Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

85/1994 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014
změněnos účinností odpoznámka

zákonným opatřením č. 344/2013 Sb.

1.1.2014

Novela ruší čl. IV, který již byl zrušen z. o. č. 340/2013 Sb.

zákonným opatřením č. 340/2013 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 456/2011 Sb.

1.1.2013

Více...

85

 

ZÁKON

ze dne 24. března 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných

správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb.,

zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České

národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon

České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.,

zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 323/1993 Sb., zákon

České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění

zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb.,

zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých

zákonů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady

č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb.

a zákona č. 42/1994 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

Z názvu zákona se vypouštějí slova „vybíraných správními orgány České republiky“.

 

2.

§ 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1) zní:

§ 1

Úvodní ustanovení

 

Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen „poplatky“) vyměřované a vybírané orgány státní správy České republiky, obcemi při výkonu přenesené působnosti,1) popřípadě právnickými osobami, pokud vykonávají státní správu na základě přenesené působnosti podle zvláštních předpisů,1) a státními archivy (dále jen „správní orgán“).

__________

1)

Např. § 21 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 15 zákona ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona ČNR č. 343/1992 Sb., § 33 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby.“.

 

3.

§ 6 včetně nadpisu zní:

§ 6

Vyměření, splatnost poplatku a následkyjeho nezaplacení

 

(1) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou se platí bez vyměření a jsou splatné před provedením úkonu uvedeného v jednotlivých položkách sazebníku. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této době, vyzve ho správní orgán, aby tak učinil do 15 dnů od doručení výzvy, s výjimkou poplatků podle položek 80 a 100 sazebníku.

(2) Procentní poplatky se vyměřují a jsou splatné do 15 dnů od doručení výměru.

(3) Správní orgán vydá výsledek provedeného úkonu až poté, co poplatník prokáže, že poplatek zaplatil. Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtě uvedené v odstavcích 1 a 2, správní orgán úkon neprovede nebo zahájené řízení zastaví s výjimkou případů, kdy poplatník zaplatí poplatek po uvedené lhůtě a správní orgán zaplacení poplatku uzná, a s výjimkou poplatků za úkony podle položek 23 písm. c) a 66 písm. j) sazebníku.

(4) Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními předpisy běží až po zaplacení poplatku.

(5) Je-li předmětem úkonu u českého zastupitelského úřadu peněžní částka, kterou má tento úřad u sebe, může vybrat správní poplatek srážkou z této částky.“.

 

4.

§ 7 včetně nadpisu zní:

§ 7

Placení poplatku

 

(1) Správní orgány vyměřují a vybírají poplatky v české měně a poplatníci platí poplatky v této měně s výjimkami uvedenými v odstavcích 2 a 4.

(2) České zastupitelské úřady vyměřují a vybírají poplatky, které jsou stanoveny procentem, v té cizí měně, ve které je vyjádřen základ poplatku. Poplatky stanovené pevnou částkou vybírají v měně státu, v němž mají své sídlo, a to po provedeném přepočtu české měny na cizí měnu podle odstavce 3. Český zastupitelský úřad může přijmout placení poplatku i v měně jiného státu, než ve kterém má své sídlo. Tato měna však musí být znamenána v kurzovním lístku České národní banky.

(3) Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí český zastupitelský úřad podle příslušného kurzu platného pro nákup valut, který je uveden v kurzovním lístku České národní banky vydaném k prvnímu dni měsíce, v němž je poplatek vyměřen nebo oznámen. Pro přepočet měn, které nejsou uvedeny v kurzovním lístku České národní banky, se použije kurz USD k místní měně vyhlášený ústřední nebo jí na roveň postavenou bankou státu, v němž má zastupitelský úřad sídlo.

(4) Správní orgány na českém hraničním přechodu vyměřují a vybírají poplatky v české měně, zcela výjimečně může devizový cizozemec zaplatit poplatek v cizí měně, nemá-li k dispozici českou měnu.

(5) Přepočet cizí měny na českou měnu se provádí na českém hraničním přechodu podle kurzu platného pro nákup valut, který je uveden v kurzovním lístku České národní banky platném v den vyměření poplatku. Pokud v době přechodu hranic nebude platný kurzovní lístek k dispozici, je možno použít kurz platný v nejbližším předchozím dni. Rozdíl mezi částkou placenou ve valutách a sazbou poplatku se vrátí v české měně.

(6) Poplatky přepočítané na cizí měnu se zaokrouhlují na celé měnové jednotky dolů při částkách do 0,50 Kč a nahoru při částkách od 0,50 Kč včetně.

(7) Poplatky vyměřované a vybírané správními orgány, s výjimkou okresních úřadů, obcí, českých zastupitelských úřadů a na českých hraničních přechodech, lze platit kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 5000 Kč. U českých zastupitelských úřadů se poplatky platí na účty těchto úřadů v zahraničí. O způsobu placení poplatků u okresních úřadů a obcí rozhodují tyto orgány. V ostatních případech se poplatky platí na zvláštní účet příslušného správního orgánu, který převede takto vybírané poplatky nejpozději 10 dní před koncem každého kalendářního čtvrtletí na účet státního rozpočtu vedený finančním úřadem místně příslušným podle sídla správního orgánu. O takto převáděných částkách vede správní orgán evidenci.“.

 

5.

§ 8 odst. 2 a 3 znějí:

(2) Neprovede-li správní orgán úkon vinou poplatníka nebo správní orgán zastaví řízení anebo neuzná zaplacení poplatku po lhůtě uvedené v § 6, rozhodne k žádosti poplatníka o částečném vrácení poplatku. Vrátit lze nejvýše 50 % ze zaplaceného poplatku.

(3) Rozhodnutí o vrácení poplatku vykonává správní orgán, který poplatek vyměřil a vybral, ze svého účtu, na který byl poplatek zaplacen. Rozhodnutí správního orgánu o vrácení poplatků zaplacených kolkovou známkou provede Finanční úřad pro Prahu 1.“.

 

6.

V § 8 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

(5) Vracení poplatků podle odstavců 1 a 2 může být stanoveno odchylně v sazebníku poplatků.

(6) Záporné vyřízení žádosti nebo jiného podání není důvodem pro vrácení poplatku.“.

 

7.

§ 9 odst. 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 3) znějí:

(1) Od poplatků jsou osvobozeny

a)

státní orgány a státní fondy,

b)

diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva3) výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,

c)

obce,

d)

rozpočtové organizace ve své hlavní činnosti,

e)

příspěvkové organizace ve své hlavní činnosti,

f)

nadace humanitárního a charitativního charakteru.

(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony, které souvisejí s prováděním právních předpisů o sociálním zabezpečení, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o státních dávkách a ve věcech sociální péče. Účel provedeného úkonu vyznačí správní orgán na zdůvodněném podání poplatníka.

__________

3)

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích. Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.“.

 

8.

V § 9 odst. 3 se slova „Česká a Slovenská Federativní Republika“ nahrazují slovy „Česká republika“.

 

9.

V § 9 se doplňují odstavce 4, 5 a 6, které znějí:

(4) Od poplatků jsou dále osvobozeny úkony prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce (města), ulice, popřípadě rodného čísla a obdobných změn, které jsou důsledkem rozhodnutí z úřední moci.

(5) Od poplatků jsou osvobozeny i další fyzické nebo právnické osoby, popřípadě úkony v rozsahu stanoveném v sazebníku.

(6) V rozsahu uvedeném v jednotlivých položkách sazebníku správní orgán sníží nebo zvýší poplatek nebo upustí od jeho vybrání.“.

 

10.

Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5a), 5b), 5c) a 5d) zní:

§ 10a

Součinnost územních finančních orgánůse správními orgány

 

(1) Příslušné územní finanční orgány kontrolují5a) u správních orgánů, zda částky podle § 7 odst. 7 jsou převáděny včas a ve výši odpovídající tomuto zákonu. Místní příslušnost územních finančních orgánů se řídí sídlem správního orgánu.

(2) Zjistí-li územní finanční orgán, že převáděné částky neodpovídají tomuto zákonu, upozorní písemně správní orgán na povinnost vymáhat nedoplatky.5b)

(3) Bylo-li právo vymáhat nedoplatek promlčeno,5c) uloží územní finanční orgán správnímu orgánu rozhodnutím podle zvláštního předpisu5d) zaplatit nedoplatek místo poplatníka do státního rozpočtu ze svých rozpočtových prostředků.

__________

5a)

§ 20 odst. 2 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.

5b)

§ 73 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.

5c)

§ 70 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb.

5d)

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).“.

 

11.

Dosavadní sazebník, který je přílohou k zákonu České národní rady č. 368/1992 Sb., se nahrazuje sazebníkem, jehož znění je uvedeno v příloze tohoto zákona.

Čl. II

zrušen

Čl. III

zrušen

Čl. IV

zrušen

Čl. V

Zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, se mění a doplňuje takto:

1.

§ 3 odst. 2 včetně poznámek pod čarou č. 1a) a 1b) zní:

(2) Daň z příjmů právnických osob1a) za zdaňovací období 1994 je příjmem rozpočtu obce v případech, kdy je poplatníkem obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby.1b)

__________

1a)

Zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

1b)

§ 36 zákona ČNR č. 586/1992 Sb.“.

 

2.

V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámek pod čarou č. 1c) a 1d) zní:

(3) Příjmem obce podle odstavce 2 není příslušenství daně1c) a daň, která nebyla přiznána nebo dodatečně přiznána ve stanovené lhůtě.1d)

__________

1c)

§ 58 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

1d)

§ 40 a 41 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.“.

Čl. VI

Ustanovení § 24 odst. 2 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb., se doplňuje písmenem z), které zní:

z)

hodnota věcí do pořizovací hodnoty 10 000 Kč a poskytnutých služeb, pokud je vydána jako plnění restitučních nároků nebo majetkových podílů na transformaci družstev podle zvláštních předpisů2) nebo vypořádacího podílu na majetku družstva a použita k podnikání. Výdaje se zahrnují v hodnotě, za kterou byla zásoba nebo věc vydána či služba poskytnuta. Toto ustanovení se použije již pro stanovení daňové povinnosti za rok 1993.“.

Čl. VII

zrušen

Čl. VIII

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.

zákon č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření Předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb.,

2.

část devátá zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů,

3.

vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 522/1991 Sb. a vyhlášky č. 411/1992 Sb.,

4.

vyhláška Ministerstva financí č. 98/1993 Sb., o některých osvobozeních a poplatkových úlevách na úseku správních poplatků.

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1994.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Příloha k zákonu č. 85/1994 Sb.

zrušena