Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

60/1988 Sb. znění účinné od 21. 4. 1988

60

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 21. dubna 1988

o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů

státní správy České socialistické republiky

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákonů České národní rady č. 34/1970 Sb., č. 147/1970 Sb., č. 125/1973 Sb., č. 25/1976 Sb. a č. 118/1983 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

§ 1 zní:

"§ 1

 

(1) V České socialistické republice působí tyto ústřední orgány státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele je člen vlády České socialistické republiky:

1.

Česká komise pro plánovací a vědeckotechnický rozvoj,

2.

ministerstvo financí, cen a mezd,

3.

ministerstvo výstavby a stavebnictví,

4.

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

5.

ministerstvo kultury,

6.

ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí,

7.

ministerstvo spravedlnosti,

8.

ministerstvo vnitra a životního prostředí,

9.

ministerstvo průmyslu,

10.

ministerstvo zemědělství a výživy,

11.

ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu,

12.

ministerstvo obchodu a cestovního ruchu,

13.

Výbor lidové kontroly České socialistické republiky.

(2) Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj se skládá z předsedy, kterým je místopředseda vlády České socialistické republiky, a z dalších členů. Předsedu České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj jmenuje a odvolává předsednictvo České národní rady, další členy České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj jmenuje a odvolává vláda České socialistické republiky.

(3) Výbor lidové kontroly České socialistické republiky se skládá z předsedy, kterým je člen vlády České socialistické republiky, a z dalších 8 - 12 členů, které jmenuje a odvolává vláda České socialistické republiky.".

 

2.

§ 1a se vypouští.

 

3.

V § 2 se odstavec 1 č. 2 a odstavec 2 vypouštějí.

 

4.

V § 2 odst. 3 se nahrazují slova "v odstavcích 1 a 2" slovy "v odstavci 1".

 

5.

Název části druhé zní:

 

"OKRUH PŮSOBNOSTI ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY, V JEJICHŽ ČELE

JE ČLEN VLÁDY ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY".

 

6.

§ 3 a 4 zní:

 

"§ 3

 

(1) Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj je ústředním orgnánem státní správy na úseku plánování (včetně plánování práce, mezd a vývoje cen) a na úseku vědeckotechnického rozvoje.

(2) Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj provádí státní expertizy investic.

 

§ 4

 

Ministerstvo financí, cen a mezd je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, daně a poplatky, finanční hospodaření, hospodaření s národním majetkem, pro věci pojišťoven a spořitelen, pro mzdy, jiné odměny za práci a pro ceny.".

 

7.

§ 5 se vypouští.

 

8.

§ 6 zní:

 

"§ 6

 

Ministerstvo výstavby a stavebnictví je ústředním orgánem státní správy pro investiční rozvoj, územní plánování, stavební řád, výrobu stavebních hmot a stavební výrobu.".

 

9.

§ 7 odst. 1 zní:

"(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy pro školská zařízení, základní, střední a vysoké školy a pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport a turistiku.".

 

10.

V § 7 odst. 2 se označení ministerstva školství mění na "ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.".

 

11.

§ 8 zní:

"§ 8

 

(1) Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro kulturně výchovnou činnost, umění, kulturní památky a ochranu přírody, pro věci tisku a jiných informačních prostředků včetně vydávání neperiodického tisku, dále pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury.

(2) V ministerstvu kultury je zřízen Sekretariát vlády České socialistické republiky pro věci církevní, který působí jako ústřední orgán státní správy ve věcech církví a náboženských společností.".

 

12.

§ 10 zní:

"§ 10

 

(1) Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy pro léčebně preventivní a hygienickou péči, zdravotnické školy, přírodní léčebné lázně a přírodní léčivé zdroje, pro farmaceutický průmysl, pro uplatňování zákona o regresních náhradách, pro pracovně právní vztahy a zaměstnanost, pro sociální zabezpečení, sociálně právní ochranu dětí a mládeže, péči o rozvoj populace a o rodinu a pro další otázky sociální politiky.

(2) Ministru zdravotnictví a sociálních věcí je podřízen Český úřad bezpečnosti práce.

(3) Jako orgán hygienické služby je v ministerstvu zdravotnictví a sociálních věcí ustanoven hlavní hygienik České socialistické republiky. Součástí ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí je též Český inspektorát lázní a zřídel.

(4) Při ministerstvu zdravotnictví a sociálních věcí je zřízen Český protialkoholní sbor.

(5) Ministerstvu zdravotnictví a sociálních věcí je podřízen Úřad důchodového zabezpečení v Praze. Rozhoduje o dávkách důchodového zabezpečení s výjimkou dávek, o kterých rozhodují nižší orgány státní správy.".

 

13.

§ 12 a 13 zní:

"§ 12

 

(1) Ministerstvo vnitra a životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro veřejný pořádek a bezpečnost, zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, pro vnitřní věci, zvláště územní členění republiky, státní symboly, věci matriční, státního občanství, občanských průkazů a evidence obyvatelstva, spolčovacího a shromažďovacího práva, dále pro archivnictví a požární ochranu.

(2) Ministerstvo vnitra a životního prostředí je dále ústředním orgánem státní správy pro věci životního prostředí. K zabezpečení řídící a kontrolní činnosti vlády koordinuje postup ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ve věcech životního prostředí.

(3) Ministerstvo vnitra a životního prostředí je též ústředním orgánem státní správy pro místní hospodářství, placené služby a místní výrobu, veřejně prospěšné služby, hospodaření s byty a nebytovými prostory, pro dopravu včetně automobilového opravárenství v působnosti národních výborů a pro silniční hospodářství.

(4) Ministerstvo vnitra a životního prostředí řídí útvary Veřejné bezpečnosti s výjimkou činností spadajících do působnosti federálního ministerstva vnitra.

 

§ 13

Ministerstvo průmyslu je ústředním orgánem státní správy pro průmysl chemický a zpracování ropy, gumárenský a plastikářský, skla a keramiky, textilní a oděvní, kožedělný a polygrafický.".

 

14.

§ 14 se vypouští.

 

15.

Dosavadní text paragrafu 15 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Ministerstvu zemědělství a výživy je podřízena Česká zemědělská a potravinářská inspekce.".

 

16.

§ 16 až 18 zní:

 

"§ 16

 

(1) Ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu je ústředním orgánem státní správy pro lesní hospodářství, vodní hospodářství, pro průmysl papíru a celulózy, dřevozpracující průmysl a pro technické a ekonomické otázky ochrany čistoty ovzduší.

(2) Ministerstvu lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu je podřízen Český hydrometeorologický ústav, Česká technická inspekce ochrany ovzduší a Česká vodohospodářská inspekce.

 

§ 17

 

(1) Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní obchod a pro cestovní ruch.

(2) Ministerstvu obchodu a cestovního ruchu je podřízena Česká obchodní inspekce.

 

§ 18

 

Výbor lidové kontroly České socialistické republiky je ústředním orgánem státní správy na úseku kontroly v České socialistické republice.".

 

17.

§ 19 se vypouští.

Čl. II

(1)

Zrušují se Česká plánovací komise, Česká komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, ministerstvo financí, ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo vnitra, ministerstvo stavebnictví, ministerstvo lesního a vodního hospodářství, ministerstvo obchodu, Český cenový úřad a Český úřad pro tisk a informace.

(2)

Práva a povinnosti z pracovně právních a jiných vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle tohoto zákona

a)

z České plánovací komise na Českou komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj,

b)

z České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj na Českou komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj, na ministerstvo výstavby a stavebnictví a na ministerstvo vnitra a životního prostředí,

c)

z ministerstva financí na ministerstvo financí, cen a mezd,

d)

z ministerstva práce a sociálních věcí na ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí, na ministerstvo financí, cen a mezd a na Českou komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj,

e)

z ministerstva školství na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

f)

z ministerstva zdravotnictví na ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí,

g)

z ministerstva vnitra na ministerstvo vnitra a životního prostředí,

h)

z ministerstva stavebnictví na ministerstvo výstavby a stavebnictví,

i)

z ministerstva lesního a vodního hospodářství a ministerstva průmyslu na ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu,

j)

z ministerstva obchodu na ministerstvo obchodu a cestovního ruchu,

k)

z Českého cenového úřadu na ministerstvo financí, cen a mezd a na Českou komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj,

l)

z Českého úřadu pro tisk a informace na ministerstvo kultury a na Úřad vlády České socialistické republiky.

(3)

O přechodu práv a povinností podle odstavce 2 uzavřou ústřední orgány státní správy a Úřad vlády České socialistické republiky, na které tato práva a povinnosti přecházejí, podle potřeby dohodu, kterou blíže vymezí mezi sebou tato práva a povinnosti, zejména určí, kteří pracovníci k nim přecházejí do pracovního poměru.

Čl. III

Zrušují se:

1.

§ 2 zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., o zrušení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky,

2.

čl. I zákona České národní rady č. 147/1970 Sb., o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky,

3.

zákon České národní rady č. 58/1971 Sb., o určení ústředního orgánu státní správy ve věcech dopravy,

4.

zákon České národní rady č. 125/1973 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů,

5.

zákon České národní rady č. 25/1976 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů,

6.

čl. I zákona České národní rady č. 118/1983 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 21. dubna 1988.

Kempný v. r.

Adamec v. r.