Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

114/1994 Sb. znění účinné od 8. 6. 1994

114

 

ZÁKON

ze dne 27. dubna 1994,

kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb.,

o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.,

zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb.,

zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb,

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb., se doplňuje takto:

1.

V § 18 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 18b) zní:

(7) U Pozemkového fondu České republiky jsou předmětem daně pouze příjmy uvedené ve zvláštním předpise. 18b)

18b) § 15 odst. 4 zákona ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 546/1992 Sb.“.

 

2.

V § 19 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

f)

příjmy Fondu dětí a mládeže „.

Dosavadní písmena f), g), h) a ch) se označují jako písmena g), h), ch) a i).

 

3.

V § 19 odst. 1 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno j), které zní:

j)

příjmy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s., plynoucí z prodeje cenných papírů v majetku fondu.“.

ČI. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.