Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

19/1994 Sb. znění účinné od 4. 2. 1994 do 31. 12. 2000

19

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 20. ledna 1994,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví

České republiky č. 48/1991 Sb.,

o očkování proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 527/1991 Sb.

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví podle § 70 odst. 1 písm. c) a § 71 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 548/1991 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 48/1991 Sb., o očkování proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 527/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 2 odst. 2 se slovo "čtrnáctém" nahrazuje slovem "jedenáctém".

 

2.

V § 3 odst. 1 se slova "tak, aby poslední dávka byla dána dříve, než dosáhne prvního roku života" nahrazují slovy "třemi dávkami očkovací látky v měsíčních intervalech, čtvrtá dávka se podá v osmnáctém až dvacátém měsíci života".

 

3.

§ 3 odst. 2 zní:

"(2) Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli se provede v pátém roce života.".

 

4.

§ 5 včetně nadpisu zní:

"§ 5

Očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám

 

(1) Základní očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám se provede živou očkovací látkou, a to nejdříve první den patnáctého měsíce života.

(2) Přeočkování se provede za šest až deset měsíců po provedeném základním očkování, v odůvodněných případech i později.

(3) U dívek se očkování proti zarděnkám provádí ve dvanáctém roce jejich života, pokud nebyly proti zarděnkám očkovány dříve.".

 

5.

§ 6 se vypouští.

 

6.

V § 7 se vypouští slovo "chřipkou".

 

7.

V § 8 odst. 1 se na konci vypouští písmeno d).

 

8.

§ 12 včetně nadpisu zní:

"§ 12

Očkování proti tuberkulóze

 

(1) U dětí narozených v době od 1. dubna 1986 do 31. prosince 1993 ve Středočeském kraji a Východočeském kraji a u dětí narozených od 1. ledna 1989 v Jihočeském kraji, které nebyly podle dosavadních předpisů primovakcinovány proti tuberkulóze, se provede očkování proti tuberkulóze na základě předchozí tuberkulinové zkoušky, měla-li negativní výsledek, postupně každý rok u jednoho ročníku, počínaje rokem 1994.

(2) Ve školním roce 1993/94 se dokončí očkování dětí čtrnáctiletých, u nichž byl proveden tuberkulinový test s negativním výsledkem. Děti jedenáctileté se podle § 2 odst. 2 začnou očkovat ve školním roce 1994/95.

(3) Pokud by snížením věkové hranice ze čtrnácti na jedenáct let podle § 2 nebyly tyto děti očkovány, musí být v případě negativního tuberkulinového testu očkování provedeno do ukončení povinné školní docházky.".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

MUDr. Rubáš v.r.