Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

138/1995 Sb. znění účinné od 27. 7. 1995 do 31. 12. 2004

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou čl. I bodu 9, pokud se týká § 6 odst. 3 a 5, který nabývá účinnosti dnem 1. září 1996

138

 

ZÁKON

ze dne 22. června 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb.,

o soustavě základních a středních škol (školský zákon),

ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb.,

zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb.,

zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb.,

nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb.

a zákona č. 256/1994 Sb., a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb.,

o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb.,

zákona české národní rady č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

Název zákona zní: „ZÁKON o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon)“.

 

2.

V § 1 odst. 1 část věty před středníkem zní: „Součástí výchovně vzdělávací soustavy jsou základní školy, základní umělecké školy, učiliště, střední školy, speciální školy a vyšší odborné školy, pokud jsou zařazeny do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení“.

 

Na konci odstavce 1 se připojuje tato věta, která včetně poznámky č. 1) zní: „Způsob zařazování do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení stanoví zvláštní zákon. 1)

__________

1)

Zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 256/1994 Sb. a zákona č. 139/1995 Sb.„.

Dosavadní poznámka č. 1) se označuje jako poznámka č. 1a).

 

3.

§ 1 odst. 2 zní:

(2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) odpovídá za koncepci, stav a rozvoj výchovně vzdělávací soustavy.“.

 

4.

V dalších ustanoveních zákona se slova „ministerstva školství“ nahrazují slovem „ministerstvo“.

 

5.

V § 2 odst. 1 se vypouštějí slova „základní umělecká škola“.

 

6.

V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Školy uvedené v § 1 může zřizovatel slučovat nebo zřizovat jako jednu právnickou osobu. Je-li zřizovatelem obec, může školy slučovat se souhlasem územně příslušného školského úřadu.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

7.

§ 3 zní:

§ 3

 

(1) Výchova a vzdělávání se uskutečňují v jazyce českém. Výjimky v případech hodných zvláštního zřetele, pokud nejde o plnění povinné školní docházky, povoluje ministerstvo.

(2) Žákům příslušejícím k národnostním menšinám se v rozsahu přiměřeném zájmům jejich národnostního rozvoje zabezpečuje právo na vzdělání v jejich mateřském jazyce.

(3) Neslyšícím a nevidomým se zajišťuje právo na vzdělání v jejich jazyce s použitím znakové řeči nebo Braillova písma.“.

 

8.

V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Vzdělávání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem lze poskytovat za úplatu od doby, kdy její výši a způsob úhrady stanoví vláda nařízením; v těchto školách zřizovaných obcí od doby, kdy výši a způsob úhrady stanoví obec obecně závaznou vyhláškou. Úplata nemůže být vyšší než polovina kalkulovaných nákladů na jednoho žáka školy.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

9.

§ 6 zní:

§ 6

 

(1) Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň․ První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem.

(2) V místech, kde nejsou podmínky pro zřízení všech devíti ročníků základní školy, může se zřídit základní škola, která nemá všechny ročníky. Žáci, kteří ukončí poslední ročník takové školy, pokračují v plnění povinné školní docházky v základní škole se všemi ročníky.

(3) Základní škola tvořená jednou nebo dvěma třídami prvního stupně má průměrný počet nejméně 13 žáků ve třídě. Základní škola tvořená samostatnými třídami všech ročníků prvního stupně má průměrný počet nejméně 15 žáků ve třídě. Tyto základní školy mohou být zřízeny tehdy, jestliže jsou jedinou základní školou v obci. O výjimkách hodných zvláštního zřetele rozhoduje, po vyjádření školského úřadu, ministerstvo.

(4) Žáci, kteří ukončí poslední ročník základní školy uvedené v odstavci 2, pokračují v plnění povinné školní docházky v základní škole se samostatnými třídami pro každý ročník.

(5) Základní školy, s výjimkou škol uvedených v odstavci 3, mají průměrný počet nejméně 17 žáků ve třídě. O výjimkách hodných zvláštního zřetele rozhoduje, po vyjádření školského úřadu, ministerstvo.“.

 

10.

V § 8 odst. 2 se za slova „ve střední odborné škole“ vkládají tato slova: „nebo konzervatoři“.

 

11.

§ 8 odst. 3 zní:

(3) Vyšší odborné vzdělání poskytované v konzervatořích zahrnuje všeobecné vzdělání, uměleckou nebo umělecko-pedagogickou přípravu a ukončuje se vykonáním absolutoria.“.

 

12.

V § 9 odst. 4 a v dalších ustanoveních zákona se slova „ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí“ nahrazují slovy „Ministerstvo zdravotnictví“.

 

13.

V § 10 odst. 6 se v první větě vypouštějí slova „anebo jejich právní nástupce“ a slova „, anebo s jejich právními nástupci“.

 

14.

V § 11a odst. 5 a v dalších ustanoveních zákona se slova „vlády republik“ nahrazují slovem „vláda“; v odstavci 6 se slova „orgány hospodářské arbitráže“ nahrazují slovem „soudy“.

 

15.

§ 14 včetně nadpisu se vypouští.

 

16.

V § 15 odst. 1 poslední věta zní: „Gymnázium má čtyři nebo šest anebo osm ročníků.“.

 

17.

V § 15 se vypouští odstavec 2.

 

Dosavadní označení odstavce 1 se zrušuje.

 

18.

V § 16 poslední věta zní: „Denní studium trvá nejvýše čtyři roky.“.

 

19.

V § 17 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: „Konzervatoř má šest ročníků, v oboru tanec osm ročníků.“.

 

20.

§ 17 odst. 2 zní:

(2) Studium na konzervatoři se ukončuje zpravidla absolutoriem ( § 27b). Žáci mohou ukončit studium také maturitou, nejdříve však po čtvrtém ročníku, v oboru tanec po osmém ročníku ( § 8 odst. 2).“.

 

21.

V § 19 odst. 1 se za slova „ve středních školách“ vkládá čárka a tato slova: „kromě škol uvedených v odstavci 2“.

 

22.

§ 19 odst. 2 zní:

(2) Do prvního ročníku osmiletého gymnázia a osmileté konzervatoře v oboru tanec se přijímají žáci, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy. Do prvního ročníku šestiletého gymnázia se přijímají žáci, kteří úspěšně ukončili sedmý ročník základní školy.“.

 

23.

V § 19 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Výjimky z ustanovení odstavce 2, a při přijetí do vyššího ročníku než prvního, povoluje v jednotlivých případech hodných zvláštního zřetele školský úřad, v jehož územní působnosti je škola, kam se žák hlásí k přijetí.

(4) V rámci přijímacího řízení do prvních ročníků středních škol může ředitel školy stanovit, že se žáci nebo uchazeči přijímají na základě přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky pro následující školní rok se konají nejdříve v posledním úplném kalendářním týdnu měsíce dubna. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka nebo uchazeče ke studiu zašle písemně ředitel školy žákovi nebo uchazeči anebo jeho zákonnému zástupci do sedmi dnů po termínu konání přijímací zkoušky. V případě, že se přijímací zkoušky nekonají, zašle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka nebo uchazeče ke studiu do sedmi dnů po rozhodnutí, nejdříve však v posledním úplném kalendářním týdnu měsíce dubna.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.

 

24.

§ 22 odst. 3 zní:

(3) Praktické vyučování se uskutečňuje ve školách a školských zařízeních, popřípadě v orgánech a organizacích v oboru působnosti ústředních orgánů nebo u dalších právnických osob anebo u fyzických osob, které mají oprávnění k činnosti v daném oboru.“.

 

25.

§ 25 odst. 1 až 3 znějí:

(1) V osmiletém, šestiletém a ve čtyřletém denním studiu gymnázia a ve studiu při zaměstnání se studium ukončuje maturitní zkouškou. Čtyřleté studium na gymnáziu se může pro účely studia při zaměstnání rozložit na pět let. Ve čtyřletých studijních oborech denního studia a pětiletých oborech studia při zaměstnání na střední odborné škole a středním odborném učilišti se studium ukončuje maturitní zkouškou. Nástavbové studium se ve dvouletém denním studiu a tříletém studiu při zaměstnání ukončuje maturitní zkouškou.

(2) Ve studijních oborech středních odborných škol, jejichž délka studia je kratší než čtyři roky, a v učebních oborech středních odborných učilišť se ukončuje závěrečnou zkouškou.

(3) Dnem následujícím po dni, kdy žák vykonal úspěšně maturitní zkoušku nebo závěrečnou zkoušku, přestává být žákem školy.“.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 4 až 9.

 

26.

Nadpis § 26 zní: „Nástavbové studium“.

 

27.

V § 26 se dosavadní odstavec 4 označuje jako odstavec 2 a zní:

(2) Ministerstvo, a pokud jde o zdravotnické obory, v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví vyhláškou po projednání se zúčastněnými ústředními orgány státní správy podmínky, obsah, organizaci, formu, délku a obory nástavbového studia a způsob jeho ukončování.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se vypouštějí.

 

28.

Za část třetí se vkládá nová část třetí A, která zní:

ČÁST TŘETÍ A

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

 

§ 27a

 

(1) Vyšší odborná škola připravuje pro kvalifikovaný výkon náročných odborných činností nebo prohlubuje dosažené vzdělání pro výkon konkrétních náročných činností.

(2) Vyšší odborná škola poskytuje v jednotlivých studijních oborech vyšší odborné vzdělání, které zahrnuje všeobecné, specifické odborné vzdělání, náročnou praktickou přípravu a ukončuje se absolutoriem; denní studium trvá nejméně dva a nejvíce tři roky, dálkové studium trvá nejméně tři a nejvíce čtyři roky. Pokud je součástí denního studia praktická příprava konaná formou odborné praxe o délce větší než tři měsíce, může denní studium trvat nejvíce tři a půl roku. Žák, který úspěšně vykonal absolutorium, má právo užívat za svým jménem označení absolventa vyšší odborné školy. Označení absolventů vyšší odborné školy příslušná jednotlivým studijním oborům a jejich zkrácené podoby schválí ministr.

(3) Ke studiu ve vyšších odborných školách se přijímají žáci a další uchazeči, kteří získali úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy stanovit, že se žáci nebo uchazeči přijímají na základě přijímací zkoušky. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka nebo uchazeče ke studiu zašle písemně ředitel školy žákovi nebo uchazeči anebo jeho zákonnému zástupci do sedmi dnů po termínu konání přijímací zkoušky. Nekoná-li se přijímací zkouška, zašle ředitel školy žákovi nebo uchazeči anebo jeho zákonnému zástupci rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka nebo uchazeče nejpozději do sedmi dnů po rozhodnutí.

(4) Způsob hodnocení a klasifikace upraví škola klasifikačním řádem, který schvaluje ministerstvo.

(5) Podmínkou pro vykonání absolutoria je úspěšné ukončení posledního ročníku studia příslušného studijního oboru vyšší odborné školy, pokud tento zákon nestanoví jinak.

 

§ 27b

 

(1) Absolutorium je odborná zkouška, která se skládá z teoretické zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka, absolventské práce a její obhajoby; v konzervatoři dále z absolventského výkonu, popřípadě zkoušky z umělecko-pedagogické přípravy. Jejich obsah a termíny konání stanoví ředitel školy.

(2) Absolutorium se koná před zkušební komisí jmenovanou ministerstvem, jejímž předsedou je pedagogický pracovník z jiné vyšší odborné školy, popřípadě vysoké školy, který má odpovídající odbornou a pedagogickou způsobilost. Zkušební komise má stálé členy a další členy. Stálými členy jsou předseda, místopředseda a třídní učitel. Dalšími členy, kteří jsou jmenováni na základě návrhu ředitele školy, jsou učitel příslušného předmětu, vedoucí absolventské práce nebo vedoucí absolventského výkonu, oponent a přísedící. V případě vyšších zdravotnických škol jmenuje zkušební komisi Ministerstvo zdravotnictví. O výsledku zkoušky rozhoduje zkušební komise hlasováním. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Neprospěl-li žák u absolutoria, určí zkušební komise žákovi termín jeho opakování. Opakovat absolutorium může žák jen jednou. Žákům, kteří úspěšně vykonali absolutorium, vydá škola nejpozději do sedmi dnů od jeho vykonání vysvědčení o absolutoriu a nejpozději do 30 dnů od jeho vykonání diplom absolventa vyšší školy s příslušným označením absolventa vyšší odborné školy. Nevykonal-li žák v určeném termínu úspěšně absolutorium a bylo-li mu povoleno jeho opakování nebo odklad zkoušky, zachovávají se mu práva a povinnosti žáka do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy měl absolutorium konat.

 

§ 27c

 

Podrobnosti o organizaci studia a jeho ukončování ve vyšších odborných školách stanoví ministerstvo vyhláškou, pokud jde o vyšší zdravotnické školy, v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví.“.

 

29.

V § 28 odst. 4 se za slovo „učiliště“ doplňují slova „, praktické školy“.

 

30.

§ 28 odst. 5 zní:

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob zařazení žáků do speciálních základních škol, do zvláštních škol, do pomocných škol a podmínky přijímání žáků do odborných učilišť a praktických škol.“.

 

31.

V § 30 se odstavec 3 vypouští.

 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

 

32.

V § 31 odst. 1 se slova „v základní škole pro mládež vyžadující zvláštní péči“ nahrazují slovy „ve speciální základní škole“.

 

33.

V § 32 odst. 5 se za slova „ § 9 odst. 3 a 4,“ vkládají tato slova: „ § 10a“ a vypouštějí se slova „ § 14“; slova „ § 25 odst. 1, 2, 4, 5 a 6“ se nahrazují slovy „ § 25 odst. 1 až 4 a odst. 6 až 8“.

 

34.

Za § 32 se vkládá nový § 32a, který včetně nadpisu zní:

§ 32a

Praktická škola

 

(1) Praktická škola připravuje žáky pro výkon jednoduchých činností. Příprava trvá jeden až tři roky.

(2) Do praktické školy s tříletou přípravou se přednostně přijímají žáci, kteří úspěšně ukončili zvláštní školu, a dále žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než devátém ročníku zvláštní školy, popřípadě základní školy. V odůvodněných případech lze přijmout i žáky, kteří ukončili neúspěšně devátý ročník základní školy. Do praktické školy s jednoletou a dvouletou přípravou se přijímají žáci, kteří splnili povinnou školní docházku na zvláštní ( § 31) nebo pomocné škole ( § 33).

(3) Tříletá příprava v praktické škole se ukončuje úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky, v jednoleté a dvouleté přípravě vydáním závěrečného vysvědčení.“.

 

35.

V § 33 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Před nástupem do pomocné školy a před osvobozením od povinné školní docházky podle § 37 odst. 2 se dětem s těžkým mentálním postižením umožňuje příprava na vzdělání v délce jednoho až tří let.“.

 

36.

§ 34 odst. 1 zní:

(1) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku. Dítě, které dovrší šestý rok věku v době od počátku školního roku do konce kalendářního roku, může být přijato do školy, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, pěstoun nebo občan, popřípadě ústav, jemuž bylo dítě na základě soudního rozhodnutí svěřeno do výchovy (dále jen „zákonný zástupce“).“.

 

37.

V § 34 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, odloží mu ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Ředitel rozhodne na základě odborného posouzení lékaře, pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra (dále jen „odborné posouzení“).“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

38.

V § 34 v novém odstavci 3 se slova „národní výbor na základě návrhu ředitele školy po projednání se zákonnými zástupci“ nahrazují slovy „ředitel školy po projednání se zákonnými zástupci“.

 

39.

V § 37 odst. 1 se slova „národní výbor“ nahrazují slovy „školský úřad“.

 

40.

§ 37 odst. 2 zní:

(2) Těžce zdravotně postižené dítě může ředitel školského úřadu na základě odborného posouzení a souhlasu zákonných zástupců osvobodit od povinné školní docházky, a to na dobu určitou. Zároveň stanoví formu vzdělávání, která odpovídá jeho psychickým a fyzickým možnostem.“.

 

41.

Za § 38 se vkládá nový § 38a, který včetně nadpisu a poznámky č. 2a) zní:

§ 38a

Povinná dokumentace škol

 

(1) Školy jsou povinny vést tuto dokumentaci:

a)

rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, včetně všech dokladů a podkladů,

b)

třídní knihy, třídní výkazy, popřípadě katalogové listy,

c)

evidenci žáků školy, která obsahuje zejména osobní údaje žáka, údaje o jeho přijetí do školy, o studijním nebo učebním oboru, o průběhu a ukončení studia, o průběhu a ukončení školní docházky,

d)

školní řád, rozvrh hodin,

e)

záznamy z pedagogických nebo uměleckých rad,

f)

protokoly o přijímacím řízení, výkazy a protokoly o ukončování studia, protokoly o konání zkoušek stanovených právními předpisy,

g)

osobní dokumentaci žáků s postižením podle § 28 odst. 1, při zachování povinné mlčenlivosti o těchto údajích,

h)

knihu úrazů,

i)

hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci, evidenci majetku, 2a)

j)

personální dokumentaci, pokud není vedena zřizovatelem nebo zaměstnavatelem,

k)

protokoly a záznamy o provedených kontrolách,

l)

jinou dokumentaci stanovenou právními předpisy.

(2) Ministerstvo vydává seznam a stanoví formu tiskopisů, na kterých je vedena dokumentace stanovená v odstavci 1. Ministerstvo vydává přehled platných tiskopisů vysvědčení.

(3) Školy jsou povinny předávat ministerstvu údaje uvedené v odstavci 1 písm. c) a údaje z dokumentace a evidence vedené podle ustanovení písmen i), j) a l) ve formě, termínech a na předepsaném nosiči dat, které stanoví ministerstvo.

__________

2a)

§ 29 odst. 4 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.“.

 

42.

§ 39 zní:

§ 39

Učební plány a učební osnovy

 

(1) Ve školách se vyučuje podle učebních plánů a učebních osnov, popřípadě jiných schválených učebních dokumentů, které zahrnují alespoň nejvýznačnější cíle vzdělávání, celkovou strukturu učiva, výčet a stručný popis jednotlivých předmětů nebo jiných strukturních obsahových celků, které byly schváleny ministerstvem (dále jen „učební dokumenty“).

(2) Učební dokumenty pro střední zdravotnické školy vydává ministerstvo po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví, učební plány a učební osnovy pro ostatní střední školy vydává ministerstvo po projednání se zúčastněnými ústředními orgány státní správy.“.

 

43.

V § 44 odst. 1 se slova „školy pro mládež vyžadující zvláštní péči“ nahrazují slovy „speciální školy“ a v odstavci 2 se slova „škole pro mládež vyžadující zvláštní péči“ nahrazují slovy „speciální škole“.

 

44.

§ 45 odst. 1 zní:

(1) Součástí školy mohou být předškolní zařízení, školní družina, školní klub, knihovna, internát, domov mládeže, školní jídelna, školní hospodářství, popřípadě jiné součásti, které schválí ministerstvo a u středních a vyšších zdravotnických škol Ministerstvo zdravotnictví.

 

45.

V § 46 se za slovo „Školám,“ doplňují tato slova: „předškolním zařízením a“ a slova „, orgánům a zařízením národních výborů“ se vypouštějí.

 

46.

V § 49 odst. 3 se ve druhé větě vypouštějí slova „národních výborů“ a nahrazují se slovem „obcí“.

 

47.

V § 49 odst. 4 se vypouštějí slova „a se Slovenským úřadem bezpečnosti práce“.

 

48.

V § 50 odst. 1 se za slova „základních škol,“ vkládají tato slova: „základních uměleckých škol,“ a za slova „speciálních škol,“ se vkládají slova: „speciálně pedagogických center a pedagogicko-psychologických poraden,“.

 

49.

V § 50 odst. 2 se slova „školách pro mládež vyžadující zvláštní péči“ nahrazují slovy „speciálních školách“.

 

50.

§ 53 včetně poznámky č. 9) zní:

§ 53

 

(1) Vojenskými školami jsou vojenské střední odborné školy a vojenské vyšší odborné školy. Ustanovení tohoto zákona se na ně vztahují s výjimkou ustanovení § 5 až 6a, § 9 až 12, § 17a, § 19 odst. 2, § 24, § 28 až 33, § 34 odst. 1 až 3 a 5, § 37, § 42 odst. 1, § 46, § 54 až 57c, § 58 písm. b), § 60; ustanovení § 38a se na ně vztahuje přiměřeně.

(2) Vojenské školy zřizuje, zrušuje a řídí Ministerstvo obrany. Ve věcech všeobecně pedagogických postupuje v dohodě s ministerstvem.

(3) Působnost, kterou má ve věcech středních škol a vyšších odborných škol ministerstvo nebo jiné ústřední orgány, vykonává vůči vojenským školám Ministerstvo obrany nebo ministr obrany.

(4) Služební poměry žáků a učitelů vojenských škol, kteří jsou vojáky v činné službě, se řídí zvláštními předpisy. 9)

__________

9)

Např. branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů.

 

51.

§ 54 včetně poznámky č. 10) zní:

§ 54

 

(1) Policejními školami jsou střední policejní školy a vyšší policejní školy; ustanovení tohoto zákona se na ně vztahují s výjimkou § 5 až 6a, § 9 až 15, § 17 a 17a, § 19 odst. 2, § 24 odst. 1, § 28 až 33, § 34 odst. 1 až 3 a 5, § 36 a 37, § 41, § 42 odst. 1, § 44 odst. 2, § 45 odst. 2, § 46 a 47, § 53, § 55 až 57c, § 58 písm. b), § 60; ustanovení § 19 odst. 4 a 5, § 25, § 27 a odst. 2 část věty za středníkem, § 38 a 38a, § 45 odst. 1 a § 51 se na ně vztahují přiměřeně.

(2) Policejní školy zřizuje, zrušuje a řídí Ministerstvo vnitra. Ve věcech všeobecně pedagogických postupuje Ministerstvo vnitra při řízení policejních škol v dohodě s ministerstvem.

(3) Působnost, kterou podle tohoto zákona má ministerstvo nebo jiné státní orgány, vykonává ve věcech policejních škol Ministerstvo vnitra, popřípadě ministr vnitra.

(4) K plnění úkolů na policejních školách může ministr vnitra povolat příslušníky Policie České republiky, jejichž služební poměr se řídí zvláštními předpisy. 10)

__________

10)

Zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

52.

§ 55 zní:

§ 55

 

(1) Školy požární ochrany jsou středními školami nebo vyššími odbornými školami podle tohoto zákona; jeho ustanovení se na ně vztahují s výjimkou § 5 až 6a, § 10 a11, § 12 odst. 2 až 5, § 15, § 17 a 17a, § 19 odst. 2, § 24 odst. 1, § 25 odst. 4, § 28 až 37, § 38 odst. 1, § 42 odst. 1, § 45 odst. 2, § 46, § 53 a 54, § 56 až 57c, § 58 písm. b), § 60; ustanovení § 19 odst. 4 a 5, § 38a, § 51 se na ně vztahují přiměřeně.

(2) Střední školy požární ochrany a vyšší školy požární ochrany zřizuje, zrušuje a řídí Ministerstvo vnitra. Ve věcech všeobecně pedagogických postupuje Ministerstvo vnitra při řízení škol požární ochrany v dohodě s ministerstvem.

(3) Působnost, kterou podle tohoto zákona má ministerstvo nebo jiné státní orgány, vykonává ve věcech škol požární ochrany Ministerstvo vnitra, popřípadě ministr vnitra.“.

 

53.

§ 57a odst. 1 zní:

(1) Soukromými školami jsou soukromé základní školy, soukromé základní umělecké školy, soukromé střední školy, soukromá střediska praktického vyučování, soukromá učiliště, soukromé vyšší odborné školy a soukromé speciální školy. Soukromé školy jsou školami podle tohoto zákona, jeho ustanovení se na ně vztahují s výjimkou ustanovení § 6 odst. 5, § 10 a 10a, § 11a, § 18, § 19 odst. 6, § 22 odst. 3, § 29 odst. 2, § 30 odst. 3, § 43, § 53 až 57, § 58 písm. b) a § 63 odst. 6 a 7.“.

 

54.

V § 57a se odstavec 3 vypouští.

 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

 

55.

V § 57b odst. 1 se za slovy „s výjimkou ustanovení“ nahrazuje zbytek věty slovy „ § 6 odst. 5, § 10 a 10a, § 11a, § 18, § 19 odst. 6, § 22 odst. 3, § 29 odst. 2, § 30 odst. 3, § 43, § 53 až 57, § 58 písm. b) a § 63 odst. 6 a 7“.

 

56.

V § 58 písm. a) se za slova „středních školách“ vkládá čárka a tato slova: „ve vyšších odborných školách“; slova „školách pro mládež vyžadující zvláštní péči“ se nahrazují slovy „speciálních školách“.

 

57.

V § 58 písm. b) se slova „národní výbor“ nahrazují slovy „školský úřad 13).

 

58.

Poznámka č. 13) zní:

__________

13)

§ 82 zákoníku práce.“.

 

59.

Za § 61 se vkládá nový § 61a, který zní:

§ 61a

 

(1) Žáci, kteří ve školním roce 1995/1996 ukončí osmý ročník základní školy, pokračují v plnění povinné školní docházky v devátém ročníku základní školy.

(2) Střední školy, s výjimkou víceletých gymnázií a konzervatoří s oborem tanec, otevřou ve školním roce 1996/1997 první ročník, pokud třída bude mít na základě výsledků přijímacího řízení nejméně 15 žáků. Ustanovení o minimálním počtu žáků se nevztahuje na soukromé a církevní střední školy.

(3) Střední školy, které neotevřou první ročník podle odstavce 2, mohou žáky, kteří ve školním roce 1996/1997 ukončí povinnou školní docházku v devátém ročníku základní školy, přijmout do druhého ročníku s tím, že jejich učební plán tomu bude přizpůsoben.

(4) Podrobnosti organizace přechodu žáků do povinného devátého ročníku základní školy stanoví vláda nařízením.“.

 

60.

§ 63 odst. 6 zní:

(6) Úpravu postavení základní školy podle § 1 nebo zrušení této úpravy může zřizovatel školy provést se souhlasem rady školy, je-li zřízena, na základě žádosti ředitele školy nebo rozhodnutí zastupitelstva obce.“.

 

61.

§ 63 se doplňuje odstavcem 7, který zní:

(7) V případě zamítnutí žádosti podle odstavce 6 uvede zřizovatel důvody, které brání jejímu kladnému vyřízení.“.

 

62.

Za § 63 se vkládá nový § 63a, který zní:

§ 63a

 

(1) Žáci, kteří jsou k 1. září 1995 žáky pomaturitního studia středních škol, dokončí studium podle dosavadních předpisů.

(2) Do prvního ročníku pomaturitního studia organizovaného ve středních zdravotnických školách podle dosavadních předpisů se přijímají žáci nejpozději pro školní rok 1996/1997.

(3) Žáci, kteří jsou k 1. září 1995 žáky prvního až čtvrtého ročníku osmiletého gymnázia při základní škole, dokončí tuto část studia podle dosavadních předpisů.

(4) Žáci, kteří jsou k 1. září 1995 žáky šestiletých a sedmiletých gymnázií, dokončí studium podle dosavadních předpisů.

(5) Žáci, kteří jsou k 1. září 1995 žáky pětiletého jazykového gymnázia, pětiletého studijního oboru střední odborné školy a středního odborného učiliště, které se ukončuje maturitní zkouškou, dokončí studium podle dosavadních předpisů.“.

Čl. II

Zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

V § 1 odst. 1 část věty před středníkem zní: „Součástí výchovně vzdělávací soustavy jsou předškolní zařízení a školská zařízení, pokud jsou zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení“.

 

Na konci odstavce 1 se připojují tyto věty, které včetně poznámky č. 1) znějí: „Způsob zařazování do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení stanoví zvláštní zákon. 1) Předškolní zařízení a školská zařízení lze slučovat nebo zřizovat jako jednu právnickou osobu, pokud jde o předškolní zařízení a školská zařízení jednoho zřizovatele.

__________

1)

Zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 256/1994 Sb. a zákona č. 139/1995 Sb.„.

 

2.

V § 3 odst. 1 se na konci připojují tyto věty: „Mateřská škola s jednou třídou má nejméně 15 dětí, mateřská škola se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 18 dětí ve třídě. Je-li v obci pouze jedna mateřská škola s jednou třídou, má nejméně 13 dětí, mateřská škola se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 16 dětí ve třídě. O výjimkách rozhoduje školský úřad.“.

 

3.

V § 3 se vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7) Předškolní zařízení nebo předškolní zařízení s internátním provozem může přijmout k mimořádnému nebo krátkodobému pobytu za úplatu děti do deseti let věku.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

 

4.

§ 23 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

(3) Rodiče nebo jiní zákonní zástupci mládeže, kteří mají k mládeži vyživovací povinnost, a mládež s vlastními pravidelnými příjmy přispívají příspěvkem na úhradu péče poskytované mládeži umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo preventivní péče. Výši příspěvku stanoví vláda nařízením.“.

 

5.

V § 24 odst. 1 se za slovy „sociální péči mládeži“ vypouštějí slova „s normálním duševním vývojem“.

 

6.

V § 24 odst. 3 se za slova „pečuje o mládež“ vkládá slovo „zpravidla“.

 

7.

V § 42 odst. 1 se za slova „se rozumí“ vkládá slovo „zejména“.

 

Odstavec 2 se vypouští.

 

Odstavec 3 se označuje jako odstavec 2; za slovy „učitelů škol“ se doplňuje tečka a zbytek věty se vypouští.

 

8.

§ 45 odst. 8 zní:

(8) Soukromá předškolní zařízení a soukromá školská zařízení mohou obdržet dotaci, pokud zřizovatel uzavře se školským úřadem smlouvu o poskytnutí dotace v termínu do 30. listopadu na příští školní rok, popřípadě i na delší období. Ve smlouvě se stanoví zejména činnosti, na které se dotace poskytuje, a jejich rozsah, období, na které se dotace poskytuje, a výše dotace. Zúčtování poskytnuté dotace podle skutečnosti kalendářního roku předloží soukromé předškolní zařízení nebo soukromé školské zařízení školskému úřadu do 28. února následujícího kalendářního roku. Podrobnosti stanoví vláda nařízením.“.

 

9.

Za § 45a se vkládá nový § 45b, který včetně poznámky č. 5a) zní:

§ 45b

 

(1) Předškolní zařízení a školská zařízení jsou povinna vést tuto dokumentaci:

a)

evidenci žáků (dětí), která obsahuje zejména jejich osobní údaje, údaje o přijetí, o průběhu studia nebo pobytu v zařízení, ukončení studia nebo pobytu v zařízení,

b)

hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci, evidenci majetku, 5a)

c)

personální dokumentaci,

d)

jinou dokumentaci stanovenou právními předpisy, pokud není dokumentace vedena zřizovatelem nebo školou, jejíž součástí předškolní zařízení nebo školské zařízení je.

(2) Předškolní zařízení a školská zařízení jsou povinna předávat ministerstvu údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) a údaje z dokumentace a evidence vedené podle písmen b), c) a d) ve formě, termínech a na předepsaném nosiči dat, které stanoví ministerstvo.

__________

5a) § 29 odst. 4 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.“.

 

10.

Za § 45b se vkládá nový § 45c, který zní:

§ 45c

 

Předškolní zařízení zřízení podle nařízení vlády České socialistické republiky č. 92/1978 Sb., o zřizování a provozu předškolních zařízení socialistickými organizacemi, se považují za soukromá předškolní zařízení, pokud jejich zřizovatelé do šesti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona předloží Ministerstvu školství náležitosti k zařazení předškolních zařízení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení podle zvláštního zákona. 1) „.

 

11.

Čl. II bod 1 zákona České národní rady č. 390/1991 Sb., o předškolních a školských zařízeních, zní:

1.

Změnu postavení předškolního zařízení a školského zařízení zřizovaného obcí podle § 1 odst. 1 může provést jejich zřizovatel po vyjádření školského úřadu na základě

a)

žádosti ředitele předškolního zařízení nebo školského zařízení,

b)

rozhodnutí zastupitelstva.“.

 

12.

Za bod 1 čl. II zákona České národní rady č. 390/1991 Sb., o předškolních a školských zařízeních, se vkládá nový bod 2, který zní:

2.

V případě zamítnutí žádosti podle bodu 1 písm. a) uvede zřizovatel důvody, které brání jejímu kladnému vyřízení.“.

Dosavadní body 2 a 3 se označují jako body 3 a 4.

Čl. III

Zrušují se

 

1.

nařízení vlády České socialistické republiky č. 92/1978 Sb., o zřizování a provozu předškolních zařízení socialistickými organizacemi;

2.

§ 2 odst. 1 a § 4 odst. 1 první věta vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 30/1991 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách, ve znění vyhlášky č. 65/1992 Sb.;

3.

§ 2 odst. 1 část věty za středníkem, § 6 odst. 3 a § 14 odst. 1 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění vyhlášky č. 225/1993 Sb.;

4.

§ 26, 32 a § 33 odst. 1 první věta vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění vyhlášek č. 187/1992 Sb. a č. 241/1993 Sb.;

5.

§ 13, část třetí, § 15 odst. 1 druhá věta a v § 15 odst. 2 slova „nebo ve studijních oborech specializačního pomaturitního studia ve středních školách“ a § 18 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích;

6.

§ 2 odst. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 292/1991 Sb., o základních uměleckých školách;

7.

§ 1 odst. 1 až 4 a § 2 až 5 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 353/1991 Sb., o soukromých školách;

8.

§ 2 až 6 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 452/1991 Sb., o zřizování a činnosti církevních škol a škol náboženských společenství.

Čl. IV

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou čl. I bodu 9, pokud se týká § 6 odst. 3 a 5, který nabývá účinnosti dnem 1. září 1996.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.