Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

136/1994 Sb. znění účinné od 1. 1. 2007
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 575/2006 Sb.

1.1.2007

zákonem č. 291/2005 Sb.

2.8.2005

zákonem č. 237/2004 Sb.

1.5.2004

Více...

136

 

ZÁKON

ze dne 3. června 1994

o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících a o změně dalších zákonů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (§ 1-14)

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

§ 3

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

§ 6a

zrušen

§ 7

zrušen

§ 7a

zrušen

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

§ 14

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Doplnění zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském

podnikání (živnostenský zákon), ve znění

pozdějších předpisů (§ 15)

§ 15

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb., se doplňuje takto:

 

1.

V § 58 odst. 1 se doplňuje nové písmeno e), které včetně poznámky č. 16) zní:

e)

výrobce paliv a maziv, u nichž je stanovena zvláštním zákonem16) povinnost barvení a značkování, nesplní tuto povinnost, dovozce těchto paliv a maziv nezajistí, aby tato paliva a maziva byla dovážena pouze přes celní přechody stanovené zvláštním zákonem16) a aby tato paliva a maziva byla obarvena a označkována před zahájením celního řízení o propuštění do volného oběhu, do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení nebo přepracování pod celním dohledem,2) a to již při prvním porušení této povinnosti․

__________

16)

Zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

Příloha č. 3 se doplňuje takto:

1

2

3

4

5

Výroba a zpracování paliv a maziv

a)

vysokoškolské vzdělání v oboru chemie a 5 let praxe v oboru

b)

středoškolské vzdělání v oboru chemie zakončené maturitní zkouškou a 10 let praxe v oboru

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a mazív a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

zákon č. 136/1994 Sb.

Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

zákon č. 136/1994 Sb.

ČÁST TŘETÍ

(§ 16)

§ 16

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

(§ 17)

§ 17

zrušen

ČÁST PÁTÁ

Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 18-19)

§ 18

V činnosti, která se stává tímto zákonem koncesovanou živností, mohou fyzické a právnické osoby pokračovat po dobu šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to na základě dosavadního oprávnění; uplynutím této lhůty však taková oprávnění zanikají.

§ 19

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1994.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Příloha

zrušena