Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

128/1989 Sb. znění účinné od 1. 1. 1990 do 30. 6. 2000

128

 

ZÁKON

ze dne 14. listopadu 1989,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě

sociálně ekonomických informací

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, se mění a doplňuje takto:

1.

V § 2 písm. c) se slovo „jednotlivých“ nahrazuje slovy „struktury vlastních nákladů a dalších“.

2.

Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

§ 3a

 

(1) Při vedení sociálně ekonomických informací lze použít technických nosičů dat a prostředků výpočetní a jiné techniky.

(2) Při poskytování sociálně ekonomických informací lze použít technických nosičů dat a dálkového přenosu dat pomocí prostředků výpočetní a jiné techniky jen se souhlasem orgánu, kterému se informace poskytují.“.

3.

V § 4 odst. 4 se za slova „statistického zjišťování“ vkládají slova „a účetního výkaznictví“.

4.

V § 6 odst. 1 se na konci připojují slova: „pro oblast sociálně ekonomických informací“.

5.

V § 7 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

(2) Federální statistický úřad vytváří celostátně platné integrační a unifikační nástroje ke vzájemné koordinaci tvorby, propojení a funkce všech celostátních informačních soustav. Přitom postupuje v součinnosti s příslušnými ústředními orgány státní správy a s ústředními statistickými orgány republik.“.

6.

§ 8 odst. 2 písm. c) zní:

c)

vytváří a zavádí jednotné soustavy sociálně ekonomických klasifikací a číselníků a národohospodářských ukazatelů, pověřuje v součinnosti s příslušnými ústředními orgány vybrané organizace funkcí gestorů při vytváření a udržování oborových číselníků, určuje způsob přidělování identifikačních čísel organizací a jejich vnitřních organizačních jednotek a rodných čísel obyvatelů, vymezuje geografickou (územní) síť pro účely statistických zjišťování,

7.

V § 9 písm. a) se slova „národohospodářských plánů“ nahrazují slovy „komplexních státních plánů hospodářského a sociálního rozvoje“.

8.

§ 9 písm. f) zní:

f)

určovat v součinnosti s ústředními statistickými orgány republik koncepci rozvoje výpočetní techniky pro zpracování sociálně ekonomických informací v orgánech státní statistiky a působit k sjednocování technických a programových prostředků pro zpracování sociálně ekonomických informací.“.

9.

§ 11 odst. 2 a 4 se vypouští a odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

10.

§ 12 se vypouští.

11.

§ 14 včetně nadpisu zní:

§ 14

Federální ministerstvo financí

 

(1) Federální ministerstvo financí vykonává v rozsahu působnosti Československé socialistické republiky působnost v oborech účetnictví, rozpočetnictví a kalkulace a v účetním výkaznictví stanovením

a)

podmínek a náležitostí vedení účetnictví,

b)

účtových osnov a směrnic k nim,

c)

ostatní metodiky účetnictví,

d)

vzorů účetních výkazů a metodiky k nim,

e)

metodiky rozpočetnictví a kalkulace,

f)

podmínek a náležitostí provádění inventarizací hospodářských prostředků.

Při výkonu působnosti podle písmene d) postupuje v dohodě s Federálním statistickým úřadem.

(2) Federální ministerstvo financí a finanční orgány republik zabezpečují dohled nad informační soustavou organizací v rozsahu § 16 odst. 1 tohoto zákona.“.

12.

§ 15 věta druhá zní: „Informace v této soustavě jsou organizace povinny vést správně, pravdivě a včas.“.

13.

V § 16 odst. 1 se slova „podřízených organizací“ nahrazují slovy „organizací v jejich řídící působnosti“.

14.

V § 16 odst. 2 písm. d) se slova „vlastní potřebu“ nahrazují slovy „vlastní informační systém“.

15.

V § 16 odst. 2 písm. e) se slovo „řízení“ nahrazuje slovy „vlastní informační systém“.

16.

§ 16 odst. 4 zní:

(4) Ústředními orgány se pro účely tohoto zákony rozumějí ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy, Ústřední rada družstev a svazy družstev, ústřední orgány společenských organizací, příslušné národní výbory, generální prokuratury a Státní banka československá.“.

17.

§ 17 se vypouští.

18.

§ 18 včetně nadpisu zní:

§ 18

Úkoly národních výborů

 

Národní výbory plní tyto úkoly:

a)

soustřeďují a zpracovávají informace zjišťované jejich prostřednictvím u organizací v jejich působnosti,

b)

vykonávají dohled nad informační soustavou organizací ve své působnosti,

c)

připravují a provádějí podle jednotných zásad stanovených Federálním statistickým úřadem sčítaní lidu, domů a bytů a poskytují pomoc orgánům státní statistiky i při jiných statistických zjišťováních (při zemědělských soupisech a dalších zjišťováních u obyvatelstva) a při vedení jednotných evidencí, rejstříků a pasportů,

d)

v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy poskytují orgánům státní statistiky informace o věcných plněních a výkonech poskytovaných občany na základě povolení národního výboru.“.

19.

Nadpis nad § 19 zní: „Pravomoc k provádění statistických zjišťování a účetního výkaznictví“.

20.

V § 19 odst. 2 se za slova „Připravovaná statistická zjišťování“ vkládají slova „a účetní výkaznictví“.

21.

V § 19 odst. 3 se na konci připojuje tato věta: „Tohoto souhlasu není zapotřebí při vyžadování informací od občanů poskytujících věcná plnění a výkony na základě povolení národního výboru, jde-li o informace týkající se této činnosti vyžadované podle obecně závazných právních předpisů.“.

22.

Za § 19 se vkládá § 19a, který zní:

§ 19a

 

O statistických zjišťováních, která provádějí orgány státní statistiky, a účetním výkaznictví i o jejich metodice rozhodují v rámci své působnosti orgány státní statistiky a federální ministerstvo financí registrací.“.

23.

V § 20 se za slova „která neprovádějí orgány státní statistiky,“ vkládají slova „a metodika k nim“. Na konci se doplňuje věta: „Jiná statistická zjišťování nelze provádět.“.

24.

Za § 20 se vkládá § 20a, který zní:

§ 20a

 

(1) V registrovaném ( § 19a) nebo schváleném ( § 20) rozsahu se stávají statistická zjišťování a účetní výkaznictví a jejich metodika pro zpravodajské jednotky závazné.

(2) Na řízení o registraci a schvalování se nevztahují ustanovení správního řádu.“.

25.

§ 21 odst. 1 písm a) zní:

a)

k statistickým zjišťováním, která se provádějí jen uvnitř organizace a výhradně pro její potřebu nebo při nichž si oprávněný orgán opatřuje informace v mezích své pravomoci sám z podkladů dotazovaného,“.

26.

V § 21 odst. 1 písm. d) se slova „národohospodářských plánů“ nahrazují slovy „komplexních státních plánů hospodářského a sociálního rozvoje“.

27.

§ 22 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

(4) Organizace zajistí plnění zpravodajské povinnosti i za své vnitřní organizační jednotky.“.

28.

§ 23 zní:

§ 23

 

(1) Zakladatel nebo zřizovatel organizace, která zapisuje do podnikového rejstříku, je povinen před zápisem do tohoto rejstříku vyžádat si od orgánu státní statistiky, v jehož obvodu působnosti bude mít organizace své sídlo, přidělení identifikačního čísla organizace.

(2) U organizací, které nemají zakladatele nebo zřizovatele a zapisují se do podnikového rejstříku, povinnost uvedenou v odstavci 1 má ten, kdo podává návrh na zápis organizace do podnikového rejstříku.

(3) Organizace, které se nezapisují do podnikového rejstříku, jsou povinny za účelem přidělení identifikačního čísla organizace hlásit neprodleně svůj vznik orgánu státní statistiky, v jehož obvodu působnosti mají své sídlo; stejnou povinnost mají, i pokud jde o jejich zánik nebo změnu předmětu (místa) jejich činnosti.

(4) Pro statistické a evidenční účely určuje obyvatelům Československé socialistické republiky - s výjimkou osob požívajících diplomatických imunit a výsad - příslušný orgán státní statistiky rodné číslo podle zásad vydaných Federálním statistickým úřadem.

(5) U občanů poskytujících věcná plnění a výkony na základě povolení národního výboru plní funkci identifikačního čísla rodné číslo.“.

29.

§ 24 včetně nadpisu zní:

§ 24

Poskytování podkladů a pomůcek

 

Orgány státní statistiky a federální ministerstvo financí nebo finanční orgány republik mohou vyžadovat od organizací nebo orgánů hospodářského řízení zapůjčení individuálních podkladů, popřípadě zapůjčení nebo postoupení technických pomůcek, jichž bylo použito při zpracování dat pomocí výpočetní a jiné techniky; přitom nesmějí narušit plnění úkolů organizace, popřípadě orgánu hospodářského řízení.“.

30.

V § 34 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a vypouští se část věty třetí před středníkem: „Výjimky z předpisů o statistice týkající se zvláštních částí státních plánů povoluje Státní plánovací komise po projednání s Federálním statistickým úřadem;“.

31.

§ 34 se doplňuje odstavcem 2, který zní:

(2) Státní plánovací komise stanoví po projednání s příslušnými ústředními orgány státní správy závazný postup včetně vydávání obecně závazných právních předpisů pro statistiku, která se týká zvláštní části plánů.“.

32.

§ 35 odst. 2 a 3 zní:

(2) Federální statistický úřad může vydat prováděcí předpisy k ustanovením § 2 písm. d) až f), § 7 až 9, § 20 a s výjimkou věcí patřících do působnosti federálního ministerstva financí k § 3 a § 15 až 18.

(3) Federální ministerstvo financí vydá prováděcí předpisy k ustanovením § 2 písm a) a c) a k § 14 a v dohodě s Federálním statistickým úřadem k § 3 (účetní výkaznictví). Federální ministerstvo financí může vydat prováděcí předpisy k § 2 písm. b).“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.

Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v .r.