Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

49/1982 Sb. znění účinné od 1. 1. 1983 do 31. 12. 2023
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 138/1982 Sb.

1.1.1983

49

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 27. dubna 1982

kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech

a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění pozdějších zákonů (úplné znění č. 28/1972 Sb.), se mění a doplňuje takto:

1.

§ 9 zní:

(1) V obci, kterou na návrh okresního národního výboru určí krajský národní výbor jako střediskovou obec (dále jen „středisková obec“), působí místní národní výbor s rozšířenou působností.

(2) Se souhlasem občanů může být zřízen jeden místní národní výbor pro několik obcí; o tomto opatření rozhoduje na návrh místních národních výborů okresní národní výbor.

(3) Krajský národní výbor může na návrh okresního národního výboru určit, že místní národní výbor pro několik obcí má působnost jako místní národní výbor ve střediskové obci.“.

 

2.

V § 13 ustanovení písm. a) zní:

a)

místní národní výbor měl nejméně

9

poslanců v obcích do 300 obyvatel,

11

poslanců v obcích do 600 obyvatel,

17

poslanců v obcích do 1500 obyvatel,

25

poslanců v obcích do 5000 obyvatel,

40

poslanců v obcích nad 5000 obyvatel;

za písm. a) se vkládá nové ustanovení písm. b), které zní:

b)

místní národní výbor ve střediskové obci nebo městský národní výbor měl nejméně

25

poslanců v obcích do 1 500 obyvatel,

30

poslanců v obcích do 2 500 obyvatel,

35

poslanců v obcích do 5 000 obyvatel,

50

poslanců v obcích do 10 000 obyvatel,

60

poslanců v obcích do 20 000 obyvatel,

80

poslanců v obcích do 50 000 obyvatel,

85

poslanců v obcích nad 50 000 obyvatel;“.

Dosavadní ustanovení písm b), c), d) a e) se označují jako ustanovení písm. c), d), e) a f).

 

3.

Nadpis § 25 „Místní národní výbor“ se přeřazuje před číselné označení tohoto paragrafu a jeho odstavec 2 písm. c) zní:

c)

dává souhlas k rozmístění prodejen, stanoví prodejní dobu a činí opatření k zajištění řádného zásobování obyvatelstva;

 

4.

Za § 25 se vkládá § 25a, který zní:

§ 25a

 

Místní národní výbor ve střediskové obci mimo působnost, která mu přísluší podle § 25

a)

zřizuje, řídí a zrušuje drobné provozovny a podle podmínek i podnik služeb poskytující základní služby občanům a zařízení nebo organizaci pro správu a údržbu domovního majetku, je-li to vzhledem k rozsahu tohoto majetku účelné;

b)

vyjadřuje se k návrhům koncepcí rozvoje okresu, střednědobých a prováděcích hospodářských plánů a rozpočtu okresního národního výboru; okresní národní výbor je povinen projednávat tyto návrhy s místními národními výbory ve střediskových obcích a informovat je o schválených koncepcích, hospodářských plánech a rozpočtu a o jejich plnění;

c)

ve vztahu k organizacím řízeným národními výbory vyšších stupňů

1.

vyžaduje správy o jejich činnosti, pokud se dotýká životních podmínek obyvatelstva obce a úkolů místního národního výboru při rozvoji jejího území;

2.

požaduje na organizacích zjednání nápravy při zjištění nedostatků v jejich činnosti, pokud došlo k porušení socialistické zákonnosti nebo celospolečenských zájmů a tím k ohrožení oprávněných potřeb nebo životních podmínek obyvatelstva obce; organizace jsou povinny oznámit národnímu výboru ve lhůtě jím určené, jak a do kdy zabezpečí odstranění nedostatků;

3.

požaduje na organizaci uložení kárného opatření nebo jiného postihu pracovníkovi odpovědnému za nedostatky, které nebyly odstraněny ve lhůtě oznámené organizací národnímu výboru;

4.

dává souhlas k umístění a zahájení činnosti nových provozoven nebo zařízení služeb a k rozšíření, omezení, nebo zrušení služeb; po projednání s organizací a příslušným orgánem Revolučního odborového hnutí stanoví provozní dobu pro poskytování služeb občanům;

5.

vyjadřuje se k návrhům na ustanovení a odvolání vedoucích provozoven a zařízení; při závažných nebo opakovaných nedostatcích v činnosti provozoven a zařízení může navrhnout odvolání jejich vedoucích z funkce;

d)

ve vztahu k ústředně řízeným hospodářským, družstevním nebo jiným organizacím:

1.

má oprávnění uvedená v ustanovení písm. c) č. 1, 2, 3 a 4;

2.

navrhuje okresnímu národnímu výboru pozastavení výkonu usnesení nebo jiného opatření jednotného zemědělského družstva, které je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami jednotného zemědělského družstva se smlouvou o spolupráci nebo o zřízení společného zemědělského podniku;

3.

vyjadřuje se k vydávání povolení jednotnému zemědělskému družstvu k provozování přidružené výroby na území střediskové obce;

4.

navrhuje okresnímu národnímu výboru, aby požádal o svolání mimořádné členské schůze (sboru zástupců) jednotného zemědělského družstva k projednání závažných otázek týkajících se zájmů střediskové obce.“.

 

5.

V § 26 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Městský národní výbor vykonává i působnost, která přísluší místnímu národnímu výboru ve střediskové obci (§ 25a).“.

Dosavadní odstavce 3, 4 a 5 se označují jako odstavce 4, 5 a 6.

 

6.

§ 64 odst. 1 zní:

(1) Městské národní výbory a obvodní národní výbory, jakož i místní národní výbory ve střediskových obcích zřizují občanské výbory. Místní národní výbory v ostatních obcích mohou zřizovat občanské výbory, vyžaduje-li to rozlehlost území a zvláštní podmínky hospodářského a kulturního rozvoje. Občané volí členy občanských výborů na veřejných shromážděních na dobu pěti let.“.

Čl. II

Zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, se mění a doplňuje takto:

1.

V § 3 odst. 2 úvodní věta zní:

(2) Místní národní výbory ve střediskových obcích a městské národní výbory, nejde-li o hraniční toky,“.

 

2.

V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Místní národní výbory v ostatních obcích mohou vykonávat působnost uvedenou v odstavci 2 jen na základě pověření krajského národního výboru, vydaného po projednání s příslušným okresním národním výborem v případech, kde jsou pro to potřebné podmínky.“.

 

3.

V § 3 se dosavadní odstavec 3 označuje jako odstavec 4.

Čl. III

Zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení se mění a doplňuje takto:

1.

V § 5 odst. 1 se na konci připojuje věta, která zní: „Místní národní výbory ve střediskových obcích a městské národní výbory mohou jako správní komise zřídit komise péče o rodinu a děti.“.

 

2.

Ustanovení § 14 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

(2) Místní národní výbor ve střediskové obci a městský národní výbor svou komisí péče o rodinu a děti, pokud ji zřídil,

a)

rozhoduje 1. o napomenutí nezletilého, jeho rodičů a občanů, kteří narušují jeho řádnou výchovu, 2. o stanovení dohledu nad nezletilým, 3. o uložení omezení nezletilému, které zabrání škodlivým vlivům na jeho výchovu,

b)

plní úkoly při koordinaci činnosti orgánů působících v péči o rodinu a děti.“.

Čl. IV

Zákon České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, se mění a doplňuje takto:

1.

§ 5 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

(4) Místní národní výbor ve střediskové obci, mimo působnost uvedenou v odstavcích 1 až 3, se souhlasem okresního národního výboru

a)

zřizuje a zrušuje základní školu,

b)

stanoví obvod školy a školských zařízení, které zřizuje.“.

 

2.

§ 6 odstavec 1 zní:

(1) Městský národní výbor vykonává mimo působnost, která přísluší místnímu národnímu výboru ve střediskové obci (§ 5 odst. 4), též působnost, která podle § 10 odst. 1 jinak přísluší okresnímu národnímu výboru.“.

 

3.

V § 7 se v odstavci 1 písm. b) za slova „základní školu“ vkládají slova „pokud z § 5 odst. 4 nevyplývá jinak“ a v odstavci 3 písm. a) se v závorce odkaz na „(§ 5 odst. 1)“ nahrazuje odkazem na „(§ 5 odst. 1 a 4)“.

 

4.

§ 8 se na konci doplňuje těmito slovy: „pokud z § 5 odst. 4 nevyplývá jinak.“.

Čl. V

Zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších zákonů se mění takto:

§ 20 odst. 4 zní:

(4) Přestupek projedná ten orgán národního výboru, v jehož oboru působnosti k přestupku došlo. Krajské národní výbory, okresní národní výbory, městské národní výbory a obvodní národní výbory, jakož i místní národní výbory ve střediskových obcích mohou jako správní komise zřídit komise pro projednávání všech nebo některých přestupků. Členy těchto komisí volí národní výbor z řad svých poslanců a dalších občanů, především z těch, kteří mu byli navrženi společenskými organizacemi. Předsedou komise je poslanec národního výboru. Komise jedná a rozhoduje v tříčlenném složení a usnáší se většinou hlasů.“.

Čl. VI

Na místní národní výbory ve střediskových obcích se přenáší působnost okresních národních výborů, uvedená v příloze k tomuto zákonu.

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1982.

Kempný v. r.

Korčák v. r.

Příloha zákona č. 49/1982 Sb.

Pol.

Na úseku státní správy

se přenáší na místní národní výbory ve střediskových obcích působnost příslušející okresním národním výborům

podle

Předmět působnosti

předpisu

§ (čl.)

1

2

3

4

5

1

zemědělství

zák. ČNR č. 77/1976 Sb.

§ 3 odst. 1 písm. b)

zjišťování pozemků v obci, které by měly být prohlášeny za součást zemědělského půdního fondu, prohlašování pozemků za součást tohoto fondu a uskutečňování opatření k jejich využití pro zemědělskou výrobu

2

vyhl. č. 310/1951 Ú. l.

§ 1 odst. 3

vydávání povolení ke zřízení včelích oplodňovacích stanic

3

vyhl. č. 310/1951 Ú. l.

§ 2

povolování výjimek chovat jiná včelstva v chráněném obvodu oplodňovací stanice

4

zák. č. 102/1963 Sb.

vyhl. č. 103/1963 Sb.

§ 9 odst. 4

§ 9 odst. 1, 2

schvalování rybářského hospodáře a jeho zástupce pro rybářský revír a vydávání průkazů rybářskému hospodáři a jeho zástupci, přijímání hlášení od rybářského hospodáře o závadách v rybářském hospodaření

5

zák. č. 102/1963 Sb.

vyhl. č. 103/1963 Sb.

§ 18

§ 49 odst. 2

§ 50 odst. 2 a 3

§ 51 odst. 3

§ 52

schvalování rybářské stráže, která u něho složí slib, vydávání osvědčení o schválení rybářské stráže a o vykonání slibu; vedení seznamu rybářských stráží, vydávání služebního odznaku rybářské stráži, přebírání osvědčení a služebního odznaku od rybářské stráže, která přestala vykonávat ochrannou službu a přijímání oznámení organizace o zániku této funkce

6

zák. č. 61/1964 Sb.

vyhl. č. 62/1964 Sb.

§ 25 odst. 2

§ 36 odst. 3

nařizování vykonání účinných hromadných opatření při výskytu škůdců rostlin v nebezpečném rozsahu nebo je-li důvodná obava před jejich nebezpečným rozšířením

7

hospodaření s byty a nebytovými prostory

zák. č. 41/1964 Sb.

§ 57 odst. 1

vydávání souhlasu k výjimečnému rozdělení bytu na dva nebo více samostatných bytů

8

zák. č. 41/1964 Sb.

§ 57 odst. 2

vydávaní souhlasu k užívání bytu nebo jeho části pro jiné účely než k bydlení

9

zák. č. 41/1964 Sb.

§ 67 odst. 3

rozhodování o tom, zda určitý byt má povahu služebního bytu

10

směrnice uveřejněné v částce 42/1959 Ú. l.

část 1 bod 2

rozhodování o přidělení nebytových místností orgánům nebo organizacím působícím ve střediskové obci, jestliže v jednotlivém případě nepřesahuje jejich podlahová plocha 500 m2

11

dopravy

zák. č. 68/1979 Sb.

vyhl. č. 100/1975 Sb.

§ 29 odst. 2 písm.a)

§ 33 odst. 1

udělování povolení k dopravě více než šesti osob v ložném prostoru motorového vozidla určeného pro nákladní dopravu, nemá-li doprava přesahovat obvod působnosti okresního národního výboru a nejde-li o dopravu nebezpečných věcí

12

zák. č. 68/1979 Sb.

§ 29 odst. 2 písm. b)

udělování povolení k provozování silniční dopravy nemotorovými vozidly

16

zák. ČNR č. 129/1975 Sb

§ 8 písm. a) bod 11)

rozhodování o pohřebném při úmrtí jednotlivě hospodařícího rolníka, spolupracujícího člena jeho rodiny nebo rodinného příslušníka

23

požární ochrany

zák. č. 18/1958 Sb.

§ 7

rozhodování o vyloučení z užívání věcí, které svými nedostatky ohrožují požární bezpečnost lidí nebo majetku, a to v objektech, v nichž jsou oprávněny vykonávat protipožární prohlídky