Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

237/1995 Sb. znění účinné od 1. 7. 2017
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 250/2016 Sb.

1.7.2017

zákonem č. 121/2000 Sb.

1.12.2000

237

 

ZÁKON

ze dne 27. září 1995

o hromadné správě autorských práv

a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST I

zrušena (§ 1-11)

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

§ 3

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

ČÁST II

Změna a doplnění zákona č. 35/1965 Sb.,

o dílech literárních, vědeckých a uměleckých

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 12)

§ 12

Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 318/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

§ 13 odst. 2 zní:

"(2) Autoři děl, která lze vzhledem k jejich povaze rozmnožovat pro vlastní osobní potřebu [ § 15 odst. 2 písm. a)] na podkladě

a)

rozhlasového či televizního vysílání nebo

b)

zvukového, obrazového či zvukově obrazového snímku vyrobeného a uveřejněného jeho výrobcem ( § 45) přenesením pomocí technického zařízení na nenahrané nosiče záznamu, mají právo na odměnu vůči výrobcům takových nosičů, popřípadě jejich dovozcům. Právo na odměnu nepřísluší, pokud jde o nenahrané nosiče záznamů pro vývoz nebo pro provozní potřeby fyzických či právnických osob.".

 

2.

V § 13 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky č. 5) zní:

"(3) Autoři děl, která lze vzhledem k jejich povaze rozmnožovat pro vlastní osobní potřebu [ § 15 odst. 2 písm. a)] na podkladě tiskovin5) nebo jejich rozmnoženin přenesením pomocí technického zařízení na jiný hmotný podklad, mají právo na odměnu vůči výrobcům takových zařízení, popřípadě jejich dovozcům.

____________________

5)

§ 1 zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích.".

 

3.

V § 13 se dosavadní odstavec 3 označuje jako odstavec 4, který zní:

"(4) Sazby odměn a náhrad podle odstavců 2 a 3, způsob jejich placení, jakož i jejich rozdělení mezi jednotlivé skupiny oprávněných osob může Ministerstvo kultury stanovit vyhláškou.".

 

4.

V § 39 odst. 1 se slova " § 13 odst. 2 a 3" nahrazují slovy " § 13 odst. 2 až 4" a slova " § 16 odst. 2 a 3" se nahrazují slovy" § 16".

 

5.

§ 44 se vypouští.

ČÁST III

Změna a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.,

o provozování rozhlasového a televizního vysílání,

ve znění pozdějších předpisů (§ 13)

§ 13

Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 597/1992 Sb., zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 5 písm. f) se slova "kterým bylo přiznáno výhradní oprávnění zastupovat autory nebo výkonné umělce ve výkonu práv.2) " nahrazují slovy "kterým bylo uděleno oprávnění k výkonu hromadné správy autorských práv a práv autorskému právu příbuzných.2) ".

 

2.

V § 5 písm. f) poznámka č. 2) zní:

____________________

"2)

§ 2 zákona č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů.".

ČÁST IV

Změna a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

ve znění pozdějších předpisů (§ 14)

§ 14

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb. a zákona č. 200/1994 Sb., se doplňuje takto:

1.

V § 3 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které včetně poznámky č. 1a) zní:

"b)

výkon hromadné správy autorských práv a práv autorskému právu příbuzných podle zvláštního předpisu,1a)

____________________

1a)

Zákon č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů.".

 

2.

V § 3 odst. 1 se dosavadní písmena b) a c) označují jako písmena c) a d).

ČÁST V

zrušena (§ 15)

§ 15

zrušen

ČÁST VI

Zrušovací ustanovení (§ 16)

§ 16

Zrušují se:

1.

zákon č. 81/1957 Sb., o hudební a jiné koncertní činnosti, ve znění zákona České národní rady č. 127/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 165/1992 Sb.,

2.

zákon č. 82/1957 Sb., o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě, ve znění zákona České národní rady č. 127/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 165/1992 Sb.,

3.

zákon České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 122/1989 Sb., zákona České národní rady č. 127/1990 Sb., zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 165/1992 Sb.,

4.

vyhláška Ministerstva kultury č. 196/1954 Ú. l., o sazbách provozovacích honorářů za veřejné nedivadelní provozování hudebních děl, ve znění vyhlášky Ministerstva kultury a informací č. 183/1968 Sb.,

5.

vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 116/1991 Sb., kterou se upravují sazby odměn výkonných umělců a náhrad výrobců zvukových a zvukově obrazových snímků na veřejných produkcích prostřednictvím technických zařízení,

6.

vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 117/1991 Sb., o pořádání veřejných produkcí,

7.

vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 241/1991 Sb., o výhradním oprávnění některých organizací zastupujících autory nebo výkonné umělce.

ČÁST VII

Účinnost (§ 17)

§ 17

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.