Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

269/1994 Sb. znění účinné od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 427/2023 Sb.

1.7.2024

zákonem č. 130/2022 Sb.

28.6.2022

zákonem č. 261/2021 Sb.

1.2.2022

Více...

269

 

ZÁKON

ze dne 14. prosince 1994

o Rejstříku trestů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

obecná ustanovení (§ 1-2b)

§ 1

(1)

Zřizuje se Rejstřík trestů se sídlem v Praze, který je podřízen Ministerstvu spravedlnosti. Rejstřík trestů je organizační složkou státu a účetní jednotkou.

(2)

V čele Rejstříku trestů je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti.

§ 2

(1)

Rejstřík trestů vede evidenci fyzických a právnických osob (dále jen „osoba“) pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a dále evidenci jiných významných skutečností pro trestní řízení, pokud tak stanoví tento nebo jiný zákon. Údaje z evidence Rejstříku trestů slouží pro potřebu trestního, občanskoprávního nebo správního řízení a k prokazování bezúhonnosti. Pro účely vedení této evidence a vydávání opisů z evidence Rejstříku trestů (dále jen „opis“) a výpisů z evidence Rejstříku trestů (dále jen „výpis“) je Rejstřík trestů oprávněn ověřovat přesnost osobních údajů.

(2)

Rejstřík trestů dále vede evidenci osob, které byly pravomocně uznány vinnými spácháním přestupku, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a osob uvedených v § 4 odst. 5 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, které byly pravomocně uznány vinnými spácháním jednání majícího znaky takového přestupku. Součástí evidence přestupků nejsou údaje o pravomocných rozhodnutích o jednáních majících znaky přestupku, kterých se dopustil příslušník zpravodajských služeb České republiky, nebo příslušník Policie České republiky vybraný v zájmu plnění závažných úkolů Policie České republiky ministrem vnitra. Pro účely vydávání opisu z evidence přestupků je Rejstřík trestů oprávněn ověřovat přesnost osobních údajů.

(3)

Rejstřík trestů se pro účely přístupu do informačních systémů veřejné správy považuje za orgán, který se spolupodílí na vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů.

(4)

Se všemi písemnostmi vzniklými při činnosti Rejstříku trestů, včetně písemností došlých, se nakládá za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.1a

(5)

Rejstřík trestů může zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro výkon jeho působnosti.

§ 2a

zrušen

§ 2b

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

(1)

Pověřencem pro ochranu osobních údajů, které Rejstřík trestů zpracovává pro výkon své působnosti v oblasti předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech, (dále jen „pověřenec“) jmenuje ředitel zaměstnance zařazeného v Rejstříku trestů, který je odborně připraven pro plnění úkolů uvedených v odstavci 2.

(2)

Pověřenec

a)

poskytuje v Rejstříku trestů informace a poradenství o povinnostech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle zákona upravujícího zpracování osobních údajů,

b)

kontroluje s přihlédnutím k rizikovosti, povaze a rozsahu činností zpracování plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů a

c)

je v záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů kontaktním místem pro Úřad pro ochranu osobních údajů a spolupracuje s ním.

(3)

Rejstřík trestů zajistí pověřenci odpovídající podmínky k řádnému plnění jeho úkolů, včetně přístupu k osobním údajům a jejich zpracování a možnosti udržovat odborné vědomosti a dovednosti. Rejstřík trestů rovněž zajistí, aby byl pověřenec informován o všech připravovaných a prováděných činnostech zpracování osobních údajů.

(4)

Úkoly pověřence podle tohoto zákona může na základě písemné dohody Rejstříku trestů a Ministerstva spravedlnosti vykonávat pověřenec určený podle trestního řádu.

Část druhá

Evidence rejstříku trestů (§ 2c-16h)

Hlava I

Obsah evidence rejstříku trestů (§ 2c-9a)

§ 2c

Součástí evidence Rejstříku trestů je evidence

a)

odsouzení,

b)

podmíněného zastavení trestního stíhání,

c)

podmíněného odložení návrhu na potrestání,

d)

narovnání a

e)

odstoupení od trestního stíhání.

Evidence odsouzení

§ 3

(1)

V evidenci Rejstříku trestů jsou založeny údaje z trestních listů všech osob pravomocně odsouzených soudy České republiky.

(2)

Součástí evidence Rejstříku trestů jsou i údaje o osobách pravomocně odsouzených soudy, které byly shromážděny podle dříve platných předpisů, a údaje předané Rejstříku trestů na základě mezinárodní smlouvy se Slovenskou republikou.

(3)

Trestním listem se pro účely tohoto zákona rozumí oznámení soudu, které obsahuje údaje o

a)

odsouzené osobě, aby nebyla zaměnitelná s jinou osobou, včetně údaje o její státní příslušnosti, není-li státním příslušníkem pouze České republiky, nebo informace, že je osobou bez státní příslušnosti nebo že se její státní příslušnost nepodařilo zjistit,

b)

soudu a spisové značce trestní věci,

c)

rozhodnutí o vině, trestu a o ochranném opatření a o jejich výkonu,

d)

rozhodnutí soudu při podmíněném odsouzení nebo podmíněném propuštění z výkonu trestu nebo upuštění od výkonu jeho zbytku,

e)

udělení milosti,

f)

účasti odsouzeného na amnestii,

g)

zahlazení odsouzení.

§ 4

(1)

Do evidence Rejstříku trestů se zaznamenávají též údaje o odsouzení

a)

cizozemským soudem, jestliže o uznání rozhodnutí takového soudu rozhodl soud podle zvláštního právního předpisu a uznané rozhodnutí bylo cizozemským soudem vydáno pro čin trestný i podle právního řádu České republiky,

b)

mezinárodním trestním soudem, mezinárodním trestním tribunálem, popřípadě obdobným mezinárodním soudním orgánem (dále jen „mezinárodní soud“), které splňují alespoň jednu z podmínek uvedených v § 145 odst. 1 písm. b) nebo c) zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, pokud o uznání jeho rozhodnutí rozhodl soud podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních,

c)

mezinárodním soudem, který splňuje alespoň jednu z podmínek uvedených v § 145 odst. 1 písm. a) zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, pokud jde o odsouzení občana České republiky, osoby bez státní příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt, právnické osoby, která má sídlo v České republice nebo má na území České republiky umístěn podnik nebo organizační složku, anebo zde alespoň vykonává svoji činnost nebo zde má svůj majetek, nebo jiné osoby, která vykonává trest uložený takovým mezinárodním soudem v České republice.

(2)

Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti rozhodne, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o jiném odsouzení občana České republiky soudem jiného než členského státu Evropské unie, nejde-li o odsouzení soudem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“), nebo mezinárodním soudem, který splňuje alespoň jednu z podmínek uvedených v § 145 odst. 1 písm. b) nebo c) zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, jestliže se toto odsouzení týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

(3)

Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti rozhodne, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o jiném odsouzení osoby bez státní příslušnosti, která má na území České republiky povolen trvalý pobyt, nebo právnické osoby, která má sídlo v České republice nebo má na území České republiky umístěn podnik nebo organizační složku, anebo zde alespoň vykonává svoji činnost nebo zde má svůj majetek, jde-li o odsouzení cizozemským soudem nebo mezinárodním soudem, který splňuje alespoň jednu z podmínek uvedených v § 145 odst. 1 písm. b) nebo c) zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a jestliže se toto odsouzení týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

(4)

Pokud byly do evidence Rejstříku trestů zaznamenány údaje o odsouzení občana České republiky, osoby bez státní příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt, nebo právnické osoby podle odstavce 2 nebo 3 a soud podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních následně rozhodne o uznání takového rozhodnutí, Nejvyšší soud z podnětu tohoto soudu zruší své předchozí rozhodnutí o zaznamenání údajů o odsouzení; Rejstřík trestů v takovém případě eviduje pouze rozhodnutí o uznání rozhodnutí.

(5)

Na rozhodnutí cizozemského soudu nebo mezinárodního soudu zaznamenaná do evidence Rejstříku trestů podle odstavců 1 až 3 se hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

§ 4a

(1)

Do evidence Rejstříku trestů se zaznamenávají též údaje o pravomocných odsouzeních občanů České republiky soudy jiného členského státu Evropské unie nebo Spojeného království v trestním řízení a údaje navazující na tato odsouzení, a to na základě informací zaslaných těmito státy.

(2)

Je-li Rejstřík trestů informován jiným členským státem Evropské unie nebo Spojeným královstvím o změně údajů podle odstavce 1, provede tuto změnu v evidenci Rejstříku trestů.

§ 5

Soudy jsou povinny neprodleně Rejstříku trestů zasílat trestní listy osob pravomocně odsouzených a sdělovat i všechny další skutečnosti důležité pro zápis v evidenci nebo pro změnu zápisu. Stejně postupuje i státní zástupce, pokud činí rozhodnutí, které se eviduje podle zvláštního právního předpisu.2b Ministerstvo spravedlnosti zašle neprodleně Rejstříku trestů údaje uvedené v § 3 odst. 3 ohledně pravomocných odsouzení uvedených v § 4 odst. 1 písm. c).

§ 6

[Uchovávání údajů]

Údaje o osobách pravomocně odsouzených soudy se uchovávají 100 let od

a)

narození fyzické osoby, které se týkají,

b)

pravomocného odsouzení právnické osoby, které se týkají, nebo

c)

právní moci jiné skutečnosti významné pro trestní řízení evidované podle § 2 odst. 1, která se týká právnické osoby.

§ 6a

zrušen

Evidence podmíněného zastavení trestního stíhání

§ 7

zrušen

§ 8

(1)

Soudy, státní zastupitelství a Úřad evropského veřejného žalobce jsou povinny neprodleně zasílat Rejstříku trestů zprávy o podmíněném zastavení trestního stíhání, o započtení doby, po kterou bylo obviněnému před právní mocí rozhodnutí oprávnění k činnosti, která je předmětem závazku, v souvislosti s trestným činem odňato podle zvláštního právního předpisu nebo na základě rozhodnutí nebo opatření státního orgánu nesměl již tuto činnost vykonávat, do doby, po kterou se zavázal zdržet se určité činnosti, o tom, že zbytek závazku zdržet se během zkušební doby podmíněného zastavení trestního stíhání určité činnosti nebude vykonán,o ponechání podmíněného zastavení trestního stíhání v platnosti, jakož i dodatečnou zprávu, zda se obviněný v průběhu zkušební doby osvědčil , jakmile příslušné rozhodnutí nabude právní moci.

(2)

Ve zprávě se uvede označení soudu, státního zastupitelství nebo Úřadu evropského veřejného žalobce, datum rozhodnutí a spisová značka, pod kterou se řízení vede, druh rozhodnutí a v případě podmíněného zastavení trestního stíhání i právní kvalifikace trestného činu, kterého se rozhodnutí týká, a datum skončení zkušební doby.

§ 9

Údaje získané postupem podle § 8 se vyřazují z evidence ihned po doručení dodatečné zprávy; neobdrží-li Rejstřík trestů takovou zprávu, vyřadí údaje z evidence po uplynutí jednoho roku od skončení zkušební doby podmíněného zastavení trestního stíhání.

§ 9a

Evidence podmíněného odložení návrhu na potrestání

Při zasílání údajů do evidence podmíněného odložení návrhu na potrestání a jejich vyřazování se postupuje přiměřeně podle § 8 a 9.

Hlava II

Opis, výpis a jiné informace z evidence rejstříku trestů (§ 10-16c)

§ 10

(1)

Pro potřeby trestního řízení se vydává opis orgánům činným v trestním řízení3 a Ministerstvu spravedlnosti na jejich žádost. Ministerstvo spravedlnosti může vyžadovat opis týkající se osoby, ohledně níž provádí řízení o

a)

stížnosti pro porušení zákona,

b)

uplatnění rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii,

c)

žádosti o milost,

d)

vydání do cizího státu, nebo

e)

vyžádání z cizího státu.

Ministerstvo spravedlnosti může vyžadovat opis i při provádění jiných úkonů , pokud je k nim příslušné podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních nebo vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Jedná-li Ministerstvo spravedlnosti ve věcech týkajících se činnosti Rejstříku trestů před soudem nebo zastupuje-li Českou republiku při vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích Protokolů, týkajících se činnosti Rejstříku trestů, je oprávněno k tomuto účelu vyžadovat opis.

(2)

Kancelář prezidenta republiky může vyžadovat opis týkající se osoby, ohledně níž se provádí řízení o

a)

žádosti o milost,

b)

jmenování nebo podání návrhu na jmenování do funkce prezidentem republiky.

(3)

Jiným orgánům a osobám lze na jejich žádost vydat opis jen tehdy, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis. Na žádost cizozemských justičních orgánů vydá Rejstřík trestů opis, stanoví-li tak tento zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána. Rejstřík trestů vydá opis také na žádost mezinárodního soudu, který splňuje alespoň jednu z podmínek uvedených v § 145 odst. 1 písm. a) zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a jeho orgánů.

(4)

V opise se uvádějí všechny údaje o každém odsouzení osoby, které se opis týká, a všechny údaje o průběhu výkonu trestů a ochranných opatření, včetně údajů o odsouzeních cizozemskými a mezinárodními soudy, na která se hledí jako na odsouzení soudy České republiky. V opise se uvádějí i údaje o zahlazení odsouzení fyzické osoby nebo o zániku účinků odsouzení právnické osoby. V opise se uvádějí i údaje z evidence podmíněného zastavení trestního stíhání, podmíněného odložení návrhu na potrestání a jiné významné skutečnosti pro trestní řízení, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.2b

(5)

Ve zvláštní části opisu se uvádějí údaje zaznamenané do evidence Rejstříku trestů podle § 4a s výjimkou biometrických údajů. Je-li vydáván opis pro jiné účely než pro trestní řízení, neuvádějí se ve zvláštní části opisu údaje zaznamenané do evidence Rejstříku trestů podle § 4a, jejichž předání pro tyto účely odsuzující členský stát Evropské unie nebo Spojené království vyloučily. U údajů o odsouzení soudem jiného členského státu Evropské unie zaznamenaného do evidence Rejstříku trestů podle § 4a se ve zvláštní části opisu vyznačí, zda se na toto odsouzení hledí jako na odsouzení soudem České republiky v důsledku uznání rozhodnutí jiného členského státu Evropské unie nebo Spojeného království vydaného pro čin trestný i podle práva České republiky; u takovéhoto odsouzení se rovněž vyznačí, zda došlo k jeho zahlazení podle zvláštního právního předpisu.

(6)

Ve zvláštní části opisu se uvádí též informace o pravomocných odsouzeních a navazujících údajích zapsaných do evidence jiného členského státu Evropské unie nebo Spojeného království, pokud je na žádost Rejstříku trestů podle § 16g odst. 1 až 3 jiný členský stát Evropské unie nebo Spojené království Rejstříku trestů zašle.

§ 11

(1)

Na písemnou žádost fyzické osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis týkající se této osoby. Výpis se vydá na základě úředně ověřené plné moci i zmocněnci této osoby nebo v rámci poskytování právní pomoci této osobě advokátovi. Výpis týkající se právnické osoby se vydá kterékoli osobě na její písemnou žádost.

(2)

Správnost údajů uvedených v písemné žádosti o výpis a totožnost osoby žádající o výpis týkající se fyzické osoby bezplatně ověřují

a)

obecní úřad, městský úřad, v hlavním městě Praze úřad městské části, v územně členěných statutárních městech úřad městského obvodu nebo úřad městské části, magistráty statutárních měst, které se nečlení na městské obvody nebo městské části, a pro území vojenských újezdů újezdní úřad, který je matričním úřadem podle zvláštního právního předpisu,4

b)

zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, nebo

c)

pověření pracovníci Rejstříku trestů.

(3)

Orgány uvedené v odstavci 2 písm. a) a b) po ověření správnosti údajů žádost žadateli nevracejí, ale zasílají ji Rejstříku trestů.

§ 11a

(1)

Je-li písemná žádost o výpis podle § 11 odst. 1 podána u kontaktního místa veřejné správy4a, ten, kdo žádost podal, obdrží výpis na počkání, pokud výslovně nepožádá o vyřízení žádosti postupem podle § 11 nebo není-li dále stanoveno jinak.

(2)

Kontaktní místo veřejné správy4a po přijetí žádosti o výpis ověří správnost údajů uvedených v písemné žádosti o výpis, totožnost osoby žádající o výpis týkající se fyzické osoby a skutečnost, že byl zaplacen poplatek za přijetí žádosti o výpis uvedený v § 14.

(3)

Po ověření skutečností uvedených v odstavci 2 zašle kontaktní místo veřejné správy4a Rejstříku trestů žádost o výpis v elektronické podobě. Stejným způsobem mu zašle Rejstřík trestů výpis neprodleně po doručení žádosti; to neplatí, je-li zapotřebí pro účely vydání výpisu dále prověřit totožnost osoby žádající o výpis týkající se fyzické osoby, zejména porovnáním údajů v žádosti o výpis s údaji vedenými v základním registru obyvatel, nebo nemůže-li Rejstřík trestů neprodleně po doručení žádosti vyhotovit přílohu výpisu podle § 13 odst. 3 nebo 4. O takové skutečnosti Rejstřík trestů neprodleně vyrozumí kontaktní místo veřejné správy4a, které mu žádost zaslalo, a uvede předpokládaný termín vydání výpisu.

(4)

Kontaktní místo veřejné správy4a vydá výpis v listinné podobě tomu, kdo podal žádost o výpis, neprodleně po jeho obdržení od Rejstříku trestů. Je-li pro účely vydání výpisu zapotřebí prověřit totožnost osoby žádající o výpis týkající se fyzické osoby podle odstavce 3 nebo nelze-li neprodleně vyhotovit přílohu výpisu podle § 13 odst. 3 nebo 4, kontaktní místo veřejné správy4a tuto skutečnost sdělí tomu, kdo podal žádost o výpis, a v návaznosti na předpokládaný termín vydání výpisu mu oznámí, kdy si lze u něj výpis vyzvednout.

§ 11aa

(1)

Žádost o výpis týkající se žadatele lze taktéž podat prostřednictvím portálu veřejné správy9 s využitím přístupu se zaručenou identitou . Po ověření skutečností uvedených v § 11 odst. 2 zašle správce portálu veřejné správy Rejstříku trestů žádost o výpis v elektronické podobě. Stejným způsobem mu zašle Rejstřík trestů výpis neprodleně po doručení žádosti; to neplatí, je-li zapotřebí pro účely vydání výpisu dále prověřit totožnost žadatele, zejména porovnáním údajů v žádosti o výpis s údaji vedenými v základním registru obyvatel, nebo nemůže-li Rejstřík trestů neprodleně po doručení žádosti vyhotovit přílohu výpisu podle § 13 odst. 3 nebo 4. O takové skutečnosti Rejstřík trestů neprodleně vyrozumí správce portálu veřejné správy, který mu žádost zaslal, a uvede předpokládaný termín vydání výpisu.

(2)

Správce portálu veřejné správy zpřístupní žadateli výpis v elektronické podobě prostřednictvím portálu veřejné správy. Je-li pro účely vydání výpisu zapotřebí prověřit totožnost žadatele podle odstavce 1 nebo nelze-li neprodleně vyhotovit přílohu výpisu podle § 13 odst. 3 nebo 4, správce portálu veřejné správy tuto skutečnost sdělí žadateli a v návaznosti na předpokládaný termín vydání výpisu mu oznámí, kdy mu jej zpřístupní prostřednictvím portálu veřejné správy.

§ 11b

(1)

Rejstřík trestů uchovává v souladu se zvláštními právními předpisy5a žádosti o výpis týkající se fyzické osoby podané podle § 11, včetně úředně ověřených plných mocí připojených k žádostem, po dobu dvou let od podání žádosti, a to v listinné nebo elektronické podobě anebo v podobě dokumentu vytvořeného z žádosti v listinné podobě autorizovanou konverzí dokumentů nebo jiným postupem zaručujícím věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu, čitelnost dokumentu a bezpečnost procesu převedení.

(2)

Kontaktní místo veřejné správy4a uchovává v souladu se zvláštními právními předpisy5a písemné žádosti o výpis týkající se fyzické osoby podané podle § 11a, včetně úředně ověřených plných mocí připojených k žádostem, po dobu dvou let od podání žádosti, a to v listinné nebo elektronické podobě anebo v podobě dokumentu vytvořeného z žádosti v listinné podobě autorizovanou konverzí dokumentů nebo jiným postupem zaručujícím věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu, čitelnost dokumentu a bezpečnost procesu převedení.

(3)

Kontaktní místo veřejné správy4a vede evidenci žádostí o výpis týkajících se fyzické osoby podaných podle § 11a, a to v listinné nebo elektronické podobě. V evidenci se provede záznam o datu a času podání žádosti o výpis, a pokud žádost podává zmocněnec nebo advokát, rovněž se zaznamená, že je k žádosti připojena úředně ověřená plná moc. Dále se uvede, kdo o výpis týkající se fyzické osoby žádá a kdo výpis týkající se fyzické osoby přijal.

(4)

Správce portálu veřejné správy vede evidenci žádostí o výpis podaných podle § 11aa, a to v elektronické podobě. V evidenci se provede záznam o datu a času podání žádosti o výpis a o tom, kdo o výpis žádá.

§ 12

Výpis se dále vydává na žádost soudu nebo státního zastupitelství pro potřeby jiného než trestního řízení a správnímu orgánu pro potřeby řízení o přestupku a pro účely správního řízení, ve kterém je požadováno doložení bezúhonnosti či důvěryhodnosti. Pro jiné účely lze výpis vydat, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní právní předpis.

§ 13

(1)

Ve výpisu se uvedou všechna odsouzení včetně údajů o průběhu výkonu uložených trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen, a to včetně odsouzení cizozemskými a mezinárodními soudy, na která se hledí jako na odsouzení soudy České republiky. Ve výpisu se neuvádějí údaje zaznamenané do evidence Rejstříku trestů podle § 4a, na které se nehledí jako na odsouzení soudy České republiky.

(2)

Přílohou výpisu, který se týká občana České republiky, jsou informace o jeho pravomocných odsouzeních soudy jiného členského státu Evropské unie nebo Spojeného království a údaje navazující na tato odsouzení zaznamenané do evidence Rejstříku trestů podle § 4a, nejde-li o odsouzení, u nichž podle zaslaných navazujících údajů došlo v tomto státě k jejich zahlazení nebo jiné skutečnosti, pro kterou se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen, odsouzení, na která se hledí jako na odsouzení soudem České republiky, anebo odsouzení, jejichž předání pro jiné účely než pro trestní řízení odsuzující stát vyloučil.

(3)

Přílohou výpisu jsou informace o pravomocných odsouzeních a navazujících údajích zapsaných do evidence jiného členského státu Evropské unie nebo Spojeného království, pokud je na žádost Rejstříku trestů podle § 16g odst. 1 až 5 jiný členský stát Evropské unie nebo Spojené království Rejstříku trestů zašle.

(4)

Přílohou výpisu, který je vydáván na žádost fyzické osoby, je vícejazyčný standardní formulář podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zjednodušení požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii10, pokud o něj tato osoba v žádosti o výpis požádala a pokud výpis neobsahuje záznam o odsouzení.

(5)

Údaje z evidence Rejstříku trestů o právnických osobách, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné.

§ 14

Za vydání výpisu podle § 11 odst. 1 a § 11a odst. 1 se platí poplatek podle zvláštního předpisu.

§ 15

(1)

Výpis a opis jsou veřejnou listinou.

(2)

V evidenci se provede záznam o datu a času vydání výpisu nebo opisu a jeho obsahu, včetně obsahu jeho příloh, podle § 10, 11, 11a, 11aa a 12; dále se uvede, na čí žádost se tak stalo. V evidenci se dále provede záznam o datu, času a důvodu zpracování osobních údajů obsažených v evidenci Rejstříku trestů a údaje o osobě, která osobní údaje zpracovala. Záznamy podle věty první a druhé, včetně záznamů o obsahu vydaného opisu nebo výpisu a obsahu jeho příloh, se v evidenci vedou po dobu 10 let ode dne jejich provedení.

(3)

Záznam o tom, na čí žádost byl vydán výpis, se v evidenci neuvede, jde-li o vydání výpisu týkajícího se právnické osoby.

§ 15a

(1)

V případech, kdy byly z evidence Rejstříku trestů poskytnuty údaje nezbytné pro zajišťování

a)

bezpečnosti státu,

b)

obrany,

c)

veřejné bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech,

d)

předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,

e)

výkonu trestů a ochranných opatření,

f)

řízení o přestupku, kázeňském přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku,

g)

významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo

h)

ochrany subjektů údajů nebo práv a svobod druhých,

a orgán, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že zpřístupnění záznamu o poskytnutí údajů ohrožuje zajištění některého účelu uvedeného v písmenech a) až h), nelze po dobu trvání tohoto ohrožení zpřístupnit informace o zpracování osobních údajů fyzické osoby podle zvláštního právního předpisu, s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem poskytnutí údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů podle zvláštního právního předpisu anebo s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu oprávněnému orgánu za účelem poskytnutí evidenční ochrany nebo zpravodajským službám; Rejstřík trestů má k tomuto záznamu o poskytnutí údajů přístup pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účely výkonu činnosti správce informačního systému podle zvláštního právního předpisu.

(2)

Orgán, kterému mají být údaje z evidence Rejstříku trestů poskytnuty podle odstavce 1, je povinen oznámit Rejstříku trestů údaje umožňující jeho identifikaci a identifikaci fyzické osoby požadující poskytnutí údajů jeho jménem a dále bezodkladně oznámit, že pominulo ohrožení zajištění účelu uvedeného v odstavci 1 písm. a) až h). Bylo-li písemné prohlášení, na základě kterého došlo k znepřístupnění záznamu o poskytnutí údajů podle odstavce 1, uplatněno podle odstavce 3 i v dalších registrech nebo informačních systémech, platí oznámení podle věty první i pro tyto registry a informační systémy.

(3)

Pokud Rejstřík trestů ověřuje přesnost osobních údajů v registrech a informačních systémech, platí písemné prohlášení, na základě kterého došlo k znepřístupnění záznamu o poskytnutí údajů podle odstavce 1, i v těchto registrech a informačních systémech, pokud to registry a informační systémy umožňují.

(4)

Prohlášení a oznámení podle odstavců 1 a 2 mohou být zaslána i elektronickými prostředky.

(5)

Na žádost Policie České republiky nebo Ministerstva vnitra vydá Rejstřík trestů za účelem poskytnutí evidenční ochrany informace o vydání výpisu nebo opisu, včetně informace, na čí žádost se tak stalo. Informace podle věty první a žádosti o jejich vydání se předávají v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 16

Žádosti o opis nebo výpis se podávají prostřednictvím elektronické aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. Podobu formuláře zveřejní Rejstřík trestů způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 16a

(1)

Trestní listy a zprávy soudu, státního zastupitelství nebo Úřadu evropského veřejného žalobce mohou být předávány v elektronické podobě.

(2)

Opisy či výpisy určené soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo národnímu členovi Eurojustu a pro účely správního řízení jiným státním orgánům a dalším orgánům veřejné moci a žádosti o ně se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím referenčního rozhraní, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Opis nebo výpis vydá Rejstřík trestů bez zbytečného odkladu.

(3)

Není-li způsob předávání podle odstavce 1 nebo 2 možný, předávají se opisy nebo výpisy a žádosti o ně jiným způsobem umožňujícím ověřit jejich pravost.

§ 16b

(1)

Rejstřík trestů předává Ministerstvu financí informace o zahlazení odsouzení u trestných činů, které jsou zaznamenány v ústřední databázi pro vyloučení podle přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství o ústřední databázi pro vyloučení5b.

(2)

Rejstřík trestů předává Ministerstvu spravedlnosti informace o odsouzení občanů jiných než členských států Evropské unie, nejde-li o odsouzení občana Spojeného království.

§ 16c

Úschovna dokumentace

(1)

Rejstřík trestů vede úschovnu dokumentace, v níž se ukládají údaje o zrušených pravomocných rozhodnutích soudů vedených podle § 2 a 4a a údaje vyřazené z evidence podle § 9.

(2)

Údaje uvedené v odstavci 1 se poskytnou na písemnou žádost osobě, které se týkají, soudu nebo Ministerstvu spravedlnosti. Jinému orgánu se tyto údaje poskytnou, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.

(3)

V úschovně dokumentace se provede záznam o datu a času poskytnutí údajů uvedených v odstavci 1 a dále se uvede, na čí žádost se tak stalo. V úschovně dokumentace se dále provede záznam o datu, času a důvodu zpracování osobních údajů obsažených v úschovně dokumentace a údaje o osobě, která osobní údaje zpracovala. Záznamy podle věty první a druhé se v úschovně dokumentace uchovávají po dobu 10 let ode dne jejich provedení.

(4)

Údaje o osobách, uložené v úschovně dokumentace, se uchovávají 100 let od narození fyzické osoby, které se týkají, a 100 let od skutečností uvedených v § 6 písm. b) nebo c), jde-li o právnickou osobu.

Hlava III

předávání informací o odsouzeních v rámci evropské unie a se spojeným královstvím (§ 16d-16h)

§ 16d

(1)

Rejstřík trestů poskytuje informace příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie6 nebo Spojeného království (dále jen „příslušný orgán“) o pravomocných odsouzeních jeho státních příslušníků soudy České republiky v trestním řízení a o navazujících údajích zapsaných do evidence Rejstříku trestů o takových odsouzeních.

(2)

Rejstřík trestů zašle informace uvedené v odstavci 1 v českém jazyce příslušnému orgánu nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení zápisu údajů vztahujících se k odsouzení do evidence Rejstříku trestů. Rejstřík trestů zašle informace uvedené v odstavci 1 příslušnému orgánu každého státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem.

(3)

Rejstřík trestů zašle příslušnému orgánu na jeho žádost opis rozhodnutí a dodatečné informace k informacím poskytnutým podle odstavce 1. Pro splnění této povinnosti jsou soudy povinny poskytnout Rejstříku trestů součinnost.

(4)

Datový záznam, který Rejstřík trestů pořizuje v systému pro identifikaci členských států, které mají informace o předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí11, zahrnuje i daktyloskopické otisky osoby, která je státním příslušníkem jiného než členského státu Evropské unie, osobou bez státní příslušnosti nebo osobou, jejíž státní příslušnost se nepodařilo zjistit, pokud byly sejmuty pro účely trestního řízení nebo pro účely podle zákona o Policii České republiky, zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů nebo zákona o Vojenské policii.

(5)

Pro účely splnění povinnosti manuálního ověření různých totožností podle přímo použitelného předpisu Evropské unie zřizujícího rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy Evropské unie12 v případě shod, které se vyskytnou při pořizování datového záznamu podle odstavce 4, poskytne Policie České republiky Rejstříku trestů součinnost.

§ 16e

(1)

Na žádost příslušného orgánu zaslanou v českém jazyce na stanoveném formuláři7 podanou pro účely trestního řízení zašle Rejstřík trestů příslušnému orgánu opis včetně všech údajů, které obdržel podle § 16f odst. 1; ustanovení § 10 odst. 5 se přitom neužije.

(2)

Na žádost příslušného orgánu zaslanou v českém jazyce na stanoveném formuláři7 podanou pro jiné účely než pro trestní řízení zašle Rejstřík trestů příslušnému orgánu výpis z evidence Rejstříku trestů včetně všech údajů, které obdržel podle § 16f odst. 1; namísto údajů o odsouzení, u kterého odsuzující členský stát Evropské unie nebo Spojené království vyloučily jeho předávání pro jiné účely než pro trestní řízení, sdělí Rejstřík trestů příslušnému orgánu, že mu tyto údaje nemůže zaslat a který stát tyto údaje předal.

(3)

Opis nebo výpis podle odstavce 1 nebo 2 zašle Rejstřík trestů příslušnému orgánu nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení žádosti; zároveň s tímto opisem nebo výpisem zašle na stanoveném formuláři7 v českém jazyce informaci o pravomocných odsouzeních a o navazujících údajích o takových odsouzeních zaznamenaných do evidence Rejstříku trestů. Jsou-li k vyřízení žádosti zapotřebí další informace o osobě, o níž jsou požadovány údaje z evidence Rejstříku trestů, Rejstřík trestů neprodleně požádá příslušný orgán o jejich doplnění. V takovém případě zašle požadované informace příslušnému orgánu do 10 pracovních dnů od doručení těchto dalších informací.

§ 16f

(1)

Rejstřík trestů přijímá informace o pravomocných odsouzeních občanů České republiky soudy jiného členského státu Evropské unie nebo Spojeného království v trestním řízení a o navazujících údajích zapsaných do jeho evidence o takových odsouzeních, které mu tento stát zašle. Informace o pravomocných odsouzeních občanů České republiky soudy jiného členského státu Evropské unie nebo Spojeného království v trestním řízení zašle Rejstřík trestů Ministerstvu spravedlnosti k postupu podle § 4a odst. 3.

(2)

Rejstřík trestů požádá příslušný orgán o zaslání opisu rozhodnutí nebo dodatečných informací k informacím poskytnutým podle odstavce 1 na žádost Ministerstva spravedlnosti nebo orgánu činného v trestním řízení anebo, je-li to zapotřebí, i pro vedení evidence Rejstříku trestů.

(3)

Informace získané podle odstavce 2 lze použít pouze pro účely, pro které byly vyžádány, nebo pro vedení evidence Rejstříku trestů.

§ 16g

(1)

Rejstřík trestů požádá příslušný orgán o poskytnutí informací o pravomocných odsouzeních fyzické osoby za trestné činy a o navazujících údajích zapsaných v evidenci tohoto státu o těchto odsouzeních, jsou-li takové informace nutné pro účely trestního řízení nebo pro jiné účely než pro trestní řízení.

(2)

Týká-li se žádost o opis nebo výpis osoby, která je státním příslušníkem jiného než členského státu Evropské unie, osobou bez státní příslušnosti nebo osobou, jejíž státní příslušnost se nepodařilo zjistit, požádá Rejstřík trestů o poskytnutí informací podle odstavce 1 příslušný orgán členského státu Evropské unie, který podle systému pro identifikaci členských států, které mají informace o předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí11, eviduje odsouzení této osoby, ledaže žadatel tento postup vyloučí. Vyloučit tento postup však nelze v případě, kdy byla žádost o opis nebo výpis podána pro účely výkonu profesní nebo organizované dobrovolné činnosti, která zahrnuje přímý a pravidelný kontakt s dětmi, a v případě, kdy žadatelem je osoba, které se žádost týká.

(3)

Týká-li se žádost o opis nebo výpis osoby, která je státním příslušníkem pouze České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, postupuje Rejstřík trestů obdobně podle odstavce 2 věty první, pokud o to žadatel požádá; i bez žádosti tak postupuje Rejstřík trestů v případě, kdy je žádost o opis nebo výpis podána pro účely výkonu profesní nebo organizované dobrovolné činnosti, která zahrnuje přímý a pravidelný kontakt s dětmi.

(4)

Žádá-li osoba, která je státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie nebo Spojeného království, o výpis podle § 11, 11a nebo 11aa, požádá Rejstřík trestů příslušný orgán státu, jehož je tato osoba státním příslušníkem, o informace o jejích pravomocných odsouzeních za trestné činy a o navazujících údajích o těchto odsouzeních zapsaných v evidenci tohoto státu.

(5)

Žádá-li osoba, která měla nebo má bydliště v jiném členském státě Evropské unie nebo která byla státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie, o výpis podle § 11, 11a nebo 11aa, požádá Rejstřík trestů na její žádost obsaženou v žádosti o výpis příslušný orgán členského státu Evropské unie, v němž tato osoba měla nebo má bydliště nebo jehož byla tato osoba státním příslušníkem, o informace o jejích pravomocných odsouzeních za trestné činy a o navazujících údajích o těchto odsouzeních zapsaných v evidenci tohoto státu.

(6)

Žádost podle odstavců 1 až 5 zasílá Rejstřík trestů na stanoveném formuláři7 přeloženém do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků dožádaného členského státu Evropské unie nebo do anglického jazyka, je-li dožádaným státem Spojené království.

(7)

Informace získané podle odstavců 1 až 3 lze použít pouze pro účel, pro který byly vyžádány; informace získané pro jiné účely než pro trestní řízení lze použít pouze za podmínek stanovených příslušným orgánem. Toto omezení se neuplatní, je-li to nezbytné k předcházení bezprostředního a vážného ohrožení veřejné bezpečnosti.

§ 16h

Informace a žádosti podle § 16d až 16g se mezi Rejstříkem trestů a příslušným orgánem předávají elektronicky s použitím standardizovaného formátu8. Není-li tento způsob předávání možný, předávají se v listinné podobě nebo jiným způsobem umožňujícím příslušnému orgánu ověřit jejich pravost.

Část třetí

Evidence přestupků (§ 16i-16k)

§ 16i

(1)

V evidenci přestupků se evidují údaje o pravomocných rozhodnutích o přestupku, kterými byla vyslovena vina, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis, a o jednání majícím znaky takového přestupku. V evidenci se dále evidují údaje o rozhodnutích majících odkladný účinek ve vztahu k rozhodnutím podle věty první.

(2)

Evidence přestupků obsahuje tyto údaje o rozhodnutí o přestupku nebo o jednání majícím znaky přestupku (dále jen „přestupek“):

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, nebo název pachatele přestupku,

b)

místo a okres narození pachatele přestupku, nebo jeho sídlo; u pachatele přestupku, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,

c)

rodné číslo nebo datum narození pachatele přestupku, anebo identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno,

d)

státní občanství pachatele přestupku,

e)

právní kvalifikaci přestupku, včetně formy zavinění,

f)

druh a výměru správního trestu, popřípadě ochranného opatření, bylo-li uloženo, anebo údaj o podmíněném upuštění od uložení správního trestu nebo o upuštění od uložení správního trestu,

g)

údaje o výkonu správního trestu zákazu činnosti, pokud byl uložen,

h)

označení a sídlo správního orgánu, který projednal přestupek v prvním stupni a v odvolacím řízení,

i)

číslo jednací rozhodnutí o přestupku v prvním stupni a v odvolacím řízení, datum jeho vydání a nabytí právní moci,

j)

označení a sídlo správního orgánu a jméno a příjmení nebo služební nebo identifikační číslo oprávněné úřední osoby, která vydala příkazový blok, datum vydání a evidenční číslo příkazového bloku,

k)

označení a sídlo správního orgánu, který pravomocně rozhodl v přezkumném řízení o rozhodnutí o přestupku, pokud došlo ke změně údajů podle písmene e) nebo f), a číslo jednací tohoto rozhodnutí, datum jeho vydání a nabytí právní moci,

l)

označení a sídlo správního orgánu, který na základě obnovy řízení o přestupku pravomocně rozhodl v novém řízení, pokud v novém řízení došlo ke změně údajů podle písmene e) nebo f), a číslo jednací tohoto rozhodnutí, datum jeho vydání a nabytí právní moci,

m)

označení a sídlo soudu, který rozhodl o žalobě proti rozhodnutí o přestupku, pokud došlo ke změně údajů podle písmene e) nebo f), a číslo jednací tohoto rozhodnutí, datum jeho vydání a nabytí právní moci,

n)

označení a sídlo správního orgánu nebo soudu, který vydal rozhodnutí mající odkladný účinek ve vztahu k rozhodnutím evidovaným podle odstavce 1 věty první, a číslo jednací tohoto rozhodnutí, datum jeho vydání a nabytí právní moci,

o)

označení a sídlo orgánu a jméno, příjmení a funkci nebo služební nebo identifikační číslo úřední osoby, která zápis do evidence přestupků provedla.

(3)

V evidenci přestupků se dále vedou údaje o

a)

datu zápisu pravomocného rozhodnutí o přestupku a jeho změnách,

b)

datu a času vydání opisu z evidence přestupků a o jeho obsahu, a údaj o tom, na čí žádost se tak stalo, a

c)

datu, času a důvodu zpracování osobních údajů obsažených v evidenci přestupků a údaje o osobě, která osobní údaje zpracovala.

(4)

Údaje podle odstavce 2 písm. a) až d) jsou vedeny i ve formě referenční vazby na referenční údaje v příslušných základních registrech, jsou-li v nich tyto údaje obsaženy.

§ 16j

Zákonem č. 298/2016 Sb. se s účinností ode dne 19. září 2016 v § 16j odst. 3 slova „podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo označené uznávanou elektronickou značkou, a to“ zrušují. Celá část třetí včetně § 16j však byla do zákona nově vložena zákonem č. 204/2015 Sb. s účinností ode dne 1. října 2016. Proto jsme citovaná slova označili jako zrušená až k datu 1. října 2016.

(1)

Rejstřík trestů vydá opis z evidence přestupků na základě žádosti

a)

správnímu orgánu oprávněnému projednat přestupek pro účely jeho projednání,

b)

orgánu činnému v trestním řízení,

c)

národnímu členovi Eurojustu pro účely plnění úkolů v Eurojustu,

d)

soudu pro účely soudního řízení,

e)

státnímu zastupitelství pro účely jiného než trestního řízení,

f)

Ministerstvu spravedlnosti

1.

pro účely řízení o stížnosti pro porušení zákona a o žádosti o milost,

2.

pro provádění jiných úkonů trestního řízení, pokud je k nim příslušné podle zákona upravujícího mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních nebo podle vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,

3.

jedná-li ve věcech týkajících se činnosti Rejstříku trestů před soudem nebo zastupuje-li Českou republiku při vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích Protokolů, týkajících se činnosti Rejstříku trestů,

g)

Kanceláři prezidenta republiky pro účely

1.

řízení o žádosti o milost,

2.

jmenování nebo podání návrhu na jmenování do funkce prezidentem republiky.

(2)

Žádost o opis z evidence přestupků se podává prostřednictvím elektronické aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. Podobu formuláře zveřejní Rejstřík trestů způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3)

Opisy z evidence přestupků a žádosti o ně se předávají v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li tento způsob předávání možný, předávají se opisy z evidence přestupků a žádosti o ně jiným způsobem umožňujícím ověřit jejich pravost. Opis z evidence přestupků vydá Rejstřík trestů bez zbytečného odkladu.

(4)

V opise z evidence přestupků se uvádějí údaje o všech pravomocných rozhodnutích o přestupku podle § 16i odst. 2, jimiž byla vyslovena vina osoby, které se opis týká. Je-li obsahem evidence přestupků rozhodnutí mající odkladný účinek ve vztahu k rozhodnutí o přestupku, údaje o tomto rozhodnutí o přestupku se po dobu trvání odkladného účinku v opise z evidence přestupků neuvádějí.

(5)

Na omezení práva na informace o zpracování osobních údajů fyzické osoby podle zákona upravujícího ochranu osobních údajů se § 15a odst. 1 až 4 užije obdobně.

(6)

Na žádost Policie České republiky nebo Ministerstva vnitra vydá Rejstřík trestů za účelem poskytnutí evidenční ochrany informace o vydání opisu z evidence přestupků, včetně informace, na čí žádost se tak stalo. Informace podle věty první a žádosti o jejich vydání se předávají v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7)

Opis z evidence přestupků je veřejnou listinou.

§ 16k

(1)

Údaje obsažené v evidenci přestupků se vyřazují z evidence po uplynutí 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, kterým se pro tyto účely rozumějí i rozhodnutí o přestupku v přezkumném řízení a rozhodnutí soudu o žalobě ve správním soudnictví. Údaje o pravomocném rozhodnutí o přestupku se z evidence přestupků vyřadí též, je-li toto rozhodnutí zrušeno rozhodnutím správního orgánu nebo soudu.

(2)

Údaje vyřazené podle odstavce 1 a údaje o zrušených pravomocných rozhodnutích o přestupku se ukládají v úschovně dokumentace. Údaje podle věty první se poskytnou na písemnou žádost osobě, které se týkají, soudu a Ministerstvu spravedlnosti pro účely rozhodování o nároku na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Jinému orgánu se tyto údaje poskytnou, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.

(3)

V úschovně dokumentace se provede záznam o datu a času poskytnutí údajů uvedených v odstavci 2 a dále se uvede, na čí žádost se tak stalo. V úschovně dokumentace se dále provede záznam o datu, času a důvodu zpracování osobních údajů obsažených v úschovně dokumentace a údaje o osobě, která osobní údaje zpracovala.

(4)

Údaje uložené v úschovně dokumentace podle odstavce 2 se uchovávají 10 let od jejich uložení. Údaje uložené v úschovně dokumentace podle odstavce 3 se uchovávají po dobu stanovenou ve větě první prodlouženou o rok.

Část čtvrtá

Závěrečná ustanovení (§ 17-18)

§ 17

Zrušují se:

1.

Článek V zákona č. 149/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

2.

Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 54/1970 Sb., o rejstříku trestů.

§ 17a

Ministerstvo spravedlnosti vydá vyhlášku k provedení § 16 a § 16j odst. 2.

§ 18

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. II zákona č. 427/2023 Sb.1.7.2024
Čl. V zákona č. 130/2022 Sb.28.6.2022
Čl. II zákona č. 42/2019 Sb.1.1.2020

Více...Poznámky pod čarou:

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 313 trestního řádu.

2b) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

§ 12 odst. 1 trestního řádu.

§ 313 trestního řádu.

2b) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

§ 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

§ 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

§ 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

§ 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

§ 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

§ 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

§ 6f zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

Čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.

Nařízení Komise (ES, EURATOM) č. 1302/2008 ze dne 17. prosince 2008 o ústřední databázi pro vyloučení.

Článek 1 rozhodnutí Rady 2005/876/SVV ze dne 21. listopadu 2005 o výměně informací z rejstříku trestů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 ze dne 17. dubna 2019, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/816.

Příloha rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy.

Příloha rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy.

Příloha rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 ze dne 17. dubna 2019, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726.

Příloha rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/884 ze dne 17. dubna 2019, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí a o Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV.

Příloha 44 kapitola 3 Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé ze dne 30. dubna 2021.

Poznámky pod čarou:
1a

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2b

§ 313 trestního řádu.

2b) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

3

§ 12 odst. 1 trestního řádu.

4

§ 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

4a

§ 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

5a

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5b

Nařízení Komise (ES, EURATOM) č. 1302/2008 ze dne 17. prosince 2008 o ústřední databázi pro vyloučení.

6

Článek 1 rozhodnutí Rady 2005/876/SVV ze dne 21. listopadu 2005 o výměně informací z rejstříku trestů.

7

Příloha rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy.

8

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/884 ze dne 17. dubna 2019, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí a o Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV.

Příloha 44 kapitola 3 Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé ze dne 30. dubna 2021.

9

§ 6f zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10

Čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.

11

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 ze dne 17. dubna 2019, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726.

12

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/816.