Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

149/1988 Sb. znění účinné od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2011
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 290/1995 Sb.

1.1.1996

V tomto aktualizovaném znění jsou zapracovány dvě novely se stejným datem účinnosti.

vyhláškou č. 284/1995 Sb.

1.1.1996

vyhláškou č. 207/1995 Sb.

1.10.1995

Více...

149

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 16. září 1988,

kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

 

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 177 odst. 1 až 3 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení (dále jen "zákon"), v dohodě s federálními ministerstvy národní obrany, vnitra, zemědělství a výživy, s ministerstvy zdravotnictví a sociálních věcí a spravedlnosti republik a Ústřední radou odborů a po projednání se Svazem družstevních rolníků:

ČÁST PRVNÍ

DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ (§ 1-60)

HLAVA PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ (§ 1-37)

Zaměstnání

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

§ 3

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 11a

zrušen

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

§ 14

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

K § 19 zákona

(1)

zrušen

(2)

zrušen

(3)

zrušen

(4)

zrušen

§ 15

zrušen

§ 16

zrušen

§ 17

zrušen

§ 18

zrušen

§ 19

zrušen

§ 20

zrušen

§ 21

zrušen

§ 22

zrušen

§ 23

zrušen

§ 24

zrušen

§ 25

zrušen

§ 26

zrušen

§ 27

zrušen

§ 28

zrušen

§ 29

zrušen

§ 30

zrušen

§ 31

zrušen

§ 32

zrušen

§ 33

zrušen

§ 34

zrušen

§ 35

zrušen

§ 36

zrušen

§ 37

zrušen

HLAVA DRUHÁ

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO NĚKTERÉ SKUPINY OBČANŮ (§ 38-60)

§ 38

zrušen

§ 39

zrušen

§ 40

zrušen

§ 41

zrušen

§ 42

zrušen

§ 43

zrušen

§ 44

zrušen

§ 45

zrušen

§ 46

zrušen

§ 47

zrušen

§ 48

zrušen

§ 49

zrušen

§ 50

zrušen

§ 51

zrušen

Žáci a studenti

§ 52

zrušen

§ 53

zrušen

§ 54

zrušen

§ 55

zrušen

§ 56

zrušen

§ 56a

zrušen

§ 57

zrušen

§ 58

zrušen

§ 59

zrušen

§ 60

zrušen

ČÁST DRUHÁ

(§ 61-106)

§ 61

zrušen

§ 62

zrušen

§ 63

zrušen

§ 64

zrušen

§ 65

zrušen

§ 66

zrušen

§ 67

zrušen

§ 68

zrušen

§ 69

zrušen

§ 70

zrušen

§ 71

zrušen

§ 72

zrušen

§ 73

zrušen

§ 74

zrušen

§ 75

zrušen

§ 76

zrušen

§ 77

zrušen

§ 78

zrušen

§ 79

zrušen

§ 80

zrušen

§ 81

zrušen

§ 82

zrušen

§ 83

zrušen

§ 84

zrušen

§ 85

zrušen

§ 86

zrušen

§ 87

zrušen

§ 88

zrušen

§ 89

zrušen

§ 90

zrušen

§ 91

zrušen

§ 92

zrušen

§ 93

zrušen

§ 94

zrušen

§ 95

zrušen

§ 96

zrušen

§ 97

zrušen

§ 98

zrušen

§ 99

zrušen

§ 100

zrušen

§ 101

zrušen

§ 102

zrušen

§ 103

zrušen

§ 104

zrušen

§ 105

zrušen

§ 106

zrušen

ČÁST TŘETÍ

SOCIÁLNÍ PÉČE (§ 107-142)

HLAVA PRVNÍ

PÉČE O RODINU A DĚTI (§ 107-109)

K § 74 zákona

§ 107

zrušen

§ 108

zrušen

§ 109

zrušen

HLAVA DRUHÁ

ZABEZPEČENÍ OBČANŮ KONAJÍCÍCH SLUŽBU V OZBROJENÝCH SILÁCH A ČLENŮ

JEJICH RODIN (§ 110-112a)

§ 110

zrušen

§ 111

zrušen

§ 112

zrušen

§ 112a

zrušen

HLAVA TŘETÍ

PÉČE O OBČANY SE ZMĚNĚNOU PRACOVNÍ SCHOPNOSTÍ (§ 113-121)

K § 85 zákona

§ 113

zrušen

§ 114

zrušen

§ 115

zrušen

§ 116

zrušen

§ 117

zrušen

§ 118

zrušen

§ 119

Příspěvek před umístěním do zaměstnání

(1)

zrušen

(2)

zrušen

(3)

zrušen

(4)

zrušen

(5)

zrušen

(6)

Občanu se změněnou pracovní schopností, který nesplňuje podmínky stanovené v odstavci 2 a žádá o umístění, může být s přihlédnutím k jeho sociálním poměrům přiznán příspěvek před umístěním do zaměstnání až do výše 500 Kčs měsíčně, popřípadě i se zvýšením na děti podle odstavce 5.

(7)

Stane-li se žadatel o umístění, kterému nenáleží nemocenské, neschopným k práci, vyplácí se mu v době pracovní neschopnosti příspěvek nejdéle po dobu 60 pracovních dnů v kalendářním roce.

(8)

Příspěvek nenáleží občanu se změněnou pracovní schopností, který pobírá starobní nebo invalidní důchod, důchod za výsluhu let nebo peněžité dávky nemocenského zabezpečení nahrazující pracovní příjem anebo který si zavinil ztrátu posledního zaměstnání (předčasné ukončení přípravy pro pracovní uplatnění), sám bez vážného důvodu rozvázal pracovní poměr nebo odmítl nastoupit vhodné pracovní místo, popřípadě přípravu pro pracovní uplatnění doporučené příslušným orgánem.

(9)

Příspěvek před umístěním do zaměstnání nenáleží po dobu, po kterou občanu se změněnou pracovní schopností náleží příspěvek před nástupem nového zaměstnání podle zvláštních předpisů. 55

(10)

Příspěvek se poskytuje na žádost ode dne, kdy občan požádal u příslušného orgánu o umístění nebo o přípravu pro pracovní uplatnění, jestliže mu nebylo zajištěno do 15 dnů ode dne podání této žádosti vhodné pracovní místo nebo příprava pro pracovní uplatnění. Příspěvek se poskytuje do dne nástupu do zaměstnání nebo přípravy pro pracovní uplatnění. Jsou-li splněny podmínky pro poskytování příspěvku jen po část měsíce, náleží za každý den, kdy tyto podmínky byly splněny, jedna třicetina měsíčního příspěvku; příspěvek se vyplácí v měsíčních splátkách pozadu.

§ 120

Příspěvek po dobu přípravy pro pracovní uplatnění

(1)

Příspěvek po dobu přípravy pro pracovní uplatnění náleží občanu se změněnou pracovní schopností, který se v rámci pracovní rehabilitace připravuje pro pracovní uplatnění podle doporučení příslušného orgánu a nepobírá po dobu přípravy mzdu (pracovní odměnu, náhradu mzdy, podnikové nebo krajské stipendium) nebo dávky nemocenského zabezpečení nahrazující pracovní příjem.

(2)

Občanu se změněnou pracovní schopností staršímu 18 let, který se připravuje pro povolání (včetně zaškolení), náleží příspěvek ve výši mzdového tarifu stanoveného podle mzdových předpisů pro odměňování práce, pro kterou se připravuje, a je-li mzdový tarif stanoven rozpětím, až do středu rozpětí. Jestliže tento občan pobírá důchod, snižuje se příspěvek o částku, o niž součet příspěvku a vypláceného důchodu (úhrnu důchodu) převyšuje průměrný měsíční výdělek, z něhož byl důchod vyměřen, nebo, jestliže je to pro občana výhodnější, o tento důchod (úhrn důchodů). Příspěvek se však nesnižuje o sirotčí důchod.

(3)

Občanu se změněnou pracovní schopností staršímu 18 let, který se účastní přípravy k práci, náleží příspěvek ve výši příspěvku před umístěním zvýšený o 200 Kčs měsíčně. Jestliže tento občan pobírá důchod, snižuje se příspěvek o výši vypláceného důchodu (úhrnu důchodů), popřípadě o výši odměny. Příspěvek po snížení nesmí činit méně než 300 Kčs měsíčně. Příspěvek se však nesnižuje o sirotčí důchod.

(4)

Občanu se změněnou pracovní schopností ve věku do 18 let náleží příspěvek v částce 300 Kčs měsíčně, jestliže na tohoto občana nenáležejí přídavky na děti .

(5)

Je-li občan se změněnou pracovní schopností starší 18 let při přípravě pro pracovní uplatnění bezplatně ubytován a stravován nebo jen bezplatně stravován, náleží mu příspěvek ve výši 400 Kčs měsíčně. Občanu se změněnou pracovní schopností, který pobírá důchod nebo na něhož náležejí přídavky na děti , a občanu se změněnou pracovní schopností ve věku do 18 let, který se připravuje pro pracovní uplatnění podle § 116 odst. 4 písm. b), náleží příspěvek ve výši 100 Kčs měsíčně.

(6)

zrušen

(7)

Příspěvek po dobu přípravy pro pracovní uplatnění může příslušný orgán zvýšit až o 20 %, a jde-li o příspěvek poskytovaný podle odstavce 5 občanům starším 18 let, až o 100 Kčs měsíčně, dosahuje-li občan v této přípravě výsledků hodných uznání. Neplní-li účastník přípravy pro pracovní uplatnění uložené povinnosti, může být příspěvek snížen, popřípadě jeho výplata zastavena.

(8)

V době pracovní neschopnosti nebo po dobu karantény se vyplácí příspěvek občanům se změněnou pracovní schopností starším 18 let nejdéle po dobu 60 pracovních dnů v kalendářním roce a občanům mladším 18 let po dobu po kterou by se poskytovalo nemocenské56; jestliže občan dovrší v době pracovní neschopnosti 18 let věku, výše příspěvku se do skončení pracovní neschopnosti nemění.

(9)

O přiznání příspěvku rozhoduje na žádost příslušný orgán. Příspěvek se poskytuje ode dne, kdy občan se změněnou pracovní schopností nastoupil přípravu pro pracovní uplatnění, do dne skončení přípravy; vyplácí se v měsíčních splátkách pozadu.

§ 121

zrušen

HLAVA ČTVRTÁ

PÉČE O OBČANY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ ZVLÁŠTNÍ POMOC (§ 121a)

K § 90 odst. 1 zákona

§ 121a

zrušen

HLAVA PÁTÁ

ÚHRADA ZA POBYT V ÚSTAVECH SOCIÁLNÍ PÉČE (§ 122-138)

K § 93 zákona

§ 122

zrušen

§ 123

zrušen

§ 124

zrušen

§ 125

zrušen

§ 126

zrušen

§ 127

zrušen

§ 128

zrušen

§ 129

zrušen

§ 130

zrušen

§ 131

zrušen

§ 132

zrušen

§ 133

zrušen

§ 134

zrušen

§ 135

zrušen

§ 136

zrušen

§ 137

zrušen

§ 138

zrušen

HLAVA ŠESTÁ

SOCIÁLNÍ POTŘEBNOST (§ 139-141)

§ 139

zrušen

§ 140

zrušen

§ 141

zrušen

HLAVA SEDMÁ

ÚHRADA NÁKLADŮ SOCIÁLNÍ PÉČE (§ 142)

K § 92 odst. 3 zákona

§ 142

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ (§ 143-166)

HLAVA PRVNÍ

VÝPLATA DÁVEK (§ 143)

K § 101 zákona

§ 143

zrušen

HLAVA DRUHÁ

POVINNOSTI OBČANŮ A ORGANIZACÍ (§ 144-156)

Díl první

Povinnosti občanů (§ 144-145)

K § 106 zákona

§ 144

zrušen

§ 145

zrušen

Díl druhý

Povinnosti organizací (§ 146-156)

K § 108 a 113 zákona

§ 146

zrušen

Vedení a předkládání záznamů

§ 147

zrušen

§ 148

(1)

zrušen

(2)

zrušen

Evidenční list důchodového zabezpečení

§ 149

zrušen

§ 150

zrušen

§ 151

zrušen

§ 152

zrušen

§ 153

zrušen

§ 154

zrušen

§ 155

zrušen

§ 156

zrušen

HLAVA TŘETÍ

ŘÍZENÍ (§ 157-166)

Díl první

Zahájení řízení a rozhodování (§ 157-160)

K § 119 až 122 zákona

§ 157

Podávání žádostí o dávky a služby

Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podat žádost o dávku nebo službu sociální péče, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci.

§ 158

zrušen

§ 159

zrušen

§ 160

zrušen

Díl druhý

Náhrada nákladů řízení (§ 161-166)

K § 125 zákona

§ 161

Osobní rozsah

Náhrada ve věcech sociální péče náleží

a)

žadatelům o dávky nebo služby sociální péče a rodinným příslušníkům těchto občanů, kteří se v řízení o těchto dávkách nebo službách na vyzvání dostavili k jednání příslušného orgánu nebo se pro potřeby příslušného orgánu podrobili vyšetření zdravotního stavu, popřípadě jinému odbornému vyšetření (dále jen "vyšetření"),

b)

průvodcům občanů uvedených v ustanovení písmene a), potvrdil-li lékař, že tito občané potřebují průvodce k cestě k vyšetření nebo k jednání příslušného orgánu,

c)

zákonným zástupcům občanů, jestliže je doprovázejí na vyzvání k vyšetření nebo k jednání příslušného orgánu

(dále jen "účastníci řízení").

§ 162

Náhrada jízdních výdajů

(1)

Náhrada jízdních výdajů náleží při použití veřejných hromadných dopravních prostředků, s výjimkou místních dopravních prostředků, za cestu z místa pobytu do místa předvolání a zpět.

(2)

Při jízdě vlakem se hradí jízdné za druhou vozovou třídu; příplatek na rychlík se hradí jen tehdy, jestliže vzdálenost místa pobytu od místa předvolání je delší než 100 km. Jízdními výdaji jsou výdaje za jízdenku, místenku a bylo-li nezbytné použít lůžkového nebo lehátkového vozu, též výdaje s tím spojené.

(3)

Má-li účastník řízení možnost uplatnit nárok na slevu jízdného, náleží mu náhrada jen ve výši zlevněného jízdného; má-li možnost používat volné jízdenky, náhrada jízdného nenáleží.

(4)

Náhrada jízdného při použití vozidla taxislužby a náhrada jízdních výdajů při použití vlastního motorového vozidla, se poskytuje jen tehdy, uzná-li lékař se zřetelem na zdravotní stav žadatele nutnost takové dopravy. Výše náhrady se řídí sazbami stanovenými obecnými předpisy. Při použití vlastního motorového vozidla se vyjádření lékaře nevyžaduje, jestliže byl oprávněnému poskytnut příspěvek na zakoupení motorového vozidla.

§ 163

Náhrada ušlého výdělku

(1)

Náhrada ušlého výdělku náleží za dobu, za kterou v souvislosti s vyšetřením nebo jednáním ušel účastníku řízení výdělek.

(2)

Náhrada ušlého výdělku nenáleží za dobu, za kterou účastníku řízení náleží nemocenské nebo za kterou mu organizace poskytne náhradu mzdy (pracovní odměny).

§ 164

Stravné a nocležné

(1)

Stravné a nocležné se poskytuje ve výši podle obecných předpisů o cestovních náhradách. 64

(2)

Nocležné náleží, jestliže účastník řízení by se nemohl při použití veřejného hromadného dopravního prostředku vrátit do místa svého pobytu do 24. hodiny téhož dne, kdy skončilo vyšetření nebo jednání příslušného orgánu.

(3)

Stravné a nocležné nenáleží za dobu pobytu v léčebném ústavu; rovněž nenáleží, je-li stravování a ubytování poskytnuto orgánem bezplatně.

§ 165

Náhrada jiných nutných výloh

Jiné nutné výlohy, které měli účastníci řízení, se nahrazují v prokázané výši.

§ 166

Uplatnění nároků na náhrady

Nároky na náhrady se uplatňují do dvou měsíců ode dne vyšetření nebo jednání u příslušného orgánu, u něhož proběhlo jednání, nebo pro jehož potřeby se občan podrobil vyšetření; žádost o náhradu je třeba doložit příslušnými doklady. Tento příslušný orgán rozhodne o náhradách a provede jejich výplatu.

ČÁST PÁTÁ

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VOJÁKŮ Z POVOLÁNÍ, PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE

ČESKÉ REPUBLIKY A PŘÍSLUŠNÍKŮ

VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY (§ 167-174)

§ 167

zrušen

§ 168

zrušen

§ 169

zrušen

§ 170

zrušen

§ 171

zrušen

§ 172

zrušen

§ 173

zrušen

§ 174

zrušen

ČÁST ŠESTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 175-187)

§ 175

zrušen

§ 176

zrušen

§ 177

zrušen

§ 178

zrušen

§ 179

zrušen

§ 180

zrušen

§ 181

zrušen

§ 182

zrušen

§ 183

zrušen

§ 184

zrušen

§ 185

zrušen

§ 186

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.

směrnice Státního úřadu sociálního zabezpečení čj. S/1-8301 z 28. 9. 1964 o ústavní sociální péči, ve znění pozdějších předpisů;

2.

směrnice Státního úřadu sociálního zabezpečení o provádění posudkové činnosti sociálního zabezpečení a péče o občany se změněnou pracovní schopností (Věstník SÚSZ č. 1/1965 poř. č. 13) - (reg.) - částka 45/1965 Sb.;

3.

§ 1 odst. 1 písm. c), § 2 odst. 5 písm. b) a § 3 odst. 1 vyhlášky ministerstev školství a zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 124/1967 Sb., o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež;

4.

vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 108/1979 Sb., č. 164/1979 Sb., č. 15/1982 Sb., č. 78/1982 Sb., č. 141/1983 Sb., č. 144/1983 Sb., č. 73/1984 Sb., č. 131/1984 Sb. a č. 57/1987 Sb., s výjimkou § 132 až 134, § 139, části páté a přílohy č. 2;

5.

směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 18. prosince 1975 č.j. V/2-1614/75-1102(2276) o započítávání doby zaměstnání výkonných letců pro nárok na důchod za výsluhu let - (reg.) - částka 35/1975 Sb.;

6.

směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 10. července 1980 č.j. F 32-867/80-1110 o poskytování výhod ze sociálního zabezpečení pracovníkům zaměstnaným v hornictví pod zemí v hlubinných dolech;

7.

výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstev školství České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, ministerstev zdravotnictví České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky č.j. 42-317/80-8314 o změnách ve výši úhrady nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež - (reg.) - částka 34/1980 Sb., a to v části upravující úhradu nákladů za péči poskytovanou v ústavech sociální péče pro mládež;

8.

výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 1. června 1984 č.j. F 72-10727-4303 o úhradách za ubytování a základní péči poskytovanou v domovech - penziónech pro důchodce - (reg.) - částka 20/1984 Sb.

§ 187

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1988.

Ministr:

M. Boďa v. r.

Příloha č. 1

zrušena

Příloha č. 2

zrušena

Příloha č. 3

Zdravotní postižení, při kterých může být dítě uznáno za dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči nebo mimořádnou péči zvlášť náročnou


Poznámky pod čarou:

Vyhláška č. 74/1970 Sb., ve znění vyhlášky č. 4/1979 Sb.

Vyhláška č. 82/1988 Sb.

§ 15 odst. 3 zákona č. 54/1956 Sb.

§ 78 vyhlášky č. 33/1984 Sb.

Poznámky pod čarou:
55

Vyhláška č. 74/1970 Sb., ve znění vyhlášky č. 4/1979 Sb.

Vyhláška č. 82/1988 Sb.

56

§ 15 odst. 3 zákona č. 54/1956 Sb.

64

§ 78 vyhlášky č. 33/1984 Sb.