Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

151/1989 Sb. znění účinné od 1. 1. 1990 do 31. 12. 2023

151

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 15. listopadu 1989

o oblastním plánování v České socialistické republice

 

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 31 odst. 2 zákona č. 67/1989 Sb., o národohospodářském plánování, a k provedení zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 140/1988 Sb., jak vyplývá pro Českou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků):

Č Á S T P R V N Í

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (§ 1-4)

§ 1

Oblastní plánování jako součást národohospodářského plánování 1 zabezpečuje plánovité řízení komplexního hospodářského a sociálního rozvoje územních celků a obcí (dále jen "oblasti") a tím přispívá k dosažení efektivního a proporcionálního rozvoje národního hospodářství.

§ 2

Oblastní plánování se zaměřuje zejména na tyto cíle a úkoly:

a)

dosažení racionální oblastní struktury národního hospodářství efektivním rozmisťováním výrobních a nevýrobních odvětví,

b)

odstraňování mezioblastních a vnitrooblastních rozdílů v hospodářské a sociální úrovni,

c)

využití místních podmínek, především zdrojů pracovních sil, přírodních a ekonomických zdrojů a územně technických podmínek oblastí,

d)

prohlubování územní dělby práce, především specializací výrob a činností, racionalizací kooperačních vztahů, sdružováním prostředků a činností a rozvíjením základních funkcí oblastí, které vyplývají zejména z přírodních a ekonomických podmínek,

e)

zabezpečování tvorby a ochrany životního prostředí,

f)

formování struktury osídlení rozmísťováním bytové výstavby, technické a občanské vybavenosti, ekonomických a sociálních činností a komplexní obnovou sídel a území,

g)

vytváření podmínek pro oblastní vyváženost zdrojů a potřeb pracovních sil a jejich efektivní využití, především usměrňováním migrace obyvatelstva a přípravy na povolání.

§ 3

(1)

Cíle a úkoly oblastního plánování v České socialistické republice se zabezpečují:

a)

komplexními státními plány hospodářského a sociálního rozvoje České socialistické republiky (dále jen "státní plány České socialistické republiky") 2 , které stanoví hlavní záměry rozvoje oblastí, /3/

b)

plány hospodářského a sociálního rozvoje územních celků a obcí (dále jen "oblastní plány") 4 , které jsou základním nástrojem řízení komplexního hospodářského a sociálního rozvoje územních obvodů národních výborů,

c)

dalšími nástroji k zabezpečování komplexního hospodářského a sociálního rozvoje oblastí ( § 4).

(2)

Při zabezpečování cílů a úkolů oblastní plánování

a)

přihlíží ke schválené územně plánovací dokumentaci 5 a vychází ze závazných částí řešení územně plánovací dokumentace, 6

b)

využívá územně plánovací podklady, a to zejména při věcné a časové koordinaci činností v oblasti, při plánování bytové výstavby, občanské a technické vybavenosti, dopravy a tvorby a ochrany životního prostředí.

§ 4

K zabezpečení cílů a úkolů oblastního plánování se využívají nástroje stanovené zvláštními předpisy, zejména:

a)

nástroje v pravomoci ústředních orgánů: 1. závazné výstupy státních plánů České socialistické republiky, 7 2. daně a odvody,

b)

nástroje v pravomoci národních výborů: 1. sdružování prostředků a činností 2. závazná stanoviska k návrhům na rozmístění vybraných investic, 3. nástroje, které využívá územní plánování při územním a stavebním řízení, 4. vyjádření k založení nebo vzniku, rozvoji a zániku socialistických organizací a k zásadním změnám předmětu jejich činnosti a vydávání souhlasu k umístění socialistických organizací nebo jejich částí, 5. opatření k usměrňování vývoje zaměstnanosti, 6. daně a poplatky, zejména za využívání ploch a vybavenosti území, 7. zakládání státních podniků a zřizování dalších socialistických organizací a zařízení, 8. sankce za znečišťování životního prostředí.

Č Á S T D R U H Á

OBLASTNÍ PLÁNY (§ 5-12)

§ 5

Soustava oblastních plánů

(1)

Oblastní plány navazují na státní plány České socialistické republiky; při jejich tvorbě a realizaci se vychází ze zásady souladu se státními plány České socialistické republiky, zabezpečovaného zejména soustavnou výměnou informací a sjednocováním stanovisek účastníků plánovacího procesu.

(2)

Oblastní plány se z hlediska délky plánovacího období člení na

a)

dlouhodobé koncepce rozvoje oblastí, které se vypracovávají zpravidla na období patnácti let a zpravidla v pětiletých cyklech se upřesňují a prodlužují,

b)

pětileté oblastní plány.

Obsah oblastních plánů

§ 6

Oblastní plány časově a věcně zabezpečují komplexní hospodářský a sociální rozvoj oblastí, tvorbu a ochranu životního prostředí a využití místních podmínek pro efektivní rozvoj národního hospodářství.

§ 7

Dlouhodobé koncepce rozvoje oblastí obsahují základní směry komplexního hospodářského a sociálního rozvoje a základní směry tvorby a ochrany životního prostředí, včetně racionálního využívání přírodních zdrojů.

§ 8

Pětileté oblastní plány obsahují

a)

cíle a záměry komplexního hospodářského a sociálního rozvoje oblastí,

b)

závazné výstupy pětiletého státního plánu České socialistické republiky, zejména rozsah a užití dotací, limity a jmenovité úkoly státního plánu České socialistické republiky uplatněné v příslušných oblastech, způsob jejich zabezpečení a způsob využívání daní a odvodů pro řešení oblastní proporcionality,

c)

vymezení podílu na zabezpečování komplexního hospodářského a sociálního rozvoje územního obvodu národního výboru organizací v jeho územním obvodě, které národní výbor nezaložil, neřídí ani nespravuje, jakož i podmínky rozvoje těchto organizací, zejména z územně technických a ekologických hledisek,

d)

informativní výstupy, zejména o rozvojových a útlumových záměrech v dané oblasti, místních územně vázaných zdrojích, o územně technických podmínkách, zásadách lokalizace staveb a činností a informace o zásadách ochrany přírodních zdrojů a tvorby a ochrany životního prostředí.

Podklady pro tvorbu oblastních plánů

§ 9

Výchozími podklady pro tvorbu oblastních plánů a programů rozvoje oblastí 8 jsou zejména:

a)

prognózy a studie rozvoje oblastí, včetně analýz hodnotících stupeň ekonomické a sociální úrovně jednotlivých oblastí a analýz rozvoje výrobních a nevýrobních odvětví v oblastech,

b)

dlouhodobé koncepce rozvoje odvětví a další rozvojové dokumenty průřezových a odvětvových ústředních orgánů,

c)

dlouhodobé koncepce rozvoje socialistických organizací, popřípadě jejich vnitřních organizačních jednotek, nacházejících se v příslušné oblasti a vybrané údaje pětiletých plánů hospodářského a sociálního rozvoje těchto organizací, popřípadě jejich vnitřních organizačních jednotek,

d)

schválená územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady,

e)

rozbory současného a navrhovaného stupně využití přírodních a ekonomických zdrojů a podmínek jednotlivých oblastí a limitů jejich dalšího rozvoje,

f)

rozbory stavu a koncepce tvorby a ochrany životního prostředí,

g)

oblastní bilance, zejména bilance obyvatelstva, zdrojů pracovních sil, rozdělení dorostu, bytového fondu a občanské vybavenosti, vodních, surovinových a energetických zdrojů,

h)

údaje o struktuře, rozložení a užití stavebních kapacit v oblastech,

i)

opatření a rozhodnutí o rozmístění bytové výstavby, občanské a technické vybavenosti, normativy občanské vybavenosti,

j)

dokumenty vymezující podíl socialistických organizací na zabezpečování komplexního hospodářského a sociálního rozvoje územních obvodů národních výborů,

k)

rozpočtový výhled České socialistické republiky a rozpočtové výhledy národních výborů vyšších stupňů a další podklady o finančních zdrojích rozvoje oblastí.

§ 10

(1)

Pětileté oblastní plány vycházejí z dlouhodobých koncepcí rozvoje oblastí.

(2)

Závazným dokumentem pro vypracování pětiletých oblastních plánů je směrnice vlády České socialistické republiky pro vypracování pětiletého státního plánu České socialistické republiky, plánů socialistických organizací a oblastních plánů (dále jen "směrnice").

(3)

Pětileté oblastní plány se zpracovávají v souladu

a)

se závaznými výstupy směrnice, jejichž formou je i nezbytná konkretizace provedená ústředním orgánem nebo národním výborem na základě zmocnění daného vládou České socialistické republiky, 9

b)

s rozpočtovým výhledem České socialistické republiky a rozpočtovým výhledem národního výboru vyššího stupně.

§ 11

Úpravy a změny oblastních plánů

(1)

Na základě pětiletých státních plánů České socialistické republiky upraví národní výbory své pětileté oblastní plány, pokud se závazné výstupy pětiletých státních plánů České socialistické republiky liší od závazných výstupů směrnice; přitom jsou národní výbory povinny dodržovat a zabezpečovat závazné výstupy pětiletých státních plánů České socialistické republiky. 10

(2)

Národní výbory provádějí změny svých pětiletých oblastních plánů v případech, kdy dojde ke změnám závazných výstupů pětiletých státních plánů České socialistické republiky vyplývajících z usměrňování vývoje ekonomiky, které mají vliv na komplexní hospodářský a sociální rozvoj jejich územních obvodů, anebo v případech, kdy dojde k závažným odchylkám od cílů a záměrů oblastních plánů na základě vývoje poznání nebo změněné sociálně ekonomické situace.

§ 12

Územní jednotky oblastního plánování

(1)

Oblastní plány vypracovávají národní výbory všech stupňů za své územní obvody.

(2)

Na základě dohody příslušných národních výborů lze oblastní plán vypracovat souhrnně pro více územních obvodů sousedících národních výborů.

(3)

Vláda České socialistické republiky může určit, že se oblastní plán vypracuje i pro jiné funkčně vymezené oblasti.

Č Á S T T Ř E T Í

ÚKOLY ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ V OBLASTNÍM PLÁNOVÁNÍ (§ 13-21)

§ 13

Vláda České socialistické republiky

Vláda České socialistické republiky

a)

schvaluje návrhy státních plánů České socialistické republiky, jejichž součástí jsou i návrhy hlavních záměrů rozvoje oblastí a způsob jejich zabezpečení, jakož i využití ekonomických nástrojů k řešení oblastní proporcionality,

b)

předkládá vládě Československé socialistické republiky návrhy na využití ekonomických nástrojů k řešení oblastní proporcionality a návrhy jmenovitých úkolů pro organizace založené nebo zřízené federálními ústředními orgány.

§ 14

Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj

Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj odpovídá z hlediska plánovacího procesu za zabezpečení komplexního hospodářského a sociálního rozvoje oblastí, včetně tvorby a ochrany životního prostředí. Za tím účelem zejména

a)

zpracovává analýzy sociálně ekonomického rozvoje a dosažené úrovně oblastí České socialistické republiky,

b)

předkládá vládě České socialistické republiky 1. návrhy státních plánů České socialistické republiky, jejichž součástí jsou i návrhy hlavních záměrů rozvoje oblastí a způsob jejich zabezpečení, 2. ve spolupráci s průřezovými a odvětvovými ústředními orgány návrhy na využití ekonomických nástrojů k řešení oblastní proporcionality a návrhy jmenovitých úkolů schvalovaných v působnosti vlády České socialistické republiky nebo předkládaných ke schválení vládě Československé socialistické republiky,

c)

organizuje a koordinuje činnost ústředních orgánů a národních výborů na úseku oblastního plánování,

d)

spolupracuje 1. s ministerstvem výstavby a stavebnictví České socialistické republiky při tvorbě a posuzování územně plánovací dokumentace předkládané ke schválení vládě České socialistické republiky a na rozvoji integrovaného informačního systému o oblastech pro potřeby oblastního plánování, 2. s Českým statistickým úřadem při vytváření sociálně ekonomických informací pro potřeby oblastního plánování.

§ 15

Průřezové ústřední orgány

Průřezové ústřední orgány 11 zejména

a)

vycházejí v návrzích příslušných částí státních plánů, pětiletých rozpočtových výhledů a státních rozpočtů a při usměrňování vývoje ekonomiky z cílů a úkolů oblastního plánování a navrhují opatření k jejich zabezpečení,

b)

projednávají s Českou komisí pro plánování a vědeckotechnický rozvoj, krajskými národními výbory a Národním výborem hlavního města Prahy (dále jen "krajské národní výbory") návrhy ovlivňující efektivní a rovnovážný rozvoj oblastí.

§ 16

Odvětvové ústřední orgány

Odvětvové ústřední orgány 12 zejména

a)

vypracovávají koncepce rozvoje komplexů, odvětví a oborů, a to i z oblastních hledisek, a jejich návrhy projednávají s Českou komisí pro plánování a vědeckotechnický rozvoj a s krajskými národními výbory,

b)

spolupracují s krajskými národními výbory při zabezpečování cílů a úkolů oblastního plánování.

Národní výbory

§ 17

Národní výbory všech stupňů zabezpečují cíle a úkoly oblastního plánování

§ 18

Krajské národní výbory zejména

a)

vypracovávají 1. dlouhodobé koncepce rozvoje kraje a předkládají je České komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj jako podklad pro vypracování Základních směrů hospodářského a sociálního rozvoje České socialistické republiky, 2. pětileté oblastní plány krajů a poskytují České komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj vybrané údaje těchto plánů,

b)

spolupracují 1. s Českou komisí pro plánování a vědeckotechnický rozvoj při vypracovávání návrhů dokumentů dlouhodobých výhledů České socialistické republiky a pětiletých státních plánů České socialistické republiky a návrhů ekonomických nástrojů k řešení oblastní proporcionality, 2. s příslušnými okresními národními výbory a národními výbory měst Brna, Ostravy, Plzně a Ústí nad Labem (dále jen "okresní národní výbor") při zabezpečování cílů a úkolů oblastního plánování.

§ 19

Okresní národní výbory zejména

a)

vypracovávají dlouhodobé koncepce rozvoje okresů a pětileté oblastní plány okresů,

b)

spolupracují s příslušnými krajskými národními výbory a místními národními výbory při zabezpečování cílů a úkolů oblastního plánování.

§ 20

Místní národní výbory zejména

a)

vypracovávají dlouhodobé koncepce rozvoje měst a obcí a pětileté oblastní plány měst a obcí,

b)

spolupracují s příslušnými okresními národními výbory při zabezpečování cílů a úkolů oblastního plánování.

§ 21

Socialistické organizace

Socialistické organizace

a)

spolupracují s národními výbory a podílejí se na zajišťování komplexního hospodářského a sociálního rozvoje územních obvodů národních výborů,

b)

jsou povinny 1. projednávat s národními výbory, v jejichž územních obvodech mají své sídlo, a s národními výbory, v jejichž územních obvodech mají umístěné své vnitřní organizační jednotky, dlouhodobé koncepce svého rozvoje a respektovat při jejich tvorbě oblastní plány; stejnou povinnost mají socialistické organizace i vůči národním výborům, v jejichž územních obvodech hodlají budovat své vnitřní organizační jednotky, 2. poskytovat národním výborům informace a údaje potřebné pro vypracování a kontrolu plnění oblastních plánů, 13 které charakterizují zejména jejich - záměry ovlivňující rozvoj územních obvodů národních výborů, stav životního a přírodního prostředí a uspokojování potřeb a zájmů občanů, - podíl při zajišťování komplexního hospodářského a sociálního rozvoje územních obvodů národních výborů, - požadavky na oblastně vázané zdroje, především na pracovní síly a dorost, zábory zemědělského a lesního půdního fondu, včetně chráněných území a ochranných pásem všech druhů, potřebu využívání přírodních, vodních a energetických zdrojů.

Č Á S T Č T V R T Á

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 22-25)

§ 22

Národní výbory vypracovávají oblastní plány v součinnosti s orgány Národní fronty a organizacemi v ní sdruženými.

§ 23

Toto nařízení se nevztahuje na úkoly zařazené do zvláštních částí státních plánů.

§ 24

Zrušuje se nařízení vlády České socialistické republiky č. 36/1977 Sb., o oblastním plánování v České socialistické republice, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 138/1983 Sb.

§ 25

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.

Pitra v. r.Poznámky pod čarou:

§ 2 zákona č. 67/1989 Sb., o národohospodářském plánování.

§ 2, 5, 7, 8 a § 9 zákona č. 67/1989 Sb.

§ 2§ 11 zákona č. 67/1989 Sb.

§ 11 zákona č. 67/1989 Sb.

§ 29 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

§ 14§ 18 zákona č. 67/1989 Sb.

§ 14 odst. 2 zákona č. 67/1989 Sb.

§ 8 odst. 4 a § 18 zákona č. 67/1989 Sb.

§ 9 odst. 5 zákona č. 67/1989 Sb.

§ 22 zákona č. 67/1989 Sb.

§ 23§ 29 zákona č. 67/1989 Sb.

§ 24 odst. 2 zákona č. 67/1989 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 2 zákona č. 67/1989 Sb., o národohospodářském plánování.

2

§ 2, 5, 7, 8 a § 9 zákona č. 67/1989 Sb.

4

§ 2§ 11 zákona č. 67/1989 Sb.

5

§ 11 zákona č. 67/1989 Sb.

6

§ 29 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

7

§ 14§ 18 zákona č. 67/1989 Sb.

8

§ 14 odst. 2 zákona č. 67/1989 Sb.

9

§ 8 odst. 4 a § 18 zákona č. 67/1989 Sb.

10

§ 9 odst. 5 zákona č. 67/1989 Sb.

11

§ 22 zákona č. 67/1989 Sb.

12

§ 23§ 29 zákona č. 67/1989 Sb.

13

§ 24 odst. 2 zákona č. 67/1989 Sb.