Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

138/1982 Sb. znění účinné od 1. 1. 1983 do 31. 12. 2023

138

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 8. listopadu 1982,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 78/1979 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 10/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, a zákona České národní rady č. 49/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích, se mění a doplňuje takto:

1.

Nadpis § 5 „Správní komise“ se přeřazuje před číselné označení tohoto paragrafu.

 

2.

V § 5 odst. 2 se za slova „ve svém“ vkládá slovo „územním“, za slova „oběti fašismu“ se vkládají slova „a s výkonem sociálního zabezpečení na základě mezinárodních smluv,“.

 

3.

V § 5 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

 

(3) V případě potřeby může krajský národní výbor v dohodě s dalšími krajskými národními výbory pověřit okresní národní výbor ve svém územním obvodu, aby jeho posudková komise sociálního zabezpečení posuzovala invaliditu nebo jiné zdravotní otázky související s výkonem sociálního zabezpečení na základě mezinárodních smluv, i pro území těchto krajů.“.

 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

4.

Za § 5 se vkládá § 5a, který zní:

§ 5a

 

(1) Národní výbor volí předsedy správních komisí, jejich zástupce, tajemníky a ostatní členy z řad svých poslanců a dalších občanů. Předsedy komisí a jejich zástupci jsou poslanci národního výboru.

(2) Za členy posudkových komisí sociálního zabezpečení a dávkových komisí volí národní výbor zejména občany, které mu navrhnou příslušné orgány Revolučního odborového hnutí, Českého svazu výrobních družstev, Svazu družstevních rolníků, Českého svazu protifašistických bojovníků, popřípadě dalších společenských nebo jiných socialistických organizací.

(3) Za členy posudkových komisí sociálního zabezpečení volí národní výbor na návrh příslušných orgánů též zástupce Československé lidové armády, zástupce Sboru národní bezpečnosti, zástupce vojsk ministerstva vnitra, zástupce Sboru nápravné výchovy České socialistické republiky, lékaře z řad posudkových lékařů sociálního zabezpečení, státní zdravotní správy, ozbrojených sil a železničního zdravotnictví.

(4) Za členy komisí péče o rodinu a děti volí národní výbor zejména občany, které mu navrhnou příslušné orgány společenských organizací; za členy volí též občany, kteří spolupůsobí při péči o rodinu a děti, zejména z řad dětských, dorostových a ženských lékařů, pedagogů, psychologů, soudců z povolání, prokurátorů a příslušníků Sboru národní bezpečnosti.

(5) Složení správní komise k projednání jednotlivých případů určuje předseda komise, popřípadě jeho zástupce podle povahy projednávaného případu.

(6) Posudková komise sociálního zabezpečení je schopna jednat a usnášet se, jsou-li přítomni předseda nebo jeho zástupce, posudkový lékař sociálního zabezpečení, jeden z lékařů státní zdravotní správy a nejméně další dva členové. Dávková komise je schopna jednat a usnášet se, jsou-li přítomni předseda nebo jeho zástupce a nejméně další dva členové. Komise péče o rodinu a děti je schopna jednat a usnášet se, jsou-li přítomni předseda nebo jeho zástupce a nejméně další čtyři členové.

(7) Správní komise se usnáší většinou hlasů přítomných členů.

 

5.

Před § 7 se vkládá nadpis „Působnost místních národních výborů“. Dosavadní nadpis pod číselným označením tohoto paragrafu se vypouští.

 

6.

V § 7 se v úvodní větě vypouští slovo „městský“ uvedené v závorce. Stejně se upraví další ustanovení, ve kterých je za slovem „místní“ uvedeno v závorce slovo „městský“, a to v § 14, 17, 18, 25, 30, 33, 35 a 49.

 

7.

V § 7 ustanovení písm. b) zní:

 

b)

komu se mají vyplácet přídavky na děti ze zabezpečení matky a dítěte vědeckých pracovníků, spisovatelů, hudebních skladatelů, výtvarných umělců, architektů, novinářů, výkonných umělců a artistů 3a) (dále jen „vědečtí pracovníci, umělci a novináři“), družstevních rolníků, občanů poskytujících služby na základě povolení národního výboru, jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících, nebo výchovné ze sociálního zabezpečení, jestliže výplata do rukou dosavadního příjemce zřejmě nedosahuje účelu, pro který jsou přídavky na děti (výchovné) určeny. 4)

__________

3a)

§ 3 písm. f) zákona č. 121/1975 Sb.

 

8.

Za § 7 se vkládá § 7a, který zní:

 

„§ 7a

 

Místní národní výbor ve střediskové obci a městský národní výbor

a)

rozhoduje 1. o podpoře při narození dítěte důchodkyni nebo manželce, popřípadě jiné rodinné příslušnici nepracujícího důchodce, 2. o příspěvku na rekreaci dětí nepracujícího důchodce, 3. o pohřebném při úmrtí nepracujícího důchodce, popřípadě člena jeho rodiny, 4. o pohřebném při úmrtí jednotlivě hospodařícího rolníka, spolupracujícího člena jeho rodiny nebo rodinného příslušníka;

b)

sleduje, zda trvají podmínky pro výplatu dávek důchodového zabezpečení, o kterých rozhoduje okresní národní výbor podle § 10 písm. a) bod 1 a 2;

c)

sepisuje, pokud se na něj občan obrátí, žádosti 1. o úpravu důchodu, který je jediným zdrojem příjmu, 2. o zvýšení důchodu nebo výchovného pro bezmocnost, 3. o důchod manželky, 4. o sociální důchod, 5. o vdovský důchod nebo sirotčí důchod po nepracujících důchodcích, 6. o dávky důchodového zabezpečení občanů poskytujících služby na základě povolení národního výboru a o vdovský důchod nebo sirotčí důchod po nich

a postupuje je okresnímu národnímu výboru příslušnému podle bydliště žadatele.“.

 

9.

V § 8 odst. 1 písm. a) bod 4 zní:

 

4. o vzniku a zániku sociálního zabezpečení vědeckých pracovníků, umělců a novinářů,“.

 

10.

V § 8 odst. 1 písm. a) v bodě 5 se na konci připojují slova „ a o vzniku a zániku sociálního zabezpečení občanů poskytujících služby na základě povolení národního výboru,“.

 

11.

V § 8 odst. 1 písm. a) bod 12 zní:

 

12. o dávkách ze zabezpečení v nemoci a ze zabezpečení matky a dítěte vědeckých pracovníků, umělců a novinářů,“.

 

12.

V § 8 odst. 1 písm. a) bod 13 zní:

 

13. o dávkách ze zabezpečení matky a dítěte občanů poskytujících služby na základě povolení národního výboru 4a) a ze zabezpečení matky a dítěte jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a spolupracujících členů jejich rodin,“.

__________

4a)§ 97 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb. kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

 

13.

V § 8 odst. 1 písm. a) v bodě 14 se vypouštějí slova „a členů jednotných zemědělských družstev“.

 

14.

§ 8 odst. 1 písm. a) se doplňuje bodem 17, který zní:

 

17. o poskytování přídavků na děti členům jednotného zemědělského družstva v případech stanovených zvláštními předpisy; 4b)

_________

4b) § 34 vyhlášky Státního úřadu důchodového zabezpečení č. 104/1964 SB., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění vyhlášky č. 92/1968 Sb.„.

 

15.

§ 8 odst. 1 se doplňuje ustanovením písm. c), které zní:

 

c)

sepisuje, pokud se na něj občan obrátí, žádosti

1.

o úpravu důchodu, který je jediným zdrojem příjmu,

2.

o zvýšení důchodu nebo výchovného pro bezmocnost,

3.

o dávky důchodového zabezpečení vědeckých pracovníků, umělců a novinářů,

4.

o dávky důchodového zabezpečení občanů poskytujících služby na základě povolení národního výboru,

5.

o dávky důchodového zabezpečení jednotlivě hospodařících rolníků,

6.

o vdovský důchod nebo sirotčí důchod po občanech uvedených v bodech 3 až 5,

7.

o důchod manželky,

8.

o sociální důchod,

9.

o vdovský důchod nebo sirotčí důchod po nepracujících důchodcích.“.

 

16.

§ 8 se doplňuje odstavcem 2, který zní:

 

(2) Působnost podle odstavce 1 písm. a) bod 8 až 11 vykonává okresní národní výbor, jen pokud nepřísluší podle § 7a místnímu národnímu výboru ve střediskové obci nebo městskému národnímu výboru.“.

 

17.

§ 9 písm. a) bod 4 zní:

 

4. o poskytnutí lázeňské péče pro nepracující důchodce, členy jednotných zemědělských družstev, vědecké pracovníky, umělce a novináře a jejich rodinné příslušníky s výjimkou nemocí, u nichž lázeňskou péči povolují podle zvláštních předpisů orgány státní zdravotní správy.“.

 

18.

V § 9 písm. a) v bodě 5 se na konci připojují slova: „a pro přiznání mateřského příspěvku, rozhodují-li o něm orgány nemocenského pojištění nebo orgány nemocenské péče v ozbrojených silách; 7a)

7a)

§ 11 zákona č. 107/1971 Sb., o mateřském příspěvku. „.

 

19.

V § 9 písm. b) v bodě 1 se na konci připojují slova: „a v řízení o mateřském příspěvku, rozhodují-li o něm příslušné orgány sociálního zabezpečení, 7a) „.

 

20.

§ 9 písm. b) se doplňuje body 3 a 4, které zní:

 

3.

na žádost orgánů sociálního zabezpečení o tom, zda si může občan zvýšit vzhledem ke svému zdravotnímu stavu životní úroveň vlastní prací, 7b)

4.

na žádost orgánů ozbrojených sil o schopnosti příslušníka ozbrojených sil k přiměřenému občanskému zaměstnání;

__________

7b) § 42 odst. 4 zákona č. 121/1975 Sb.“.

 

21.

V § 9 se za písm. b) vkládá nové ustanovení písm. c), které zní:

 

c) posuzuje pro účely sociálního zabezpečení při kontrolních lékařských prohlídkách zdravotní stav a pracovní schopnost občanů

1. v termínu stanoveném při předchozím jednání, nebo

2. zjistí-li posudkově významné skutečnosti, které odůvodňují provedení kontrolní lékařské prohlídky, nebo

3. z podnětu jiného orgánu sociálního zabezpečení;“.

Dosavadní ustanovení písm. c) se označuje jako ustanovení písm. d).

 

22.

Před § 14 se vkládá nadpis „Působnost místních národních výborů“. Dosavadní nadpis pod číselným označením tohoto paragrafu se vypouští.

 

23.

§ 14 písm. i) zní:

 

i) organizuje výchovu občanů k manželství a k odpovědnému rodičovství.“.

 

24.

V § 14 se vypouští ustanovení odstavce 2 a v dosavadním ustanovení se vypouští označení odstavce 1.

 

25.

Za § 14 se vkládají § 14a a 14b, které zní:

§ 14a

 

(1) Místní národní výbor ve střediskové obci a městský národní výbor

a)

rozhoduje 1. o poskytování peněžitých příspěvků a věcné pomoci, 2. o uložení omezení nezletilému, které zabrání škodlivým vlivům na jeho výchovu; 11a)

b)

vykonává stanovený dohled nad nezletilým; 11b)

c)

plní úkoly při koordinaci činnosti orgánů působících v péči o rodinu a děti ve svém územním obvodu, pokud nezřídil komisi péče o rodinu a děti;

d)

podává občanům informace o poradenské službě organizované a koordinované okresním národním výborem, která se týká poskytování rad manželům, rodičům s dětmi a těhotným ženám v otázkách manželských a rodinných vztahů, výchovy dětí, určení otcovství a podává informace o pomoci při uplatňování práv a právem chráněných zájmů těchto občanů.

(2) Místní národní výbor ve střediskové obci a městský národní výbor svou komisí péče o rodinu a děti, pokud ji zřídil,

a)

rozhoduje 1. o napomenutí nezletilého, jeho rodičů a občanů, kteří narušují jeho řádnou výchovu, 2. o stanovení dohledu nad nezletilým, 3. o uložení omezení nezletilému, které zabrání škodlivým vlivům na jeho výchovu;

b)

plní úkoly při koordinaci činnosti orgánů působících v péči o rodinu a děti ve svém územním obvodu.

 

 

 

§ 14b

 

(1) Městský národní výbor ve městech, která jsou sídly krajů, a městský národní výbor v dalších významných velkých městech a ve významných lázeňských městech, která určí vláda 11c) (dále jen „městský národní výbor první kategorie“), a městský národní výbor ve městech, která jsou sídly okresů, a městský národní výbor v obcích městského charakteru, které určí krajský národní výbor 11d) (dále jen „městský národní výbor druhé kategorie“), rozhoduje o umístění v domově pro matky s dětmi, který zřídil a spravuje, a o úhradě za služby v něm poskytované.

(2) Městský národní výbor první kategorie rozhoduje též o poskytování pečovatelské služby, kterou zabezpečuje, a o úhradě za ni.

__________

11a)

§ 43 odst. 2 písm. c) zákona o rodině.

11b)

§ 43 odst. 2 písm. b) zákona o rodině.

11c)

§ 10 odst. 3 zákona o národních výborech, ve znění zákona ČNR č. 137/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy. “.

 

 

11d)

§ 10 odst. 4 zákona o národních výborech, ve znění zákona ČNR č. 137/1982 Sb.

 

 

26.

§ 15 písm. b) a c) zní:

 

b)

vykonává funkci opatrovníka nezletilých, 13)

c)

vykonává stanovený dohled nad nezletilými, 14) „.

 

13)

§ 79 odst. 2 a § 83 odst. 2 zákona o rodině.

 

 

27.

V § 15 písm. e) se na konci připojují slova: „ochranné výchovy a výchovných opatření uložených soudem,“.

 

28.

Dosavadní ustanovení § 15 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavcem 2, který zní:

 

(2) Působnost podle odstavce 1 písm. a) bod 3 a písm. c) vykonává okresní národní výbor, jen pokud nepřísluší podle § 14a a 14b místnímu národnímu výboru ve střediskové obci nebo městskému národnímu výboru.“.

 

29.

V § 18 písm. a) v bodu 3 se na konci připojují slova: „pokud tato působnost nepřísluší místnímu národnímu výboru ve střediskové obci nebo městskému národnímu výboru,“.

 

30.

V § 19 písm. b) se na konci připojují slova: „a zařízení, ve kterých se vykonává ústavní a ochranná výchova,“.

 

31.

§ 19 se doplňuje ustanoveními písm. c) a d), která zní:

 

c)

zpracovává dlouhodobé plány výchovy k manželství a odpovědnému rodičovství a koordinuje jejich realizaci,

d)

svou komisí péče o rodinu a děti plní úkoly při koordinaci činnosti orgánů působících v péči o rodinu a děti a při organizování náhradní rodinné výchovy dětí.“.

 

32.

Za § 21 se vkládá § 21a, který včetně nadpisu zní:

§ 21a

Působnost městských národních výborů

 

Městský národní výbor první kategorie a městský národní výbor druhé kategorie rozhoduje o přijetí do výcvikového střediska a zařízení pro občany se změněnou pracovní schopností, které zřídil a spravuje.“.

 

33.

Před § 22 se vkládá nadpis: „Působnost okresních národních výborů“.

 

34.

Za § 23 se vkládá § 23a, který včetně nadpisu zní:

§ 23a

Působnost krajských národních výborů

 

Krajský národní výbor rozhoduje o přijetí občana se změněnou pracovní schopností do výcvikového střediska a do zařízení pro občany se změněnou pracovní schopností, které zřídil a spravuje.“.

 

35.

Před § 25 se vkládá nadpis: „Působnost místních národních výborů“. Dosavadní nadpis pod číselným označením tohoto paragrafu se vypouští.

 

36.

§ 25 písm. a) bod 4 zní:

 

4. o přijetí do ústavu sociální péče, který zřídil a spravuje, o propuštění z něho, o přemístění do jiného ústavu, který zřídil a spravuje, o úhradě za služby v ústavu poskytované a o případné úhradě za služby poskytované v ostatních zařízeních sociální péče, která zřídil a spravuje;“.

 

37.

Za § 25 se vkládá § 25a, který zní:

§ 25a

 

Městský národní výbor první kategorie rozhoduje též o poskytování pečovatelské služby, kterou zabezpečuje, a o úhradě za ni.“.

 

38.

§ 26 písm. a) bod 3 zní:

 

3. o přijetí do ústavu sociální péče, který zřídil a spravuje, o propuštění z něho, o přemístění do jiného ústavu, který zřídil a spravuje, o úhradě za služby v ústavu poskytované a o případné úhradě za služby poskytované v ostatních zařízeních sociální péče, která zřídil a spravuje;“.

 

39.

Dosavadní ustanovení § 26 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavcem 2, který zní:

 

(2) Působnost podle odstavce 1 písm. a) bod 1 vykonává okresní národní výbor, jen pokud nepřísluší podle § 25a městskému národnímu výboru první kategorie.“.

 

40.

§ 27 zní:

§ 27

 

Okresní národní výbor svou posudkovou komisí sociálního zabezpečení

a)

rozhoduje o tom, zda jde o občana těžce postiženého na zdraví, o stupni tohoto postižení a o přiznání mimořádných výhod; 25a)

b)

vydává posudek 1. o tom, zda jde o občana s těžkými vadami nosného a pohybového ústrojí pro účely poskytnutí příspěvku na zakoupení motorového vozidla, 2. o tom, zda jde o občana s těžkými vadami nosného a pohybového ústrojí se závažným postižením končetin pro účely poskytnutí příspěvku na úpravu motorového vozidla na ruční ovládání, 3. o zdravotním postižení nevidomých občanů pro účely poskytnutí příspěvku na zakoupení vodícího psa.

_________

25a)

§ 93 odst. 2 zákona č. 121/1975 Sb.“.

 

41.

Před § 30 se vkládá nadpis „Působnost místních národních výborů“. Dosavadní nadpis pod číselným označením tohoto paragrafu se vypouští.

 

42.

§ 30 písm. a) bod 3 zní:

3. o přijetí do ústavu sociální péče, který zřídil a spravuje, o propuštění z něho, o přemístění do jiného ústavu, který zřídil a spravuje, o úhradě za služby v ústavu poskytované, a o případné úhradě za služby poskytované v ostatních zařízeních sociální péče, která zřídil a spravuje;

 

43.

V § 30 se vypouští ustanovení písm. b). dosavadní ustanovení písm. c) a d) se označují jako ustanovení písm. b) a c).

 

44.

Za § 30 se vkládá § 30a, který zní:

§ 30a

 

Městský národní výbor první kategorie rozhoduje též o poskytování pečovatelské služby, kterou zabezpečuje, a o úhradě za ni.“.

 

45.

§ 31 písm. a) bod 3 zní:

 

3. o přijetí do ústavu sociální péče, který zřídil a spravuje, o propuštění z něho, o přemístění do jiného ústavu, který zřídil a spravuje, o úhradě za služby v ústavu poskytované a o případné úhradě za služby poskytované v ostatních zařízeních sociální péče, která zřídil a spravuje;“.

 

46.

Dosavadní ustanovení § 31 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavcem 2, který zní:

 

(2) Působnost podle odstavce 1 písm. a) bod 1 vykonává okresní národní výbor, jen pokud nepřísluší podle § 30a městskému národnímu výboru první kategorie.“.

 

47.

§ 32 zní:

§ 32

 

Občanům, kteří se v důsledku mimořádných událostí ocitli ve zvlášť obtížných poměrech a nemohou je dočasně překonat vlastním přičiněním ani za pomoci své rodiny, poskytuje místní národní výbor věcnou pomoc, popřípadě peněžitý příspěvek; okresní národní výbor jim může v odůvodněných případech poskytnout půjčky.“.

 

48.

V § 33 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

 

(3) Místní národní výbor ve střediskové obci a městský národní výbor poskytuje místo okresního národního výboru občanům uvedeným v odstavci 1 výchovnou péči, poradenskou službu a podle potřeby též věcnou pomoc a peněžité příspěvky.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

49.

Dosavadní ustanovení § 35 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavcem 2, který zní:

 

(2) Městský národní výbor první kategorie a městský národní výbor druhé kategorie poskytuje podle potřeby těmto občanům ubytování v účelovém zařízení, které zřídil a spravuje.“.

 

50.

V § 37 se za písm. e) vkládá nové ustanovení písm. f), které zní:

 

f)

zařízení pro občany, kteří potřebují zvláštní pomoc,“.

 

Dosavadní ustanovení písm. f), g) a h) se označují jako ustanovení písm. g), h) a ch). Dosavadní ustanovení písm. ch) se označuje jako ustanovení písm. i) a zní:

 

i)

zařízení pečovatelské služby (střediska osobní hygieny, zařízení pro denní pobyt starých občanů a prádelny pečovatelské služby).“.

 

51.

§ 38 zní:

§ 38

 

(1) Pro poskytování ústavní sociální péče národní výbory zřizují a spravují ústavy sociální péče

a)

ústavy pro tělesně postiženou mládež,

b)

ústavy pro tělesně postiženou mládež s přidruženým mentálním postižením,

c)

ústavy pro mentálně postiženou mládež,

d)

ústavy pro tělesně postižené dospělé občany,

e)

ústavy pro tělesně postižené dospělé občany s přidruženým mentálním postižením,

f)

ústavy pro smyslově postižené dospělé občany,

g)

ústavy pro mentálně postižené dospělé občany,

h)

domovy důchodců,

ch)

domovy - penzióny pro důchodce.

(2) V ústavech uvedených v odstavci 1 písm. a) až h) mohou být zřízena samostatná oddělení pro denní a týdenní pobyt. Národní výbory mohou zřídit s výjimkou domovů důchodců a domovů - penziónů pro důchodce i samostatné ústavy pro denní a týdenní pobyt.“.

 

52.

§ 39 zní:

§ 39

 

(1) Ústavy sociální péče zřizují a spravují zpravidla okresní národní výbory. Krajské národní výbory zřizují a spravují ústavy sociální péče krajského významu určené převážně pro potřebu celého kraje nebo několika krajů. Národní výbor hlavního města Prahy zřizuje ústavy sociální péče pro potřebu obyvatel hlavního města Prahy. Místní a městské národní výbory mohou zřizovat a spravovat ústavy sociální péče místního významu.

(2) Domovy pro matky s dětmi zřizují a spravují zpravidla krajské národní výbory. Pokud je to potřebné vzhledem k situaci v jejich územním obvodu, mohou je zřizovat a spravovat i okresní národní výbory, městské národní výbory první kategorie a městské národní výbory druhé kategorie.

(3) Zvláštní zařízení pro výkon pěstounské péče zřizují a spravují okresní národní výbory; mohou je zřizovat a spravovat i městské národní výbory první kategorie a městské národní výbory druhé kategorie.

(4) Výcviková střediska a zařízení pro občany se změněnou pracovní schopností zřizují a spravují zpravidla okresní národní výbory. Specializovaná výcviková zařízení určená převážně pro potřebu celého kraje nebo několika krajů zřizují a spravují krajské národní výbory. Je-li to účelné vzhledem k počtu občanů se změněnou pracovní schopností, které je třeba umístit ve výcvikových střediscích a zařízeních, mohou tato zařízení zřizovat a spravovat též městské národní výbory první kategorie a městské národní výbory druhé kategorie.

(5) Zařízení pro občany, kteří potřebují zvláštní pomoc zřizují a spravují okresní národní výbory; mohou je zřizovat a spravovat i městské národní výbory první kategorie a městské národní výbory druhé kategorie.

(6) Zařízení pro občany společensky nepřizpůsobené zřizují a spravují okresní národní výbory; mohou je zřizovat a spravovat i městské národní výbory první kategorie a městské národní výbory druhé kategorie.

(7) Krajské národní výbory mohou svěřit okresním národním výborům, ekonomické, technické a organizační řízení služeb sociální péče v zařízeních uvedených v odstavcích 1, 2 a4, která zřizují a spravují. Na základě dohody s okresním národním výborem mohou místní a městské národní výbory svěřit okresnímu národnímu výboru ekonomické, technické a organizační řízení služeb sociální péče v zařízeních uvedených v odstavcích 1 až 6, která zřizují a spravují. O přijetí do zařízení, o propuštění z nich a přemístění do jiného zařízení a o úhradě za poskytované služby rozhoduje vždy národní výbor, který zařízení zřídil a spravuje.

(8) Manželské a předmanželské poradny zřizují a spravují okresní národní výbory a krajské národní výbory.

(9) Kluby důchodců zřizují a spravují místní národní výbory.

(10) Samostatné jídelny s vlastní kuchyní pro stravování důchodců a zařízení pečovatelské služby zřizují a spravují místní národní výbory. Na základě dohody s okresním národním výborem mohou místní národní výbory svěřit okresnímu národnímu výboru technické, ekonomické a organizační řízení těchto služeb.“.

 

53.

V § 41 se slova „v § 37 pod písmeny a) až e)“ nahrazují slovy „v § 37 pod písmeny a) až g)“.

 

54.

Část čtvrtá včetně nadpisu zní:

USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ

 

§ 47

 

(1) Pro řízení ve věcech upravených tímto zákonem platí obecné předpisy o správním řízení, pokud tento zákon, nebo zákon o sociálním zabezpečení nestanoví jinak.

(2) Obecné předpisy o správním řízení se nevztahují na rozhodování

a)

o dávkách ze zabezpečení v nemoci a zabezpečení matky a dítěte vědeckých pracovníků, umělců a novinářů, občanů poskytujících služby na základě povolení národního výboru, jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících, spolupracujících členů jejich rodin a nepracujících důchodců s výjimkou rozhodování o snížení nebo odnětí těchto dávek,

b)

o poskytování lázeňské péče podle předpisů o sociálním zabezpečení,

c)

o jednorázových příspěvcích a věcné pomoci podle § 25 písm. a) bodu 2 a 3, podle § 30 písm. a) bodu 2, podle § 32, § 33 odst. 1 a 3 a podle § 34 o příspěvku na společné stravování podle § 25 písm. a) bodu 1 a podle § 30 písm. a) bodu 1 a o příspěvku na dietní stravování podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2, pokud řízení o těchto dávkách bylo zahájeno z podnětu orgánu sociálního zabezpečení, nebo jestliže řízení zahájené na návrh skončí přiznáním dávky v požadovaném nebo v právním předpisem vymezeném rozsahu.

(3) V řízení podle odstavce 2 se přiměřeně použijí ustanovení oddílu 2 části první správního řádu§ 4950 správního řádu o lhůtách s výjimkou rozhodování o poskytování lázeňské péče, kdy lhůty pro rozhodování stanoví ministerstvo obecně závazným právním předpisem.

(4) Zjistí-li orgán sociálního zabezpečení v řízení podle odstavce 2 zahájeném na návrh, že dávku nemůže přiznat vůbec nebo v požadovaném rozsahu, nebo že by přiznáním dávky mohly vzniknout právní povinnosti občanu, kterému má být dávka přiznána, nebo jinému občanu, postupuje se podle obecných předpisů o správním řízení.

 

§ 48

 

(1) Odchylně od obecných předpisů o správním řízení 26a) se místní příslušnost národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení řídí:

a)

místem stálého pracoviště účastníka řízení,v němž pracuje nebo pobírá nemocenské dávky, jestliže je na tomto pracovišti závodní zdravotnické zařízení, v němž působí posudková komise sociálního zabezpečení okresního národního výboru, nebo rozhoduje-li okresní národní výbor o udělení předchozího souhlasu organizaci k rozvázání pracovního (učebního) poměru výpovědí s občanem se změněnou pracovní schopností, 27)

b)

místem přípravy pro pracovní uplatnění, jestliže jde o výplatu příspěvku po dobu přípravy pro pracovní uplatnění včetně jeho zvýšení na rodinné příslušníky, o poskytnutí nutných školních potřeb a učebnic a o úhradu nutných výloh spojených s přípravou pro pracovní uplatnění,

c)

sídlem školy, zřízené při ústavu sociální péče, popřípadě sídlem školy pro děti a mládež vyžadující zvláštní péči, jestliže účastníkem řízení je žák těchto škol,

d)

sídlem, popřípadě místem pravidelného výjezdního zasedání lékařské komise 27a) v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra, ministerstva vnitra České socialistické republiky nebo ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, jde-li o posouzení zdravotního stavu příslušníka ozbrojených sil z povolání, Sboru národní bezpečnosti a Sboru nápravné výchovy České socialistické republiky, s výjimkou kontrolní lékařské prohlídky poživatele důchodu, jehož služební poměr skončil,

e)

sídlem nápravně výchovného ústavu, popřípadě ústavu, v němž se vykonává vazba, jde-li o posouzení zdravotního stavu občana v době výkonu trestu odnětí svobody, popřípadě vazby,

f)

sídlem okresního národního výboru, jehož posudková komise sociálního zabezpečení byla pověřena posuzovat invaliditu, nebo jiné zdravotní otázky související s výkonem sociálního zabezpečení na základě mezinárodních smluv,

g)

sídlem národního výboru, který zřídil a spravuje ústav nebo jiné zařízení sociální péče, do kterého má být občan přijat.

(2) Místní příslušnost národních výborů při péči o občany se změněnou pracovní schopností se řídí místem stálého pracoviště těchto občanů, jestliže národní výbory

a)

doporučují vhodnou úpravu pracovních podmínek nebo vhodné pracovní uplatnění občana se změněnou pracovní schopností v organizaci, ve výrobním družstvu invalidů nebo v družstvu invalidů pro občany se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením,

b)

sledují, zda příprava pro pracovní uplatnění, výkon zaměstnání, pracovní podmínky a prostředí nemají nepříznivý vliv na zdravotní stav občanů se změněnou pracovní schopností.

(3) Ve věcech, ve kterých podle tohoto zákona rozhoduje nebo činí opatření místní nebo městský národní výbor, se žádost o dávku nebo službu sociálního zabezpečení podává místnímu nebo městskému národnímu výboru žadatelova bydliště, v ostatních případech se žádost podává okresnímu národnímu výboru žadatelova bydliště. 27b)

(4) Nárok na zaopatřovací příspěvek se uplatňuje u místního národního výboru, v jehož obvodu má člen rodiny vojáka trvalý pobyt. Žádost o příspěvek na úhradu za užívání bytu se podává u místního národního výboru, v jehož obvodu měl voják trvalý pobyt před nástupem služby v ozbrojených silách. Místní národní výbor ověří skutečnosti uvedené v žádosti a postoupí ji okresnímu národnímu výboru, v jehož obvodu měl voják před nástupem vojenské služby trvalý pobyt.

_________

26a)

§ 7 odst. 2 zákona č. 71/1967 SB., o správním řízení (správní řád).

27a)

§ 132 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb.

27b)

§ 5 odst. 2 správního řádu. § 110 zákona č. 121/1975 Sb.“.

 

55.

V § 50 písmeno a) zní:

 

a) podrobnosti o složení a jednání správních komisí národních výborů,“.

 

56.

V § 50 se ustanovení písm. d) vypouští. Dosavadní ustanovení písm. e) a f) se označují jako ustanovení písm. d) a e).

Čl. II

Zrušují se položky 13 až 22 přílohy k zákonu ČNR č. 49/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích.

Čl. III

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1983.

Kempný v. r.

Korčák v.r.