Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

273/1994 Sb. znění účinné od 1. 1. 1995 do 15. 1. 2005

Dle § 2 zákona č. 276/2023 Sb. se tento zákon považuje za výslovně zrušený.

273

 

ZÁKON

ze dne 7. prosince 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb.,

o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 1 se za slova „zvláštních předpisů,1)“ vkládají slova „Rejstříkem trestů“.

 

2.

§ 2 včetně nadpisu zní:

§ 2

Předmět poplatků

 

Předmětem poplatků jsou úkony spojené s činností správních orgánů (dále jen „úkon“), které jsou vymezeny v sazebníku správních poplatků (dále jen „sazebník“). Sazebník je uveden v příloze k tomuto zákonu.“.

 

3.

V § 6 odst. 1 se na konci první věty nahrazuje tečka čárkou a připojují se slova „s výjimkou uvedenou v poznámkách k položkám sazebníku.“.

 

4.

V § 6 odst. 3 se slova „položek 23 písm. c)“ nahrazují slovy „položek 23 písm. b) a d)“.

 

5.

§ 6 odst. 4 zní:

(4)

Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními předpisy neběží v období od zaslání výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokázání jeho zaplacení.“.

 

6.

V § 7 odst. 7 se předposlední a poslední věta vypouštějí a na konci se připojují tyto věty: „V ostatních případech se poplatky platí na zvláštní účet. Zvláštní účet státního rozpočtu zřizuje u České národní banky pro příslušný správní orgán Ministerstvo financí.“.

 

7.

V § 8 odst. 1 písm. b) se na konci vypouští tečka a připojují se slova „nebo prominut.“.

 

8.

V § 8 odst. 3 se slova „svého účtu“ nahrazují slovy „zvláštního účtu“.

 

9.

V § 9 odst. 1 písm. c) se připojují slova „jde-li o úkony prováděné obcemi.“ a ustanovení pod písmeny d) až f) se vypouštějí.

 

10.

§ 9 odst. 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 3a) znějí:

(2)

Od poplatků jsou osvobozeny úkony

a)

související s prováděním právních předpisů o sociálním zabezpečení, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o státních sociálních dávkách a ve věcech sociální péče,

b)

prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce (města), ulice, popřípadě rodného čísla a obdobných změn, které jsou důsledkem rozhodnutí z úřední moci,

c)

pro účely dědického řízení prováděného notářem – soudním komisařem,

d)

spojené s převodem bytu, garáže a ateliéru podle zvláštních předpisů,3a)

e)

o nichž tak stanoví mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána, nebo zvláštní předpisy.4)

(3)

Na výsledku úkonu, který je osvobozen od správního poplatku podle odstavce 2, vyznačí správní orgán účel, k němuž byl úkon proveden.

__________

3a)

§ 24 odst. 1 a 2 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).“.

Současně se zrušuje dosavadní poznámka pod čarou č. 4a).

 

11.

V § 9 se vypouští ustanovení odstavce 4 a odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

12.

V § 10a odst. 1 se slova „částky podle § 7 odst. 7 jsou převáděny“ nahrazují slovy „poplatky jsou vybírány, vyměřovány, placeny, popřípadě vraceny.

 

13.

§ 10a odst. 2 zní:

(2)

Zjistí-li územní finanční orgán nesprávný postup, upozorní písemně správní orgán na nedostatky, na povinnost vymáhat nedoplatky5b) a stanoví lhůtu ke zjednání nápravy.“.

 

14.

V § 12 se vypouští odstavec 2; současně se zrušuje označení odstavce 1 a dosavadní poznámka pod čarou č. 6).

 

15.

Příloha zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., ve znění zákona č. 85/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

ZMĚNY A DOPLNĚNÍ SAZEBNÍKU:

 

1.

Z obecné poznámky se vypouští položka 1.

 

2.

Položka 1 včetně poznámek zní:

Položka 1

Podání žádosti (návrhu) u správce daně1)

 

 

a) o prodloužení lhůty nebo navrácení lhůty v předešlý stav

100,-

b) o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání nebo hlášení

100,-

c) o prominutí daně nebo příslušenství daně anebo vrácení cla

200,-

d) o přezkoumání daňového rozhodnutí

200,-

e) o povolení posečkání daně (zálohy na daň) nebo cla anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách

100,-

f) o prominutí daňového nedoplatku nebo celního dluhu

200,-

g) o povolení jiné úlevy na dani nebo cle

200,-

h) na delegování místní příslušnosti na jiného správce daně

200,-

 

Poznámky:

 

1.

Podle této položky postupují správní orgány uvedené v § 1 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a celní orgány a daněmi se podle této položky rozumí příjmy státního rozpočtu nebo územního rozpočtu ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

2.

Jinou úlevou na dani nebo cle podle písmene g) této položky se rozumí úlevy, popřípadě snížení apod., k nimž je zmocněn správce daně zvláštním daňovým předpisem nebo celním zákonem.

3.

Správní orgán vrátí poplatek podle písmene d) této položky v plné výši, je-li rozhodnutí o povolení přezkoumání daňového rozhodnutí vydáno.“.

 

3.

V položce 3 se za slovo „opisu,“ vkládá slovo „fotokopie,“.

 

4.

Osvobození k položkám 7, 9 a 132 se vypouští.

 

5.

K položce 7 se doplňuje zmocnění, které zní:

Zmocnění:

 

Správní orgán sníží poplatek na částku 500 Kč ve zvlášť odůvodněných případech.“.

 

6.

V položce 9 se za slovo „osvědčení“ vkládají slova „nebo potvrzení“.

 

7.

Položka 12 včetně poznámek zní:

Položka 12

a) Uzavření manželství jiným než příslušným obecním úřadem mezi českými státními občany s trvalým bydlištěm na území ČR, cizinci s trvalým pobytem na území ČR nebo českým státním občanem s trvalým bydlištěm na území ČR a cizincem s trvalým pobytem na území ČR

600,-

b) Uzavření manželství mezi cizincem s jiným než trvalým pobytem na území ČR a českým státním občanem bez trvalého bydliště na území ČR, cizinci s jiným než trvalým pobytem na území ČR nebo českými státními občany bez trvalého bydliště na území ČR

2000,-

c) Uzavření manželství mezi českým státním občanem s trvalým bydlištěm na území ČR a českým státním občanem bez trvalého bydliště na území ČR, českým státním občanem bez trvalého bydliště na území ČR a cizincem s trvalým pobytem na území ČR, českým státním občanem s trvalým bydlištěm na území CR a cizincem s jiným než trvalým pobytem na území ČR nebo cizincem s trvalým pobytem na území ČR a cizincem s jiným než trvalým pobytem na území ČR

1000,-

d) Povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost

1000,-

 

Poznámky:

 

1.

Poplatek podle této položky vybere správní orgán jen od jednoho ze snoubenců.

2.

Poplatek podle této položky vybere správní orgán, před kterým je manželství uzavíráno.“.

Současně se zrušuje dosavadní poznámka pod čarou č. 2).

 

8.

V položce 13 se slovo „osvědčení“ nahrazuje slovem „vysvědčení“.

 

9.

V položce 14 písm. a) se slova „tříletého Kč 150,-“ nahrazují slovy „neomezeného Kč 1000 -“.

 

10.

V položce 18 se dosavadní text označuje jako bod 1 a doplňuje se nový bod 2, který zní:

2.

Vydání rozhodnutí o změně stavebního povolení

– při změně v průběhu stavby

300,-

V položce 18 poznámka bod 4 zní:

4.

Čistírna odpadních vod k obytnému domu nebo ke stavbě pro individuální rekreaci se pro účely stanovení poplatku považuje za jinou stavbu plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní.“.

 

11.

V položce 19 se slovo „Poznámky“ nahrazuje slovem „Poznámka“, označení poznámky bod 1 a ustanovení poznámky bod 2 se vypouštějí a v poznámce se za slova „pokud byla“ vkládá slovo „např.“.

 

12.

V položce 21 se doplňuje poznámka bod 3, která zní:

3.

Poplatek podle písmene d) této položky se vybere za vydávané územní rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu § 39 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. “.

 

13.

V osvobození k položce 22 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „místní šetření prováděné za účelem vyřízení stížností podle vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících, a místní šetření v přestupkovém řízení.“.

 

14.

V poznámce bod 1 k položce 22 se na konci vkládají slova „a za místní šetření při kolaudaci nezbytných úprav, které nařídil správní orgán“.

 

15.

Poznámky k položce 22 se doplňují o poznámky body 4 a 5, které znějí:

4.

Při vydání dodatečného povolení stavby správní orgán nevybere poplatek za místní šetření při kolaudaci, jsou-li obě řízení sloučena.

5.

Poplatek podle této položky vybere správní orgán po ukončení místního šetření.“.

 

16.

Položka 23 včetně poznámek zní:

Položka 23

a) Povolení loterie nebo okamžité loterie anebo tomboly

10 %

nejméně Kč 200,-

nejvýše Kč 10 mil.

b) Povolení číselné loterie nebo sázkové hry za každý rok

10 %

nejméně Kč 1500,-

nejvýše Kč 10 mil.

c) Povolení k provozování výherních hracích přístrojů za každý přístroj

 

– nejdéle na 3 měsíce v kalendářním roce

Kč 8 000,-

– nejdéle na 6 měsíců v kalendářním roce

Kč 12 500,-

– nejdéle na kalendářní rok

Kč 25 000,-

d) Povolení provozování ostatních sázkových her (rulety apod.) za každý rok

10 %

nejméně Kč 1500,-

e) Povolení změny stálého umístění hracího přístroje

Kč 1 000,-

f) Za změnu povolení při výměně výherního hracího přístroje za stejný model v důsledku prokázaného zničení požárem nebo jinou živelní pohromou

Kč 2 000,-

 

Poznámky:

 

1.

Základem poplatku podle písmene a) této položky (peněžní loterie nebo okamžité stírací loterie) je rozdíl mezi úhrnnou cenou vydávané emise losů a předpokládanými vyplácenými výhrami. Základem poplatku pro tomboly je úhrnná cena vydaných losů.

2.

Základem poplatku podle písmen b) a d) této položky je rozdíl mezi vsazenými částkami a výhrami vyplacenými sázejícím.

3.

Poplatek podle písmen b) a d) této položky vyměřuje správní orgán způsobem stanoveným ve vydaném povolení.“.

 

17.

V položce 26 písm. a) se na konci doplňují slova „anebo udělení úředního oprávnění podle zvláštních předpisů5a)“ a poznámka pod čarou č. 5a) zní:

__________

5a)

Např. § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, § 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

18.

V položce 27 písm. a) se doplňuje ustanovení, které zní:

– pro provozování živnosti průmyslovým způsobem

10 000,-“.

 

19.

V položce 27 písm. b) se doplňuje ustanovení, které zní:

– pro provozování živnosti průmyslovým způsobem

20 000,-“.

 

20.

V položce 27 písmeno e) zní:

e) Za změnu osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště) podnikatele, jeho odpovědného zástupce nebo osoby jednající jménem podnikatele v živnostenském listě nebo koncesní listině včetně promítnutí těchto změn do dalších údajů v živnostenském listě nebo koncesní listině

100,-“.

 

21.

V položce 27 se za písmeno f) připojují nová písmena g) a h), která znějí:

g) Vydání osvědčení o průkazu živnostenského oprávnění

100,-

h) Vydání rozhodnutí o schválení výkonu koncesované živnosti ve vedlejší provozovně

500,-“.

 

22.

V položce 27 se doplňují poznámky body 1 až 3, které včetně nadpisu znějí:

Poznámky:

 

1.

U ohlašovacích živností je poplatek podle písmene a) této položky splatný při ohlášení.

2.

Správní orgán vybere poplatek jen podle písmene d) této položky, provádí-li současně změny podle písmen d) a e) této položky.

3.

Správní orgán nevybere poplatek, provádí-li ze svého podnětu změnu podmínek provozování podnikatelské činnosti.“.

 

23.

V položce 29 v poznámce bod 1 se vypouštějí na konci slova „a osvědčení o evidenci“.

 

24.

Osvobození k položce 32 se vypouští a položka 32 včetně zmocnění zní:

Položka 32

a) Vydání zbrojního průkazu fyzické osoby za každou skupinu rozsahu oprávnění

500,-

b) Vydání zbrojního průkazu právnické osoby

1 000,-

c) Prodloužení platnosti zbrojního průkazu

300,-

d) Vydání průkazu zbraně

200,-

 

Zmocnění:

 

1.

Správní orgán sníží poplatek podle písmene d) této položky na částku 50 Kč, jde-li o sportovní zbraně sportovních střelců, biatlonistů nebo moderních pětibojařů – členů sportovních klubů.

2.

Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) této položky fyzické osobě, která má zbrojní průkaz vydaný podle předchozí právní úpravy, na částku 300 Kč a poplatek podle písmene d) této položky na částku 20 Kč, jde-li o zbraň zapsanou podle předchozí právní úpravy.

3.

Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) nebo písmene d) této položky na částku 25 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny bydliště, jména nebo příjmení fyzické osoby.

4.

Správní orgán sníží poplatek podle písmene b) nebo písmene d) této položky na částku 25 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny názvu nebo sídla právnické osoby.“.

 

25.

Zmocnění k položce 33 se vypouští a položka 33 zní:

Položka 33

a) Vydání povolení k provozování střelnice

1 000,-

b) Vydání povolení ke znehodnocení zbraně

200,-“.

 

26.

Poznámka k položce 34 se vypouští a položka 34 zní:

Položka 34

Vydání zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz nebo průvoz

– každé zbraně podléhající registraci

300,-

– střeliva

60,-“.

 

27.

V osvobození bod 2 k položce 34 se slova „osvobozena povolení“ nahrazují slovy „osvobozeny zbrojní průvodní listy pro vývoz, dovoz nebo průvoz“.

 

28.

Položka 35 a zmocnění k této položce znějí:

Položka 35

a) Vydání licence k provozování hlídacích služeb nebo detektivních služeb

10 000,-

b) Vydání licence k provádění vlastní ochrany

500,-

c) Udělení akreditace k odborné přípravě osob pro fyzickou ostrahu nebo pátrání

20 000,-

d) Vydání průkazu odborné způsobilosti k výkonu fyzické ostrahy nebo pátrání

500,-

e) Provedení změny oprávnění uvedeného v licenci podle písmene a)

500,-

f) Provedení změny oprávnění uvedeného v licenci podle písmene b)

100,-

 

Zmocnění:

 

Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) této položky o částku 2000 Kč poplatníkovi, který má koncesní listinu vydanou podle živnostenského zákona.“.

 

29.

Položka 36 včetně poznámky a zmocnění zní:

Položka 36

1. Povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřebu, která není živností, na dobu nejvýše dvou měsíců

200,-

2. Povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřebu, která není živností, na dobu nejvýše jednoho roku

1 000,-

3. Povolení k přepravě nebezpečných věcí

1 000,-

4. Licence (nebo její změny)

 

 

a) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy veřejné pro vnitrookresní linky

 

 

– pro jednu linku

100,-

– dvě až devět linek

500,-

– deset až padesát linek

2 500,-

– více linek

5 000,-

b) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy veřejné pro meziokresní linky

 

 

– pro jednu linku

200,-

– dvě až devět linek

1 000,-

– deset až padesát linek

5 000,-

– více linek

10 000,-

c) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy zvláštní pro vnitrookresní linky

 

 

– za jednu linku

100,-

– dvě a více linek

500,-

d) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy zvláštní pro meziokresní linky

 

 

– za jednu linku

200,-

– dvě a více linek

1 000,-

e) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy veřejné

 

 

– pro zahraničního provozovatele za každou linku

15 000,-

– pro tuzemského provozovatele za každou linku

1 000,-

f) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy zvláštní

 

 

– pro zahraničního provozovatele za každou linku

5 000,-

– pro tuzemského provozovatele za každou linku

500,-

5. Povolení k provozování silniční dopravy zahraničním provozovatelem mezi dvěma místy na území ČR

 

 

a) k provedení jedné přepravy

500,-

b) k provedení dvou až pěti přeprav

1 000,-

c) k provedení neomezeného počtu přeprav

10 000,-

6. Povolení zahraničnímu provozovateli k provozování nepravidelné (kyvadlové) osobní silniční dopravy

1 000,-

7. Vstupní povolení k provozování mezinárodní silniční nákladní dopravy zahraničním provozovatelem k provedení jedné přepravy

5 000,-

8. Náhradní povolení pro zahraničního provozovatele

10 000,-

 

Poznámka:

 

Úkony zpoplatňované podle této položky jsou upraveny zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

 

Zmocnění:

 

1.

Správní orgán může upustit od vybírání poplatku, jde-li o přepravu zemědělských výrobků nebo o přepravu provedenou z humanitárních důvodů.

2.

Správní orgán může na základě vzájemnosti od vybrání poplatku upustit, popřípadě sazbu poplatku snížit anebo poplatek zvýšit až na trojnásobek z důvodu zabezpečení zásad dopravní politiky v dohodě se zainteresovanými ústředními orgány státní správy.

3.

Správní orgán upustí od vybrání poplatku za vydání licence, přijme-li dopravce závazek veřejné služby na základě smlouvy nebo rozhodnutí správního orgánu.

4.

Správní orgán upustí od vybrání poplatku, popřípadě jeho sazbu sníží, jde-li o kombinovanou dopravu nebo o vstup vozidla zahraničního dopravce do hraničního pásma za účelem přepřahu návěsu.“.

Současně se zrušují dosavadní poznámky pod čarou č. 6) a 7).

 

30.

V položce 37 písm. A v bodu 1 písm. c) a v bodu 2 písm. c) se slovo „nad“ za slovy „opakovaných přeprav o celkové hmotnosti“ nahrazuje slovem „do“.

 

31.

V položce 38 písm. d) včetně poznámky pod čarou č. 9) zní:

„d) Vydání povolení sjezdu ze silnice II. tř., III. tř. a místní komunikace9)

500,-

__________

9)

§ 36 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

32.

V poznámce k položce 59 se slova „podle písmen a) a b)“ nahrazují slovy „podle písmen a), b) a k)“ a na konci věty se vkládají slova „anebo změnu podmínek k uvádění výbušnin a pomůcek do oběhu“.

 

33.

Položka 60 včetně poznámky zní:

Položka 60

a) Povolení vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů

2 000,-

b) Prodloužení nebo změna povolení vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů

500,-

c) Udělení předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru

1 000,-

 

Poznámka:

 

Správní orgán vydává povolení nebo uděluje předchozí souhlas podle zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

34.

Položky 62 a 63 včetně poznámek znějí:

Položka 62

a) Povolení výjimky že zákazu dohody narušující soutěž

5 000,-

b) Návrh na zrušení nebo omezení výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž anebo na stanovení nových podmínek pro trvání výjimky

5 000,-

c) Schválení nezakázané dohody narušující soutěž

1 000,-

 

Poznámky:

 

1.

Povolením podle písmene a) této položky se rozumí povolení výjimky ze zákazu ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.

2.

Zrušením nebo omezením výjimky a stanovením nových podmínek podle písmene b) této položky se rozumí postup podle § 6 zákona č. 63/1991 Sb.

3.

Schválením nezakázané dohody podle písmene c) této položky se rozumí postup podle § 3 odst. 5 zákona č. 63/1991 Sb.

 

Položka 63

Návrh na povolení spojení podniků soutěžitelů

10 000,-

 

Poznámka:

 

Návrhy podle této položky jsou upraveny v § 8a zákona č. 63/1991 Sb.".

 

35.

Položka 65 včetně osvobození, zmocnění, poznámky a poznámky pod čarou č. 12) zní:

Položka 65

a) Udělení povolení k emisi dluhopisů

0,2 % z celkové částky emise

nejméně Kč 10 000,-

b) Udělení povolení k vydávání hypotečních zástavních listů

Kč 20 000,-

c) Udělení povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry

0,2 % z celkové částky emise

nejméně Kč 10 000,-

nejvýše Kč 1 mil.

d) Udělení povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry pro podílové listy otevřených podílových fondů, pro podílové listy uzavřených podílových fondů, je-li počet vydávaných podílových listů omezen dobou jejich prodeje, pro finanční nástroje, s nimiž lze obchodovat na veřejných trzích na základě povolení podle zvláštního zákona12)

Kč 50 000,-

 

Osvobození:

 

1.

Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny banky a spořitelny, jde-li o hypoteční zástavní listy určené k financování výstavby, modernizaci a rekonstrukci bytů.

2.

Od poplatků podle této položky se osvobozuje Česká exportní banka, a. s.

 

Zmocnění:

 

1.

Poplatky podle písmene c) této položky sníží správní orgán, jde-li o zrušení dosavadního ISIN a o přidělení nového ISIN, a to v rozsahu:

a)

u emisí podílových listů otevřených podílových fondů a u uzavřených podílových fondů, je-li počet vydávaných podílových listů omezen dobou jejich prodeje, se poplatek snižuje na 5000 Kč,

b)

u ostatních cenných papírů se poplatek snižuje na 0,005 % z hodnoty emise. Poplatek činí nejméně 1000 Kč a nejvýše 50 000 Kč.

2.

Poplatky podle písmene c) této položky sníží správní orgán, jde-li o udělení povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry v souvislosti s kuponovou privatizací, a to v rozsahu:

a)

u zaknihovaných emisí akcií podniků privatizovaných v kuponové privatizaci se poplatek snižuje na 1000 Kč,

b)

u zaknihovaných emisí akcií investičních fondů vydávaných k navýšení základního jmění o majetek nabytý za investiční kupony13)se poplatek snižuje na 0,0025% z hodnoty emise. Poplatek činí nejméně 1 000 Kč a nejvýše 25 000 Kč.

 

Poznámka:

 

Uděluje-li se současně povolení k emisi dluhopisů a povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry, vybere správní orgán poplatek pouze jednou, a to podle písmene a) této položky.

__________

12)

§ 71 a 72 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

36.

V položce 66 se za písmeno j) doplňuje písmeno k), které zní:

„k) Podání žádosti o rozšíření povolení k obchodování s cennými papíry

5 000,-.

 

37.

V položce 72 se doplňuje u slova „zvířat“ odkaz na poznámku pod čarou č. 15a) a poznámka pod čarou č. 15a) zní:

__________

15a)

§ 9 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů“.

Současně se doplňuje osvobození, které zní:

Osvobození

 

Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání veterinárního osvědčení k přemísťování včelstev.“.

 

38.

V položce 74 písm. b) se slovo „výrobce“ nahrazuje slovem „dodavatele15b)“ a poznámka pod čarou č. 15b) zní:

__________

15b)

§ 1 odst. 2 vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 413/1991 Sb., o registraci některých druhů krmiv, jejich dodavatelů a o odborné státní kontrole.“.

 

39.

Položka 83 včetně osvobození se vypouští.

Současně se zrušuje dosavadní poznámka pod čarou č. 16).

 

40.

V položce 87 se vypouští písmeno b) včetně sazby poplatku; současně se dosavadní písmena c) a d) označují jako písmena b) a c). Ve zmocnění bod 2 se slova „písmen b), c) a d)“ nahrazují slovy „písmen b) a c)“, ve zmocnění bod 3 se slova „písmene d)“ nahrazují slovy „písmene c)“ a ve zmocnění bod 4 se slova „písmene c)“ nahrazují slovy „písmene b)“.

 

41.

V položce 89 písmena d), h) a i) znějí:

d) Vydání kopie katastrální mapy doplněné orientačním zákresem parcel z grafické části dřívějších pozemkových evidencí za každý i jen započatý formát A4

100,-

h) Vydání ověřeného opisu nebo kopie listin o právních vztazích ze sbírky listin katastru nemovitostí a sbírky listin pozemkové knihy za každou i započatou stránku

50,-

i) Vydání srovnávacího sestavení parcel dřívějších pozemkových evidencí s parcelami katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel v jednom katastrálním území

300,-“.

 

42.

Poznámky k položce 89 se doplňují o poznámku bod 3, která zní:

3.

Poplatku podle písmene i) této položky podléhá vydání srovnávacího sestavení obsahující výměry částí parcel, jakož i vydání srovnávacího sestavení bez údaje o výměře částí parcel.“.

 

43.

Položka 90 zní:

Položka 90

Za vklad práva do katastru nemovitostí

500,-“.

 

44.

Z poznámky bod 1 k položce 90 se vypouštějí slova „písmene a)“; současně se poznámky k položce 90 doplňují o body 3 až 5, které znějí:

3.

Vkladem se rozumí zápis práv k nemovitostem do katastru nemovitostí (§ 2 zákona č. 265/1992 sb., o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů).

4.

Podle této položky vybere správní orgán poplatek za vklad každého jednotlivého práva do katastru nemovitostí.

5.

Vklad práva na základě směnné smlouvy, smlouvy o převodu spoluvlastnických podílů k téže nemovitosti, dohody o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů a dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví osob se zpoplatňují podle této položky jednou.“.

 

45.

V položce 109 písm. e) se na konci doplňuje ustanovení, které zní:

– o zápis zástavního práva k ochranné známce do rejstříku

600,-

– o zápis dalšího uživatele kolektivní ochranné známky

500,-

 

46.

V položce 114 se písmeno e) včetně sazby vypouští.

 

47.

Ve zmocnění bod 1 k položce 114 se vypouští slovo „přednostní“ a za slovo „hodiny“ se doplňují slova „nebo na počkání,“ a doplňuje se bod 3, který zní:

3.

Za udělení skupinového návratného víza vybere český zastupitelský úřad jeden poplatek ve výši 50 % ze součinu stanovené sazby poplatku a počtu osob ve skupině.“.

 

48.

V položce 134 se slova „povolení k vývozu, průvozu nebo dovozu“ nahrazují slovy „zbrojního průvodního listu pro průvoz“.

 

49.

V osvobození pod bodem 2 k položce 134 se slova „osvobozena povolení“ nahrazují slovy „osvobozeny zbrojní průvodní listy pro průvoz“.“.

Přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení

Čl. II

(1)

Správní orgán postupuje podle položek 32 až 35 a 134 sazebníku zákona č. 85/1994 Sb. až do nabytí účinnosti zákona o střelných zbraních a střelivu a zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností.

(2)

Poplatky splatné před účinností tohoto zákona se vybírají podle dosavadních předpisů.

Čl. III

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. IV

Zrušují se:

1.

Část desátá zákona č. 72/1994 sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).

2.

§ 14 zákona České národní rady č. 549/1991 sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů; současně se z názvu zákona vypouštějí slova "a poplatku za výpis z rejstříku trestů".

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.

Uhde v. r.

Klaus v. r.