Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

15/1994 Sb. znění účinné od 1. 9. 1996 do 31. 12. 2004
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 689/2004 Sb.

1.1.2005

zrušeno

nařízením č. 195/1996 Sb.

1.9.1996

15

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. prosince 1993

o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních

školních potřeb

 

Vláda podle § 4 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb., nařizuje:

§ 1

Učebnice a učební texty

(1)

Žákům prvních ročníků základních škol, speciálních základních škol, zvláštních škol a pomocných škol a žákům přípravných ročníků základních škol a speciálních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu učebnic vydávaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.1

(2)

Žákům druhých až devátých ročníků základních škol, speciálních základních škol, zvláštních škol a pomocných škol, žákům gymnázií a konzervatoří s oborem tanec plnícím povinnou školní docházku, individuálně integrovaným nevidomým žákům středních škol a žákům speciálních středních škol a odborných učilišť jsou bezplatně poskytovány na školní rok učebnice a učební texty uvedené v seznamu učebnic vydávaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.1

(3)

Ředitel střední školy zřizuje pro sociálně potřebné žáky knihovnu učebnic a učebních textů k bezplatnému užívání a stanovuje pravidla pro jejich rozdělování. Ve školním roce 1994/95 obsahuje tato knihovna tolik učebnic a učebních textů, aby kryla potřeby až 30% žáků školy, ve školním roce 1995/96 až 20% žáků školy a od školního roku 1996/97 bude udržována v rozsahu pokrývajícím potřeby až 10% žáků školy.

(4)

Učebnice a učební texty poskytované podle odstavce 1 žáci nevracejí, učebnice a učební texty poskytované podle odstavců 2 a 3 vracejí nejpozději do konce školního roku.

§ 2

Základní školní potřeby

Základní školní potřeby se poskytují žákům prvních ročníků základních škol a zvláštních škol, žákům přípravných ročníků základních škol a speciálních škol, žákům prvních až devátých ročníků speciálních základních škol a pomocných škol a individuálně integrovaným žákům základních škol. Tyto školní potřeby se hradí z finančního normativu na jednoho žáka a školní rok, a to ve výši 200 Kč na žáka a školní rok.

§ 3

Učebnice, učební texty a základní školní potřeby je možné hradit i z jiných zdrojů.

Přechodná ustanovení

§ 4

(1)

Učebnice a učební texty poskytované žákům základních, středních, a speciálních škol na školní rok 1993/94 podle dosavadních předpisů zůstávají v tomto školním roce v jejich bezplatném užívání.

(2)

Základní školní potřeby se poskytují žákům základních, středních a speciálních škol podle dosavadních předpisů do dne, kdy toto nařízení nabude účinnosti.

§ 5

(1)

Ve školním roce 1994/95 si žáci středních škol kupují od školy učebnice a učební texty za 50% nákupní ceny nebo učebnice a učební texty již použité maximálně za 50% zůstatkové ceny.

(2)

Ředitel školy si ponechá potřebný počet učebnic a učebních textů pro vytvoření knihovny podle § 1 odst. 3. Zbylé učebnice rozprodá maximálně za 50% nákupní ceny.

Závěrečná ustanovení

§ 6

Zrušuje se směrnice Ministerstva školství České socialistické republiky č.j. 20.552/72-24 o bezplatném poskytování učebnic a školních potřeb, reg. v částce 19/1972 Sb., ve znění směrnice č.j. 20.368/79-24, reg. v částce 19/1979 Sb.

§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v.r.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Piťha v.r.Poznámky pod čarou:

§ 40 odst. 1. zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§ 40 odst. 1. zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

§ 40 odst. 1. zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.