Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

173/1989 Sb. znění účinné od 1. 1. 1990

173

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 19. prosince 1989

o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky,

v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zřizuje se ministerstvo životního prostředí České socialistické republiky jako ústřední orgán státní správy České socialistické republiky.

Čl. II

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákonů České národní rady č. 34/1970 Sb. a č. 60/1988 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

v § 1 odst. 1 se

-

v bodu 8 vypouštějí slova „a životního prostředí“,

-

v bodu 11 vypouštějí slova „a vodního“.

 

2.

V § 1 odst. 1 se za bod 13 vkládá bod 14, který zní:

14.

ministerstvo životního prostředí.“.

 

3.

V § 6 se vypouštějí slova „územní plánování, stavební řád“.

 

4.

V § 8 odst. 1 se vypouštějí slova „a ochranu přírody“.

 

5.

V § 12 se

-

v odstavcích 1, 3 a 4 vypouštějí slova „a životního prostředí“,

-

vypouští odstavec 2.

 

6.

V § 16 se

-

v odstavci 1 vypouštějí slova „a vodního“, slova „vodní hospodářství“ a slova „a pro technické a ekonomické otázky ochrany čistoty ovzduší“,

-

vypouští odstavec 2.

 

7.

Za § 18 se vkládá nový § 19, který zní:

§ 19

 

(1) Ministerstvo životního prostředí je orgánem vrchního státního dozoru ve věcech životního prostředí.

(2) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro vodní hospodářství, pro ochranu ovzduší, pro ochranu přírody, pro územní plánování a stavební řád a pro technické a ekonomické otázky nakládání s odpady.

(3) K zabezpečení řídící a kontrolní činnosti vlády České socialistické republiky ministerstvo životního prostředí koordinuje ve věcech životního prostředí postup všech ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky.

(4) Ministerstvo životního prostředí zabezpečuje jednotný informační systém o životním prostředí, včetně plošného monitoringu na celém území České socialistické republiky.

(5) Ministerstvo životního prostředí spravuje Fond tvorby a ochrany životního prostředí České socialistické republiky.

(6) Ministerstvu životního prostředí je podřízena Česká technická inspekce ochrany ovzduší, Česká vodohospodářská inspekce a Český hydrometeorologický ústav.“.

Čl. III

Vláda České socialistické republiky zřídí pro otázky jednotného postupu ve věcech životního prostředí Radu pro životní prostředí.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.

Šafařík v. r.

Pitra v. r.