Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

259/1994 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 149/1995 Sb.

1.8.1995

zákonem č. 32/1995 Sb.

3.3.1995

259

 

ZÁKON

ze dne 8. prosince 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb.,

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon České národní rady č. 591/1992 Sb.,o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb. a zákona č. 114/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

§ 2 odst. 3, 4 a 5 zní:

(3) Poplatníci, kteří podle odstavce 2 nebo mezinárodní smlouvy nemají daňovou povinnost vztahující se i na příjmy ze zdrojů v zahraničí, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky ( § 22). Poplatníci, kteří na území České republiky pobývají pouze za účelem studia nebo léčení, a zahraniční odborníci (odst. 5) pobývající zde jen za účelem poskytnutí odborné pomoci však mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, i v případě, že se na území České republiky obvykle zdržují.

(4) Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České republiky jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích; do lhůty 183 dnů se započítává každý započatý den pobytu. Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat.

(5) Zahraničním odborníkem je fyzická osoba s bydlištěm v zahraničí, která byla zahraničním subjektem vyslána jako odborník (expert) se specifickými znalostmi k poskytnutí odborné pomocí osobám se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky nebo stálé provozovně.“.

 

2.

V § 3 odst. 4 písm. a) se za slovo „akcií“ vkládají tato slova: „nebo podílových listů“.

 

3.

§ 4 odst. 1 písm. a) až c) zní:

a)

příjmy z prodeje bytů nebo obytného domu s nejvýše dvěma byty, včetně souvisejících pozemků, pokud jej prodávající vlastnil a současně v něm měl bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje těchto bytů nebo domů, pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, a to do dvou let od jejich vyřazení z obchodního majetku,

b)

příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor neuvedených pod písmenem a), přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu pěti let. V případě, že jde o prodej nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem (manželkou), zkracuje se doba pěti let o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele nebo zůstavitelů, pokud nemovitost byla nabývána postupným děděním v řadě přímé nebo manželem (manželkou). Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor včetně nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor uvedených v odstavci 1 písm. g), pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, a to do pěti let od jejich vyřazení z obchodního majetku. Osvobození se dále nevztahuje na příjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího prodeje nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, uskutečněného v době do pěti let od nabytí, a z budoucího prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytového prostoru, uskutečněného v době do pěti let od jejich vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po pěti letech od nabytí nebo po pěti letech od vyřazení z obchodního majetku,

c)

příjmy z prodeje movitých věcí. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje motorových vozidel, letadel a lodí, nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem dobu jednoho roku. Osvobození se nevztahuje rovněž na příjmy z prodeje movitých věcí, včetně příjmů z prodeje movitých věcí uvedených v odstavci 1 písm. g), pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti poplatníka, a to do pěti let od jejich vyřazení z obchodního majetku,“.

 

4.

V § 4 odst. 1 písm. g) se slova „nemovitostí nebo movitých věcí“ nahrazují slovy „nemovitostí, movitých věcí nebo cenných papírů“.

 

5.

V § 4 odst. 1 písm. ch) se za slova „vyživovací povinnosti“ vkládají tato slova: „nebo náhrada za tento příjem.

 

6.

V § 4 odst. 1 písm. i) se za první slovo „dávky“ vkládá slovo „(příspěvky)“.

 

7.

§ 4 odst. 1 písm. k) včetně poznámky č. 2a) zní:

k)

stipendia 2a) ze státního rozpočtu a podpory z prostředků nadací, kromě plateb přijatých náhradou za ztrátu příjmu, náhradou za ušlou mzdu nebo jiných plateb majících charakter mzdy.

2a)

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 365/1990 Sb., o poskytování stipendií na vysokých školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (stipendijní řád).

 

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.“.

 

8.

V § 4 odst. 1 písm. r) se za slovo „družstva“ vkládají tato slova: „, z převodu dalšího podílu na transformovaném družstvu 13) „ a na konci se připojuje tato věta: „Osvobození se nevztahuje na příjmy z převodu členských práv družstva nebo z převodu účasti na obchodních společnostech, pokud byly pořízeny z obchodního majetku poplatníka, a to do pěti let po ukončení jeho podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti,“.

 

9.

V § 4 odst. 1 písm. u) se za slova „že náhradu“ vkládají slova „použil nebo“.

 

10.

V § 4 odst. 1 se na konci písm. u) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena v), w), z), y) a z), která včetně poznámky č. 19a) zní:

v)

úrokové příjmy poplatníků uvedených v § 2 odst. 2, které jim plynou z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice,

w)

příjmy z prodeje cenných papírů nabytých poplatníkem v rámci kuponové privatizace; příjmy z prodeje ostatních cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu tří měsíců. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje cenných papírů, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do šesti měsíců od ukončení podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti ( § 7), a na příjmy z kapitálového majetku ( § 8),

x)

příjmy plynoucí z odpisu závazků při vyrovnání provedeném podle zvláštního zákona, 19a)

y)

hospodářský výsledek (zisk) nebo rozdíl, o který příjmy převyšují výdaje, plynoucí ze zpeněžení konkurzní podstaty, 19a)

z)

úrokové výnosy z hypotéčních zástavních listů. 4d)

19a) Zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

11.

V § 4 odst. 2 se za slova „nepoužije ani“ vkládají slova „při pronájmu těchto zařízení nebo“.

 

12.

§ 4 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

(3) Obchodním majetkem se pro účely daně z příjmů fyzických osob rozumí souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot), které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo nebo je účtováno.“.

 

13.

V § 5 odst. 3 ve druhé větě se za slovo „ztrátu“ vkládají tato slova: „upravenou podle § 23 odst. 3 (dále jen „daňová ztráta“)“ a ve třetí větě se slovo „ztrátu“ nahrazuje slovy „Tuto ztrátu“.

 

14.

§ 5 odst. 4 zní:

(4) U poplatníků, kteří jsou účetní jednotkou a účtují v soustavě jednoduchého účetnictví, a u poplatníků, kteří nejsou účetní jednotkou, se v kalendářním roce, za který se daň vyměřuje, přihlíží k těm příjmům a výdajům, které byly uskutečněny do 31. prosince příslušného roku. Přitom se u plateb prováděných prostřednictvím peněžních ústavů přihlíží k údajům uvedeným ve výpisech z účtů, nejpozději však k výpisu z účtu, který je poslední v pořadí za příslušný kalendářní rok. Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky ( § 6) plynoucí poplatníkovi do konce ledna za uplynulé zdaňovací období se zahrnují do základu daně v uplynulém zdaňovacím období.“.

 

15.

V § 5 odst. 6 se za slova „zahrnuty do základu daně“ vkládají tato slova: „(dílčího základu daně)“ a za slova „základ daně“ se vkládají tato slova: „(dílčí základ daně) nebo základ pro výpočet zálohy u příjmů ze závislé činnosti nebo funkčních požitků“.

 

16.

§ 5 se doplňuje odstavcem 7, který zní:

(7) U poplatníka s příjmy podle § 7 a 9 se přihlédne i k zásobám pořízeným v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž zahájil činnost, nebo k zásobám získaným z dědictví po zůstaviteli, který měl příjmy podle § 7 nebo § 9, pokud bude dědic pokračovat v činnosti zůstavitele nejpozději do šesti měsíců po jeho smrti. Totéž platí obdobně i pro jiné nezbytně vynaložené výdaje spojené se zahájením činnosti.“.

 

17.

V § 6 odst. 1 písm. a) první věta zní: „příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce.“.

 

18.

§ 6 odst. 1 písm. b) zní:

b)

příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností, a to i když nejsou povinni při výkonu práce pro družstvo nebo společnost dbát příkazů jiné osoby.

 

19.

V § 6 odst. 3 v první větě se za slova „přešlo příslušné právo“ vkládají tato slova, která včetně poznámky č. 4b) zní: „podle zvláštních předpisů 4b)

4b)

Např. § 260 odst. 2 zákoníku práce.“.

 

20.

V § 6 odst. 4 se první větě slova „2000 Kč“ nahrazují slovy „5000 Kč“. Druhá věta zní: „To platí u příjmů plynoucích zaměstnanci od zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec neuplatňuje nezdanitelné částky ze základu pro výpočet záloh na daň ani ze základu pro výpočet daně a nepodepsal prohlášení k dani ( § 38k).“.

 

21.

Poznámka č. 5) zní:

5)

Např. zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.„.

 

22.

§ 6 odst. 7 písm. b) včetně poznámky č. 5a) zní:

b)

hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků poskytovaných v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem, 5a) včetně nákladů na udržování osobních ochranných a pracovních prostředků, jakož i hodnota poskytovaných stejnokrojů, včetně příspěvků na jejich udržování,

5a)

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 204/1994 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.“.

 

23.

§ 6 odst. 9 písm. e) zní:

e)

částky, které je povinen podle zvláštních předpisů 21) platit zaměstnavatel na pojistné sociálního zabezpečení, na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na pojistné na zdravotní pojištění, „.

 

24.

§ 6 odst. 9 písm. ch) zní:

ch)

příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky, plynoucí poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3 od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v cizině, pokud se poplatníci nezdržují na území České republiky déle než 183 dnů v kalendářním roce, nebo nejde-li o příjmy z činností vykonávaných ve stálé provozovně ( § 22 odst. 2),“.

 

25.

§ b odst. 9 písm. l) zní:

l)

hodnota přechodného ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, poskytovaná jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště, „.

 

26.

§ 6 odst. 9 se doplňuje písmeny t) a u), která zní:

t)

peněžní příspěvek k obnově přiznaných naturálních stejnokrojových náležitostí příslušníka hasičského záchranného sboru,

u)

odstupné podle vyhlášky č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci, vyplácené pracovníkům přeřazeným nebo uvolněným ze zdravotních důvodů pro pracovní riziko, nemoc z povolání, pracovní úraz nebo onemocnění vznikající nebo se zhoršující vlivem pracovního prostředí.“.

 

27.

V § 7 odst. 1 písm. d) se vypouštějí slova „( § 13)“.

 

28.

V § 7 odst. 2 písm. a) se za slova „duševního vlastnictví,“ vkládají tato slova: „autorských práv“.

§ 7 odst. 3 zní:

(3) Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy uvedené v odstavcích 1 a 2 s výjimkou uvedenou v odstavci 8. Tyto příjmy se snižují o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení s výjimkou příjmů uvedených v odstavci 1 písm. d). Pro zjištění základu daně (dílčího základu daně) se použijí ustanovení § 23 až 33. Příjmy uvedené v § 22 odst. 1 písm. c), f) a písm. g) bodu 1 a 2 plynoucí poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3 jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně ( § 36).“.

 

30.

V § 7 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které včetně poznámek č. 9b) a 9c) znějí:

(4) Základem daně (dílčím základem daně) společníka veřejné obchodní společnosti je část základu daně veřejné obchodní společnosti stanoveného podle § 23 až 33. Tato část základu daně se stanoví ve stejném poměru, jako je rozdělován zisk podle společenské smlouvy, jinak rovným dílem. 9b) Vykáže-li podle § 23 až 33 veřejná obchodní společnost ztrátu, rozděluje se na společníka část této ztráty stejně jako základ daně.

(5) Základem daně (dílčím základem daně) komplementáře komanditní společnosti je část základu daně komanditní společnosti stanoveného podle § 23 až 33 připadající na komplementáře. Tato část základu daně se stanoví ve stejném poměru, jako je rozdělována část zisku připadající na komplementáře podle společenské smlouvy jinak rovným dílem. 9c) Vykáže-li podle § 23 až 33 komanditní společnost ztrátu, rozděluje se na komplementáře část této ztráty stejně jako základ daně.

9b)

§ 82 obchodního zákoníku.

9c)

§ 100 odst. 2 obchodního zákoníku.“.

 

31.

V § 7 se vypouští odstavec 6.

 

32.

V § 7 odst. 7 se za slovo „Příjmy“ vkládá slovo „autorů“.

 

33.

V § 7 odst. 9 se vypouští slovo „povinného“ a za slova „na všeobecné zdravotní pojištění“ se vkládá odkaz na poznámku č. 21).

 

34.

V § 7 odst. 10 se v první větě vypouští slovo „alespoň“.

 

Dosavadní odstavce 4, 5 a 7 až 11 se označují jako odstavce 6 až 12.

 

35.

V § 8 odst. 1 písm f) se v první větě vypouštějí slova „nebo z důchodového připojištění mimo fond sociálního pojištění.

 

36.

§ 8 odst. 1 písm. h) zní:

h)

výnosy ze směnek (např. diskontní částky směnek, úrok ze směnečné sumy).“.

 

37.

V § 8 odst. 3 písm. b) se slovo „akcie“ nahrazuje slovy „cenné papíry“.

 

38.

V § 8 odst. 6 se za slova „plynoucí z“ vkládá slovo „úsporných“.

 

39.

V § 8 odst. 7 se v první větě za slovy „na penzijní připojištění“ vkládá tečka a zbytek věty se vypouští. Za první větu se vkládá tato věta: „Jde-li o dávku pravidelně vyplácenou po stanovenou dobu, rozloží se tyto příspěvky rovnoměrně na období pobírání dávky. „.

 

40.

V § 9 odst. 1 písm. a) se slovo „včetně“ nahrazuje slovem „nebo“.

 

41.

V § 9 odst. 3 ve druhé větě se slova „až 34“ nahrazují slovy „až 33“ a poslední věta zní: „Příjem z pronájmu plynoucí poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3 je, s výjimkou příjmů z pronájmu nemovitostí nebo bytů, samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně ( § 36).“.

 

42.

§ 10 odst. 1 písm. b) zní:

b)

příjmy z převodu vlastních nemovitostí, movitých věcí a cenných papírů s výjimkou uvedenou v § 4,“.

 

43.

V § 10 odst. 1 písm. c) se za slovo „družstva“ vkládají tato slova: „včetně majetkových podílů na transformovaném družstvu 13) „.

 

44.

V § 10 odst. 1 písm. f) se za slova „obchodní společnosti“ vkládají tato slova: „s výjimkou společníka veřejné obchodní společnosti, komplementáře komanditní společnosti“ a za slovo „nebo“ se vkládá slovo „podíl“.

 

45.

§ 10 odst. 1 písm. g) zní:

g)

vypořádací podíl při zániku účasti společníka obchodní společnosti, s výjimkou společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti, nebo při zániku členství v družstvu a další podíl na majetku družstva, 13) „.

 

46.

V § 10 odst. 4 se ve čtvrté větě slova „podle 7 odst. 7 písm. a)“ nahrazují slovy „podle § 7 odst. 9 písm. a)“.

 

47.

§ 10 odst. 5 včetně poznámky č. 12a) zní:

(5) U příjmů podle odstavce 1 písm. b) je výdajem cena vyplývající z ocenění věci, za kterou poplatník věc prokazatelně nabyl, a jde-li o věc zděděnou nebo darovanou, cena zjištěná pro účely daně dědické nebo darovací. Jde-li o hmotný majetek odpisovaný podle § 26 a následujících, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo sloužil k pronájmu, je výdajem zůstatková cena podle § 24 odst. 2 písm. b). Jde-li o věc získanou směnou nebo výhrou, vychází se z její ceny obvyklé v místě a v době jejího nabytí ( § 3 odst. 3). Výdajem jsou též částky prokazatelné vynaložené na technické zhodnocení, opravu a údržbu věci, včetně dalších výdajů souvisejících s uskutečněním prodeje s výjimkou výdajů na osobní potřebu poplatníka. K hodnotě vlastní práce poplatníka na věci, kterou si sám vyrobil nebo vlastní prací zhodnotil, se při stanovení výdajů nepřihlíží. Výdaje, které převyšují příjmy podle odstavce 1 písm. b) a c) v tom zdaňovacím období, kdy poprvé plynou splátky nebo zálohy na prodej věcí movitých, cenných papírů, nemovitosti, na budoucí prodej nemovitosti nebo na prodej účasti na společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, podílu na základním jmění družstva nebo pohledávky, 12a) s výjimkou uvedenou v § 4, mohou být uplatněny v tomto zdaňovacím období až do výše tohoto příjmu. Jestliže příjem plyne i v dalších zdaňovacích obdobích, postupuje se obdobně a to až do výše celkové částky, kterou lze podle tohoto ustanovení uplatnit.

12a) § 33a odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění zákona č. 183/1993 Sb.„.

 

48.

V § 10 odst. 6 se v první větě za slovo „výdaj považuje“ vypouštějí slova „vklad nebo“. Druhá a třetí věta se vypouštějí. Na konci odstavce se tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: „a s výjimkou dalšího podílu na majetku družstva, 13) je-li vydán ve věcném nebo nepeněžitém plnění.“.

 

49.

V § 10 odst. 8 se v první větě za slova „písm. f) až ch)“ vkládají tato slova: „s výjimkou příjmů z podílu na likvidačním zůstatku a vypořádacího podílu u společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti“.

 

50.

V § 10 odst. 9 se vypouští druhá věta.

 

51.

V § 12 se vypouští odstavec 2 a označení odstavce 1 se ruší.

 

52.

§ 13 zní:

§ 13

Výpočet příjmů spolupracujících osob

Příjmy dosažené při podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti ( § 7) provozované za spolupráce druhého z manželů a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení se rozdělují tak, aby podíl připadající na spolupracujícího manžela (manželku) nečinil více než 50 %, pokud spolupracující manžel (manželka) byl účasten důchodového zabezpečení osob samostatně výdělečně činných a byl k tomuto zabezpečení přihlášen nejpozději do 31. prosince příslušného zdaňovacího období; přitom částka připadající na spolupracujícího manžela (manželku), o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše 540 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 45 000 Kč za každý i započatý měsíc této spolupráce. V ostatních případech spolupráce manžela (manželky) a ostatních osob žijících v domácnosti s poplatníkem se příjmy dosažené při podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti rozdělují na spolupracující osoby tak, aby jejich podíl na společných příjmech a výdajích činil v úhrnu nejvýše 30 %; přitom částka připadající v úhrnu na spolupracující osoby, o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše 180 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 15 000 Kč za každý i započatý měsíc spolupráce. U spolupracujícího manžela (manželky) a dalších spolupracujících osob musí být přitom výše podílu na společných příjmech a výdajích stejná. Příjmy a výdaje nelze rozdělovat na děti až do ukončení jejich povinné školní docházky a na děti a manžela (manželku), pokud jsou uplatňovány jako osoby vyživované ( § 15).“.

 

53.

V § 14 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: „Jestliže takto zjištěné procento je menší než 15, použije se pro výpočet daně ze zbývajících částí sazba daně ve výši 15 %.“.

 

54.

V § 15 odst. 1 písm. aj se slova „21 600 Kč“ nahrazují slovy „24 000 Kč“.

 

55.

§ 15 odst. 1 písm. b) zní:

b)

12 000 Kč ročně na vyživované dítě žijící v domácnosti s poplatníkem. Přechodný pobyt dítěte mimo domácnost nemá vliv na uplatnění snížení. Jde-li o dítě, které je držitelem průkazu ZTP-P (zvlášť těžce postižený s průvodcem), zvyšuje se tato částka na dvojnásobek,“.

 

56.

§ 15 odst. 1 písm. c) zní:

c)

12 000 Kč ročně na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjmy přesahující za zdaňovací období 24 000 Kč; je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP-P (zvlášť těžce postižený s průvodcem), zvyšuje se částka 12 000 Kč na dvojnásobek. Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnuje zvýšení důchodu pro bezmocnost, státní vyrovnávací příspěvek, zaopatřovací příspěvek, příspěvek na hrubé nájemné, podpora při narození dítěte, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výchovné k důchodu, dávky sociální péče a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,“.

 

57.

V § 15 odst. 1 písm. g) se slova „je-li poplatník žákem nebo studentem soustavně se připravujícím“ nahrazují slovy „u poplatníka, který se v souladu se zvláštními předpisy 15) soustavně připravuje“.

 

58.

V § 15 odst. 2 se slova „21 600 Kč“ nahrazují slovy „24 000 Kč“.

 

59.

§ 15 odst. 3 zní:

(3) U poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 se základ daně nesnižuje o částky uvedené v odstavci 1 písm. b) až f).“.

 

60). § 15 odst. 6 zní:

(6) Vyživuje-li dítě v rámci jedné domácnosti více poplatníků (např. manželé), může je při splnění podmínek pro uplatnění nároku na snížení základu daně uplatnit ve zdaňovacím období nebo v témže kalendářním měsíci zdaňovacího období jen jeden z nich. „.

 

61.

V § 15 odst. 7 se slova „U poplatníka, který uplatňuje nárok na snížení základu daně podle odstavce 1 písm. b) až g) jen v několika kalendářních měsících zdaňovacího období, sníží se základ daně“ nahrazují slovy „Poplatník může uplatnit snížení základu daně podle odstavce 1 písm. b) až g)“.

 

62.

V § 15 odst. 8 v první větě se za slovo „vzdělání,“ vkládají tato slova: „výzkumných a vývojových účelů,“ a za slovo „anebo“ se vkládají tato slova: „činí alespoň“.

 

63.

§ 15 se doplňuje odstavcem 9, který zní:

(9) Dary poskytnuté veřejnou obchodní společností nebo komanditní společností se posuzují jako dary poskytnuté jednotlivými společníky veřejné obchodní společnosti nebo komplementáři komanditní společnosti a rozdělují se stejně jako základ daně podle § 7 odst. 4 nebo 5.“.

 

64.

V § 16 v poslední řádce tabulky se slova „+ 44 % „ nahrazují slovy „+ 43 % „.

 

65.

V § 17 odst. 1 se vypouštějí slova „,s výjimkou právnických osob uvedených v odstavci 2“.

 

66.

V § 17 se vypouští odstavec 2.

 

Dosavadní odstavce 3, 4 a 5 se označují jako odstavce 2, 3 a 4.

 

67.

§ 18 včetně nadpisu a poznámek č. 15b),17b) a 17c) zní:

§ 18

Předmět daně

 

(1) Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem (dále jen „příjmy“), není-li dále stanoveno jinak.

(2) Předmětem daně nejsou

a)

příjmy získané nabytím akcií podle zvláštního zákona, 1) zděděním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva s výjimkou z nich plynoucích příjmů,

b)

u poplatníků, kteří mají postavení oprávněné osoby na základě zvláštního zákona, 15b) příjmy získané s vydáním pohledávky, a to do výše náhrad podle zvláštních zákonů 2) do výše nároků na vydání základního podílu, 13) a dále příjmy z vydání dalšího podílu /13/ v nepeněžní formě.

(3) U poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, 17) jsou předmětem dané vždy příjmy z reklam, z členských příspěvků a příjmy z nájemného s výjimkou uvedenou v odstavci 4 písm. d).

(4) U poplatníků uvedených v odstavci 3 nejsou předmětem dané příjmy

a)

z činností vyplývajících z jejich poslání za podmínky, že náklady (výdaje) vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší; činnosti, které jsou posláním těchto poplatníků, jsou stanoveny zvláštními předpisy, 17a) statutem, stanovami, zřizovacími a zakladatelskými listinami,

b)

z dotací a jiných forem státní podpory a podpory z rozpočtů obcí, jsou-li poskytnuty podle zvláštního předpisu, 17b)

c)

z úroků z vkladů na běžném účtu,

d)

z pronájmů u rozpočtových a příspěvkových organizací zřízených ústředními orgány státní správy, jsou-li prokazatelně zohledněny ve vztahu k rozpočtu zřizovatele.

(5) U poplatníků uvedených v odstavci 3 se splnění podmínky uvedené v odstavci 4 písm.a) posuzuje za celé zdaňovací období podle jednotlivých druhů činností. Pokud jednotlivá činnost v rámci téhož druhu činností je prováděna jak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou nižší nebo rovny než související náklady (výdaje) vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, tak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou vyšší než související náklady (výdaje) vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, jsou předmětem daně pouze příjmy z těch jednotlivých činností, které jsou vykonávány za ceny, kdy příjmy převyšují související výdaje.

(6) Poplatníci uvedení v odstavci 3 jsou povinni vést účetnictví tak, aby nejpozději ke dni účetní závěrky byly vedeny odděleně příjmy, které jsou předmětem daně, od příjmů, které předmětem daně nejsou nebo předmětem daně jsou, ale jsou od daně osvobozeny. Obdobně to platí i pro vykazování nákladů (výdajů). Pokud tato povinnost nebude splněna nebo nemůže být splněna rozpočtovými organizacemi, obcemi a okresními úřady u jednorázových příjmů, které v souladu se zvláštními předpisy 17b) jsou součástí rozpočtových příjmů, učiní se tak mimoúčetně v daňovém přiznání.

(7) Za poplatníky podle odstavce 3 se považují zejména zájmová sdružení právnických osob, pokud mají tato sdružení právní subjektivitu, 17c) občanská sdružení včetně odborových organizací, politické strany a politická hnutí, registrované církve a náboženské společnosti nadace, obce, okresní úřady rozpočtové a příspěvkové organizace a státní fondy. Těmito poplatníky nejsou bytová družstva.

(8) U fondu národního majetku 18) a veřejné obchodní společnosti jsou předmětem daně pouze příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou ( § 36).

(9) U Pozemkového fondu České republiky jsou předmětem daně pouze příjmy uvedené ve zvláštním předpise. 18b)

(10) U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, je předmětem daně také část základu daně veřejné obchodní společnosti stanoveného podle § 23 až 33; přitom tato část základu daně se stanoví ve stejném poměru, v jakém je rozdělován zisk podle společenské smlouvy, jinak rovným dílem. 9b)

(11 ) U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, je předmětem daně také část základu daně komanditní společnosti připadající komplementářům; přitom tato část základu daně se stanoví ve stejném poměru, v jakém je rozdělována část zisku připadající na komplementáře podle společenské smlouvy, jinak rovným dílem. 9c)

15b)

§ 33a zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

17b)

Např. zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.

17c)

§ 20f občanského zákoníku.“.

 

68.

§ 19 odst. 1 písm. a) zní:

a)

členské příspěvky podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, přijaté zájmovými sdruženími právnických osob, profesními komorami s nepovinným členstvím, 18a) občanskými sdruženími včetně odborových organizací, politickými stranami a politickými hnutími,“.

 

69.

V § 19 odst. 1 písm. b) se slova „státem uznaných“ nahrazují slovem „registrovaných.

 

70.

V § 19 odst. 1 písm. i) zní:

i) úrokové výnosy ze stáních dluhopisů 4d) a úrokové příjmy poplatníků uvedených v § 17 odst. 4 které jim plynou z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice,“.

 

71.

§ 19 odst. 1 se doplňuje písmeny k) a l), která zní:

 

k)

podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, pokud jsou použity k doplnění vkladu sníženého o podíly na ztrátách do původní výše,

l) úrokové výnosy z hypotéčních zástavních listů. 4d) „.

 

72.

§ 19 odst. 2 zní:

„(2) Osvobození příjmů uvedených v odstavci 1 písm. c) se nepoužije ani při pronájmu těchto zařízení, nebo pokud se poplatník tohoto osvobození vzdá oznámením u správce daně. Pokud se poplatník osvobození vzdá, nelze osvobození uplatnit ani v pěti bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích.“.

 

73.

§ 20 včetně nadpisu a poznámky č. 19c) zní:

§ 20

Základ daně a položky snižující základ daně

 

(1) Pro stanovení základu daně platí ustanovení § 23 až 33 a ustanovení odstavců 2 až 6.

(2) U poplatníků, u nichž dochází ke zrušení s likvidací, je základem daně v průběhu likvidace i po jejím ukončení hospodářský výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji z likvidace obchodního jmění 19b) poplatníka, upravený podle § 23 až 33. Součástí tohoto hospodářského výsledku je i odpis opravné položky 20) k úplatně nabytému majetku; aktivní opravná položka k úplatně nabytému majetku se odepisuje při zahájení likvidace a pasivní položka při ukončení likvidace.

(3) U investiční společnosti vytvářející podílové fondy 16) se základ daně stanoví samostatně za investiční společnost a odděleně za jednotlivé podílové fondy.

(4) U komanditní společnosti se základ daně stanovený podle § 23 až 33 snižuje o částku připadající komplementářům. 19c)

(5) U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, je součástí základu daně část základu daně nebo část daňové ztráty veřejné obchodní společnosti; přitom tato část základu daně nebo daňové ztráty se stanoví ve stejném poměru, jako je rozdělován zisk podle společenské smlouvy, jinak rovným dílem. 9b)

(6) U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, je součástí základu daně část základu daně nebo část ztráty komanditní společnosti připadající komplementářům; přitom tato část základu daně nebo daňové ztráty se na jednotlivého komplementáře určí ve stejném poměru, jako je rozdělována část zisku připadající na komplementáře podle společenské smlouvy, jinak rovným dílem. 9c)

(7) Poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, mohou základ daně zjištěný podle odstavce 1 a snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 3 000 000 Kč, použijí-li takto získané prostředky ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně. V případě, že 30 % snížení činí méně než 100 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 100 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.

(8) Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím a právnickým osobám se sídlem na území České republiky na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, 15a) na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 2 % ze základu daně sníženého podle § 34. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

(9) U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, je součástí hodnoty darů, kterou lze odečíst od základu daně podle odstavce 8, i část hodnoty darů poskytnutých veřejnou obchodní společností na účely vymezené v odstavci 8, stanovená ve stejném poměru, jako se rozděluje základ daně nebo ztráta podle odstavce 5.

(10) Hodnota darů poskytnutých komanditní společností na účely vymezené v odstavci 8 se rozděluje na komplementáře a komanditní společnost ve stejném poměru, v jakém se snižuje základ daně podle odstavce 4. U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, je součástí hodnoty darů, kterou lze odečíst podle odstavce 8, i část hodnoty darů poskytnutých komanditní společností na účely vymezené v odstavci 8, připadající komplementářům v poměru, v jakém se rozděluje na jednotlivé komplementáře základ daně nebo ztráta podle odstavce 6.

(11 ) Základ daně snížený podle odstavců 7 a 8 a § 34 se zaokrouhluje na celé tisíce Kč dolů.

19c)

§ 100 odst. 1 obchodního zákoníku.“.

 

74.

§ 21 včetně nadpisu zní:

§ 21

Sazba daně

 

Sazba daně činí 41 % ze základu daně sníženého o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 a 8 a zaokrouhleného na celé tisíce Kč dolů.“.

 

75.

§ 22 zní:

§ 22

Zdroj příjmů

 

(1) Za příjmy ze zdrojů na území České republiky se u poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 považují

a) příjmy z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny,

b)

příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), která je vykonávána na území České republiky nebo na palubách lodí či letadel, které jsou provozovány poplatníky uvedenými v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3,

c)

příjmy ze služeb s výjimkou provádění stavebně montážních projektů, příjmy z obchodního, technického nebo jiného poradenství, řídicí a zprostředkovatelské činnosti a obdobných činností poskytovaných na území České republiky,

d)

příjmy z prodeje nemovitostí umístěných na území České republiky a zpráv s nimi spojených,

e)

příjmy z užívání nemovitostí (jejich částí) včetně bytů (jejich částí) umístěných na území České republiky,

f)

příjmy z nezávislé činnosti (svobodné povolání), např. přednášejícího, umělce, architekta, sportovce, artisty nebo spoluúčinkujících osob, lékaře, právníka, vykonávané nebo zhodnocované na území České republiky, bez ohledu na to, zda příjmy plynou těmto osobám přímo nebo přes zprostředkující osobu,

g)

příjmy z úhrad od poplatníků uvedených v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3. a od stálých provozoven poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4, kterými jsou

1.

náhrady za poskytnutí práva na užití nebo za užití předmětu průmyslového vlastnictví, počítačových programů (software), výrobně technických a jiných hospodářsky využitelných poznatků (know-how),

2.

náhrady za poskytnutí práva na užití nebo za užití práva autorského nebo práva příbuzného právu autorskému,

3.

podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku obchodních společností a družstev a jiné příjmy z držby kapitálového majetku, a část zisku po zdanění vyplácená tichému společníkovi. Za podíly na zisku se pro účely zákona považuje i zjištěný rozdíl mezi sjednanou cenou a cenou obvyklou na trhu ( § 23 odst. 7) a dále úroky, které se neuznávají jako výdaj (náklad) podle § 25 odst. 1 písm. w),

4.

úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, z vkladů a z držby cenných papírů,

5.

příjmy z užívání movité věci nebo její části umístěné na území České republiky,

6.

odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob,

7.

příjmy z prodeje movitých věcí, cenných papírů dávaných poplatníky se sídlem na území České republiky, majetkových práv registrovaných na území České republiky a z prodeje účasti nebo podílu na obchodní společnosti nebo družstvu,

8.

výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách, výhry z reklamních soutěží a slosování, ceny z veřejných soutěží a ze sportovních soutěží,

9.

výživné, důchody 11) a obdobné požitky.

(2) Stálou provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí zařízení k výkonu činností poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 umístěné na území České republiky, a to zejména dílny, kanceláře, zařízení k těžbě přírodních zdrojů, odbytiště (místo prodeje). Staveniště, provádění stavebně montážních projektů a dále poskytování činností a služeb uvedených v odstavci 1 písm. c) zaměstnanci poplatníka nebo osobami pro něho pracujícími se rovněž považují za stálou provozovnu, přesáhne-li jejich doba trvání (bez ohledu na zdaňovací období) šest měsíců. Do doby trvání stálé provozovny se započítávají kalendářní dny, pokud nedojde k přerušení na dobu delší než 12 kalendářních měsíců následujících po sobě.

(3) Příjmy společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti, kteří jsou poplatníky podle § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4, plynoucí z účasti na těchto společnostech a z úvěrů a půjček poskytnutých těmto společnostem se považují za příjmy dosahované prostřednictvím stálé provozovny. Pro zajištění daně z uvedených příjmů platí ustanovení § 38e odst. 3 a odst. 4 písm. b).

(4) Příjmem podle odstavce 1 se rozumí i nepeněžní plnění přijaté poplatníkem.“.

 

76.

V § 23 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: „Pokud tyto výdaje (náklady) převyšují příjmy, snížené o příjmy osvobozené od daně ( § 4 a 19) a o příjmy nezahrnované do základu daně podle odstavce 4, je rozdíl daňovou ztrátou.“.

 

77.

§ 23 odst. 2 zní:

(2) Pro zjištění základu daně se u poplatníků, kteří účtují v soustavě podvojného účetnictví, 20) vychází z hospodářského výsledku (zisk nebo ztráta, a u poplatníků, kteří účtují v soustavě jednoduchého účetnictví z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Pro zjištění základu daně veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti se vychází z hospodářského výsledku upraveného o převod podílu na hospodářském výsledku společníkům veřejné obchodní společnosti nebo komplementářům komanditní společnosti. Příjmem je i pasivní opravná položka; přitom u poplatníků účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví se opravná položka zahrne do přijmu pravidelné během 15 let od pořízení obchodního majetku, a to v poměrné výši připadající na příslušné zdaňovací období nebo jednorázově při pořízení obchodního majetku.

 

78.

V § 23 odst. 4 písm. b) se na konci čárka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: „obdobně se posuzuje zisk (ztráta) dosažený při splatnosti těchto cenných papírů s výjimkou z nich plynoucích úrokových příjmů,“.

 

79.

§ 23 odst. 5 zní:

(5) Náklady (výdaje) související s druhem činnosti nebo jednotlivou činností v rámci téhož druhu činnosti, z níž dosažené příjmy nejsou předmětem daně nebo jsou předmětem daně, ale jsou od daně osvobozeny, nelze přičítat k nákladům (výdajům) souvisejícím s druhem činnosti nebo jednotlivou činností v rámci téhož druhu činnosti, z níž dosažené příjmy jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozeny.

 

80.

V § 23 odst. 6 se na konci čárka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: „přitom se příjmy získané směnou posuzují pro účely zákona obdobně jako příjmy získané prodejem.“.

 

81.

§ 23 odst. 7 včetně poznámky č. 20c) zní:

(7) Liší-li se ceny sjednané mezi ekonomicky nebo personálně spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví správce daně základ daně poplatníka u zjištěný rozdíl. Ekonomicky nebo personálně spojenými osobami se rozumí, jestliže se jedna osoba podílí přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole nebo jmění druhé osoby, nebo jestliže se shodné právnické nebo fyzické osoby přímo nebo nepřímo podílejí na vedení, kontrole nebo jmění obou osob anebo fyzické osoby blízké. 20c) Účastí na kontrole nebo jmění se rozumí vlastnictví více než 25% podílů na základním jmění nebo podílů s hlasovacím právem. Toto ustanovení se nepoužije při úplatném poskytnutí místnosti s nezbytným vybavením zaměstnavatelem odborové organizaci pro nezbytnou provozní činnost.

20c) § 116 a násl. občanského zákoníku.“.

 

82.

V § 23 odst. 8 písm. a) se čárka na konci věty nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: „avšak nájemné včetně nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku a nehmotného majetku se do základu daně pouze v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období do ukončení podnikatelské činnosti, do ukončení nájmu a do zrušení s likvidací,“.

 

83.

§ 23 odst. 8 písm. b) zní:

b)

pokud účtují v soustavě jednoduchého účetnictví, o výši pohledávek a závazků, o cenu nespotřebovaných zásob a o zůstatky vytvořených rezerv, pokud byly vytvořeny podle zvláštních předpisů; 22a) přitom nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci se do základu daně zahrne pouze v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období do ukončení podnikatelské činnosti, do ukončení pronájmu a do zrušení s likvidací. U fyzických osob se do základu daně zahrne při dalším prodeji nespotřebovaných zásob již zahrnutých do základu daně pouze rozdíl, o který převyšuje cena, za kterou byly nespotřebované zásoby prodány, cenu nespotřebovaných zásob zahrnutých do základu daně,“.

 

84.

§ 23 odst. 8 se doplňuje písmenem c), které zní:

c) v případech, kdy poplatník není účetní jednotkou, 20) o cenu nespotřebovaných zásob, o výši pohledávek, s výjimkou pohledávek za dlužníkem, u něhož soud zamítl návrh na prohlášení konkurzu 19a) pro nedostatek majetku, a případně o prokázanou výši závazků.“.

 

85.

V § 23 odst. 11 se slova v závorce „ § 17 odst. 5“ nahrazují slovy „ § 17 odst. 4.

 

86.

§ 23 se doplňuje odstavcem 12, který zní:

(12) Ustanovení předchozích odstavců platí i pro poplatníky uvedené v § 2, pokud není v § 5 stanoveno jinak. „.

 

87.

§ 24 odst. 2 včetně poznámek č. 22a), 23b), 23d), 23e), 26), 26f), 26g), 26h), 26ch) a 26i) zní:

(2) Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také

a)

odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku ( § 26 až 33),

b)

zůstatková cena hmotného majetku a nehmotného majetku ( § 29 odst. 2), s výjimkou uvedenou v písmenu c) a § 25, a to u

1.

pěstitelských celků, trvalých porostů a zvířat podle přílohy k tomuto zákonu, při jejich vyřazení,

2.

prodaného nebo zlikvidovaného hmotného majetku a nehmotného majetku, který lze podle tohoto zákona odpisovat,

3.

hmotného majetku předaného povinně bezúplatně podle zvláštních předpisů, 26) snížená o přijaté dotace na jeho pořízení,

c)

zůstatková cena hmotného majetku a nehmotného majetku ( § 29 odst. 2) zlikvidovaného z důvodů škody jen do výše náhrad s výjimkou uvedenou v písmenu l),

d)

příspěvky právnickým osobám pokud povinnost členství vyplývá ze zvláštního zákona,

e)

pojistné hrazené poplatníkem, pokud souvisí s příjmem, který je předmětem daně a není od daně osvobozen,

f)

pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění hrazené veřejnou obchodní společností za společníky této společnosti, komanditní společností za komplementáře, poplatníkem majícím příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti ( § 7), poplatníkem majícím příjmy z pronájmu ( § 9) a zaměstnavatelem podle zvláštních předpisů, 21) avšak pouze do výše pojistného vypočteného sazbou bez jejího zvýšení z maximálního základu pro toto pojistné a výdaje na sociální dávky poskytované místo dávek povinného pojištění,

g)

výdaje (náklady) na provoz vlastního zařízení k ochraně životního prostředí podle zvláštních předpisů, 22)

h)

nájemné, a to

1.

nájemné s výjimkou nájemného o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, a to podle zvláštního předpisu, 20)

2.

nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného a nehmotného majetku, který lze podle zákona odpisovat, a za podmínek uvedených v odstavci 4; přitom u poplatníků účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví je nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného a nehmotného majetku výdajem jen v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období,

3.

nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí drobného hmotného a nehmotného investičního majetku 20)

ch)

zaplacená daň z nemovitostí, a to i v případě, bude-li zaplacena za původního poplatníka při změně vlastnických nebo jiných práv k nemovitosti, 26h) daň z převodu nemovitostí, silniční daň, jakož i další daně s výjimkou uvedenou v § 25 a poplatky vztahující se k činnostem, z nichž příjmy podléhají dani. Daň z příjmů zaplacená v zahraničí je výdajem (nákladem) pouze u příjmů, které se zahrnují do základu daně, a to pouze v rozsahu, v němž nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle § 38f tohoto zákona nebo podle mezinárodní smlouvy ( § 37). Tento výdaj (náklad) se uplatní v následujícím zdaňovacím období po tom, v němž byl uhrazen (vznikl),

i)

rezervy, jejichž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví zvláštní zákon 22a) s výjimkou rezerv vytvářených poplatníky v souvislosti s dosahováním příjmů plynoucích jim podle § 10,

j)

výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců vynaložené na

1.

bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť,

2.

závodní preventivní péči poskytovanou zařízením závodní preventivní péče v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy 23) a nehrazeném zdravotní pojišťovnou 23a)

3.

provoz středních odborných učilišť a vzdělávacích zařízení, pokud je není povinen hradit příslušný orgán státní správy, nebo výdaje na výchovu žáků učilišť, vzdělávání a rekvalifikaci pracovníků zabezpečovanou jinými subjekty,

4.

provoz vlastních zařízení závodního stravování kromě hodnoty potravin nebo příspěvky na závodní stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55 % ceny jednoho hlavního jídla v průběhu jedné pracovní směny, maximálně však do výše 70 % stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin podle zvláštního předpisu. 23b) Za závodní stravování ve vlastním zařízení se považuje i závodní stravování zabezpečované ve vlastním zařízení prostřednictvím jiných subjektů,

5.

pracovněprávní nároky zaměstnanců umožněné kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,

k)

výdaje (náklady) na pracovní cesty, včetně výdajů (nákladů) na pracovní cestu spolupracujících osob ( § 13) a společníků veřejných obchodních společností a komplementářů komanditních společností, a to maximálně ve výši podle zvláštních předpisů, 5) přitom

1.

na ubytování, na dopravu hromadnými dopravními prostředky, na pohonné hmoty spotřebované silničním motorovým vozidlem 23d) zahrnutým v majetku poplatníka nebo v nájmu (s výjimkou uvedenou v bodě 4) a na nezbytné výdaje spojené s pracovní cestou v prokázané výši,

2.

stravné při tuzemských pracovních cestách podle zvláštního předpisu, a to pouze pro zaměstnance podle § 6 a při tuzemských pracovních cestách delších než 12 hodin v kalendářním dnu též pro poplatníky podle § 7; pravidelným pracovištěm pro poplatníky podle § 7 se také rozumí sídlo podnikání uvedené v živnostenském nebo jiném obdobném povolení podnikání,

3.

na dopravu vlastním silničním motorovým vozidlem 23d) nezahrnutým do obchodního majetku poplatníka, s výjimkou pronájmu, ve výši sazby základní náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Na dopravu vlastním silničním motorovým vozidlem, 23d) které není zahrnuto do obchodního majetku poplatníka, ale v obchodním majetku poplatníka zahrnuto bylo, nebo bylo u poplatníka předmětem finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci, a u silničního motorového vozidla vypůjčeného, 23e) ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty. U nákladních automobilů a autobusů se použije sazba základní náhrady pro osobní silniční motorová vozidla 23d) zvýšená na dvojnásobek,

4.

na dopravu silničním motorovým vozidlem 23d) zahrnutým do obchodního majetku poplatníka nebo v nájmu v prokázané výši a ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty 5) u zahraničních pracovních cest, při kterých výdaje (náklady) na pohonné hmoty nelze prokázat, a to s použitím tuzemských cen pohonných hmot platných v době použití vozidla,

l)

škody vzniklé v důsledku živelních pohrom nebo jako zvýšené výdaje v důsledku opatření stanovených zvláštními právními předpisy,

m)

výdaje (náklady) na zabezpečení požární ochrany, 24)

n)

výdaje (náklady) spojené s uchováním výrobních schopností pro zabezpečení obranyschopnosti státu, 25)

o)

cena pořízení práva opce /26ch/ v případě

1.

prodeje práva opce,

2.

prodeje cenného papíru, s nímž je právo opce spojeno,

3.

prodeje cenného papíru, s jehož pořízením bylo právo opce spojeno,

p)

výdaje (náklady), k jejichž úhradě je poplatník povinen podle zvláštních zákonů,

r)

cena pořízení 20) cenného papíru, s výjimkou akcie, při jeho splatnosti nebo při jeho prodeji; v případě akcie platí ustanovení písmene w),

s)

u poplatníků účtujících v soustavě podvojného účetnictví

1.

hodnota pohledávky při jejím postoupení, a to do výše příjmů z jejího postoupení, nebo

2.

cena pořízení 20) u pohledávky nabyté postoupením, a to do výše příjmů z ní, popřípadě do výše příjmů z jejího následného postoupení,

t)

vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování ( § 27) a pozemků, s výjimkou zásob, a to jen do výše příjmů z jejich prodeje,

u)

daň z příjmů fyzických osob zaplacená plátcem za poplatníka z příjmů uvedených v § 10 odst. 1 písm. h) a ch), u nichž se uplatňuje zvláštní sazba daně ( § 36), je-li výhra nebo cena v nepeněžním plnění a silniční daň zaplacená jedním z manželů, který je zapsán jako držitel motorového vozidla v technickém průkazu, přičemž vozidlo je používáno pro podnikatelskou a jinou samostatnou výdělečnou činnost druhým z manželů, který jako držitel v technickém průkazu zapsán není, a dále silniční daň zaplacená veřejnou obchodní společností za společníky veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společností za komplementáře, kteří pro pracovní cesty používají vlastní vozidlo,

v)

účetní odpisy 20) u hmotného investičního majetku, nehmotného investičního majetku a opravné položky k úplatně nabytému majetku, které nejsou vymezeny pro účely zákona jako hmotný majetek nebo nehmotný majetek ( § 26 odst. 2 až 4); přitom u poplatníků účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví se aktivní opravná položka zahrne do výdajů pravidelně během 15 let od pořízení obchodního majetku, a to v poměrné výši připadající na příslušné zdaňovací období. Toto ustanovení se však nevztahuje na účetní odpisy nehmotného investičního majetku nabytého vkladem společníka nebo člena družstva, pokud tento majetek před vložením do obchodní společnosti nebo družstva nebyl společníkem nebo členem družstva pořízen úplatně,

w)

nabývací cena podílu na obchodní společnosti nebo družstvu v případě jeho prodeje,

x)

paušální částky hrazené zaměstnavatelem zaměstnanci podle § 6 odst. 8,

y)

u poplatníků účtujících v soustavě podvojného účetnictví

1.

hodnota pohledávky za dlužníkem, u něhož soud zamítl návrh na prohlášení konkurzu 19a) pro nedostatek majetku,

2.

neuhrazená část hodnoty pohledávky nebo ceny pořízení 20) postoupené pohledávky za dlužníkem v konkurzním a vyrovnávací řízení 26i) na základě výsledků konkurzního a vyrovnávacího řízení, a hodnota nevypořádané části pohledávky vzniklé podle zákona č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kurzovými opatřeními,

z)

majetek, s výjimkou hmotného majetku podle § 26 odst. 2 a nehmotného majetku podle § 26 odst. 4, dále poskytnuté služby a zásoby, pokud jsou vydány jako plnění restitučních nároků nebo majetkových podílů na transformaci družstev podle zvláštních předpisů, 2) vypořádacího podílu na majetku družstva 26f) nebo likvidačního zůstatku /26g/ v případě likvidace družstva a použity k podnikání. Pro stanovení základu daně se výdaje uplatní v hodnotě, ve které byl majetek nebo zásoba vydána nebo služba poskytnuta,

za)

náhrada za uvolnění bytu (odstupné) poskytnutá vlastníkem bytu za podmínky, že uvolněný byt bude využíván pro jeho podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost nebo pronájem.

22a)

Zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

23b)

§ 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 119/1992 Sb.

23d)

§ 1 odst. 3 vyhlášky č. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

23e)

§ 659 občanského zákoníku.

26)

Zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).

26f)

§ 233 zákona č. 513/1991 Sb.

26g)

§ 259 zákona č. 513/1991 Sb.

26h) § 13b odst. 2 zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

26ch)

§ 14 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, nebo obdobné ustanovení odpovídající ustanovení zákona o cenných papírech platné v zahraničí.

26i)

Zákona č. 328/1991 Sb. nebo obdobné právní normy odpovídající zákonu o konkurzu a vyrovnání platné v zahraničí.“.

 

88.

§ 24 odst. 5 zní:

(5) Prodává-li se najatý hmotný majetek a nehmotný majetek, který byl předmětem nájemní smlouvy, po jejím ukončení nájemci, v ostatních případech, než je uvedeno v odstavci 4, uznává se nájemné do výdajů (nákladů) pouze za podmínky, že kupní cena nebude nižší než zůstatková cena, kterou by měl majetek při rovnoměrném odpisování podle tohoto zákona, a u pozemků, hmotného majetku a nehmotného majetku vyloučeného z odpisování za podmínky, že kupní cena nebude nižší než cena stanovená podle zvláštního předpisu nebo soudním znalcem.“.

 

89.

V § 24 se vypouští odstavec 6.

 

90.

V § 24 odst. 8 druhá věta zní: „Nepeněžitý vklad vložený společníkem do obchodní společnosti nebo členem do družstva, je-li tento společník nebo člen fyzickou osobou, se ocení u společníka nebo člena stejně jako nepeněžitý příjem v době provedení vkladu ( § 3 odst. 3); je-li vkladem nemovitost pořízená nebo nabytá v době kratší než pět let před vložením do společnosti nebo družstva, považuje se za výdaj pořizovací nebo nabývací cena této nemovitosti a nebo zůstatková cena, jde-li o hmotný majetek již odpisovaný. „.

 

91.

V § 24 odst. 8 se za druhou větu vkládá tato věta: „Nepeněžitý vklad vložený společníkem do obchodní společnosti nebo členem do družstva, je-li tento společník nebo člen právnickou osobou, se ocení u společníka nebo člena v případě hmotného majetku a nehmotného majetku zůstatkovou cenou ( § 29 odst. 2, a v případě ostatního majetku účetní hodnotou.

 

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.

 

92.

§ 25 odst. 1 písm. c) zní:

c)

cena pořízení 20) cenného papíru s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. r) a w),“.

 

93.

V § 25 odst. 1 písm. d) se na konci připojují tato slova: „a dále peněžní plnění poskytované zaměstnanci vedle mzdy, pokud nárok na toto plnění nestanoví zvláštní předpis, nebo část tohoto plnění, která překračuje nárok stanovený zvláštním předpisem“.

 

94.

V § 25 odst. 1 písm. f) se slova „uvedených v § 24“ nahrazují slovy „a úroků z prodlení.

 

95.

V § 25 odst. 1 písm. k) se za slovo „výdaje“ vkládá slovo „(náklady)“, na konci se čárka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: „přičemž výdaje (náklady) i příjmy se posuzují za každé zařízení samostatně,“.

 

96.

§ 25 odst. 1 písm. o) zní:

o)

zůstatkovou cenu ( § 29 odst. 2) hmotného majetku a nehmotného majetku vyřazeného v důsledku darování nebo bezúplatného převodu, ke kterému není poplatník povinen podle zvláštního předpisu,“.

 

97.

V § 25 odst. 1 písm. p) se na konci připojují tato slova, která včetně poznámky č. 28d) zní: „pokud se nejedná o výdaje na opravu kulturní památky nebo národní kulturní památky, 28d)

28d)

Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů“.

 

98.

V § 25 odst. 1 písm. s) se vypouštějí slova „z převodu nemovitostí,“.

 

99.

§ 25 odst. 1 písm. t) zní:

t)

výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary. Za dar se nepovažuje předmět opatřený obchodním jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele daru, jehož hodnota nepřesahuje 200 Kč,“.

 

100.

§ 25 odst. 1 písm. w) zní:

w)

úroky z úvěrů, půjček, vydaných dluhopisů, vkladních listů, vkladových certifikátů a vkladů jim na roveň postaveným a ze směnek, jejichž vydáním získává směnečný dlužník peněžní prostředky (dále jen „úvěry a půjčky“), a to ve výši úroků z částky, o kterou úhrn úvěrů a půjček

1.

poskytnutých subjekty, které se účastní přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole či jmění příjemce úvěru a půjčky, v průběhu zdaňovacího období přesahuje šestinásobek výše vlastního jmění, je-li příjemcem úvěru a půjčky banka nebo pojišťovna, nebo čtyřnásobek výše vlastního jmění u ostatních příjemců úvěrů a půjčky,

2.

poskytnutých subjekty, které nemají sídlo nebo bydliště na území České republiky, pokud se neúčastní přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole či jmění příjemce úvěru a půjčky, v průběhu zdaňovacího období přesahuje desetinásobek výše vlastního jmění.Do úvěrů a půjček se nezahrnují úvěry a půjčky nebo jejich část, z nichž úroky jsou součástí vstupní ceny majetku, a dále prokazatelně poskytnuté bezúročné úvěry a půjčky. Účastí na kontrole či jmění podle bodů 1 a 2 se rozumí vlastnictví více než 25 % podílu na základním jmění nebo podílu s hlasovacím právem. Toto ustanovení se nevztahuje na poplatníky uvedené v § 18 odst. 3, na burzu cenných papírů, 28a) na Fond národního majetku /18/ a na poplatníky uvedené v § 2,“.

 

101.

§ Z5 odst. 1 písm. x) zní:

x)

úroky a jiné výnosy poskytované zaměstnavatelem z vkladů přesahující průměrnou výši obvyklých úroků za příslušné zdaňovací období. Průměrná výše obvyklých úroků se určí srovnáním s úroky poskytovanými bankou, u které má zaměstnavatel zřízen běžný účet, nebo s bankami v místě bydliště nebo sídla zaměstnavatele, pokud je uzavírána smlouva na více let, vychází se z průměrné výše úroků v době uzavření smlouvy,“.

 

102.

V § 25 odst. 1 písm. y) se slova „úroky z úvěrů za posečkání cla“ nahrazují slovy „úroky z odložené částky za dobu posečkání cla a úroky z prodlení, které jsou příslušenstvím cla“.

 

103.

§ 25 odst. 1 písm. z) zní:

z)

hodnota pohledávky nebo cena pořízení 20) postoupené pohledávky s výjimkou uvedenou v § 24.“.

 

104.

V § 26 odst. 2 se vypouštějí slova „, tažná zvířata, plemenní a dostihoví koně“ a na konci se připojují tyto věty: „Za samostatné movité věci se považují také výrobní zařízení, jakož i zařízení a předměty sloužící k provozování služeb (výkonů) a účelová zařízení a předměty, která s budovou nebo se stavbou netvoří jeden funkční celek, i když jsou s ní pevně spojeny. Souborem movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením se rozumí dílčí část výrobního či jiného celku. Soubor movitých věcí je nutné evidovat zvlášť tak, aby byly zajištěny průkazné technické i hodnotové údaje o jednotlivých věcech zařazených do souboru, určení hlavního funkčního předmětu a o všech změnách souboru (přírůstky, úbytky) včetně údajů o datu změny, rozsahu změny, vstupních cenách jednotlivých přírůstků nebo úbytků, celkové ceny souboru věcí a dále částky odpisů včetně jejich změn vyplývajících ze změny vstupní ceny souboru movitých věcí. Soubor movitých věcí se zavazuje do odpisové skupiny podle hlavního funkčního předmětu.“.

 

105.

V § 26 odst. 6 se za slova „ročního odpisu“ vkládají slova „vypočteného podle § 31 a 32“.

 

106.

§ 26 odst. 7 zní:

(7) Odpis ve výší jedné poloviny ročního odpisu vypočteného podle § 31 a 32 lze uplatnit

a)

z hmotného majetku a nehmotného majetku evidovaného v majetku poplatníka na počátku příslušného zdaňovacího období, dojde-li v průběhu zdaňovacího období

1.

k vyřazení majetku před koncem zdaňovacího období, pokud již v průběhu zdaňovacího období nebyl uplatněn odpis podle bodů 2 a 3,

2.

k převedení majetku na jiné právnické nebo fyzické osoby podle zvláštních předpisů, 29a) který je evidován v majetku poplatníka k datu předcházejícímu dni převodu majetku,

3.

k ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, zrušení bez likvidace, zrušení s likvidací nebo prohlášení konkurzu z majetku evidovaného ke dni ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, ke dni zrušení bez likvidace, ke dni předcházejícímu den vstupu do likvidace nebo ke dni předcházejícímu den účinnosti ohlášení konkurzu,

4.

k ukončení nájemního vztahu při odpisování technického zhodnocení nájemcem ( § 28 odst. 3),

b)

z hmotného majetku a nehmotného majetku evidovaného v majetku poplatníka na konci zdaňovacího období, u něhož poplatník pokračuje v odpisování započatém původním vlastníkem podle § 30 odst. 12,

c)

z hmotného majetku a nehmotného majetku evidovaného v majetku poplatníka po celé zdaňovací období u poplatníka, který vstoupil do likvidace v průběhu zdaňovacího období.“.

 

107.

§ 27 písm. f) zní:

f) movité kulturní památky a jejich soubory,“.

 

108.

V § 27 písm. h) se za slovo „převzatý“ vkládá slovo „povinně“.

 

109.

V § 27 písm. i) se slova v závorce nahrazují slovy např. „ochranná známka, technické nebo jiné hospodářsky využitelné znalosti“.

 

110.

V § 27 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a připojuje se písmeno j), které zní:

j)

inventarizační přebytky hmotného majetku a nehmotného majetku zjištěné podle zvláštního předpisu. 20)

 

111.

V § 29 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které včetně poznámky č. 31b) zní:

c)

vstupní cenou nemovitých kulturních památek se rozumí cena stavby zjištěna podle zvláštního předpisu 31b) bez přihlédnutí ke kategorii kulturní památky, historickému stáří kulturní památky a k ceně uměleckých a uměleckořemeslných děl, která jsou součástí stavby,

 

31b)

§ 13 vyhlášky č. 178/1994 Sb., u oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů.“.

 

112.

V § 29 odst. 1 se dosavadní písmeno c) označuje jako písmeno d), které zní:

d)

reprodukční pořizovací cena zjištěná podle zvláštních předpisů nebo soudním znalcem v ostatních případech; přitom u poplatníků, kteří mají příjmy z pronájmu podle § 9, je třeba reprodukční pořizovací cenu stanovit již při zahájení pronájmu.“.V poslední větě odstavce 1 se slova „až c)“ nahrazují slovy „až d)“.

 

113.

V § 30 odst. 1 se v odpisové skupině 5 slova „50 let“ nahrazují slovy „45 let“. V poslední větě se slova „v odstavcích 5 a 6“ nahrazují slovy „v odstavcích 6 až 8“.

 

114.

V § 30 odst. 2 se na konci druhé věty připojují tato slova: „s výjimkou uvedenou v odstavci 12“. Poslední věta se vypouští.

 

115.

V § 30 odst. 4 se na konci připojuje tato věta: „Odpisy uplatněné původním pronajímatelem (postupitelem) podle tohoto ustanovení se nemění při postoupení smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku beze změny jejich podmínek na postupníka a postupník pokračuje v odpisování započatém původním pronajímatelem (postupitelem).“.

 

116.

V § 30 odst. 5 se vypouštějí v první větě slova „a nehmotného majetku“ a slova „a nehmotný majetek“ a ve druhé větě slova „a nehmotného majetku“.

 

117.

V § 30 odst. 7 se slova v závorce „obor 411 8, 416, 535 4“ nahrazují slovy „ve Standardní klasifikaci produkce označených kódem 28.62.50, 29.56.24 a 29.52.40“.

 

118.

V § 30 se připojují nové odstavce 9 až 12, které včetně poznámek č. 31c) a 31d) zní:

(9) Roční odpis podle odstavců 4, 6 až 8 se stanoví s přesností na dny nebo s přesností na celé měsíce, počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Dnem splnění podmínek je den zaevidování majetku v majetku poplatníka, a u odpisů podle odstavce 4 současně den, kdy byla pronajatá věc přenechána nájemci v souladu se smlouvou o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku nebo ve stavu způsobilém smluvenému nebo obvyklému užívání.

(10) Při zahájení (ukončení) odpisování podle odstavců 4,6 až 8 v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit roční odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období v závislosti na zvoleném způsobu ustanovení přesnosti odpisů podle odstavce 9.

(11) Odpisy stanovené podle odstavců 4, 6 až 8 se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

(12) V odpisování započatém původním vlastníkem pokračuje

a)

právní nástupce poplatníka,

b)

obchodní společnost nebo družstvo u hmotného majetku a nehmotného majetku nabytého vkladem společníka nebo člena družstva s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky, u něhož byl tento majetek zahrnut v obchodním majetku,

c)

poplatník u hmotného majetku a nehmotného majetku nabytého vkladem tichého společníka s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky spolu s nabytím vlastnických práv k tomuto majetku, pokud tichý společník měl před uskutečněním vkladu tento majetek zahrnut v obchodním majetku,

d)

tichý společník u hmotného a nehmotného majetku nabytého vrácením jeho vkladu, pokud nabyl vlastnická práva k tomuto majetku,

e)

poplatník u hmotného majetku a nehmotného majetku, který nabyl bezúplatným převodem podle zvláštních předpisů 31c) nebo bezúplatným převodem v důsledku delimitace státních organizací, 31d)

f)

nájemce u souboru movitých a nemovitých věcí ( § 28 odst. 2),

g)

postupník při postoupení smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, jestliže dodrží smluvenou celkovou výši nájemného, kupní cenu a nedojde ke zkrácení původně stanovené doby pronájmu.

31c)

Zákon č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů.

31d)

Zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku.

Zákon ČNR č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

119.

V § 31 odst. 1 se roční odpisové sazby v odpisové skupině 5 mění takto:

Odpisová

v prvním roce

v dalších letech

pro zvýšenou

skupina

odpisování

odpisování

vstupní cenu

5

1,0

2,25

2,25“.

 

120.

V § 32 odst, 1 se koeficient pro zrychlené odpisování v odpisové skupině 5 mění takto:

Odpisová v prvním roce v dalších letech pro zvýšenou

skupina odpisování odpisování vstupní cenu

5

45

46

45“.

 

 

121.

V § 32 odst. 3 písm. a) se slova „této ceny“ nahrazují slovy „zvýšené zůstatkové ceny

 

122.

V § 33 odst. 1 se na konci vypouští tečka a připojují se tato slova: „vymezeného v § 26 odst. 2 až 4, kterými se vstupní cena tohoto majetku zvýšila ve zdaňovacím období o více než 10 000 Kč.

 

123.

§ 34 zní:

§ 34

Položky odčitatelné od základu daně

 

(1) Od základu daně lze odečíst daňovou ztrátu, která vznikla v předchozím zdaňovacím období a to nejdéle v sedmi zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po roce, v němž byla vykázána. U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, se daňová ztráta upraví o část základu daně nebo část daňové ztráty veřejné obchodní společnosti; přitom tuto část základu daně nebo daňové ztráty se stanoví ve stejném poměru, v jakém je rozdělován zisk podle společenské smlouvy, jinak rovným dílem. U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, se daňová ztráta upraví o část základu daně nebo část ztráty komanditní společnosti připadající komplementářům; přitom tuto část základu daně nebo daňové ztráty se na jednotlivého komplementáře určí ve stejném poměru, v jakém je rozdělována část zisku připadající na komplementáře podle společenské smlouvy, jinak rovným dílem. 9c) Poprvé lze tohoto ustanovení použít u daňové ztráty vzniklé za zdaňovací období roku 1993. Toto ustanovení se nevztahuje na podílové fondy a investiční fondy. 16)

(2) Pro stanovení daňové ztráty, kterou lze podle odstavce 1 odečíst, platí ustanovení § 23 až 33. U komanditní společnosti se daňová ztráta snižuje o částku připadající komplementářům. 20a)

(3) Od základu daně mohou poplatníci odečíst

a)

10 % vstupní ceny hmotného majetku zatříděného podle přílohy k tomuto zákonu v odpisových skupinách 1, 2 a 3, s výjimkou uvedenou v odstavci 5, jsou-li jeho prvními vlastníky,

b)

15 % ze vstupní ceny zařízení pro čištění a úpravu vod označených ve Standardní klasifikaci produkce kódem 29.24.1 využívaných ve stavbách klasifikovaných kódem Standardní klasifikace produkce 46.21.64, s výjimkou uvedenou v odstavci 5, jsou-li jeho prvními vlastníky,

c)

15 % ze vstupní ceny třídicích a úpravárenských zařízení na zhodnocení druhotných surovin zahrnutých v oddílu 29 Standardní klasifikace produkce, pomocí nichž jsou zpracovány druhotné suroviny ve skupinách 37.10 a 37.20. Standardní klasifikace produkce; s výjimkou uvedenou v odstavci 5, jsou-li jejich prvními vlastníky.Při spoluvlastnictví k hmotnému majetku lze odpočet uplatnit pouze v poměrné výši podle vlastnických práv. Odpočet lze uplatnit v tom zdaňovacím období, ve kterém poplatník uvedl hmotný majetek do užívání. 20) Toto ustanovení nelze uplatnit v tom zdaňovacím období, v němž dojde k ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, ke vstupu do likvidace nebo k prohlášení konkurzu.

(4) Odpočet podle odstavce 3 lze uplatnit nejdříve v tom zdaňovacím období, ve kterém je hmotný majetek evidován v majetku poplatníka. Evidováním majetku se rozumí uvedení majetku do užívání podle zvláštního předpisu 20) a u poplatníka, který není účetní jednotkou, vystavení evidenčního dokladu.

(5) Odečet podle odstavce 3 nelze uplatnit u

a)

letadel, motocyklů a osobních automobilů, nejsou-li využívány provozovateli silniční motorové dopravy a provozovateli autoškol na základě vydané koncese,

b)

hmotného majetku označeného ve Standardní klasifikaci produkce kódem 29.7 (přístroje pro domácnost, jinde neuvedené), 32.30 (televizní a rozhlasové přijímače, přístroje pro záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobná zařízení a příslušenství včetně antén a parabolických antén všech druhů), 35.12 (rekreační a sportovní čluny), 36.1 (nábytek), 36.3 (hudební nástroje) a 36.63.76 (umělé květiny, listoví, ovoce a výrobky z nich zhotovené),

c)

hmotného majetku umístěného v zahraničí nebo používaného v zahraničí nepřetržitě více než 183 dnů v příslušném zdaňovacím období,

d)

hmotného majetku nabytého darováním,

e)

technického zhodnocení ( § 33) s výjimkou technického zhodnocení provedeného v roce uvedení hmotného majetku do užívání,

f)

hmotného majetku používaného pouze zčásti k zajištění zdanitelného příjmu.

(6) Možnost uplatnění odpočtu podle odstavce 3 je vázána na podmínky, že nedojde k vyřazení majetku, s výjimkou vyřazení v důsledku škody způsobené živelní pohromou [ § 24 odst. 2 písm. l1)] nebo k pronájmu tohoto majetku, a to do tří let následujících po roce, kdy byl odpočet uplatněn. Při nesplnění uvedených podmínek je poplatník povinen zvýšit hospodářský výsledek o uplatněný odpočet v tom zdaňovacím období, kdy podmínky porušil ( § 23 odst. 3).

(7) Nelze-li odpočet podle odstavce 3 uplatnit v roce zaevidování hmotného majetku z důvodu, že poplatník vykázal daňovou ztrátu nebo základ daně (základ daně snížený o daňovou ztrátu) nižší než odpočet podle odstavce 3, lze odpočet nebo jeho zbývající část uplatnit v nejbližším zdaňovacím období, ve kterém poplatník vykáže základ daně (základ daně snížený o daňovou ztrátu).

(8) Poplatník, který je fyzickou osobou, uplatňuje odpočet, jen jde-li o nový hmotný majetek používaný pro dosahování příjmů podle § 7 a 9. O odpočet podle odstavce 3 nelze snižovat příjmy podle § 6.

(9) U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, lze odpočet zvýšit i o poměrnou část odpočtu podle odstavce 3 zjištěného za veřejnou obchodní společnost; přitom poměrná část odpočtu se stanoví ve stejném poměru, v jakém je rozdělován zisk nebo ztráta podle společenské smlouvy, nebo rovným dílem. 9b)

(10) Odpočet podle odstavce 3 zjištěný za komanditní společnost se rozděluje na komplementáře a komanditní společnost ve stejném poměru, v jakém se rozděluje zisk nebo ztráta. 19c) U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, lze odpočet podle odstavce 3 zvýšit o část odpočtu připadající komplementářům, přitom tato poměrná část odpočtu se na jednotlivého komplementáře určí ve stejném poměru, v jakém je rozdělována část zisku nebo ztráty připadající na komplementáře podle společenské smlouvy, nebo rovným dílem. 9c)

(11) Možnost odečítání daňové ztráty podle odstavce 1 vylučuje povolení osvobození od daně.“.

 

124.

V § 35 odst. 1 písm. a) se slovo „pracovníka“ nahrazuje slovem „zaměstnance“, za slovem „schopnosti“ se vypouští čárka a připojují se tato slova: „a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem přepočteného počtu zaměstnanců podle odstavce 2 desetinné číslo,“.

 

125.

§ 35 odst. 1 písm. b) zní:

b) částku 26 500 Kč za každého zaměstnance se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením,“.

 

126.

V § 35 odst. 1 písm. c) se slova „pracovníků“ nahrazují slovy „zaměstnanců“.

 

127.

§ 35 odst. 2 včetně poznámek č. 34) a 34a) zní :

(2) Pro výpočet slevy podle odstavce 1 je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se změněnou pracovní schopnosti a zaměstnanců se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením, který se vypočítá za příslušné zdaňovací období jako podíl celkového počtu hodin odpracovaných těmito zaměstnanci u poplatníka, zvýšený o neodpracované hodiny v důsledku čerpání dovolené na zotavenou, překážek v práci a pracovní neschopnosti, za níž jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění, a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu stanovenou zvláštními předpisy. 34) Vypočtený podíl se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. 34a)

34)

§ 83 zákona č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 63/1968 Sb., zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem.

Vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 121/1982 Sb., o některých úpravách pracovní doby. 34a) § 46a zákona ČNR č. 337/1992 Sb.„.

 

128.

§ 36 včetně poznámky č. 35) zní:

§ 36

Zvláštní sazba daně

 

(1) Zvláštní sazba daně z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky pro poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 s výjimkou stálé provozovny ( § 22 odst. 2 a 3) činí

a)

25 %, a to

1.

z příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. c), f) a g) body 1, 2, 4 a 6 s výjimkou příjmů, pro které je stanovena zvláštní sazba daně v odstavci 2 písm. c) a d),

2.

z příjmů z nájemného [ § 22 odst. 1 písm. g) bod 5] s výjimkou uvedenou v písmenu b), b) 1 % z nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci.

2) Zvláštní sazba daně z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky pro poplatníky uvedené v § 2 a 17, pokud není v odstavci 1 stanoveno jinak, činí

a)

25 %, a to

1.

z úrokového či dividendového příjmu z akcií, zatímních listů, podílových listů, dluhopisů, vkladních listů a vkladů jim na roveň postaveným, kuponů a investičních kuponů,

2.

z podílů na zisku z účastí na společnostech s ručením omezeným, z účastí komanditistů na komanditních společnostech,

3.

z podílů na zisku a obdobného plnění z členství v družstvech,

4.

z podílu na zisku tichého společníka,

5.

z rozdílů při zpětném nákupu zaměstnaneckých akcií [ § 8 odst. 3 písm. a)],

6.

z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společností a při zániku členství v družstvu s výjimkou uvedenou v písmenu c),

7.

z podílu na likvidačním zůstatku akcionáře v akciové společnosti, společníka ve společnosti s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti a člena družstva ve družstvu s výjimkou uvedenou v písmenu c).Základ daně tvořený příjmy uvedenými v bodech 6 a 7 se snižuje o nabývací cenu podílu na obchodní společnosti nebo družstvu,

8.

z úroků, výher a jiných výnosů z vkladů na vkladních knížkách a vkladových účtech plynoucích poplatníkům uvedeným v § 17, s výjimkou úroků plynoucích ze vzájemných úložek (depozit) bank v rámci mezibankovního finančního trhu a s výjimkou úroků z vkladů pojišťoven u bank.Úrokovým či dividendovým příjmem se pro účely tohoto zákona rozumějí výnosy z držby cenných papírů v peněžním plnění. Za podíly na zisku podle bodů 1 až 3 se pro účely tohoto zákona považují i částky použité ze zisku po zdanění na zvýšení vkladu společníka nebo členského vkladu s výjimkou zvýšení vkladu společníka na základě zvýšení základního jmění z majetku převyšujícího základní jmění společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti, 35)

b)

20 %, a to

1.

z výher v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách s výjimkou výher z loterií, sázek a jiných podobných her provozovaných na základě povolení vydaného podle zvláštního předpisu 12) [ § 10 odst. 3 písm. b)],

2.

z cen a z výher z reklamních soutěží a reklamního slosování [ § 10 odst. 1 písm. h)], z cen z veřejných soutěží a ze sportovních soutěží [ § 10 odst. 1 písm. ch)], s výjimkou cen ze soutěží a slosování, které jsou od daně osvobozeny [ § 4 odst. 1 písm. f)],

3.

z úroků a jiných výnosů z vkladů přijímaných zaměstnavatelem od svých zaměstnanců ( § 8 odst. 6),

c)

15 %, a to

1.

z příjmů plynoucích fyzickým osobám z úroků, výher a jiných výnosů z vkladů na vkladních knížkách, z úroků z peněžních prostředků na vkladových účtech, z úroků z vkladů na běžných účtech, které podle podmínek banky nejsou určeny k podnikání, např. sporožirové účty, devizové účty [ § 8 odst. 1 písm. c)],

2.

z dávek penzijního připojištění se státním příspěvkem, snížených o zaplacené příspěvky a o státní příspěvek na penzijní připojištění [( § 8 odst. 1 písm. e)], a z plnění z pojištění pro případ dožití určitého věku, sníženého o zaplacené pojistné [ § 8 odst. 1 písm. f)],

3.

z vypláceného dalšího podílu v rámci transformace družstev podle zvláštního předpisu, 13) a to i v případě, kdy je vyplácen členovi transformovaného družstva při zániku členství nebo společníkovi společnosti s ručením omezeným a komanditistovi v komanditní společnosti, které vznikly podle transformačního projektu při zániku jejich účasti jako součást vypořádacího podílu nebo jako součást likvidačního zůstatku při likvidaci družstva, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a u komanditní společnosti v případě komanditistů,

4.

z příjmů z právního vztahu podle § 6 odst. 4,

d)

10 % z příjmů autorů za příspěvek do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize ( § 7 odst. 8).

(3) Základem daně pro zvláštní sazbu daně je pouze příjem, pokud v tomto zákoně není stanoveno jinak. Základ daně u příjmů uvedených v odstavci 2 písm. a) body 1 a 5 se stanoví samostatně za jednotlivé cenné papíry, a to i v případě držby cenných papírů stejného druhu od jednoho emitenta. Základ daně se nesnižuje o nezdanitelnou část základu daně ( § 15) a zaokrouhluje se na celé koruny dolů. V případě vkladového účtu znějícího na cizí měnu se základ daně stanoví v cizí měně, a to bez zaokrouhlení.

(4) U dividendového příjmu z akcií investičních fondů a z podílových listů je základem pro zvláštní sazbu daně uvedenou v odstavci 2 písm. a) příjem z těchto cenných papírů, snížený o poměrnou část příjmů podílových fondů a investičních fondů 16) podléhající zvláštní sazbě daně podle odstavce 2 a o poměrnou část příjmů z úroků ze státních dluhopisů, připadající na tento základ, které byly zúčtovány ve prospěch výnosů investičního nebo podílového fondu ve zdaňovacím období s nímž dividendový příjem plynoucí od investičního fondu nebo podílového fondu souvisí. Poměrná část připadající na tento základ se stanoví ve stejném poměru, v jakém je rozdělován zisk určený k výplatě dividend mezi akcionáře nebo majitele podílových listů. Toto ustanovení se nepoužije, jestliže příjemcem dividendového příjmu z akcií investičních fondů a z podílových listů je poplatník uvedený v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4.

(5) U dividend a podílů na zisku plynoucích od obchodní společnosti s výjimkou investičního fondu nebo od družstva, které mají nejméně dvacetiprocentní podíl na vlastním jmění jiné obchodní společnosti nebo družstvu, se základ daně pro zvláštní sazbu daně uvedenou v odstavci 2 písm. a) snižuje o poměrnou část dividendy, podílu na zisku nebo jiného obdobného plnění z členství v družstvu podléhajícího zvláštní sazbě daně, připadající na tento základ, plynoucí z nejméně dvacetiprocentní účasti na jiné obchodní společnosti nebo družstvu, která byla zúčtovaná ve prospěch výnosů v příslušném zdaňovacím období, s nímž tento příjem souvisí. Výše podílu na vlastním jmění obchodní společnosti nebo družstvu se posuzuje k datu rozhodnutí valné hromady nebo členské schůze této jiné obchodní společnosti nebo družstva o vyplacení dividend nebo podílu na zisku. Poměrná část, o kterou se snižuje základ daně, se stanoví ve stejném poměru, v jakém je rozdělován zisk určený k výplatě dividend, podílů na zisku nebo jiného obdobného plnění z členství v družstvu mezi akcionáře, společníky nebo členy družstva. Toto ustanovení se nepoužije, jestliže příjemcem dividend nebo podílů na zisku je poplatník uvedený v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4.

(6) Plynou-li příjmy uvedené v odstavci 2 ve prospěch penzijního fondu, považuje se daň sražená zvláštní sazbou za zálohu na daň penzijního fondu, která se započte jako součást zálohy na daň podle § 38a.

(7) U penzijních fondů 9a) podílových fondů a investičních fondů /16/ zvláštní sazba daně z příjmů činí 25 % z rozdílu, o který příjmy z prodeje akcií, zatímních listů, podílových listů, 20a) dluhopisů s předkupním právem na akcie a dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na vydání akcií, 20b) ve zdaňovacím období převyšují cenu jejich pořízení.

35) § 144208 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

129.

§ 38 odst. 1 zní:

(1) Pro daňové účely, s výjimkou uvedenou v odstavci 2, se používají kursy devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou (devizy, valuty) uplatňované v účetnictví 20) poplatníků. Pokud poplatník není účetní jednotkou, použije se s výjimkou uvedenou v odstavci 2 jednotný kurs. Tento kurs se stanoví jako roční průměr kursu „střed“ (devizy, valuty, stanoveného Českou národní bankou poslední den každého měsíce zdaňovacího období. Jednotný kurs se použije vždy i pro příjmy ze závislé činnosti a pro zápočet daně zaplacené v zahraničí.“.

 

130.

V § 38 odst. 2 se v první větě za slova „Při přepočtu“ vkládají tato slova: „základu daně a“.

 

131.

Za § 38 se vkládají nové § 38a, 38b, 38c, 38d, 38e a 38f, které včetně poznámek č. 39), 39a), 40) a 41 ) zní:

§ 38a

Zálohy

 

(1) Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Zálohové období je období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období. Při výpočtu výše a periodicity záloh v zálohovém období se vychází z poslední známé daňové povinnosti. Za poslední známou daňovou povinnost se pro výpočet periodicity a výše záloh v zálohovém období považuje rovněž částka, kterou si poplatník sám vypočetl a uvedl v daňovém (dodatečném) přiznání za období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, s platností od následujícího dne po termínu pro podání daňového (dodatečného) přiznání do účinnosti) vyměření (doměření) daně. 39a) Zúčtování záloh se provádí podle zvláštního zákona. 40)

(2) Zálohy neplatí poplatníci, 39) jejichž poslední známá daňová povinnost 39a) nepřesáhla 20 000 Kč.

(3) Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 20 000 Kč, avšak nepřesáhla100 000 Kč, platí pololetní zálohy na daň na běžné zdaňovací období, a to ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. Pololetní zálohy jsou splatné do 30. června a do 15. prosince.

(4) Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 100 000 Kč, avšak nepřesáhla 10 000 000 Kč, platí čtvrtletní zálohy na daň na běžné zdaňovací období, a to ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti. Čtvrtletní zálohy jsou splatné do konce každého kalendářního čtvrtletí. Záloha za poslední kalendářní čtvrtletí je však splatná do 15.prosince.

(5) Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 10 000 000 Kč, platí měsíční zálohy na daň na běžné zdaňovací období, a to ve výši 1/12 poslední známé daňové povinnosti. Měsíční zálohy jsou splatné do konce každého kalendářního měsíce. Záloha za prosinec je však splatná do 15.prosince.

(6) Poplatník, u něhož základ daně tvoří součet dílčích základů daně, zálohy podle odstavců 3 až 5 neplatí, pokud je jedním z nich i dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, a tento dílčí základ daně činí více než 50 % z celkového základu daně. Činí-li dílčí základ daně ze závislé činnosti a funkčních požitků méně než 15 %, platí se zálohy vypočtené podle odstavců 3 až 5 z celkového základu daně. Činí-li dílčí základ daně ze závislé činnosti a funkčních požitků 15 % a více, avšak méně než 50 %, platí se zálohy podle odstavců 3 až 5 v poloviční výši.

(7) Jestliže se poslední daňová povinnost týkala jen části zdaňovacího období, je poplatník daně z příjmů právnických osob povinen si pro placení záloh dopočítat poslední daňovou povinnost tak, jako by se týkala celého zdaňovacího období. Propočet se provede tak, že poslední známá daňová povinnost, týkající se části zdaňovacího období, vydělí se počtem měsíců, za které poplatník pobíral příjmy podléhající dani, a násobí se dvanácti.

(8) Při změně daňové povinnosti v běžném zdaňovacím období se zálohy do té doby splatné nemění s výjimkou ustanovení odstavce 7.

(9) Poplatník není povinen platit zálohy na daň, jestliže ukončil činnost, z níž mu plynuly zdanitelné příjmy nebo zanikl zdroj zdanitelných příjmů, a to od splátky následující po dni, v němž došlo ke změně rozhodných skutečností; tyto skutečnosti poplatník oznámí správci daně podle zvláštního zákona. 41)

(10) Placení záloh podle předchozích odstavců se nevztahuje na příjmy, u nichž se uplatňuje zvláštní sazba daně podle § 36 odst. 1 až 6, a na příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, pokud nejde o příjmy ze závislé činnosti plynoucí poplatníkovi ze zahraničí, nemá-li poplatník současně jiné příjmy podrobené dani.

39) § 6 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

39a) § 41 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

40) § 67 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

41) § 33 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

§ 38b

Minimální výše daně

 

Daň nebo daň včetně zvýšení daně se nepředepíše a neplatí nebo nevyměří, nepřesáhne-li 100 Kč nebo celkové zdanitelné příjmy nečiní u fyzické osoby více než 6000 Kč. To neplatí, vybírá-li daň nebo zálohy na daň srážkou.

 

§ 38c

Zahraniční plátce daně

 

Plátcem daně 39) podle § 38d, 38e a 38h se rozumí též poplatník uvedený v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4, který má na území České republiky stálou provozovnu ( § 22 odst. 2) nebo zaměstnává zde své zaměstnance déle než 183 dnů s výjimkou případů poskytování služeb ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 písm. c).

 

§ 38d

Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně

 

(1) Daň se vybírá srážkou z příjmů včetně záloh, na které se vztahuje zvláštní sazba daně podle § 36 odst. 1 až 6. Srážku je povinen provést plátce daně, s výjimkou uvedenou v odstavci 2, při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka, nejpozději v den, kdy o závazku účtuje v souladu s platnými účetními předpisy.

(2) U dividendového příjmu plynoucího z akcie zatímního listu a u podílů na zisku uvedených v § 36 odst. 2 písm. a) body 2 až 4 je plátce daně povinen srazit daň při výplatě dividendového příjmu nebo podílu na zisku, nejpozději však do konce třetího měsíce po dni rozhodnutí valné hromady nebo členské schůze o rozdělení zisku. U dividendového příjmu plynoucího z podílového listu je plátce daně povinen srazit daň při výplatě dividendového příjmu nejpozději však do konce třetího měsíce po dni rozhodnutí investiční společnosti o rozdělení zisku podílového fondu. Při výplatě zálohy na tyto příjmy je plátce daně povinen srazit daň ke dni výplaty zálohy.

(3) Plátce daně je povinen sraženou daň odvést svému místně příslušnému správci daně nejpozději do konce měsíce následujícího po dni, kdy byl povinen, provést srážku podle odstavců 1 a 2. Tuto skutečnost, týkající se pouze zahraničních subjektů, je současně povinen oznámit správci daně na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. Srážka daně se provádí ze základu daně stanoveného podle § 36.

(4) Daňová povinnost poplatníka, pokud jde o příjmy nebo zálohy na ně, z nichž je srážena daň, se považuje za splněnou řádným a včasným provedením srážky daně.

(5) Neprovede-li plátce daně srážku daně vůbec, popřípadě provede-li ji v nesprávné výši nebo sraženou daň včas neodvede, bude na něm vymáhána jako jeho dluh.

(6) Správce daně může plátci daně stanovit jinak lhůtu pro úhradu daně vybírané srážkou.

(7) Na základě žádosti poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 vydá správce daně „Potvrzení o zaplacení daně vybírané srážkou“ pouze v tom případě, když daně vybírané srážkou lze zjistit totožnost poplatníka.

(8) Poplatníkovi, kterému plátce z příjmů ze závislé činnosti a funkčních poplatků srazí daň vyšší, než je stanoveno, vrátí plátce daně přeplatek, pokud neuplynuly tři roky od konce zdaňovacího období, v němž přeplatek vznikl. O vrácený přeplatek daně sníží plátce nejbližší odvod daně vybírané srážkou správci daně. Poplatníkovi, kterému plátce z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků nesrazil daň ve stanovené výši, může ji dodatečně srazit, pokud neuplynulo od doby, kdy byla daň nesprávně sražena, 12 měsíců.

 

§ 38e

Zajištění daně

 

(1) Ministerstvo financí může obecně závazným právním předpisem uložit daňovým subjektům, aby při peněžitém plnění ve prospěch poplatníků majících určitý druh příjmů srazili až 25 % peněžitého plnění jako zajištění daně.

(2) Ministerstvo financí může obecně závazným právním předpisem zmocnit správce daně, aby uložili daňovým subjektům pří peněžitém plnění ve prospěch poplatníků majících určitý druh příjmů srazit až 25 % peněžitého plnění jako zajištění daně. V tomto zmocnění vymezí bližší podmínky pro zajištění daně, zejména okruh důvodů a druh příjmů.

(3) K zajištění daně ze zdanitelných příjmů osob podle § 2, z nichž není daň vybírána srážkou, jsou plátci daně při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka, nejpozději v den, kdy o závazku účtují v souladu s platnými účetními předpisy, povinni srazit zajištění daně ve výši 10 % poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3 s výjimkou případů, kdy je záloha srážena podle § 38h. Jde-li však o podíl společníka veřejné obchodní společnosti nebo o podíl komplementáře komanditní společnosti na zisku společnosti, stanoví se zajištění daně ve výši vypočtené podle § 16.

(4) K zajištění daně ze zdanitelných příjmů osob podle § 17, z nichž není daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, jsou plátci daně při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka, nejpozději v den, kdy o závazku účtují v souladu s platnými účetními předpisy, povinni srazit zajištění daně ve výši

a) 10 % poplatníkům uvedeným v § 17 odst. 4 s výjimkou uvedenou v písmenu b), kteří mají příjmy ze zdrojů na území České republiky ( § 22). Tato povinnost se nevztahuje na banky, jde-li o peněžité plnění, poukázání nebo připsání úroků u bank,

b)

sazby daně podle § 21 z podílu společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společností se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí na zisku.

(5) Ustanovení odstavců 3 a 4 se neuplatní, pokud se jedná o úhrady za zboží prováděné v maloobchodě, kde prodejcem je poplatník uvedený v § 2 odst. 3 nebo v § 17 odst. 4. Stejně se postupuje u úhrad nájemného placeného fyzickými osobami za bytové prostory užívané k bydlení.

(6) Částky zajištění daně sražené plátcem poplatníkům podle předchozích odstavců se odvádějí do konce měsíce za předchozí kalendářní měsíc příslušnému správci daně poplatníka.

(7) Zajištěním daně podle předchozích odstavců může správce daně považovat daňovou povinnost poplatníka za splněnou.

(8) Správce daně poplatníka může rozhodnout o tom, že zajištění podle předchozích odstavců bude nižší nebo nebude prováděno. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. Toto rozhodnutí je závazné i pro plátce daně.

(9) Neprovede-li plátce daně zajištění úhrady na daň vůbec, popřípadě ve správné výši nebo zajištěnou částku daně včas neodvede, bude na něm vymáhána jako jeho dluh.

 

§ 38f

Vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí

 

(1) Pokud plynou poplatníkovi daně z příjmů podle § 2 a 17 příjmy ze zdrojů v zahraničí, může si od této daně odečíst obdobnou daň zaplacenou v zahraničí, nejvýše však do částky daně z příjmů připadající na příjmy plynoucí ze zahraničí.

(2) Plynou-li poplatníkovi příjmy ze státu, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, postupuje se při vyloučení dvojího zdanění podle této smlouvy. Daň zaplacená ve druhém smluvním státě se však započte na úhradu daně nejvýše částkou, která může být ve druhém smluvním státě vybírána v souladu se smlouvou o zamezení dvojího zdanění.

(3) Příjmy ze závislé činnosti vykonávané v zahraničí plynoucí poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 2 od zaměstnavatele se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí nebo od zaměstnavatele se sídlem nebo bydlištěm v České republice, pokud příjmy ze závislé činnosti jdou k tíži stálé provozovny v zahraničí, se vyjímají ze zdanění. Z ostatního příjmu poplatníka se vypočte daň procentem daňového zatížení zjištěným ze základu daně nesníženého o tuto vyjmutou část. V případě, že je to pro poplatníka výhodnější, použije se u těchto příjmů ustanovení odstavce 2.

(4) Jestliže v důsledku odlišného začátku nebo délky zdaňovacího období v zahraničí nemá poplatník ve lhůtě k podání daňového přiznání doklad od zahraničního správce daně, uvede v daňovém přiznání předpokládanou výši zahraničního daňového základu nebo daně připadající na zdaňovací období, za něž je daňové přiznání podáváno.

(5) Zjistí-li poplatník, že v důsledku stanovení základu daně nebo daně zahraničním správcem daně má být jeho daňová povinnost vyšší, než jak byla vyměřena, postupuje podle zvláštních daňových předpisů. 39a) „.

 

132.

Za § 38f se vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisu zní:

ČÁST ČTVRTÁ

 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO

VYBÍRÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ

Zvláštní ustanovení pro vybírání daně

z příjmů z fyzických osob

 

§ 38g

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

 

(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 6 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené a o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců včetně doplatků mezd od těchto plátců ( § 38ch odst. 4), pokud není povinen podat daňové přiznání podle odstavce 3, a jehož jiné příjmy, kromě příjmů od daně osvobozených a kromě příjmů, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou, nejsou vyšší než 2 000 Kč.

(3) Plynou-li poplatníkovi příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, je povinen podat daňové přiznání z těchto příjmů, pokud plátce nemá v České republice stálou provozovnu, prostřednictvím které vykonává na území České republiky činnost s výjimkou případů stálé provozovny vzniklé v souvislosti s činnostmi uvedenými v § 22 odst. 1 písm. c), nebo má-li poplatník i jiné dani podrobené příjmy.

(4) V daňovém přiznání poplatník uvede veškeré příjmy, které jsou předmětem daně, kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou daně. Jsou-li součásti zdanitelných příjmů též příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, doloží je poplatník daně dokladem vystaveným podle § 38j odst. 3.

 

§ 38h

Vybírání a placení daně z příjmů fyzických osob

ze závislé činnosti a z funkčních požitků

 

(1) Plátce daně srazí zálohu na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (dále jen „záloha“) ze zdanitelné mzdy. Zdanitelnou mzdou se rozumí úhrn příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků (dále jen „mzda“) zúčtovaný nebo vyplacený poplatníkovi za kalendářní měsíc nebo za zdaňovací období, vyjma příjmů zdanitelných srážkou podle zvláštní sazby daně, snížený o

a) částky, které jsou od daně osvobozeny,

b)

částky sražené nebo zaměstnancem uhrazené na pojistné na sociální zabezpečení, na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na pojistné na všeobecné zdravotní pojištění (dále jen „pojistné“ a u poplatníků uvedených v § 2 odst. 5 též o snížení podle § 6 odst. 13 písm. b),

c)

prokázané nezdanitelné částky základu daně; základ daně pro výpočet zálohy za kalendářní měsíc se sníží o 1/12 nezdanitelné částky ze základu daně.

(2) Záloha ze zdanitelné mzdy zúčtované nebo vyplacené za kalendářní měsíc činí:

Zdanitelná mzda

Záloha

Ze zdanitelné mzdy

 

 

 

 

přesahující

od Kč

do Kč

 

 

-

5 000

15 %

 

5 000

10 000

750 Kč +20 % -“-

5 000 Kč

10 000

15 000

1 750 Kč +25 % -“-

10 000 Kč

15 000

45 000

3 000 Kč +32 % -“-

15 000 Kč

45 000

90 000

12 600 Kč +40 % -“-

45 000 Kč

90 000

a výše

30 600 Kč +43 % -“-

90 000 Kč

(3) Záloha z odměn členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob se bez ohledu na ustanovení odstavce 2 sráží sazbou ve výši 25 %. Záloha z mezd plynoucích současně od druhého a dalšího plátce, u kterého poplatník neuplatňuje nezdanitelné částky ze základu daně (odstavec 8), ani nepodepsal prohlášení k dani na příslušné zdaňovací období podle § 38k odst. 4, se bez ohledu na ustanovení odstavce 2 sráží sazbou ve výši 25 %, pokud nejde o příjmy zdaněné podle § 6 odst. 4.

(4) K prokázané nezdanitelné částce ze základu daně na manželku [ § 15 odst. 1 písm. c)] a k nezdanitelné částce ze základu daně, o niž se snižuje základ daně u poživatele starobního důchodu ( § 15 odst. 2) jakož i k hodnotě darů ( § 15 odst. 8) přihlédne plátce až při ročním zúčtování záloh za zdaňovací období.

(5) Záloha se srazí při výplatě nebo připsání mzdy poplatníkovi k dobru bez ohledu na to, za kterou dobu se mzda vyplácí. Provádí-li plátce vyúčtování mezd měsíčně, srazí zálohu při vyúčtování mzdy za uplynulý měsíc. Mzdy plynoucí do konce ledna za uplynulé zdaňovací období se zahrnují do základu pro výpočet zálohy v tomto období.

(6) Plátce daně, který vyplácí ve zdaňovacím období zdanitelnou mzdu najednou za více kalendářních měsíců téhož zdaňovacího období, vypočte zálohu tak, jako by byla vyplacena v jednotlivých měsících, je-li tento způsob výpočtu zálohy pro poplatníka výhodnější. Při použití tohoto způsobu nelze použít zdanění podle § 6 odst. 4.

(7) Záloha podle předchozích odstavců se vypočte ze zdanitelné mzdy (odstavce 1 a 6) zaokrouhlené do 100 Kč na celé koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru.

(8) Pobírá-li poplatník mzdu současně nebo postupně od více plátců za stejný kalendářní měsíc ( § 38k odst. 3), srazí plátci daně, u nichž poplatník neuplatňuje nárok na nezdanitelné částky ze základu daně, zálohy ze mzdy, snížené pouze o částky, které jsou od daně osvobozeny, a o pojistné.

(9) Nepožádá-li poplatník o roční zúčtování záloh, je sraženými zálohami ze mzdy jeho daňová povinnost splněna, pokud není povinen podat přiznání podle § 38g.

(10) Provádí-li plátce daně zúčtování mezd měsíčně nebo pravidelně v delších časových obdobích, odvede úhrn sražených záloh nejpozději do pěti dnů po provedeném zúčtování mezd. Ostatní plátci daně odvedou úhrn sražených záloh do pěti dnů po uplynutí kalendářního měsíce, v němž povinnost srazit zálohy vznikla.

(11) Správce daně může stanovit lhůtu pro odvod zálohy jinak.

 

§ 38ch

Roční zúčtování záloh na daň z příjmů

fyzických osob ze závislé činnostia z funkčních požitků

 

(1) Poplatník, který ve zdaňovacím období pobíral zdanitelnou mzdu pouze od jednoho nebo od více plátců daně postupné včetně mezd zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi uvedenými plátci dodatečně v době, kdy poplatník pro ně již nevykonával závislou činnost nebo funkci, může požádat písemně o provedení ročního zúčtování záloh posledního plátce daně, u něhož uplatňoval nárok na nezdanitelné částky ze základu daně, a to nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího období. Roční zúčtování záloh neprovede plátce u poplatníka, který podá nebo je povinen podat daňové přiznáni k dani.

(2) Neuplatňoval-li poplatník ve zdaňovacím období nárok na nezdanitelné částky ze základu daně u žádného plátce daně, provede na žádost poplatníka ruční zúčtování záloh poslední plátce daně ve zdaňovacím období, za které se roční zúčtování záloh provádí. Nemůže-li poplatník požádat posledního plátce daně ve zdaňovacím období, za které se roční zúčtování záloh provádí, o provedení ročního zúčtování záloh z důvodu zániku plátce bez právního nástupce, požádá o provedení ročního zúčtování záloh správce daně místné příslušného podle svého bydliště nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího období.

(3) Plátce daně provede roční zúčtování záloh jen na základě dokladů od všech předchozích plátců o vyplacené mzdě, sraženém nebo zaměstnancem uhrazeném pojistném, o nezdanitelných částkách ze základu daně a o srážených zálohách. Poplatník je povinen uvedené doklady za uplynulé zdaňovací období předložit plátci daně nejpozději do 15. února následujícího roku. Nepředloží-li poplatník do 15. února tyto doklady, roční zúčtování záloh plátce daně neprovede.

(4) Výpočet daně a roční zúčtování záloh provede plátce daně nejpozději do 31. března z úhrnu mezd zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi všemi plátci postupně, a to včetně mezd zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi těmito plátci dodatečně v době, kdy poplatník pro ně již nevykonával závislou činnost nebo funkci. Rozdíl zálohově sražené daně a vypočtené daně ve prospěch poplatníka vrátí plátce daně poplatníkovi jako přeplatek nejpozději při zúčtování mzdy za březen je-li částka vyšší než 50 Kč. O vrácený přeplatek sníží plátce daně nejbližší odvody záloh správci daně, nejdéle do konce zdaňovacího období, pokud nepožádá o vrácení přeplatku podle zvláštního předpisu 40) místně příslušného správce daně. Případný nedoplatek z ročního zúčtování záloh se poplatníkovi nesráží.

 

§ 38i

Odpovědnost plátců daně z příjmů fyzických osob

ze závislé činnosti a z funkčních požitků

 

(1) Poplatníkovi, kterému byla sražena daň vyšší než je stanoveno, vrátí plátce daně přeplatek, pokud neuplynuly tři roky od konce zdaňovacího období, v němž přeplatek vznikl. Pokud plátce daně srazil poplatníkovi zálohy v běžném zdaňovacím období vyšší, než měl, vrátí poplatníkovi vzniklý přeplatek na zálohách v následujícím měsíci, nejpozději do 15. února následujícího roku. O vrácený přeplatek daně nebo zálohy sníží plátce daně nejbližší odvod záloh správci daně.

(2) Plátce daně, který nesrazil u poplatníka daň ve stanovené výši, může jí dodatečně srazit, pokud neuplynulo od doby, kdy byla daň nesprávně sražena 12 měsíců. Plátce daně, který nesrazil u poplatníka zálohu ve stanovené výši, může ji dodatečně za uplynulé zdaňovací období srazit nejpozději do 31. března následujícího roku. Daň včetně daně vyplývající z ročního zúčtování daňových záloh ( § 38ch), která nebyla sražena vinou poplatníka, může být spolu s příslušenstvím daně plátcem daně sražena do tří let od konce zdaňovacího období, v němž k nesprávné srážce došlo. Nemůže-li plátce daně nedoplatek srazit z poplatníkovy mzdy z důvodu, že mu již mzdu nevyplácí, nebo proto, že nelze poplatníkovi podle obecně závazných předpisů srážku provést, vybere nedoplatek správce daně příslušný podle bydliště poplatníka, kterému zašle plátce daně doklady o jeho výši k dalšímu řízení do 30 dnů ode dne, kdy zjistí, že nedoplatek nelze srazit z poplatníkovy mzdy, pokud výše nedoplatku přesáhne 100 Kč. Správce daně vyrozumí poplatníka o výši nedoplatku na dani rozhodnutím.

(3) Dodatečně sraženou daň nebo zálohu plátce daně odvede správci daně v nejbližším termínu pro odvod záloh.

(4) Dodatečně předepsanou daň a zálohy je plátce daně povinen odvést správci daně do pěti dnů po doručení platebního výměru.

 

§ 38j

Povinnosti plátců daně z příjmů fyzických osob

ze závislé činnosti a z funkčních požitků

 

(1) Plátci daně jsou povinni vést pro poplatníky, z jejichž mezd sráží zálohy, mzdové listy, rekapitulaci o srážených zálohách a dani srážené podle zvláštní sazby daně za každý kalendářní měsíc i za celé zdaňovací období.

(2) Mzdový list musí pro účely daně obsahovat

a)

poplatníkovo jméno a příjmení, též dřívější,

b)

rodné číslo,

c)

bydliště,

d)

jména a rodná čísla osob, které poplatník uplatňuje pro snížení základu daně, výši jednotlivých nezdanitelných částek s uvedením důvodu jejich uznání,

e)

za každý kalendářní měsíc

1.

úhrn zúčtovaných mezd bez ohledu, zda jsou vypláceny v penězích nebo v naturáliích,

2.

částky osvobozené od daně z úhrnu zúčtovaných mezd uvedeného v bodě I,

3.

pojistné,

4.

základ pro výpočet zálohy na daň nebo daně podle zvláštní sazby,

5.

nezdanitelné částky základu daně,

6.

zdanitelnou mzdu,

7.

zálohu na daň nebo daň podle zvláštní sazby daně.

Údaje v bodech 4 až 7 se uvedou podle způsobu výpočtu zálohy na daň nebo výpočtu daně zvláštní sazbou daně z příjmů ze závislé činnosti,

f)

součet údajů za zdaňovací období uvedených v písmenu e) bodech 1 až 7 vyjma nezdanitelných částek ze základu daně a zdanitelné mzdy.

(3) Na žádost poplatníka je plátce daně povinen za období, za které byla vyplácena mzda, vystavit nejpozději do deseti dnů od podání žádosti doklad o souhrnných údajích uvedených ve mzdovém listě, které jsou rozhodné pro výpočet zdanitelné mzdy, daně a záloh. Kopii vystaveného dokladu plátce uschová.

 

§ 38k

Uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně

při výpočtu záloh na daň z příjmů fyzických osob

ze závislé činnosti a z funkčních požitků

 

(1) Poplatník je povinen prokázat plátci daně skutečnosti rozhodné pro uznání nezdanitelných částek ze základu daně při výpočtu záloh nejpozději do konce kalendářního měsíce, v němž tyto okolnosti nastaly. K předloženým dokladům přihlédne plátce daně počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž budou tyto skutečnosti plátci daně prokázány. K předloženým dokladům potvrzujícím skutečnost, že poplatník nebo vyživované dítě je studentem nebo žákem soustavně se připravujícím na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, však plátce daně přihlédne již počínaje kalendářním měsícem, v němž budou tyto skutečnosti plátce daně prokázány. Při nástupu do zaměstnání je lhůta dodržena, prokáže-li poplatník tyto skutečnosti do 30 dnů ode dne nástupu do zaměstnání.

(2) Narodí-li se však poplatníkovi dítě, plátce daně k této skutečnosti přihlédne již v kalendářním měsíci, v němž se narodilo, prokáže-li poplatník jeho narození plátci daně do 30 dnů po narození dítěte.

(3) Pobírá-li poplatník za stejný kalendářní měsíc mzdu současně nebo postupně od více plátců daně, přihlédne k nezdanitelným částkám ze základu daně pouze jeden plátce daně, u kterého uplatní poplatník nárok podle odstavce I.

(4) Plátce daně přihlédne k nezdanitelným částkám ze základu daně, podepíše-li poplatník do 3 dnů po vstupu do zaměstnání a každoročně nejpozději do 15. února na příslušné zdaňovací období prohlášení o tom,

a)

jaké skutečnosti jsou u něho dány pro přiznání nezdanitelných částek ze základu daně, popř. kdy a jak se změnily,

b)

že za stejné zdaňovací období i za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího období neuplatňuje současně nárok na nezdanitelné částky ze základu daně ani ze základu pro výpočet zálohy na daň u jiného plátce daně, že současně na stejné období kalendářního roku nepodepsal u jiného plátce prohlášení k dani a že nárok na nezdanitelné částky ze základu daně ani ze základu pro výpočet zálohy na daň na tytéž osoby za stejný kalendářní měsíc ve zdaňovacím období současně neuplatňuje jiný poplatník,

c)

zda je poživatelem starobního důchodu.

(5) Plátce daně provede výpočet daně a zúčtování záloh a současně přihlédne k nezdanitelným částkám ze základu daně na manželku a k nezdanitelné částce u poživatele starobního důchodu ( § 15 odst. 2) za bezprostředně uplynulé zdaňovací období, podepíše-li poplatník do 15. února za toto období písemné prohlášení o tom,

a) že nepobíral v uplynulém zdaňovacím období kromě mzdy od jednoho plátce nebo postupně od více plátců včetně mezd dodatečně vyplacených nebo zúčtovaných těmito plátci v době, kdy pro ně již nevykonával závislou činnost nebo funkci, příjmů zdanitelných srážkou podle zvláštní sazby daně a kromě příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, jiné příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob vyšší než 2000 Kč,

b)

zda pobíral v uplynulém zdaňovacím období postupně od dalších plátců daně včetně mezd dodatečně vyplacených nebo zúčtovaných těmito plátci v době, kdy pro ně již nevykonával závislou činnost nebo funkci, kromě příjmů zdanitelných srážkou podle zvláštní sazby daně a kromě příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků,

c)

že manželka (manžel) žijící v domácnosti, na kterou uplatňuje nezdanitelné částky ze základu daně, neměla v uplynulém zdaňovacím období vlastní příjem přesahující ročně hranici 24 000 Kč,

d)

jaká byla výše jeho starobního důchodu, pokud v uplynulém zdaňovacím období nepřesáhla 24 000 Kč.

(6) Neprokáže-li poplatník skutečnosti rozhodné pro uznání nezdanitelných částek ze základu daně a nepodepíše-li prohlášení ve stanovené lhůtě, přihlédne plátce daně k těmto skutečnostem dodatečně při ročním zúčtování záloh, prokáže-li je poplatník nejpozději do 15. února roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období.

(7) Dojde-li během roku ke změně skutečností rozhodných pro uznání nezdanitelných částek ze základu daně, je poplatník povinen oznámit je písemně (např. změnou v prohlášení) plátci daně nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v němž změna nastala. Plátce daně zaeviduje změnu ve mzdovém listě.

 

§ 38 l

Způsob prokazování nezdanitelných částek

ze základu daně z příjmů fyzických osob

ze závislé činnosti a z funkčních požitků

 

(1) Nárok na uznání nezdanitelných částek ze základu daně prokazuje poplatník plátce daně

a) platným občanským průkazem, a to vlastním, druhého z manželů, popřípadě občanskými průkazy dětí starších 15 let, jde-li o prokázání existence manželky (manžela) a nezletilých dětí (vlastních, osvojených, dětí v péči, která nahrazuje péči rodičů, a dětí druhého z manželů a vnuků). Nejsou-li uvedené skutečnosti zřejmé z občanského průkazu, je nutné prokázat je jiným úředním dokladem. Uplatňuje-li poplatník nárok na uznání nezdanitelných částek na dítě, předloží plátci potvrzení od zaměstnavatele manželky (manžela), že nárok na nezdanitelné částky na dítě současně neuplatňuje manželka (manžel),

b)

potvrzení školy a u žáků učilišť potvrzení učiliště, že

1.

zletilé dítě žijící s poplatníkem v domácnosti se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem,

2.

poplatník se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem,

c)

rozhodnutím o přiznání invalidního nebo částečného invalidního důchodu a dokladem o výplatě důchodu, uplatňuje-li poplatník nárok na snížení daně z titulu nezdanitelné částky ze základu daně z důvodu, že pobírá invalidní nebo částečný invalidní důchod,

d)

předložením průkazu ZTP-P, pokud je poplatník, jeho manželka (manžel) nebo vyživované dítě jeho držitelem,

e)

rozhodnutím o přiznání starobního důchodu a dokladem o výplatě důchodu, je-li poplatník jeho příjemcem, pokud důchod nepřesahuje ročně hranici stanovenou v § 15 odst. 2,

f)

potvrzením správce daně příslušného podle místa bydliště poplatníka o tom, že

1.

vyživuje v domácnosti zletilé dítě až do dovršení 26 let věku, které nepobírá invalidní důchod a nemůže se připravovat na budoucí povolání nebo být zaměstnáno pro nemoc nebo pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav není schopno se soustavně připravovat na budoucí povolání anebo je schopno se na ně připravovat jen za mimořádných podmínek,

2.

pobírá jiný důchod, jehož jednou z podmínek je invalidita, nebo jeho žádost o invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než z důvodů jeho invalidity a při souběhu nároku na starobní, invalidní a částečný invalidní důchod,

g)

potvrzením příjemce daru o jeho výši a účelu ( § 15 odst. 8).

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 písm. a) a písm. c) až f) platí trvale, nebyla-li jejich platnost časově omezena. Platnost dokladu uvedeného v odstavci 1 písm. c) a e) je podmíněna tím, že poplatník předloží každoročně nejpozději do 15. února doklad o výplatě důchodu. Doklady uvedené v odstavci 1 písm. b) platí vždy pro školní rok, pro který byly vydány. Doklady platí za předpokladu, že u poplatníka a jím vyživovaných osob se nezměnily skutečnosti rozhodné pro uznání nezdanitelných částek ze základu daně.

(3) Úkony podle odstavce 1 písm. f) jsou osvobozeny od správních poplatků.

 

§ 38m

Daňové přiznání k dani

z příjmů právnických osob

 

Poplatník je povinen po uplynutí zdaňovacího období nebo jeho části, za které se daň vyměřuje, podat daňové přiznání, a to i v případě, že nevykáže základ daně nebo vykáže daňovou ztrátu. Tuto povinnost nemají poplatníci uvedení v § 18 odst. 3, pokud nemají příjmy, které jsou předmětem daně, nebo mají pouze příjmy od daně osvobozené ( § 19) a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně ( § 36 odst. 1 až 6).“.

 

133.

Nadpis nad § 39 zní: „ČÁST PÁTÁ“.

 

134.

V § 39 se vypouští písmeno c).

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).

 

135.

Dosavadní část čtvrtá se označuje jako část šestá.

 

136.

V § 40 odst. 7 písm. d) se před slova „nehmotný majetek“ vkládají slova „úplatně pořízený“.

 

137.

Dosavadní zatřídění hmotného majetku a nehmotného majetku do odpisových skupin podle předpokládané doby odpisování, které je přílohou k zákonu České národní rady č. 586/1992 Sb., se nahrazuje touto přílohou:

 

Příloha k zákonu ČNR č. 586/1992 Sb

 

Třídění hmotného majetku a nehmotného

majetku do odpisových skupin

ODPISOVÁ SKUPINA 1

Položka +)

SKP + +)

Název + + +)

(1-1)

01.21.13

Hovězí dobytek (skot) plemenný

(1-2)

01.21.14

Hovězí dobytek (skot) chovný

(1-3)

01.22.11

Jen: ovce chovné a plemenné

(1-4)

01.22.12

Jen: kozy chovné a plemenné

(1-5)

01.22.14

Jen: osli, muly a mezci chovní a plemenní

(1-6)

01.23.12

Vepřový dobytek plemenný

(1-7)

01.23.13

Vepřový dobytek chovný

(1-8)

01.24.16

Jen: hejna husí

(1-9)

01.24.17

Jen: hejna husí

(1-10)

25.24.25

Ochranné pokrývky hlavy (přilby) z plastů

(1-11)

25.24.27

Kancelářské a školní potřeby z plastů

(1-12)

26.15.23

Laboratorní sklo a sklo pro zdravotnictví a farmaceutické účely

(1-13)

26.24.1

Laboratorní chemická a technická keramika

(1-14)

26.81.11

Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné koutouče a podobné výrobky

(1-15)

28.62

Nástroje a nářadí kromě: nástrojů na strojní tváření za tepla SKP28.62.50

(1-16)

29.32.14

Rozmetadla mrvy a umělých hnojiv

(1-17)

29.32.40

Mechanické přístroje ke stříkání, rozstřikování a rozprašování pro zemědělství a zahradnictví

(1-18)

29.32.50

Samonakládací a samovýklopné přívěsy a návěsy pro zemědělské účely

(1-19)

29.32.65

Stroje a zařízení pro pěstování chmele, révy vinné, ovoce a dřevin, pro zrychlený pěstební proces, ošetřování luk a trávníků (kromě žacích), pěstování léčivých rostlin

(1-20)

29.40.5

Ruční mechanizované nářadí a nástroje

(1-21)

30.0

Kancelářské stroje a počítače

(1-22)

32.20.11

Jen: - studiová záznamová a reprodukční technika- přístroje pro radiotelefonii

(1-23)

32.20.12

Televizní kamery

(1-24)

32.20.20

Elektrické přístroje pro drátovou telefonii a telegrafii (včetně faxů)

(1-25)

32.30.11

Jen: přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii jinde neuvedené

(1-26)

32.30.44

Jen: přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii jinde neuvedené

(1-27)

33.2

Měřicí, kontrolní, navigační a jiné přístroje kromě: přesných vah, kreslicích a rýsovacích přístrojů a přístrojů pro měření délky v terénu v SKP 33.20.3

(1-28)

33.3

Zařízení pro řízení průmyslových procesů

(1-29)

34.10.2

Dvoustopá motorová vozidla osobní

(1-30)

34.10.3

Motorová vozidla sloužící k přepravě deseti a více osob (autobusy) kromě: trolejbusů a elektrobusů

(1-31)

34.10.4

Jen: motorová vozidla pro nákladnídopravu pro jmenovité užitečné zatížení do 1,5 t (dodávková)

(1-32)

34.10.53

Vozidla speciální (pro jízdu na sněhu, golfových hřištích apod.)

(1-33)

35.20.33

Jen: vozíky kolejové důlní a malodrážní

(1-34)

35.42

Jízdní kola

(1-35)

36.63.2

Psací potřeby

(1-36)

36.63.74

Nástroje, přístroje a modely určené k předváděcím účelům

(1-37)

36.63.76

Umělé květiny, listoví, ovoce a výrobky z nich zhotovené

(1-38)

36.63.77

Zejména: - pomůcky pro ochranu trupu, dýchadel, končetin- pomůcky učební kromě plastových v SKP 25.24.27

(1-39)

72.20

Nehmotný majetek: počítačové programy (software) - jen magnetická média s instrukcemi pro počítače a znalosti, popř. zkušenosti podobné povahy

 

ODPISOVÁ SKUPINA 2

Položka

SKP

Název

(2-1)

01.22.13

Koně (užitkoví, plemenní, chovní)

(2-2)

17.40.2

Ostatní konfekční textilní výrobky zejména: lodní plachty, stany, padáky

(2-3)

17.51.1

Koberce a ostatní textilní podlahové krytiny (nespojené se stavebním dílem)

(2-4)

17.52

Jen: lana a síťované výrobky

(2-5)

17.54.38

Textilní výrobky pro technické účely

(2-6)

19.2

Galanterní, sedlářské a technické výrobky z přírodních a kompozitních usní

(2-7)

20.30.20

Konstrukce a stavební části (celky) ze dřeva zejména: prefabrikované buňky, pokud nejsou samostatnými stavebními díly (objekty) nebo technologickým zařízením

(2-8)

22.11

Knihy, slovníky, atlasy, glóbusy a podobně

(2-9)

25.23.20

Konstrukce a stavební části (celky) z plastů zejména: prefabrikované buňky, pokud nejsou samostatnými stavebními díly(objekty) nebo technologickým zařízením

(2-10)

25.24

Ostatní výrobky z plastů kromě: - ochranných pokrývek hlavy (přilby) v SKP 25.24.25- školních a kancelářských potřeb v SKP 25.24.27

(2-11)

28.61

Nožířské zboží

(2-12)

28.62.50

Jen: nástroje na strojní tváření za tepla

(2-13)

28.63.1

Závěry a závěrové rámy s vestavěnými zámky

(2-14)

28.71

Ocelové nádoby o objemu menším než 300 litrů zejména: cisterny, sudy, bubny, kádě

(2-15)

28.72

Drobné kovové obaly zejména: hliníkové sudy, barely apod., zásobníky, z jakéhokoliv materiálu o objemu menším než 300 litrů

(2-16)

28.73.1

Výrobky z drátu zejména: lana a pásy

(2-17)

29.11.11

Lodní motory

(2-18)

29.12.2

Čerpadla a zdviže na kapaliny

(2-19)

29.22.14

Jen: jeřáby stavební (konstruované pro stavebnictví)

(2-20)

29.22.17

Jen: transportní zařízení pro přepravu kusových materiálů

(2-21)

29.22.18

Jen: transportní zařízení pro přepravu kusových materiálů

(2-22)

29.23.13

Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla kromě: těchto zařízení pro domácnost

(2-23)

29.24.1

Jen: zařízení pro úpravu vod o kapacitě 2000 ekvivalentních obyvatel

(2-24)

29.24.2

Stroje a zařízení k čištění lahví, balení, vážení, stříkací a rozstřikovací stroje zejména: osobní a ostatní váhy, hasicí zařízení, tryskací zařízení, obalovací zařízení

(2-25)

29.24.31

Odstředivky jinde neuvedené

(2-26)

29.24.32

Kalandry nebo jiné válcovací stroje(s výjimkou strojů pro válcování kovů nebo skla)

(2-27)

29.24.33

Prodejní automaty

(2-28)

29.24.40

Stroje, přístroje a laboratorní zařízení jinde neuvedené ke zpracování materiálů postupy spočívajícími ve změně teploty

(2-29)

29.24.6

Myčky nádobí průmyslové

(2-30)

29.31

Traktory pro zemědělství a lesnictví

(2-31)

29.32

Ostatní stroje pro zemědělství a lesnictví kromě: - rozmetadel mrvy a umělých hnojiv v SKP 29.32.14- mechanických přístrojů ke stříkání, rozstřikování a rozprašování tekutin a prášků v SKP 29.32.40- samonakládacích a samovýklopných přívěsů, návěsů a nástaveb pro hnojení a přípravu hnojiv v SKP29.32.50- zařízení pro pěstování chmele, révy vinné, ovoce a dřevin, pro zrychlený pěstební proces, ošetřování luk a trávníků (kromě žacích), pro pěstování léčivých rostlin, zařízení servisní a kontrolní pro stroje ke hnojení v SKP 29.32.65

(2-32)

29.40

Obráběcí stroje, lisy a strojírenská zařízení kromě: ručního mechanizovaného nářadí a nástrojů v SKP 29.40.5

(2-33)

29.52.1

Stroje pro hlubinné dolování

(2-34)

29.52.2

Stroje pro přemísťování zeminy a povrchové dobývání kromě: kolesových rypadel a zakladačů

(2-35)

29.52.3

Ostatní stroje pro povrchové dobývání

(2-36)

29.52.4

Stroje pro práci s nerostnými hmotami a na tvarování odlévacích forem

(2-37)

29.52.50

Pásové traktory

(2-38)

29.53.1

Stroje pro potravinářský průmysl a pro zpracování tabáku

(2-39)

29.54

Stroje pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl (včetně šicích strojů pro domácnost)

(2-40)

29.56

Ostatní účelové stroje (kromě strojů pro domácnost) zejména: - stroje pro tisk, brožování a vazbu knih a ofsetové tiskařské stroje v SKP 29.56.1- ždímačky prádla v SKP 29.56.21- sušicí stroje průmyslové v SKP 29.56.22- stroje pro zpracování kaučuku a plastů v SKP 29.56.23- stroje pro zpracování skla v SKP 29.56.25- účelové stroje pro výrobu jinde neuvedené v SKP29.56.25

(2-41)

29.60.13

Revolvery, pistole a jiné střelné zbraně včetně loveckých

(2-42)

29.71

Elektrické přístroje pro domácnost

(2-43)

29.72

Neelektrické přístroje pro domácnost

(2-44)

31.10.31

Jen: elektrická generátorová soustrojí s pístovým vznětovým motorem pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla do 2,5 MW elektrického výkonu

(2-45)

31.10.31

Jen: generátorová soustrojí se zážehovými a spalovacími motory a ostatní generátorová soustrojí pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla nad 2,5 MW elektrického výkonu

(2-46)

31.4

Akumulátory, galvanické články a baterie

(2-47)

31.50

Svítidla zejména: lampy, světelné reklamy a znaky, lustry, světlomety

(2-48)

31.61.22

Spouštěče (též pracující jako samostatné generátory), ostatní generátory a ostatní přístroje a zařízení

(2-49)

31.62

Ostatní elektrické vybavení zejména: - akustické, vizuální a signalizační zařízení- ochranná, zabezpečovací, návěstní apod. zařízení

(2-50)

32.20

Televizní a rozhlasové vysílače a přístroje pro drátovou telefonii a telegrafii kromě: - televizních kamer v SKP 32.20.12- studiové záznamové a reprodukční techniky v SKP32.20.11- přístojů pro radiotelefonii v SKP 32.20.11- elektrických přístrojů pro drátovou telefonii a telegrafii v SKP 32.20.20

(2-51)

32.30

Televizní a rozhlasové přijímače, přístroje pro záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu apod. zařízení a příslušenství (včetně antén a parabolických antén všech druhů) kromě: přijímacích přístrojů pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii v SKP32.30.11 a 32.30.44

(2-52)

33.10

Zdravotnické a chirurgické přístroje a zařízení a přístroje pro ortopedické účely

(2-53)

33.20.3

Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací přístroje a přístroje pro měření délky v terénu

(2-54)

33.4

Optické přístroje zejména : dalekohledy, optické mikroskopy, lasery, zařízení a přístroje s tekutými krystaly, fotopřístroje, kinokamery, promítací přístroje, zvětšovací a zmenšovací přístroje, fotoblesky, promítací plátna, vybavení fotolaboratoří, čtecí přístroje

(2-55)

33.50.1

Hodiny a hodinky

(2-56)

34.10.3

Jen: trolejbusy a elektrobusy

(2-57)

34.10.4

Motorová vozidla pro nákladní dopravu kromě : motorových vozidel pro nákladní dopravu pro jmenovité užitečné zatížení do 1,5 t (dodávkových)

(2-58)

34.10.51

Terénní vyklápěcí vozy (dampry)

(2-59)

34.10.52

Jeřábové automobily

(2-60)

34.10.54

Motorová vozidla pro speciální použití, jinde neuvedená

(2-61)

34.20.2

Přívěsy, návěsy, kontejnery

(2-62)

34.30.20

Ostatní samostatné předměty pro motorová vozidla

(2-63)

35.12

Rekreační a sportovní čluny

(2-64)

35.30

Letadla a kosmické lodě, včetně družic

(2-65)

35.41

Motocykly včetně kol s pomocným motorkem

(2-66)

35.43

Invalidní vozíky

(2-67)

35.50.1

Ostatní vozidla bez mechanického pohonu jinde neuvedená

(2-68)

36.1

Nábytek

(2-69)

36.3

Hudební nástroje

(2-70)

36.4

Sportovní potřeby

(2-71)

36.50.4

Výrobky pro lunaparky, pro stolní nebo společenské hry

(2-72)

36.63.1

Kolotoče, houpačky, pouťové atrakce, střelnice apod.

(2-73)

-

Nehmotný majetek: licence, předměty práv průmyslového vlastnictví apod., technické nebo jiné hospodářsky využitelné znalosti

 

ODPISOVÁ SKUPINA 3

Položka

SKP

Název

(3-1)

26.61.20

Konstrukce a stavební části (celky) z betonu a železobetonu zejména: prefabrikované prostorové buňky - dílce, pokud nejsou samostatnými stavebními díly (objekty) nebo technologickým zařízením

(3-2)

28.11.10

Konstrukce a stavební části (celky) z kovů zejména: prefabrikované buňky (plechové), pokud nejsou samostatnými stavebními díly (objekty) nebo technologickým zařízením

(3-3)

28.11.21

Konstrukce kovové nosné pro mosty zejména: samostatné mostní konstrukce, určené k přemísťování, tj. pokud nejsou stavebními objekty

(3-4)

28.11.22

Konstrukce stožárů, sloupů a pilířů z oceli a železa zejména: samostatné konstrukce určené k přemísťování, tj. pokud nejsou stavebními objekty

(3-5)

28.11.23

Ostatní konstrukce kovové zejména: konstrukce chmelnic

(3-6)

28.21

Nádrže, zásobníky a kontejnery z kovů s objemem nad 300 litrů

(3-7)

28.30

Parní kotle a pomocná zařízení, kondenzátory, jaderné reaktory

(3-8)

28.75.21

Trezory a pancéřové skříně

(3-9)

28.75.22

Kartotékové kovové skříně a podobné výrobky kovové

(3-10)

28.75.24

Dekorativní sochy, sošky a podobné předměty kovové

(3-11)

28.75.27

Ostatní výrobky z obecných kovů jinde neuvedené

(3-12)

28.75.3

Meče, tesáky, bodáky apod.

(3-13)

29.11.12

Jen: zážehové spalovací pístové motory, vratné, rotační motory

(3-14)

29.11.13

Pístové vznětové motory s vnitřním spalováním

(3-15)

29.11.2

Turbíny

(3-16)

29.12.1

Hydraulické a pneumatické pohony a motory

(3-17)

29.12.3

Vzduchová čerpadla, vývěvy, kompresory a ventilátory

(3-18)

29.21.1

Pece a hořáky průmyslové a laboratorní a související zařízení

(3-19)

29.22.11

Kladkostroje a těžní zařízení

(3-20)

29.22.12

Navíjecí zařízení a rumpály včetně pro práce pod zemí

(3-21)

29.22.13

Zvedáky a zdvihací zařízení ke zvedání vozidel

(3-22)

29.22.14

Jeřáby kromě: stavebních

(3-23)

29.22.15

Stohovací vozíky a malé tahače

(3-24)

29.22.16

Výtahy, skipové výtahy, eskalátory, pohyblivé chodníky

(3-25)

29.22.17

Pneumatické dopravníky a ostatní dopravníky kromě: transportních zařízení pro přepravu kusových materiálů

(3-26)

29.22.18

Ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení

(3-27)

29.23.11

Výměníky a zkapalňovače plynů

(3-28)

29.23.12

Klimatizační zařízení

(3-29)

29.23.14

Stroje a přístroje pro filtrování a čištění plynů jinde neuvedené

(3-30)

29.23.2

Ventilátory s výjimkou stolních kromě: zařízení pro úpravu vod o kapacitě 2000 ekvivalentních

obyvatel

(3-31)

29.24.1

Plynové generátory, destilační, filtrační nebo rektifikační zařízení

(3-32)

29.51

Stroje pro metalurgii

(3-33)

29.52.2

Jen: rypadla kolesová a zakladače

(3-34)

29.55

Stroje pro výrobu a konečnou úpravu papíru, kartónu a lepenky

(3-35)

31.10

Elektromotory, generátory a transformátory kromě: generátorových soustrojí v SKP 31.10.31 a 31.10.32 pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla do 2,5 MW elektrického výkonu

(3-36)

31.2

Elektrická rozvodná a spínací zařízení

(3-37)

32.10.1

Elektrické kondenzátory

(3-38)

35.11

Lodě pro osobní a nákladní dopravu včetně cisternových, rybářských, požárních a tlačných, remorkérů, plovoucích bagrů a jeřábů, plovoucí plošiny a ostatní plavidla

(3-39)

35.20

Železniční lokomotivy, tramvaje, vozy metra a vozový park kolejové dopravy kromě: vozíků kolejových důlních a malodrážních Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři

(3-40)

roky29

 

(3-41)

46.21.15

Jen: skleníky pro pěstování rostlin

(3-42)

-

Nehmotný majetek: patenty

 

ODPISOVÁ SKUPINA 4 + + + +)

Položka

SKP

Název

(4-1)

46.21.1

Jen: domy a budovy- ze dřeva a plastů- na povrchových dolech, vázané na životnost dolu

(4-2)

46.21.3

Vedení dálková: - trubní (plynovody, ropovody, vodovody, parovody, horkovody a ostatní produktovody) - elektrická trakční, nadzemní, podzemní, komunikační

(4-3)

46.21.4

Vedení místní: - trubní (vodovody, kanalizace, energetická vedení apod.) - elektrická (nadzemní, podzemní, komunikační)

(4-4)

46.21.51

Díla energetická výrobní, včetně domů, budov a staveb na povrchových dolech

(4-5)

46.21.52

Jen: věže a stožáry, věžové zásobníky (sila)

(4-6)

46.21.61

Jen: tribuny stadionů ze dřeva a plastů

(4-7)

46.21.62

Jen: bazény plavecké a koupaliště ze dřeva a plastů

(4-8)

46.21.63

Jen: budovy pro sport a rekreaci ze dřeva a plastů

(4-9)

46.21.64

Jen: - díla inženýrská a budovy jinde neuvedené ze dřeva a plastů (např. oplocení, valy samostatné) - konstrukce vinic

(4-10)

46.23.13

Jen: svršek železničních a dalších kolejových drah a dráhy visuté, skrývkové a uhelné koleje pevné na povrchových dolech

(4-11)

46.25.6

Průmyslové komíny

 

ODPISOVÁ SKUPINA 5 + + + +)

Položka

SKP

Název

(5-1)

46.21.1

Domy a budovy kromě: - ze dřeva a plastů- na povrchových dolech, vázané na životnost dolu- skleníků pro pěstování rostlin

(5-2)

46.21.21

Mosty a visuté dálnice

(5-3)

46.21.22

Tunely a podzemní objekty s výjimkou důlních

(5-4)

46.21.52

Jen: stavby výrobní s výjimkou budov (např. základy strojů, konstrukce výrobní a podpěrné, dráhy lanové) kromě: věží, stožárů, věžových zásobníků

(5-5)

46.21.61

Tribuny stadionů kromě: ze dřeva a plastů

(5-6)

46.21.62

Bazény plavecké a koupaliště kromě: ze dřeva a plastů

(5-7)

46.21.63

Budovy pro sport a rekreaci kromě: ze dřeva a plastů

(5-8)

46.21.64

Díla inženýrská a budovy jinde neuvedené kromě: - ze dřeva a plastů- konstrukcí vinic

(5-9)

46.23.11

Dálnice, ulice, silnice, stezky

(5-10)

46.23.13

Jen: spodek drah železničních kromě: spodku skrývkových a uhelných kolejí pevných na povrchových dolech

(5-11)

46.23.14

Dráhy letištní

(5-12)

46.23.2

Plochy pro sportovní a rekreační účely

(5-13)

46.24

Díla vodní

(5-14)

46.25.2

Jímání vody (studny)

(5-15)

46.3

Ostatní stavební díla

 

Vysvětlivky:

+)

Položka = kód odpisové skupiny (1 až 5) a pořadové číslo.

++)

SKP = kód „Standardní klasifikace produkce“ včetně „Klasifikace stavebních děl“ zavedena Českým statistickým úřadem (opatření z 1. 11. 1993 č.j. 1174/93-3010) pro konkrétní obsahové vymezení náplně položky odpisové skupiny. Je-li dále uvedený „Název“ s ohledem na stručnost textace definován jinak, je rozhodující stanovená položka SKP (oddíl, pododdíl, skupina, podskupina a třída SKP), pokud v textu není výslovně stanoveno dílčí vymezení v rámci položky SKP.

+++)

Název = významové zpřesnění názvů položek SKP pro účely definice hmotného a nehmotného majetku (např. vypuštění slov „díly“, „instalace“, „opravy a údržba“), jakož i upravené texty více zpřesňující obsah oddílů, skupin a podskupin SKP - lépe vyjadřující konkrétní obsah vyšších stupňů třídění SKP apod. - s převážným použitím textace SKP.

++++)

Nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Takováto zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a jsou zpravidla součástí celkové dodávky stavebního díla.“.

Čl. II

zrušen

Čl. III

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

U poplatníka, který neúčtuje v soustavě podvojného účetnictví, se příjmy, jež mu plynou v době 15 dnů před začátkem zdaňovacího období roku 1995 nebo v době 15 dnů po skončení zdaňovacího období roku 1994, považují za příjmy toho z uvedených zdaňovacích období, ke kterému je poplatník přiřadí. Při posuzování výdajů se postupuje obdobně.

2.

Ve zdaňovacím období roku 1995 může poplatník uplatnit výdaje (náklady) na spotřebu pohonných hmot silničních motorových vozidel 23b) zahrnutých v majetku poplatníka podle § 24 odst. 2 písm. k) a § 24 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění platném do 31. prosince 1994, pokud tak učiní u všech silničních motorových vozidel za celé zdaňovací období.

3.

zrušen

4.

U příjmů uvedených v § 36 odst. 2 písm. a) bodech 1 až 4 zákona č. 586/1992 Sb., o jejichž rozdělení bylo rozhodnuto valnou hromadou, členskou schůzí nebo rozhodnutím investiční společnosti do 31. prosince 1994, je plátce daně, pokud nebyla daň již sražena, povinen srazit daň nejpozději do 30. června 1995, bez ohledu na den skutečné výplaty.

5.

Roční zúčtování za rok 1994 podle § 38ch zákona č. 586/1992 Sb. provede plátce na žádost poplatníka, který kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů zdanitelných srážkou podle zvláštní sazby daně neměl za rok 1994 jiné příjmy přesahující 2000 Kč a v roce 1994 pobíral mzdu, kromě příjmů zdanitelných srážkou podle zvláštní sazby daně, současně od více plátců. Při použití § 38ch se mzdy pobírané současně od více plátců posuzují stejně jako mzdy od předchozích plátců a nepoužije se § 38ch odst. 4 poslední věta. Vznikne-li z ročního zúčtování u takového poplatníka nedoplatek vyšší než 50 Kč, srazí jej plátce daně poplatníkovi ze mzdy nejpozději do konce zdaňovacího období, v němž bylo provedeno roční zúčtování záloh. Nemůže-li plátce daně nedoplatek srazit z poplatníkovy mzdy z důvodu, že mu již mzdu nevyplácí, nebo proto, že nelze poplatníkovi podle právních předpisů srážku provést, vybere nedoplatek správce daně příslušný podle bydliště poplatníka, kterému zašle plátce daně doklady o jeho výši k dalšímu řízení, pokud výše nedoplatku přesáhne 100 Kč. Správce daně vyrozumí poplatníka o výši nedoplatku na daru rozhodnutím. Pokud poplatník pobírající v roce 1994 mzdu, kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů zdanitelných srážkou podle zvláštní sazby daně, současně od více plátců nepožádá o roční zúčtování za rok 1994, je povinen podat daňové přiznání.

6.

Nájemné podle § 24 odst. 2 písm. h) zákona č. 586/1992 Sb. sjednané ve zdaňovacím období roku 1993 poplatníky, kteří účtují v soustavě jednoduchého účetnictví, je výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období.

7.

Pro samostatné movité věcí vymezené v § 26 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., které byly do 31 prosince 1994 odpisovány jako součást budov a staveb, se použije způsob odpisování platný do 31. prosince 1994, a co do doby vyřazení těchto věcí z užívání.

8.

Pro příjmy z prodeje z cenných papírů nabytých před 1. lednem 1995 se použijí ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění platném do 31. prosince 1994.

9.

V případech, kdy nebyly splněny podmínky pro osvobození odložené daně podle § 28 odst. 7 zákona č. 389/1990 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, je poplatník povinen odloženou daň doplatit nejpozději ve lhůtě pro podání přiznání k dani za zdaňovací období, ve kterém došlo k nesplnění podmínek pro uplatnění odkladu, nebylo-li rozhodnutím správce daně stanoveno jinak.

10.

Při stanovení záloh v roce 1995 na období předcházející poslednímu termínu pro podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 1994 se postupuje podle právních předpisů, které upravovaly placení záloh do 31. prosince 1994.

11.

Ustanovení § 24 odst. 2 písm. y) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění tohoto zákona, umožňující odpis nevypořádané části pohledávky vzniklé podle zákona č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kurzovými opatřeními do nákladů, se použije za zdaňovací období roku 1994 a roku 1995.

12.

Ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) bod 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění tohoto zákona, se nepoužije v případech, kdy celková částka úvěrů a půjček poskytnutých subjekty, které nemají sídlo nebo bydliště na území České republiky a neúčastní se přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole či jmění příjemce úvěru a půjčky, nepřesáhne

a)

v roce 1995 dvacetipětinásobek výše vlastního jmění,

b)

v roce 1996 dvacetinásobek výše vlastního jmění,

c)

v roce 1997 patnáctinásobek výše vlastního jmění.

13.

U hmotného majetku a nehmotného majetku nabytého obchodní společnosti nebo družstvem vkladem společníka nebo členem družstva do 31. prosince 1994 za podmínky převedení vlastnických práv k tomuto majetku do 31. prosince 1994 se při uplatňování odpisů z tohoto majetku postupuje podle zákona č. 586/1992 Sb., ve znění platném do 31. prosince1994. Obdobně postupuje i poplatník, který nabyl majetek vkladem tichého společníka, nebo tichý společník, který nabyl majetek vrácením svého vkladu do 31. prosince 1994.

14.

Pro daňové povinnosti za rok 1993 a 1994 platí dosavadní předpisy a ustanovení tohoto zákona se použijí poprvé pro zdaňovací období roku 1995, pokud tento zákon nestanoví jinak.

15.

zrušen

16.

Zrušuje se vyhláška Ministerstva financí č. 534/1992 Sb., o výpočtu záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků.

Čl. IV

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.