávek a služeb zprostředkuje.

Díl druhý

Péče o rodinu a děti (§ 15-26)

Působnost obcí a obecních úřadů

§ 15

zrušen

§ 16

zrušen

§ 17

zrušen

§ 18

zrušen

§ 19

zrušen

§ 20

zrušen

§ 21

zrušen

§ 22

zrušen

§ 23

zrušen

§ 24

zrušen

§ 25

zrušen

§ 26

Oprávnění občanů působících v péči o rodinu

Při plnění úkolů jsou pověření členové a zaměstnanci obcí oprávněni navštěvovat rodinu v bytě; mají též právo požadovat od všech zúčastněných , organizací a občanů potřebné informace a vysvětlení․

Díl třetí

(§ 27)

§ 27

zrušen

Díl čtvrtý

(§ 28-31)

§ 28

zrušen

§ 29

zrušen

§ 30

zrušen

§ 31

zrušen

Díl pátý

Péče o těžce zdravotně postižené občany (§ 32-36)

Působnost obcí a obecních úřadů

§ 32

Obec v samostatné působnosti

a)

zabezpečuje účast těžce zdravotně postižených občanů na společném stravování,

b)

napomáhá zapojení těžce zdravotně postižených občanů do kulturního a společenského života,

c)

podílí se na řešení otázek bydlení těžce zdravotně postižených občanů.

§ 33

Pověřený obecní úřad11 dále rozhoduje o poskytování příspěvku na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže a příspěvku úplně nebo prakticky nevidomým.

§ 34

(1)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností dále rozhoduje

a)

o poskytování jednorázových příspěvků na opatření zvláštních pomůcek občanům tělesně, zrakově a sluchově postiženým,

b)

o poskytování příspěvků na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla,

c)

o poskytování příspěvku na provoz motorového vozidla,

d)

o poskytování příspěvků na úpravu bytu,

e)

o přiznání mimořádných výhod těžce zdravotně postiženým občanům,

f)

o poskytování bezúročných půjček těžce zdravotně postiženým občanům, jimž byl přiznán příspěvek na zakoupení motorového vozidla,

g)

o poskytování příspěvku na individuální dopravu.

(2)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává průkazy mimořádných výhod, vede jejich evidenci a rozhoduje o jejich neplatnosti. Obecní úřad obce s rozšířenou působností, kterému byl odevzdán neplatný průkaz mimořádných výhod ( § 106a zákona o sociálním zabezpečení), předá tento průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal.

§ 35

zrušen

§ 36

zrušen

Díl šestý

Péče o staré občany (§ 37-39)

§ 37

zrušen

§ 38

zrušen

§ 39

zrušen

Díl sedmý

Péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc (§ 40-41)

§ 40

zrušen

§ 40a

zrušen

§ 41

zrušen

Díl osmý

Péče o občany společensky nepřizpůsobené (§ 42-43)

§ 42

zrušen

§ 43

zrušen

Díl devátý

Péče o občany umístěné ve zdravotnickém zařízení (§ 44)

§ 44

zrušen

Díl desátý

Zařízení sociální péče (§ 45-51)

§ 45

zrušen

 

*) Poznámka redakce: Dalším z legislativně technicky chybně zpracovaným předpisem vycházejícím z parlamentu je novelizace čl. V bod 2 zákona č. 135/2006 Sb.

Pro informaci uvádíme text čl. V bodu 2.:

2.

V § 45 se na konci písmene ch) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) intervenční centra.“.

Vzhledem k tomu, že § 45 byl zrušen novelou 109/2006 Sb. nelze tuto změnu zapracovat.

§ 46

zrušen

*) Poznámka redakce: Dalším z legislativně technicky chybně zpracovaným předpisem vycházejícím z parlamentu je novelizace čl. V bod 3 zákona č. 135/2006 Sb.

Pro informaci uvádíme text čl. V bodu 3.:

3.

V § 46 odst. 1 se za slova „§ 3 odst. 2 písm. a)“ vkládají slova „a d)“.

Vzhledem k tomu, že § 46 byl zrušen novelou 109/2006 Sb. nelze tuto změnu zapracovat.

§ 47

zrušen

§ 48

zrušen

§ 49

zrušen

§ 50

zrušen

§ 51

zrušen

Díl jedenáctý

Posuzování neodůvodnitelné zátěže

systému sociální péče (§ 51a)

§ 51a

(1)

Pověřený obecní úřad

a)

posuzuje, zda se občan členského státu Evropské unie, který je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu22a, nebo jeho rodinný příslušník22b, který je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu22a, nestal neodůvodnitelnou zátěží systému sociální péče,

b)

písemně sděluje Ministerstvu vnitra22c zjištění, že osoba uvedená v písmenu a) se stala neodůvodnitelnou zátěží systému sociální péče.

(2)

Pověřený obecní úřad je oprávněn provést posouzení a oznámení podle odstavce 1 v odůvodněných případech též opětovně.

ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ (§ 52-56d)

§ 52

zrušen

§ 53

Zvláštní příjemce

Obecní úřad, který vyplácí dávku sociální péče

a)

rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky sociální péče v případech stanovených zákonem o sociálním zabezpečení46 a o jeho uvolnění,

b)

dohlíží, jak zvláštní příjemce plní své povinnosti.

Ustanovení o řízení

§ 54

(1)

Ustanovení správního řádu o správním řízení26 se nevztahují na řízení

a)

zrušeno

b)

zrušeno

c)

zrušeno

d)

o poskytování jednorázových peněžitých a věcných dávek podle § 32 odst. 2 písm. b), § 34 odst. 1 písm. b), jde-li o poskytování příspěvku na provoz motorového vozidla, § 40a písm. a) a b), § 43 písm. a) č. 1 § 44 odst. 1 písm. b) č. 2, pokud řízení o těchto dávkách a službách bylo zahájeno orgánem sociálního zabezpečení z moci úřední, nebo jestliže řízení zahájené na návrh skončí přiznáním dávkyv požadovaném nebo v právním předpise vymezeném rozsahu,

e)

zrušeno

f)

o odstranění tvrdostí podle § 2 odst. 2.

(2)

Zjistí-li orgán sociálního zabezpečení v řízení podle odstavce l písm. d) zahájeném na návrh, že dávku nemůže přiznat vůbec nebo v požadovaném rozsahu, nebo že by přiznáním dávky mohly vzniknout právní povinnosti občanu, kterému má být dávka přiznána, nebo jinému občanu, postupuje se podle obecných předpisů o správním řízení.

(3)

zrušen

(4)

V případech uvedených v odstavci 1 písm. d) se místní příslušnost obcí a obecních úřadů řídí místem trvalého pobytu občana.

(5)

V řízení podle odstavce 1 písm. d) se použijí ustanovení správního řádu o lhůtách pro vydání rozhodnutí.

§ 54a

Místní příslušnost pověřeného obecního úřadu při postupu podle § 51a se řídí místem pobytu22a osoby uvedené v § 51a odst. 1 písm. a).

§ 55

Odkladný účinek nemá odvolání proti rozhodnutíjímž byla dávka sociální péče odňata nebo snížena nebo jímž byla zastavena její výplata a nebo jímž byla dávka přiznána v menším než požadovaném nebo v právním předpise vymezeném rozsahu,

§ 55a

zrušen

§ 56

(1)

Odchylně od správního řádu se místní příslušnost obcí, obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajů a krajských úřadů ve věcech sociální péče řídí místem trvalého pobytu občana, jde-li o vydání průkazu mimořádných výhod.

(2)

Ve věcech, ve kterých podle tohoto zákona rozhoduje nebo činí opatření obec, se žádost o dávku podává obecnímu úřadu. V ostatních případech, ve kterých rozhoduje nebo činí opatření pověřený obecní úřad nebo okresní úřad, anebo orgán kraje v přenesené působnosti, se žádost podává tomuto orgánu.

§ 56a

zrušen

§ 56b

Součinnost orgánů a organizací

Orgány a organizace jsou povinny vyhovět v mezích své působnosti žádostem orgánů sociálního zabezpečení ve věcech sociálního zabezpečení a podávat jim bezplatně sdělení pro jeho provádění a správu.

§ 56c

Soudní přezkum

Ze soudního přezkumu jsou vyloučena rozhodnutí o

a)

dávkách sociální péče a o mimořádných výhodách občanům těžce zdravotně postiženým podle § 34 odst. 1 písm. a) až e),

b)

odstranění tvrdostí podle § 2 odst. 2.

§ 56d

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

ČÁST ČTVRTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 57-60)

§ 57

(1)

zrušen

(2)

Tímto zákonem není dotčena působnost místních národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení, jestliže ji podle předpisů dříve platných okresní národní výbor51 přenesl na místní národní výbor.

§ 58

Ministerstvo v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví vyhláškou podrobnosti o poskytování dávek sociální péče a výši dávek sociální péče .

§ 59

Zrušuje se zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 78/1979 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 10/1982 Sb., zákona České národní rady č. 49/1982 Sb., zákona České národní rady č. 138/1982 Sb., a zákona České národní rady č. 119/1983 Sb.

§ 60

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1988.

Kempný v. r.

Adamec v. r.Poznámky pod čarou:

část třetí zákona o sociálním zabezpečení.

zrušena

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 15a zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 217/2002 Sb.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 106 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 428/2005 Sb.

§ 102 odst. 2 písm. a) zákona o sociálním zabezpečení.

Část druhá a třetí správního řádu.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 84 správního řádu.

§ 9 odst. 1 a § 10 odst. 2 vyhlášky Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení.

§ 10 odst. 2 a § 12 odst. 2 vládního nařízení č. 59/1964 Sb., o úkolech národních výborů při péči o děti.

Poznámky pod čarou:
4

část třetí zákona o sociálním zabezpečení.

11

zrušena

22a

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

22b

§ 15a zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 217/2002 Sb.

22c

§ 106 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 428/2005 Sb.

26

Část druhá a třetí správního řádu.

46

§ 102 odst. 2 písm. a) zákona o sociálním zabezpečení.

51

§ 84 správního řádu.

§ 9 odst. 1 a § 10 odst. 2 vyhlášky Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení.

§ 10 odst. 2 a § 12 odst. 2 vládního nařízení č. 59/1964 Sb., o úkolech národních výborů při péči o děti.