Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

247/1995 Sb. znění účinné od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2024
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 189/2021 Sb.

1.7.2021

nálezem č. 49/2021 Sb.

11.2.2021

zákonem č. 38/2019 Sb.

2.3.2019

Více...

247

 

ZÁKON

ze dne 27. září 1995

o volbách do Parlamentu České republiky

a o změně a doplnění některých dalších zákonů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Volby do Parlamentu České republiky (§ 1-89)

Oddíl první

Obecná ustanovení (§ 1-23)

§ 1

(1)

Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu.

(2)

Do Parlamentu České republiky se volí na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním. Do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se volí podle zásad poměrného zastoupení, do Senátu Parlamentu České republiky se volí podle zásad většinového systému.

(3)

Volby do Parlamentu České republiky vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky uveřejněno.

(4)

Volby do Parlamentu České republiky se na území České republiky konají ve 2 dnech, kterými jsou pátek a sobota. První den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

(5)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se v zahraničí konají ve 2 dnech, kterými jsou

a)

čtvrtek a pátek, kdy hlasování začíná ve 14. 00 hodin a končí ve 21. 00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě (§ 3 odst. 2), v němž nastává shodně označený hodinový čas později o více jak 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,

b)

pátek, kdy hlasování začíná ve 12. 00 hodin a končí ve 22. 00 hodin místního času, a sobota, kdy hlasování začíná v 8. 00 hodin a končí ve 12. 00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě (§ 3 odst. 2), v němž nastává shodně označený hodinový čas později o nejvýše 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,

c)

pátek, kdy hlasování začíná ve 14. 00 hodin a končí ve 22. 00 hodin místního času, a sobota, kdy hlasování začíná v 8. 00 hodin a končí ve 14. 00 hodin místního času, jde-li o hlasování v ostatních místech (§ 3 odst. 2).

(6)

Dnem voleb se podle tohoto zákona rozumí první den voleb na území České republiky, nestanoví-li tento zákon jinak. Lhůty a vymezení volebních dnů podle tohoto zákona nejsou dobou hlasování v zahraničí dotčeny.

(7)

Voličem je státní občan České republiky (dále jen "občan"), který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

§ 2

Překážkami ve výkonu volebního práva jsou

a)

zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,1

b)

omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva2.

§ 3

Volební okrsky

(1)

Hlasování do Parlamentu České republiky probíhá ve stálých volebních okrscích vytvořených podle zvláštního zákona.3

(2)

Pro hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky mimo území České republiky se vytvářejí zvláštní stálé volební okrsky (dále jen "zvláštní volební okrsky") při zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky (dále jen "zastupitelský úřad"). Území zvláštního volebního okrsku je vymezeno územním obvodem zastupitelského úřadu.

§ 4

[Seznamy voličů]

Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen „stálý seznam“), popřípadě ve zvláštních seznamech voličů (dále jen „zvláštní seznam“). Každý volič může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů.

§ 5

Stálý seznam

Stálý seznam je veden podle zvláštního zákona.4

§ 6

Zvláštní seznam

(1)

Zvláštní seznam vede obecní úřad, městský úřad, magistrát, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a úřad městské části hlavního města Prahy (dále jen "obecní úřad") pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu, 5 popřípadě nemůže z důvodů uvedených v písmenech b) až d) volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, a který

a)

vykonává v obvodu obce, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech v obvodu městské části nebo městského obvodu základní nebo náhradní vojenskou službu,

b)

je v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, umístěném v obci, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech v obvodu městské části nebo městského obvodu,

c)

je v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody,5a umístěném v obci, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech v obvodu městské části nebo městského obvodu,

d)

volí na voličský průkaz ( § 6a).

(2)

Do zvláštního seznamu zapíše obecní úřad voliče uvedené v odstavci 1 písm. a) na základě údajů příslušného velitele; voliče uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) na základě údajů správy příslušného ústavu, objektu nebo zařízení. Údaje předají nejpozději 7 dnů před začátkem hlasování a podle potřeby je aktualizují.

(3)

Velitel, správa příslušného ústavu, objektu nebo zařízení zašle ve spolupráci s obecním úřadem, který vede zvláštní seznam, obecnímu úřadu v obci, kde je volič zapsán ve stálém seznamu, potvrzení o tom, že tento volič byl nahlášen k zápisu do zvláštního seznamu.

(4)

V případě voleb do Senátu se do zvláštního seznamu zapisují pouze voliči přihlášení k trvalému pobytu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, popřípadě voliči zapsaní do zvláštního seznamu (odstavec 5).

(5)

Zvláštní seznam vedou rovněž zastupitelské úřady pro voliče, který

a)

má bydliště mimo území České republiky, a to na základě jeho písemné žádosti o zápis, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu; žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, nebo

b)

volí na zastupitelském úřadu na voličský průkaz.

(6)

Zvláštní seznamy podle odstavce 5 písm. a) uzavřou zastupitelské úřady 30 dnů přede dnem voleb a předají je neprodleně Ministerstvu zahraničních věcí, které na případné duplicity v zápisech upozorní zastupitelské úřady, u kterých je volič zapsán; po odstranění duplicit sdělí nejpozději 20 dnů přede dnem voleb Ministerstvo zahraničních věcí konečné znění těchto seznamů Ministerstvu vnitra. Je-li volič, zapsaný na základě vlastní žádosti z důvodu bydliště v cizině ve zvláštním seznamu, veden i ve stálém seznamu, obecní úřad takového voliče na základě oznámení Ministerstva vnitra ze stálého seznamu vyškrtne. Voliče o vyškrtnutí ze stálého seznamu informuje na základě sdělení obecního úřadu zastupitelský úřad.

(7)

Zastupitelský úřad předá pro volby do Poslanecké sněmovny zvláštní okrskové volební komisi výpis ze zvláštního seznamu, který obsahuje seznam voličů oprávněných volit v tomto zvláštním volebním okrsku.

§ 6a

Voličské průkazy

(1)

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 5 písm. a) je zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi a zvláštní okrskovou volební komisi. Voličský průkaz pro volby do Senátu se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, popřípadě voličům zapsaným ve zvláštním seznamu podle § 6 odst. 5 písm. a).

(2)

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

(3)

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb

a)

do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku,

b)

do Senátu ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebydlí na území České republiky.

Všeobecná ustanovení o volebních komisích

§ 7

Volební orgány

(1)

Volebními orgány podle tohoto zákona jsou

a)

Státní volební komise,

b)

Ministerstvo vnitra,

c)

Ministerstvo zahraničních věcí,

d)

Český statistický úřad,

e)

krajský úřad, v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy (dále jen "krajský úřad") pro volby do Poslanecké sněmovny,

f)

pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu, v hlavním městě Praze úřad městské části v sídle volebního obvodu, které je stanoveno v příloze č. 3 k tomuto zákonu, a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst (dále jen "pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu") pro volby do Senátu,

g)

pověřený obecní úřad,5b v hlavním městě Praze úřad městské části, Úřad městské části Praha 1 pro úschovu výsledků hlasování ze zahraničí, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen "pověřený obecní úřad"),

h)

obecní úřad,

i)

starosta obce, primátor statutárního města, které není územně členěno, a v územně členěných statutárních městech a v hlavním městě Praze starosta městské části nebo městského obvodu (dále jen "starosta"),

j)

zastupitelský úřad,

k)

okrsková volební komise,

l)

zvláštní okrsková volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny (dále jen "zvláštní okrsková volební komise").

 

(2)

Činnost volebních orgánů je výkonem státní správy.

§ 8

Státní volební komise

(1)

Státní volební komise vytvořená podle zvláštního právního předpisu5c je stálým volebním orgánem i na úseku voleb do Parlamentu České republiky.

(2)

Státní volební komise

a)

koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb do Parlamentu České republiky,

b)

vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické provádění voleb do Parlamentu České republiky,

c)

určuje losem číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Poslanecké sněmovny,

d)

vyhotovuje zápis o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny,

e)

vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu sdělením ve Sbírce zákonů,

f)

předává osvědčení o zvolení členem Parlamentu České republiky zvoleným kandidátům,

g)

předává celkové výsledky voleb příslušné komoře Parlamentu České republiky,

h)

vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební komisí,

i)

určuje losem, kterému volebnímu kraji jsou podřazeny zvláštní volební okrsky v zahraničí.

§ 9

Ministerstvo vnitra

(1)

Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy na úseku voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu.5d

(2)

Ministerstvo vnitra

a)

metodicky řídí organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb do Parlamentu České republiky,

b)

řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni okresu,

c)

zajišťuje tisk volebních materiálů a organizačně zajišťuje tisk hlasovacích lístků,

d)

zajišťuje ověřování způsobilosti na úseku voleb pro zaměstnance hlavního města Prahy zařazeného do Magistrátu hlavního města Prahy pověřeného činností na úseku voleb, který prokáže zkouškou potřebné znalosti, a pro zaměstnance městské části hlavního města Prahy zařazeného do úřadu městské části v sídle volebního obvodu pověřeného činností na úseku voleb, který prokáže zkouškou potřebné znalosti; o kladném výsledku ověření způsobilosti vydá osvědčení; ověření způsobilosti na úseku voleb nahrazuje prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu.5j

§ 10

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí

a)

organizačně a technicky zabezpečuje přípravu, průběh a provedení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v zahraničí,5e

b)

předává zvláštní seznamy voličů vedené podle § 6 odst. 5 Ministerstvu vnitra na technickém nosiči,

c)

ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Českým statistickým úřadem zajišťuje vybudování systému telekomunikačního spojení mezi zastupitelskými úřady a Ministerstvem zahraničních věcí,

d)

předává Českému statistickému úřadu podklady pro založení a aktualizaci seznamů zvláštních volebních okrsků,

e)

ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zajišťuje podmínky pro provoz pracoviště Českého statistického úřadu u Ministerstva zahraničních věcí.

§ 11

Český statistický úřad

(1)

Český statistický úřad vypracovává závazný systém zjišťování a zpracování výsledků voleb a zajišťuje vyhotovení příslušného programového vybavení pro účel zpracování a poskytování výsledků voleb.

(2)

Český statistický úřad dále

a)

zabezpečuje technicky systém zpracování výsledků voleb do Parlamentu České republiky5f podle odstavce 1 na pracovištích vytvářených u pověřených obecních úřadů, u krajských úřadů, u pověřených obecních úřadů v sídle volebního obvodu, u Státní volební komise a u Ministerstva zahraničních věcí; při tom spolupracuje s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zahraničních věcí, krajskými úřady, pověřenými obecními úřady a obecními úřady,

b)

zpracovává celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny ( § 48 až 51), podklady pro zápis Státní volební komise ( § 52) a údaje o celkových výsledcích voleb do Senátu ( § 77) a předává je neprodleně Státní volební komisi,

c)

vyhotovuje zápisy o výsledku voleb a předává je neprodleně krajskému úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu,

d)

technicky zajišťuje dostupnost a poskytování průběžných a celkových výsledků voleb,

e)

pro jednotlivá pracoviště podle písmena a) zabezpečuje zaměstnance Českého statistického úřadu pověřené zjišťováním a zpracováním výsledků voleb do Parlamentu České republiky a potřebný počet dalších osob pro zajištění zpracování a poskytování výsledků voleb a provádí jejich školení,

f)

provádí školení členů okrskových volebních komisí k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, a to alespoň pro osoby, jejichž účast na školení je povinná,

g)

vydává okrskovým volebním komisím nebo Ministerstvu zahraničních věcí písemný doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, že výsledky z volebního okrsku nebo zvláštního volebního okrsku byly do dalšího zpracování převzaty bezchybně,

h)

vyhotovuje registry a číselníky kandidátů a kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic,

i)

sděluje případné duplicity na kandidátních listinách a přihláškách k registraci krajskému úřadu a pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu,

j)

řeší stížnosti na funkci technických zařízení a příslušného programového vybavení, použitých při zpracování výsledků voleb,

k)

předává zápisy o průběhu a výsledku hlasování, převzaté od okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí, do úschovy příslušnému pověřenému obecnímu úřadu nejpozději 10 dnů od ukončení zpracování na úrovni pověřeného obecního úřadu nebo na pracovišti u Ministerstva zahraničních věcí,

l)

po vyhlášení celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny nebo Senátu na vyžádání poskytuje informace o výsledcích voleb v požadovaném územním členění.

(3)

Pouze zaměstnanec Českého statistického úřadu, který má pověření podle odstavce 2 písm. e), je oprávněn

a)

zdržovat se v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy ( § 23),

b)

převzít stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování a výsledek hlasování na technickém nosiči,

c)

stanovit lhůtu k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování,

d)

vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve druhý den voleb ( § 43 odst. 5),

e)

zajistit převzetí výsledků hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky a zvláštní volební okrsky,

f)

zajistit zpracování celkového výsledku voleb ve volebním kraji ( § 46 odst. 1) a ve volebním obvodu ( § 73 odst. 1),

g)

vyhotovit a podepsat zápis o výsledku voleb ve volebním kraji ( § 46 odst. 2 až 4),

h)

vyhotovit a podepsat zápis o výsledku voleb ve volebním obvodu ( § 73 odst. 2 až 4).

§ 12

Krajský úřad

(1)

Krajský úřad pro volby do Poslanecké sněmovny

a)

zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb ve volebním kraji,

b)

projednává a registruje kandidátní listiny,

c)

informuje starosty o registraci kandidátních listin,

d)

poskytuje adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány, okrskovým volebním komisím,

e)

zajišťuje tisk hlasovacích lístků pro volební kraj,

f)

sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup,

g)

zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického úřadu na úrovni volebního kraje a spolupracuje s ním na zajištění potřebných technických zařízení pro zpracování a poskytování výsledku voleb na tomto pracovišti,

h)

zajišťuje pomocné prostředky pro zajištění voleb na úrovni volebního kraje,

i)

archivuje volební dokumentaci,

j)

plní další úkoly podle tohoto zákona.

(2)

Pouze zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu, který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu,5k je oprávněn

a)

převzít kandidátní listiny a potvrdit jejich podání ( § 31 odst. 3),

b)

přezkoumat kandidátní listiny a vyzvat k odstranění chyb ( § 33 odst. 1),

c)

převzít listinu o odvolání zmocněnce ( § 32 odst. 5),

d)

vyhotovit a zaslat rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině ( § 33 odst. 4 a 5),

e)

převzít prohlášení o vzdání se kandidatury a o jejím odvolání ( § 36 odst. 2),

f)

změnit označení pořadí kandidátů na kandidátní listině ( § 36 odst. 3),

g)

podepsat zápis o výsledku voleb ve volebním kraji ( § 46 odst. 4).

(3)

Krajský úřad pro volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu

a)

řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce,

b)

kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,

c)

ukládá pokuty podle tohoto zákona,

d)

spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a pracovních sil pro pracoviště vytvářená u pověřených obecních úřadů,

e)

v případě potřeby poskytuje nezbytnou součinnost při zajištění školení členů okrskových volebních komisí prováděného Českým statistickým úřadem k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb a pověřeným obecním úřadem k zásadám hlasování.

(4)

Činnost podle odstavce 3 písm. b) může vykonávat pouze zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu, který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu.5k

(5)

Krajský úřad využívá pro účely registrace kandidátních listin

a)

referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b)

údaje z informačního systému evidence obyvatel.

(6)

Využívanými údaji podle odstavce 5 písm. a) jsou

a)

příjmení,

b)

jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“),

c)

adresa místa pobytu,

d)

datum narození,

e)

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

f)

datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.

(7)

Využívanými údaji podle odstavce 5 písm. b) jsou

a)

jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení,

b)

datum narození,

c)

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d)

adresa místa trvalého pobytu,

e)

omezení svéprávnosti,

f)

rodné číslo,

g)

datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.

(8)

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(9)

Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

§ 13

Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu

(1)

Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu pro volby do Senátu

a)

zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb ve volebním obvodu,

b)

projednává a registruje přihlášky k registraci,

c)

informuje starosty o registraci přihlášek k registraci,

d)

určuje losem číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky kandidátů pro volby do Senátu,

e)

poskytuje adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí, koalic a nezávislých kandidátů, jejichž přihlášky k registraci byly zaregistrovány, okrskovým volebním komisím,

f)

zajišťuje tisk hlasovacích lístků pro volební obvod,

g)

sestavuje přehled o telefonním spojení ve svém volebním obvodu z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup,

h)

zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického úřadu na úrovni volebního obvodu a spolupracuje s ním na zajištění potřebných technických zařízení pro zpracování a poskytování výsledku voleb na tomto pracovišti,

i)

zajišťuje pomocné prostředky pro zajištění voleb na úrovni volebního obvodu,

j)

archivuje volební dokumentaci,

k)

plní další úkoly podle tohoto zákona.

(2)

Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu pro účely registrace přihlášek k registraci a kontroly petic využívá údaje v rozsahu a za podmínek podle § 12 odst. 5 až 9.

(3)

Pouze zaměstnanec obce zařazený do pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu, který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu,5c je oprávněn

a)

převzít přihlášky k registraci a potvrdit jejich podání ( § 60 odst. 4),

b)

přezkoumat přihlášky k registraci a vyzvat k odstranění chyb ( § 62 odst. 1),

c)

převzít listinu o odvolání zmocněnce ( § 61 odst. 3),

d)

vyhotovit a zaslat rozhodnutí o registraci a o odmítnutí přihlášky k registraci ( § 62 odst. 4 a 5),

e)

převzít prohlášení o vzdání se kandidatury a o jejím odvolání ( § 66 odst. 2),

f)

podepsat zápis o výsledku voleb ve volebním obvodu ( § 73 odst. 4).

§ 14

zrušen

§ 14a

Pověřený obecní úřad

(1)

Pověřený obecní úřad

a)

zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického úřadu při přejímce, kontrole a zpracování zápisů přebíraných od okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí,

b)

spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných pracovních sil a technických zařízení pro vstup výsledku z jednotlivých volebních okrsků do systému zpracování na tomto pracovišti,

c)

sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu z podkladů obecních úřadů, zasílá jej nejpozději 4 dny přede dnem voleb pro volby do Poslanecké sněmovny krajskému úřadu a pro volby do Senátu pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup,

d)

kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,

e)

kontroluje sčítání hlasů okrskovou volební komisí,

f)

zajišťuje a provádí školení členů okrskových volebních komisí k zásadám hlasování a zajišťuje školení k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb, které provádí Český statistický úřad, a informuje obecní úřad o účasti na těchto školeních.

(2)

Činnosti podle odstavce 1 písm. d) až f) může vykonávat pouze zaměstnanec obce zařazený do pověřeného obecního úřadu, který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu.5c

§ 14b

Obecní úřad

(1)

Obecní úřad

a)

zajišťuje pro okrskové volební komise volební místnosti, potřebné pracovní síly a pomocné prostředky,

b)

vede zvláštní seznam podle § 6 odst. 1 až 4,

c)

vydává voličské průkazy podle § 6a odst. 1,

d)

zajišťuje telefonní spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce a telefonní číslo nahlašuje nejpozději 9 dnů přede dnem voleb pověřenému obecnímu úřadu,

e)

řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni volebního okrsku,

f)

archivuje volební dokumentaci,

g)

plní další úkoly podle tohoto zákona.

(2)

Obecní úřad pro účely vedení zvláštního seznamu využívá údaje v rozsahu a za podmínek podle § 12 odst. 5 až 9. Údaje ze základního registru obyvatel a z informačního systému evidence obyvatel může obecní úřad předávat okrskové volební komisi.

§ 14c

Starosta

(1)

Starosta

a)

zajišťuje informování voličů o době a místě konání voleb v obci,

b)

zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voličům,

c)

stanoví s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve lhůtě 60 dnů přede dnem voleb minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně 5, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná,

d)

svolá první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů přede dnem voleb, a vyrozumí členy okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování a důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit,

e)

jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen "zapisovatel"),

f)

poskytuje každé politické straně, politickému hnutí, koalici a nezávislému kandidátovi, jejichž kandidátní listina, popřípadě přihláška k registraci byla zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce do 45 dnů přede dnem voleb,

g)

plní další úkoly podle tohoto zákona.

(2)

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce. Při vyrozumění členů okrskové volební komise o termínech školení a o důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit postupuje starosta obdobně.

§ 14d

Zastupitelský úřad

Zastupitelský úřad v rámci svého územního obvodu

a)

zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb do Poslanecké sněmovny,

b)

vede zvláštní seznam podle § 6 odst. 5,

c)

je oprávněn ověřit pro účely vedení zvláštního seznamu údaje v rozsahu a za podmínek podle § 12 odst. 5 až 9,

d)

vydává voličské průkazy podle § 6a odst. 1,

e)

provádí školení členů zvláštních okrskových volebních komisí,

f)

zajišťuje podle místních podmínek informování voličů o době a místě konání voleb, o možnosti zápisu do zvláštního seznamu ( § 15 odst. 3) a o způsobu hlasování, a to případně i v příslušném cizím jazyce,

g)

v případě zaslání hlasovacích lístků přenosovou technikou zajišťuje tisk nebo rozmnožení hlasovacích lístků ( § 38 odst. 5),

h)

zajišťuje pro zvláštní okrskovou volební komisi volební místnost, pomocné prostředky a potřebné pracovní síly.

§ 14e

Okrsková volební komise

(1)

Okrsková volební komise

a)

dbá o pořádek ve volební místnosti,

b)

zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh,

c)

sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování,

d)

odevzdá volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou 1 vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

(2)

Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky,

a)

který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,

b)

u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle § 2, a

c)

který není kandidátem pro volby do Parlamentu České republiky.

(3)

Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina pro volbu do Poslanecké sněmovny byla zaregistrována ve volebním kraji, jehož součástí je volební okrsek, a každá politická strana, politické hnutí a koalice i nezávislý kandidát, jejichž přihláška k registraci byla zaregistrována pro volby do Senátu ve volebním obvodu, jehož součástí je volební okrsek, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise podle § 14c odst. 1 písm. c), jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starosta. V případě, kdy počet členů okrskové volební komise poklesne pod stanovený počet v průběhu voleb do Parlamentu České republiky a nejsou-li náhradníci podle věty první, jmenuje starosta na neobsazená místa další členy komise.

(4)

Delegování členů a náhradníků podle odstavce 3 se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží; v případě nezávislého kandidáta jeho jméno a příjmení. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice, osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků podle odstavce 3 zmocněncem pověřena, nebo nezávislý kandidát.

(5)

Členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu tohoto znění: "Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky.". Slib skládá delegovaný nebo jmenovaný zástupce tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce.

(6)

Členství v okrskové volební komisi zaniká

a)

dnem ukončení činnosti okrskové volební komise ( § 52a a 77a),

b)

úmrtím,

c)

okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné prohlášení o vzdání se funkce člena okrskové volební komise; toto písemné prohlášení nelze vzít zpět,

d)

okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné odvolání člena okrskové volební komise tím, kdo jej delegoval,

e)

pozbytím státního občanství, nebo

f)

ve dnech voleb, nevykonává-li člen okrskové volební komise svoji funkci a jeho nepřítomnost trvá nepřetržitě déle než 2 hodiny.

(7)

Zapisovatel je členem okrskové volební komise; z jednání komise pořizuje zápis. Zapisovatel skládá slib ve znění a způsobem uvedeným v odstavci 5. Je jmenován starostou nejpozději 20 dnů před prvním zasedáním okrskové volební komise. Starosta odvolá zapisovatele, který přestane vykonávat svoji funkci nebo ji nevykonává řádně, a na jeho místo neprodleně jmenuje nového zapisovatele.

§ 14f

[Členové okrskové volební komise]

(1)

Za člena, jehož členství zaniklo podle § 14e odst. 6, povolá předseda okrskové volební komise prostřednictvím starosty náhradníka téže politické strany, politického hnutí, koalice nebo nezávislého kandidáta; náhradník se stává členem okrskové volební komise složením slibu podle § 14e odst. 5. Nastanou-li skutečnosti uvedené v § 14e odst. 6 písm. f) a nejsou-li náhradníci, upozorní předseda okrskové volební komise starostu, který postupuje podle § 14e odst. 3 věty třetí.

(2)

Okrsková volební komise je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.

(3)

Okrsková volební komise na svém prvním zasedání určí losem ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel okrskové volební komise; zapisovatel se do losování nezařazuje. Pokud předseda nebo místopředseda okrskové volební komise odstoupí nebo nebude moci z jiných závažných důvodů vykonávat svoji funkci, proběhne losování znovu; do losování předsedy okrskové volební komise nebude zařazen místopředseda okrskové volební komise; pokud odstoupí místopředseda okrskové volební komise, nebude do losování zařazen předseda okrskové volební komise.

(4)

Předsedu okrskové volební komise v době jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda okrskové volební komise.

(5)

Zapisovatel, předseda a místopředseda okrskové volební komise, s výjimkou zvláštních okrskových volebních komisí, je povinen zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování.

(6)

Obecní úřad ve spolupráci se zapisovatelem zajistí, aby ve volební místnosti v průběhu hlasování bylo u každého člena okrskové volební komise uvedeno jeho jméno, příjmení, funkce v okrskové volební komisi a údaj o tom, zda je delegován politickou stranou, politickým hnutím, koalicí nebo nezávislým kandidátem anebo jmenován starostou.

§ 14g

Zvláštní okrsková volební komise

(1)

Vedoucí zastupitelského úřadu jmenuje 30 dnů přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny předsedu a nejméně 2 členy zvláštní okrskové volební komise, kteří jsou státními občany České republiky, v den složení slibu dosáhli věku nejméně 18 let a ovládají český jazyk. V případě, kdy počet členů zvláštní okrskové volební komise poklesne pod 3 v průběhu voleb, jmenuje na neobsazená místa vedoucí zastupitelského úřadu další členy zvláštní okrskové volební komise. První zasedání zvláštní okrskové volební komise svolá vedoucí zastupitelského úřadu tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů přede dnem voleb. Nepodaří-li se jmenovat tříčlennou zvláštní okrskovou volební komisi, zajistí její úkoly vedoucí zastupitelského úřadu a zapisovatel, kterého jmenuje a odvolává vedoucí zastupitelského úřadu, a to nejpozději 18 dnů před prvním zasedáním zvláštní okrskové volební komise. Vedoucí zastupitelského úřadu má při plnění těchto úkolů postavení starosty. Členové zvláštní okrskové volební komise se ujímají funkce složením slibu podle § 14e odst. 5.

(2)

Zvláštní okrsková volební komise

a)

zajišťuje průběh hlasování ve zvláštním volebním okrsku, zejména dozírá na správné odevzdání hlasovacích lístků a dbá o pořádek ve volební místnosti,

b)

sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku,

c)

odevzdá volební dokumentaci zastupitelskému úřadu, který ji odešle prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí Úřadu městské části Praha 1.

§ 15

Informování voličů

(1)

Starosta zveřejní způsobem v místě obvyklým, nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, oznámení o době a místě konání voleb v obci. Bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede, které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků, a oznámení zveřejní na území každého z nich. Zároveň starosta uvede v oznámení adresy volebních místností.

(2)

Starosta v oznámení upozorní voliče na povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.

(3)

Zastupitelské úřady způsobem v místě obvyklým informují v dostatečném časovém předstihu voliče žijící v územním obvodu tohoto úřadu o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny ve zvláštním volebním okrsku, o možnosti zápisu do zvláštního seznamu a o povinnosti před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství cestovní pas České republiky. Dále informuje voliče o konání voleb do Senátu na území České republiky a o podmínkách výkonu jejich volebního práva.

(4)

V obci, ve které se zřizuje výbor pro národnostní menšiny podle zvláštního zákona,5g se oznámení podle odstavců 1 a 2 zveřejní i v jazyce příslušné národnostní menšiny.

§ 16

Volební kampaň

(1)

Volební kampaní se rozumí jakákoliv propagace kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta nebo volební agitace ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta, zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu anebo sloužící v jejich prospěch, včetně jakékoliv doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické strany, politického hnutí, koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta.

(2)

Fyzická nebo právnická osoba, která se hodlá účastnit volební kampaně bez vědomí kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta, je povinna se před vstupem do volební kampaně registrovat jako registrovaná třetí osoba u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) zřízeného podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách a politických hnutích.

(3)

Volební kampaň podle tohoto zákona začíná dnem vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky a končí dnem vyhlášení celkových výsledků voleb do Parlamentu České republiky.

(4)

Pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejpozději 16 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících politických stran a koalic, popřípadě kandidátů při volbách do Senátu. Plochu pro vylepení volebních plakátů poskytne obec k využití bezplatně; na takové bezúplatné plnění se nevztahují ustanovení tohoto zákona o financování volební kampaně a ustanovení zvláštního zákona upravující hospodaření politických stran a politických hnutí. K volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí.

(5)

Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech a politických stranách nebo koalicích, na jejichž kandidátních listinách jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje.

(6)

Propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií musí obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně i pro využití velkoplošných zařízení a sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta. Kandidující politické strany, politická hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát jsou povinni označit svým názvem nebo zkratkou, v případě nezávislého kandidáta svým jménem a příjmením, jimi využité prostředky volební kampaně. Registrované třetí osoby jsou povinny jimi využité prostředky volební kampaně označit názvem, zkratkou nebo jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby přiděleným Úřadem.

(7)

V době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Parlamentu České republiky a končící ukončením hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů.

(8)

Pro volby do Poslanecké sněmovny mají v době začínající 16 dnů a končící 48 hodin před zahájením voleb kandidující politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, vyhrazeno v Českém rozhlase celkem 14 hodin a v České televizi celkem 14 hodin v rámci jejich vysílacích okruhů bezplatně poskytnutého vysílacího času, který se rozdělí kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a koalicím rovným dílem. Termíny vysílacích časů se určí losem. Odpovědnost za obsah těchto pořadů mají politické strany, politická hnutí a koalice.

(9)

V objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí je ve dnech, ve kterých v těchto objektech probíhá hlasování, zakázána volební agitace pro politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty.

(10)

Členové okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí nemohou poskytovat informace o průběhu voleb, a to až do podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování; zákaz se nevztahuje na informace o počtu voličů, kteří již hlasovali.

§ 16a

Volební účet

(1)

Každá kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát jsou povinni si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu (dále jen „volební účet“).

(2)

Volební účet musí být veden u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční banky, která má pobočku umístěnu na území České republiky.

(3)

Peněžní prostředky uložené na volebním účtu lze užít pouze na financování volební kampaně. Výběr hotovosti z volebního účtu a její následné užití na financování volební kampaně se zaznamená v účetnictví.

(4)

S peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň nelze nakládat po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nejméně však po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkového výsledku voleb; tento zákaz se nevztahuje na úhradu výdajů na volební kampaň podle § 16c.

(5)

Na úhradu pokuty uložené za správní delikt týkající se porušení pravidel financování volební kampaně lze využít peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň.

(6)

Do 60 dnů po uplynutí doby uvedené v odstavci 4 se veškeré peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedou v případě

a)

politické strany nebo politického hnutí na účet politické strany nebo politického hnutí vedený podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách a politických hnutích; v případě koalice je rozhodující dohoda členů koalice o podílu, který má být převeden z volebního účtu koalice na účet politických stran nebo politických hnutí zastoupených v koalici; není-li taková dohoda uzavřena, převedou se peněžní prostředky z volebního účtu rovným dílem,

b)

nezávislého kandidáta na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel, a to v rozsahu a způsobem, který určí nezávislý kandidát.

(7)

Volební účet lze zrušit teprve poté, co z něj byly podle odstavce 5 nebo 6 převedeny veškeré peněžní prostředky nevyužité na volební kampaň.

§ 16b

Financování volební kampaně

(1)

Financování volební kampaně zahrnuje veškeré výdaje na volební kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu.

(2)

O financování volební kampaně vede kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát účetnictví podle zákona upravujícího účetnictví.

(3)

Údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu se evidují s uvedením jména, příjmení, data narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tyto prostředky poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno.

(4)

Údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích se evidují s uvedením přehledu o původu těchto plnění, včetně uvedení jména, příjmení, data narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tato plnění poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno.

§ 16c

Výdaje na volební kampaň

(1)

Výdaji na volební kampaň se rozumí součet všech peněžních prostředků nebo jiných plnění ocenitelných v penězích, které kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát vynaloží na úhradu nákladů volební kampaně.

(2)

Výdaje na volební kampaň nesmí přesáhnout

a)

pro volby do Poslanecké sněmovny částku 90 000 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty,

b)

pro volby do Senátu částku 2 000 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty za každého kandidáta, účastní-li se pouze prvního kola voleb, nebo částku 2 500 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty, účastní-li se kandidát prvního i druhého kola voleb.

(3)

Do částky podle odstavce 2 se započítávají částky, které kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejich kandidát anebo nezávislý kandidát uhradili nebo mají uhradit, včetně částek, které s jejich vědomím uhradily nebo se za ně zavázaly uhradit třetí osoby. Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího oceňování majetku státu.

(4)

Nejpozději 3 dny přede dnem voleb musí být známy všechny osoby, které ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění. O těchto osobách se zveřejní na internetových stránkách kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo nezávislého kandidáta údaje stanovené v § 16b odst. 3.

§ 16d

Zveřejnění údajů o financování volební kampaně

(1)

Kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát zajistí, aby přístup k volebnímu účtu byl po dobu trvání tohoto účtu vymezenou v § 16a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jejich internetových stránkách. Kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát jsou povinni oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu a adresu internetových stránek, na kterých je účet přístupný; koalice oznámí Úřadu i své složení.

(2)

Kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách zprávu o financování volební kampaně.

(3)

Zpráva podle odstavce 2 obsahuje

a)

přehled bezúplatných plnění poskytnutých kandidující politické straně, politickému hnutí, koalici nebo nezávislému kandidátovi na volební kampaň s uvedením obvyklé ceny, nejde-li o peněžitý dar, a údaje o dárcích a poskytovatelích v rozsahu stanoveném v § 16b odst. 3, jakož i výši výdajů na volební kampaň hrazených samotnými kandidáty,

b)

přehled výdajů na volební kampaň s uvedením účelu, na který byly použity; je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje poskytovatele v rozsahu stanoveném v § 16b odst. 3,

c)

přehled peněžitých dluhů, k jejichž splnění se kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázali, s uvedením plnění, které bylo kandidující politické straně, politickému hnutí, koalici nebo nezávislému kandidátu věřitelem poskytnuto nebo k jehož poskytnutí se věřitel zavázal; je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje věřitele v rozsahu stanoveném v § 16b odst. 3.

(4)

Zprávu podle odstavce 2 zveřejní kandidující politická strana, politické hnutí, koalice a nezávislý kandidát na formuláři, jehož vzor stanoví Úřad vyhláškou.

(5)

Kandidující politická strana, politické hnutí, koalice a nezávislý kandidát do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb zašlou Úřadu veškeré účetnictví týkající se volební kampaně a zprávu o financování volební kampaně podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem kandidující politické strany nebo politického hnutí nebo, jde-li o koalici, podepsanou osobami oprávněnými jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici, nebo nezávislým kandidátem.

(6)

Nezávislý kandidát do 15 dnů ode dne, kdy byly peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedeny na veřejně prospěšný účel podle § 16a odst. 6 písm. b), zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách a současně zašle Úřadu jím podepsanou informaci o tom, komu, v jakém rozsahu a na jaký veřejně prospěšný účel byly tyto peněžní prostředky převedeny.

§ 16e

Volební kampaň vedená registrovanou třetí osobou

(1)

Registrovanou třetí osobou je pro účely tohoto zákona fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána ve zvláštním registru spravovaném Úřadem.

(2)

Registrovanou třetí osobou pro účely tohoto zákona nemohou být

a)

stát a jeho příspěvkové organizace,

b)

obec, městská část, městský obvod a kraj,

c)

dobrovolný svazek obcí,

d)

státní podnik a právnické osoby s majetkovou účastí státu nebo státního podniku, jakož i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí stát, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast státu nebo státního podniku 10 %,

e)

právnická osoba s majetkovou účastí kraje, obce, městské části nebo městského obvodu, jakož i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí kraj, obec, městská část nebo městský obvod, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast 10 %,

f)

obecně prospěšná společnost, politický institut a ústav,

g)

svěřenský fond,

h)

jiná právnická osoba, stanoví-li tak jiný právní předpis,

i)

zahraniční právnická osoba,

j)

fyzická osoba, která není státním občanem České republiky; to neplatí, jedná-li se o osobu, která má právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu,

k)

fyzická nebo právnická osoba, která na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťuje obsah, vydání a veřejné šíření periodického tisku,

l)

provozovatel rozhlasového a televizního vysílání.

(3)

Žádost o registraci třetí osoby musí obsahovat jméno, příjmení, státní občanství, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, nebo není-li přiděleno, datum narození, jde-li o fyzickou osobu, a název nebo obchodní firmu, sídlo, právní formu a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu.

(4)

Úřad na základě úplné žádosti třetí osoby bezodkladně přidělí třetí osobě evidenční číslo a provede registraci a zároveň zveřejní údaje o registraci na svých internetových stránkách. Registraci osoby uvedené v odstavci 2 Úřad rozhodnutím odmítne; proti tomuto rozhodnutí nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení. Registrovaná třetí osoba může zahájit účast ve volební kampani nejdříve dnem následujícím po dni registrace.

(5)

Zveřejnění údajů o registraci podle odstavce 4 obsahuje údaje z žádosti s výjimkou rodného čísla, a dále evidenční číslo třetí osoby a datum registrace.

(6)

Registrovaná třetí osoba je povinna si pro financování volební kampaně zřídit volební účet a oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu a adresu internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný.

(7)

Financování volební kampaně registrovanou třetí osobou zahrnuje veškeré její výdaje na volební kampaň. Výdaji registrované třetí osoby na volební kampaň se rozumí peněžní prostředky a jiná plnění ocenitelná v penězích, které vynaložila na volební kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu registrované třetí osoby. Na volební účet registrované třetí osoby je možné vložit peněžní prostředky pouze převodem z jiného bankovního účtu. Registrovaná třetí osoba prokáže Úřadu na jeho výzvu, kdo je vlastníkem bankovního účtu, z něhož byly peněžní prostředky na volební účet převedeny.

(8)

Výdaje registrované třetí osoby na volební kampaň nesmí přesáhnout

a)

pro volby do Poslanecké sněmovny částku 1 800 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty,

b)

pro volby do Senátu částku 40 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty za každý volební obvod, koná-li se pouze první kolo voleb, nebo částku 50 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty za každý volební obvod, koná-li se první i druhé kolo voleb.

(9)

Do částky podle odstavce 8 se započítávají částky, které registrovaná třetí osoba uhradila nebo má uhradit, včetně částek, které za ni uhradila nebo se zavázala uhradit jiná osoba. Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího oceňování majetku státu.

(10)

O použití prostředků na volební kampaň si registrovaná třetí osoba musí vést evidenci, která obsahuje

a)

výdaje na předvolební průzkumy,

b)

výdaje na úhradu inzerce v tisku,

c)

výdaje na úhradu venkovní reklamy,

d)

jiné výdaje.

(11)

Registrovaná třetí osoba je povinna uchovat si výpisy ze svého volebního účtu a evidenci podle odstavce 10 po dobu 5 let a předložit tyto výpisy a evidenci na požádání Úřadu.

(12)

Registrovaná třetí osoba je povinna do 10 dnů po skončení volební kampaně zveřejnit přehled výdajů podle odstavce 10 na svých internetových stránkách. Přehled výdajů musí být uveřejněn nepřetržitě po dobu alespoň 3 měsíců.

§ 16f

Dohled nad financováním volební kampaně

(1)

Úřad

a)

vykonává dohled nad financováním volební kampaně kandidujících politických stran, politických hnutí, koalic, nezávislých kandidátů a registrovaných třetích osob,

b)

uveřejňuje na svých internetových stránkách adresu internetových stránek kandidujících politických stran, politických hnutí, koalic a nezávislých kandidátů, kde jsou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a účetnictví týkající se volební kampaně kandidujících politických stran, politických hnutí, koalic a nezávislých kandidátů, a adresu internetových stránek registrovaných třetích osob, kde jsou zveřejňovány informace o financování volební kampaně a na kterých je přístupný volební účet registrované třetí osoby,

c)

provádí registraci třetích osob, které se hodlají účastnit volební kampaně, rozhoduje o odmítnutí registrace třetí osoby a zveřejňuje údaje o registraci na svých internetových stránkách,

d)

projednává přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob a ukládá sankce.

(2)

Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:

a)

jméno, příjmení,

b)

datum narození,

c)

adresa místa pobytu,

d)

státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3)

Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a)

jméno, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

d)

státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4)

Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá z informačního systému cizinců tyto údaje:

a)

jméno, příjmení včetně předchozích příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

druh a adresa místa pobytu na území České republiky,

d)

počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

e)

státní občanství.

(5)

Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá ze základního registru osob tyto referenční údaje:

a)

obchodní firma nebo název právnické osoby,

b)

adresa sídla,

c)

statutární orgán,

d)

identifikační číslo osoby,

e)

datum vzniku,

f)

datum zániku,

g)

právní stav.

(6)

Z údajů podle odstavců 2 až 5 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

§ 16g

Přestupky

(1)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

v rozporu s § 16 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu,

b)

v rozporu s § 16 odst. 4 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani,

c)

v rozporu s § 16 odst. 6 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli,

d)

v rozporu s § 16 odst. 6 neoznačí prostředky volební kampaně jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby,

e)

v rozporu s § 16 odst. 7 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Parlamentu České republiky a končící ukončením hlasování,

f)

v rozporu s § 16e odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 16e odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 16e odst. 6,

g)

vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 16e odst. 7 nebo v rozporu s § 16e odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní prostředky na volební účet,

h)

v rozporu s § 16e odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny nebo pro volby do Senátu nepřesáhly stanovenou částku,

i)

nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 16e odst. 10 nebo ji vede v rozporu s § 16e odst. 10,

j)

nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 16e odst. 11, nebo

k)

nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 16e odst. 12.

(2)

Nezávislý kandidát se dopustí přestupku tím, že

a)

v rozporu s § 16 odst. 6 neoznačí svým jménem a příjmením jím využité prostředky volební kampaně,

b)

v rozporu s § 16a odst. 1 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 16a odst. 2,

c)

užívá peněžní prostředky uložené na volebním účtu v rozporu s § 16a odst. 3,

d)

v rozporu s § 16a odst. 4 nakládá s peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nebo po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb,

e)

nepřevede peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň podle § 16a odst. 6,

f)

zruší volební účet v rozporu s § 16a odst. 7,

g)

v rozporu s § 16b odst. 2 nevede účetnictví o financování volební kampaně,

h)

neuvede údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu podle § 16b odst. 3,

i)

neuvede údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích podle § 16b odst. 4,

j)

v rozporu s § 16c odst. 2 písm. b) nezajistí, aby výdaje na volební kampaň pro volby do Senátu nepřesáhly stanovenou částku,

k)

v rozporu s § 16c odst. 4 nezveřejní požadované údaje o osobách, které uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění, nebo

l)

nesplní některou z povinností podle § 16d související se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, zasláním podkladů o účetnictví Úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu.

(3)

K projednání přestupku podle

a)

odstavce 1 písm. a) až d) a f) až k) a odstavce 2 je příslušný Úřad; proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení,

b)

odstavce 1 písm. e) je příslušný krajský úřad podle místa bydliště fyzické osoby; pokuta je příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil.

(4)

Za přestupek lze uložit pokutu od

a)

10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. a) nebo l),

b)

20 000 Kč do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. h), i) nebo k),

c)

30 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b), c), d), e), f) nebo g),

d)

10 000 Kč do výše jeden a půl násobku částky, o kterou byl překročen limit výdajů na volební kampaň, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. j).

§ 16h

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 16 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu,

b)

v rozporu s § 16 odst. 4 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani,

c)

v rozporu s § 16 odst. 6 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli,

d)

v rozporu s § 16 odst. 6 neoznačí prostředky volební kampaně názvem, zkratkou nebo jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby,

e)

v rozporu s § 16 odst. 7 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Parlamentu České republiky a končící ukončením hlasování,

f)

v rozporu s § 16e odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 16e odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 16e odst. 6,

g)

vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 16e odst. 7 nebo v rozporu s § 16e odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní prostředky na volební účet,

h)

v rozporu s § 16e odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny nebo pro volby do Senátu nepřesáhly stanovenou částku,

i)

nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 16e odst. 10 nebo ji vede v rozporu s § 16e odst. 10,

j)

nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 16e odst. 11, nebo

k)

nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 16e odst. 12.

(2)

Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 16 odst. 6 neoznačí svým názvem nebo zkratkou jimi využité prostředky volební kampaně,

b)

v rozporu s § 16a odst. 1 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 16a odst. 2,

c)

užívá peněžní prostředky uložené na volebním účtu v rozporu s § 16a odst. 3,

d)

v rozporu s § 16a odst. 4 nakládá s peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nebo po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb,

e)

nepřevede peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň podle § 16a odst. 6,

f)

zruší volební účet v rozporu s § 16a odst. 7,

g)

v rozporu s § 16b odst. 2 nevede účetnictví o financování volební kampaně,

h)

neuvede údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu podle § 16b odst. 3,

i)

neuvede údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích podle § 16b odst. 4,

j)

v rozporu s § 16c odst. 2 nezajistí, aby výdaje na volební kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny nebo pro volby do Senátu nepřesáhly stanovenou částku,

k)

v rozporu s § 16c odst. 4 nezveřejní požadované údaje o osobách, které uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění, nebo

l)

nesplní některou z povinností podle § 16d související se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně nebo zasláním podkladů o účetnictví Úřadu.

(3)

Správní delikty podle odstavce 1 písm. a) až d) a f) až k) a odstavce 2 projednává Úřad. Proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení.

(4)

Správní delikty podle odstavce 1 písm. e) projednává krajský úřad v přenesené působnosti místně příslušný podle sídla právnické osoby. Pokuta je příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil.

(5)

Za správní delikt se uloží pokuta od

a)

10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. a) nebo l),

b)

20 000 Kč do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. h), i) nebo k),

c)

30 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b), c), d), e), f) nebo g),

d)

10 000 Kč do výše jeden a půl násobku částky, o kterou byl překročen limit výdajů na volební kampaň, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. j).

§ 16i

Společná ustanovení ke správním deliktům

(1)

Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2)

Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán, a k dopadu uložené pokuty na možnost další existence kandidující politické strany nebo politického hnutí.

(3)

Odpovědnost fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4)

Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5)

Uložením pokuty nejsou dotčena sankční ustanovení zákona upravujícího provozování rozhlasového a televizního vysílání. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

(6)

Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

§ 17

Volební místnost

(1)

Volební místnost musí být pro každý volební okrsek vybavena volební schránkou, přenosnou volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, prázdných obálek opatřených úředním razítkem (dále jen "úřední obálka"), psacími potřebami, výpisy ze stálého seznamu a zvláštního seznamu a tímto zákonem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

(2)

Ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní prostory, oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostorů určí starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku.

(3)

Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, se vyvěsí státní vlajka a ve volební místnosti se na důstojném místě umístí velký státní znak.6

(4)

Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem "vzor" a prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb.

(5)

Úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a barvy. Konají-li se volby do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu společně s jinými volbami, musí být úřední obálka pro volby do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu odlišena barevně od úřední obálky pro jiné volby; stejným způsobem musejí být odlišeny hlasovací lístky.

(6)

Volební místnost pro zvláštní volební okrsek musí být vybavena volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, dostatečným množstvím úředních obálek, psacími potřebami, výpisem ze zvláštního seznamu a tímto zákonem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí, na důstojném místě umístěným velkým státním znakem a zvláštními prostory pro úpravu hlasovacích lístků oddělenými tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostor určí vedoucí zastupitelského úřadu s přihlédnutím k počtu voličů ve zvláštním volebním okrsku. Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem "vzor" a informace o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb.

§ 18

Zahájení hlasování

(1)

Před zahájením hlasování předseda okrskové volební komise zkontroluje, zda je volební místnost vybavena podle § 17 a zda je volební schránka a přenosná volební schránka prázdná; poté před ostatními členy okrskové volební komise tyto volební schránky zapečetí. Obdobně postupuje i předseda zvláštní okrskové volební komise, s výjimkou kontroly a zapečetění přenosné volební schránky.

(2)

Po provedení kontroly podle odstavce 1 prohlásí předseda okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise hlasování za zahájené.

§ 19

Zásady hlasování

(1)

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

(2)

Voliči předstupují před okrskovou volební komisi nebo zvláštní okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.

(3)

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky7 platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem 7a (dále jen "cestovní pas"), nebo platným občanským průkazem.7b Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu obdrží od okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

(4)

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky,7 nebude mu hlasování umožněno.

(5)

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu.

(6)

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

(7)

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Mimo území České republiky nelze do přenosné volební schránky hlasovat.

§ 19a

Způsob hlasování

(1)

Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.

(2)

Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí nebo zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise.

(3)

Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise hlasování neumožní.

(4)

Volič, který nebydlí na území České republiky, při volbách do Senátu po příchodu do volební místnosti odevzdá okrskové volební komisi voličský průkaz vystavený zastupitelským úřadem podle § 6a odst. 1. Okrsková volební komise voličský průkaz přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu.

§ 20

Pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí

Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.

§ 21

Přerušení hlasování

(1)

Po prvním dnu voleb zajistí okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise zapečetění volební schránky, popřípadě přenosné volební schránky tak, aby do nich nebylo možné vkládat hlasovací lístky ani je vybírat a zabezpečí i ostatní volební dokumenty. Před zahájením hlasování druhého dne voleb zkontroluje okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise neporušenost pečetí a sejme je.

(2)

Nastanou-li okolnosti, které znemožňují zahájit hlasování, pokračovat v něm nebo je ukončit, může okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise odročit zahájení hlasování na pozdější hodinu nebo je přerušit anebo prodloužit dobu hlasování, nejdéle však o 1 hodinu. Okrsková volební komise o takovém opatření vyrozumí voliče způsobem v místě obvyklým a dále obecní úřad a pověřený obecní úřad; vyrozumí rovněž příslušný krajský úřad při volbách do Poslanecké sněmovny nebo příslušný pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu při volbách do Senátu. V případě, že hlasování je přerušeno, uschová okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise volební dokumentaci, zapečetí volební schránku, popřípadě přenosnou volební schránku tak, aby do nich nebylo možno vkládat úřední obálky nebo je z nich vybírat. Při opětovném zahájení hlasování předseda okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise za přítomnosti členů okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise ověří neporušenost pečetí a sejme je.

§ 21a

(1)

Při hlasování a při sčítání hlasů ve volební místnosti členy okrskové volební komise může krajský nebo pověřený obecní úřad provést kontrolu na místě. Z provedené kontroly vyhotoví záznam, který je součástí volební dokumentace.

(2)

Pokyny krajského úřadu a pověřeného obecního úřadu jsou, s výjimkou pokynů směřujících ke zjišťování výsledků hlasování, pro okrskovou volební komisi závazné. Při zjištění drobných nedostatků odstraní tyto předseda okrskové volební komise na pokyn krajského úřadu a pověřeného obecního úřadu na místě ihned. V případě zjištění závažných nedostatků dá krajský nebo pověřený obecní úřad pokyn k jejich odstranění okrskové volební komisi, která postupuje podle § 21.

§ 22

Ukončení hlasování

(1)

Jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování, uzavře se volební místnost, avšak předtím se umožní odvolit všem, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní. Potom prohlásí předseda okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise hlasování za ukončené.

(2)

Jakmile předseda zvláštní okrskové volební komise ve zvláštním volebním okrsku, kde probíhá hlasování podle § 1 odst. 5, prohlásí hlasování za ukončené, postupuje zvláštní okrsková volební komise podle § 21 odst. 1 věty první a přeruší své zasedání až do zahájení sčítání hlasů (§ 40).

§ 23

V místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy, mají právo být přítomni zaměstnanci Českého statistického úřadu, kteří mají pověření podle § 11 odst. 2 písm. e), zaměstnanci obce zařazení do pověřeného obecního úřadu, kteří mají osvědčení podle zvláštního právního předpisu,5c zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu, kteří mají osvědčení podle zvláštního právního předpisu,5k členové Státní volební komise a jejího sekretariátu, jakož i osoby, kterým k tomu dala povolení Státní volební komise.

Oddíl druhý

Volby do Poslanecké sněmovny (§ 24-55)

§ 24

Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let.8

§ 25

Poslancem Poslanecké sněmovny může být zvolen každý volič, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 21 let a není u něho ve dnech voleb překážka ve výkonu volebního práva podle § 2 písm. b).

§ 26

Volby do Poslanecké sněmovny se konají podle zásady poměrného zastoupení ve volebních krajích na území České republiky. Volebními kraji jsou vyšší územní samosprávné celky vymezené zvláštním právním předpisem.8a

§ 27

Všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí jsou podřazeny pod volební kraj určený losem Státní volební komisí do 7 dnů od vyhlášení voleb prezidentem republiky.

§ 28

zrušen

§ 29

zrušen

§ 30

zrušen

§ 31

Podávání kandidátních listin

(1)

Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny mohou podávat registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena,9 a jejich koalice; za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví její název.

(2)

Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat pro volby do Poslanecké sněmovny v každém volebním kraji pouze 1 kandidátní listinu; pokud politická strana a politické hnutí podávají samostatně kandidátní listinu, nemohou již být součástí koalice. Každá politická strana a politické hnutí může být členem pouze 1 koalice. Koalice musí být složena ze stejných politických stran nebo politických hnutí ve všech volebních krajích. Kandidát může být uveden pouze na 1 kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny.

(3)

Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb krajskému úřadu, a to pouze prostřednictvím zmocněnce. Podání kandidátní listiny krajský úřad potvrdí zmocněnci politické strany, politického hnutí nebo koalice a zašle Úřadu seznam politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu.

(4)

Politická strana, politické hnutí nebo koalice připojí ke kandidátní listině potvrzení o složení příspěvku na volební náklady (dále jen "příspěvek") ve výši 19 000 Kč. Příspěvek skládá politická strana, politické hnutí nebo koalice ve všech volebních krajích, v nichž podává kandidátní listinu, a to na zvláštní účet, který nejpozději 72 dnů přede dnem voleb zřídí u České národní banky krajský úřad. Příspěvek takto složený politickou stranou, politickým hnutím nebo koalicí je příjmem státního rozpočtu.

§ 32

Náležitosti kandidátních listin

(1)

Kandidátní listina obsahuje

a)

název volebního kraje,

b)

název politické strany, politického hnutí nebo koalice a její složení,

c)

jména a příjmení kandidátů, pohlaví, věk ke druhému dni voleb, jejich povolání, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (dále jen "bez politické příslušnosti"),

d)

pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabského čísla,

e)

jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice s uvedením místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu; politická strana, politické hnutí a koalice má právo navrhnout náhradníka zmocněnce a uvede jeho jméno a příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu,

f)

jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,

g)

podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,

h)

jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji tvoří.

(2)

Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do Poslanecké sněmovny a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny. Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a datum narození.

(3)

Nejvyšší počty kandidátů, které může politická strana, politické hnutí nebo koalice v rámci volebního kraje uvést na kandidátní listině, stanoví příloha č. 2 k tomuto zákonu.

(4)

Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.

(5)

Politická strana, politické hnutí nebo koalice činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba s omezenou svéprávností2 nebo kandidát. Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech je politická strana, politické hnutí nebo koalice vázána. Svého zmocněnce a jeho náhradníka může politická strana, politické hnutí nebo koalice písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání krajskému úřadu.

§ 33

Projednání a registrace kandidátních listin

(1)

Krajský úřad přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb předložené kandidátní listiny. Není-li kandidátní listina podána v souladu s § 31, nemá-li náležitosti podle § 32 nebo obsahuje-li nesprávné údaje, vyzve krajský úřad písemně prostřednictvím zmocněnce politickou stranu, politické hnutí nebo koalici nejpozději 58 dnů přede dnem voleb, aby závady odstranila do 50 dnů přede dnem voleb.

(2)

Pokud politická strana, politické hnutí nebo koalice ve stanovené lhůtě závady neodstraní, rozhodne krajský úřad ve lhůtě 49 dnů přede dnem voleb o škrtnutí

a)

kandidáta na kandidátní listině, pokud k ní není přiloženo prohlášení podle § 32 odst. 2, nebo toto prohlášení je nesprávné či neúplné,

b)

kandidáta, který je podle sdělení Českého statistického úřadu uveden na kandidátních listinách ve více volebních krajích, popřípadě v 1 volebním kraji na více kandidátních listinách, a to v tom volebním kraji, kde ke kandidátní listině není připojeno prohlášení podle § 32 odst. 2; podepsal-li kandidát prohlášení u více kandidátních listin, škrtnou jej všechny krajské úřady, kde byla kandidátní listina podána,

c)

kandidátů, kteří jsou na kandidátních listinách uvedeni nad nejvyšší počet stanovený podle § 32 odst. 3,

d)

kandidáta, u něhož nejsou uvedeny údaje podle § 32 odst. 1 písm. c) a f), popřípadě jsou-li tyto údaje nesprávné nebo neúplné, nebo

e)

kandidáta, který nesplňuje podmínky volitelnosti podle § 25.

(3)

Krajský úřad ve lhůtě 49 dnů přede dnem voleb rozhodne

a)

o registraci bezvadné kandidátní listiny,

b)

o odmítnutí kandidátní listiny, jestliže není podána v souladu s § 31 nebo kandidátní listina neobsahuje náležitosti podle § 32 a nápravy nelze dosáhnout postupem podle odstavců 1 a 2.

(4)

Krajský úřad neprodleně vyhotoví rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a zašle je tomu, kdo je proti tomuto rozhodnutí oprávněn domáhat se ochrany u soudu ( § 86); současně rozhodnutí vyvěsí na úřední desce krajského úřadu a vyznačí na něm den vyvěšení. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení.

(5)

Rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o odvolání. Výrok obsahuje rozhodnutí ve věci s uvedením ustanovení právního předpisu, podle něhož bylo rozhodnuto. V odůvodnění se uvede, které skutečnosti byly podkladem pro rozhodnutí. Odůvodnění není třeba uvádět v případě rozhodnutí o provedení registrace. V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede orgán, který rozhodnutí vydal, a datum vydání rozhodnutí. Rozhodnutí musí být opatřeno úředním razítkem a podpisem s uvedením jména a příjmení zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu.

(6)

Seznam všech politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu, zašle krajský úřad Státní volební komisi, která nejpozději 45 dnů přede dnem voleb určí losem číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny. Výsledek losování sdělí předseda Státní volební komise kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a koalicím a krajským úřadům.

(7)

Na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu,10 provede krajský úřad zaregistrování kandidátní listiny i po lhůtě stanovené v odstavci 3, nejpozději však 20 dnů přede dnem voleb. Proti tomuto zaregistrování nelze podat opravný prostředek.

(8)

Politické straně, politickému hnutí nebo koalici, jejichž kandidátní listina nebyla zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu, vrátí do 1 měsíce krajský úřad složený příspěvek. Je-li složena na účet kraje místo částky podle § 31 odst. 4 jiná částka, krajský úřad ji vrátí složiteli bez zbytečného odkladu.

(9)

Registrace je podmínkou pro vytištění hlasovacích lístků.

§ 34

zrušen

§ 35

zrušen

§ 36

Vzdání se a odvolání kandidatury

(1)

Kandidát se může do 48 hodin před zahájením voleb vzdát písemně své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat. Toto prohlášení nelze vzít zpět.

(2)

Prohlášení o vzdání se a odvolání kandidatury je nutno doručit krajskému úřadu.

(3)

Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání učiněno před registrací kandidátní listiny, kandidát nebude uveden na hlasovacím lístku a krajský úřad změní označení pořadí kandidátů na kandidátní listině posunutím číselné řady.

(4)

Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání učiněno po registraci kandidátní listiny, údaje o kandidátovi na kandidátní listině zůstávají, avšak při zjišťování výsledku hlasování do Poslanecké sněmovny se nepřihlíží k přednostním hlasům pro něj odevzdaným. Krajský úřad zajistí zveřejnění prohlášení ve všech volebních místnostech na území kraje, pokud je obdrží do 48 hodin před zahájením voleb do Poslanecké sněmovny; zveřejnění prohlášení ve volebních místnostech v zahraničí zajistí prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí.

§ 37

Jestliže dojde ke zrušení nebo pozastavení činnosti politické strany nebo politického hnutí v době po zaregistrování kandidátní listiny, při rozdělování mandátů se k této politické straně nebo k tomuto politickému hnutí a jejich kandidátům nepřihlíží.

§ 38

Hlasovací lístky

(1)

Po registraci kandidátních listin zajistí krajský úřad tisk hlasovacích lístků. Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici.

(2)

Na každém hlasovacím lístku musí být uveden název volebního kraje, číslo určené losem podle § 8 odst. 2 písm. c), nezkrácený název politické strany, politického hnutí nebo koalice, jméno, příjmení, věk, povolání, obec trvalého pobytu kandidátů, jejich pořadí označené arabskými číslicemi a příslušnost k určité politické straně nebo politickému hnutí nebo skutečnost, že kandidát je bez politické příslušnosti. U koalice je nutné uvést, která politická strana nebo politické hnutí ji tvoří, a u kandidáta uvést, která politická strana nebo politické hnutí ho navrhlo. Správnost údajů na hlasovacím lístku před jeho vytištěním může být ověřena zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice.

(3)

Hlasovací lístky musí být vytištěny písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru téže barvy, jakosti a týchž rozměrů, a to jednostranně. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského úřadu.

(4)

Hlasovací lístky zašle krajský úřad prostřednictvím pověřených obecních úřadů starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb a v den voleb všem okrskovým volebním komisím. V obcích, kde není starosta, zajistí dodání hlasovacích lístků voličům ve stanovené lhůtě místostarosta, a není-li místostarosta, ředitel krajského úřadu, v hlavním městě Praze ředitel Magistrátu (dále jen "ředitel krajského úřadu").

(5)

Hlasovací lístky pro volbu ve zvláštních volebních okrscích zašle příslušný krajský úřad Ministerstvu zahraničních věcí, které zajistí jejich dodání nejpozději 48 hodin před zahájením voleb na zastupitelské úřady stanovené vyhláškou Ministerstva zahraničních věcí. Na zbývající zastupitelské úřady zajistí Ministerstvo zahraničních věcí zaslání hlasovacího lístku přenosovou technikou nejpozději do 3 dnů přede dnem voleb. Vedoucí zastupitelského úřadu zajistí jeho tisk nebo rozmnožení v dostatečném množství nejpozději do 24 hodin před zahájením voleb. Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

(6)

V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích předaných voličům se hlasovací lístky nepřetiskují; krajský úřad zabezpečí vyvěšení informace o těchto chybách ve všech volebních místnostech na území volebního kraje s uvedením správného údaje. Pro hlasování mimo území České republiky zabezpečí krajský úřad zveřejnění informace o těchto chybách ve všech volebních místnostech mimo území České republiky prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí.

§ 39

Hlasování

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

§ 40

Zjišťování výsledku hlasování okrskovou volební komisí a zvláštní okrskovou volební komisí

(1)

Zvláštní okrskové volební komise zahájí sčítání hlasů, jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování na území České republiky.

(2)

Po uplynutí doby stanovené pro ukončení hlasování na území České republiky dá předseda okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise zapečetit zbylé nepoužité hlasovací lístky, s výjimkou nepoužitých hlasovacích lístků určených ke sčítání přednostních hlasů ( § 42 odst. 3), a úřední obálky a poté dá otevřít volební schránku.

(3)

Okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise vyjme obálky s hlasovacími lístky z volební schránky. V případě, že bylo okrskovou volební komisí na výslovnou žádost jednotlivých voličů použito i přenosné volební schránky, okrsková volební komise otevře přenosnou volební schránku, vyjme z ní úřední obálky s hlasovacími lístky a obsah schránek smísí. Jiné než úřední obálky okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise vyloučí. Vyloučí i hlasovací lístky, které byly nalezeny ve volební schránce, popřípadě přenosné volební schránce bez úřední obálky. Okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise spočítá úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve výpisech ze stálého seznamu a zvláštního seznamu.

(4)

Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise rozdělí a sečte hlasovací lístky, které byly odevzdány pro jednotlivé politické strany, politická hnutí a koalice, přičemž vyloučí neplatné hlasovací lístky. Dále sečte přednostní hlasy, které byly odevzdány jednotlivým kandidátům.

(5)

Každý člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise může nahlížet do hlasovacích lístků. Předseda okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.

§ 41

Posuzování hlasovacích lístků

(1)

Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; k přednostním hlasům se však nepřihlíží.

(2)

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise nebo které nejsou vytištěné nebo rozmnožené zastupitelským úřadem, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

(3)

Platnost hlasovacího lístku potvrdí s konečnou platností okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise.

§ 42

Zápis o průběhu a výsledku hlasování

(1)

Okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o průběhu a výsledku hlasování. Zápis podepíší členové okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody v samostatné příloze k zápisu.

(2)

V zápise okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování se uvede:

a)

doba počátku a ukončení hlasování, popřípadě jeho odročení, přerušení nebo prodloužení s uvedením důvodů,

b)

celkový počet osob ve volebním okrsku zapsaných do výpisu ze stálého seznamu a do výpisu ze zvláštního seznamu,

c)

počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,

d)

počet odevzdaných úředních obálek,

e)

počet platných hlasů odevzdaných pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici a počet platných hlasů celkem,

f)

počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty politických stran, politických hnutí a koalic,

g)

stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi, usnesení, která komise přijala, a jejich stručné zdůvodnění.

(3)

K uvedení údajů podle odstavce 2 písm. f) okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise využije potřebný počet nepoužitých hlasovacích lístků, které po ukončení hlasování pro tento účel výslovně jako pomocné hlasovací lístky pro sčítání přednostních hlasů označil předseda okrskové volební komise za přítomnosti členů okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise za přítomnosti členů zvláštní okrskové volební komise.

(4)

Využije-li okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise pro vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i pro vyhotovení údajů na technickém nosiči počítač, využije programové vybavení dodané Českým statistickým úřadem.

§ 43

Předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu

(1)

Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise předá 1 stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i výsledek hlasování na technickém nosiči neprodleně Českému statistickému úřadu na pracovišti u pověřeného obecního úřadu.

(2)

Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku předseda zvláštní okrskové volební komise nebo pověřený člen zvláštní okrskové volební komise zašle 1 výtisk zápisu o průběhu a výsledku hlasování pomocí přenosové techniky nebo popřípadě i pomocí výpočetní techniky neprodleně Českému statistickému úřadu prostřednictvím pracoviště Českého statistického úřadu u Ministerstva zahraničních věcí.

(3)

Jestliže se v předávaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování vyskytnou chyby, budou v případě, že je předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise zmocněn k odstranění chyb v zápise o průběhu a výsledku hlasování, ve spolupráci s nimi na místě odstraněny; pokud však není předseda nebo pověřený člen okrskové volební komise k opravě těchto chyb zmocněn, nebo jde o chyby, jejichž oprava je možná pouze s využitím materiálů uložených ve volební místnosti, bude zápis o průběhu a výsledku hlasování odmítnut a stanovena lhůta k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

(4)

Jestliže se v zaslaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování ze zvláštního volebního okrsku vyskytnou chyby, bude zápis o průběhu a výsledku hlasování odmítnut a stanovena lhůta k odstranění chyb a zaslání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

(5)

Po převzetí zápisu o průběhu a výsledku hlasování do dalšího zpracování obdrží předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise nebo pověřený člen zvláštní okrskové volební komise písemný doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, že výsledek hlasování ve volebním okrsku nebo ve zvláštním volebním okrsku byl do dalšího zpracování převzat bezchybně. Předseda zvláštní okrskové volební komise nebo pověřený člen zvláštní okrskové volební komise obdrží tento doklad prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí přenosovou technikou. Český statistický úřad zároveň vydá pokyn, že okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise může své zasedání ve druhý den voleb ukončit. Tím není dotčen § 52a.

(6)

Nesplní-li okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise na výzvu Českého statistického úřadu povinnosti podle odstavce 1 nebo 2 do 24 hodin po zahájení sčítání podle § 40, popřípadě ve lhůtě stanovené podle odstavce 3 nebo 4, může být celkový výsledek voleb za volební kraj zpracován bez tohoto volebního okrsku nebo zvláštního volebního okrsku. Po uplynutí této lhůty se již k výsledku z tohoto volebního okrsku nebo zvláštního volebního okrsku nepřihlíží.

(7)

Okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise zapečetí stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, odevzdané voličské průkazy, odevzdané hlasovací lístky a úřední obálky, výpis ze stálých seznamů, výpis ze zvláštních seznamů, doklad o převzetí výsledku hlasování do dalšího zpracování a případný zápis o kontrole provedené krajským nebo pověřeným obecním úřadem. Okrsková volební komise uvedené dokumenty předá spolu s ostatní volební dokumentací do úschovy obecnímu úřadu, zvláštní okrsková volební komise uvedené dokumenty odevzdá zastupitelskému úřadu, který je odešle spolu s ostatní volební dokumentací prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí Úřadu městské části Praha 1.

§ 44

zrušen

§ 45

zrušen

§ 46

Zjišťování výsledků voleb ve volebním kraji

(1)

Český statistický úřad na pracovišti u krajského úřadu převezme výsledky hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky, popřípadě zvláštní volební okrsky, ze kterých byly ve stanovené lhůtě předány zápisy o průběhu a výsledku hlasování podle § 43, a zpracuje výsledek voleb ve volebním kraji.

(2)

Český statistický úřad vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o výsledku voleb ve volebním kraji a předá ho neprodleně krajskému úřadu.

(3)

V zápise o výsledku voleb ve volebním kraji se uvede

a)

počet volebních okrsků ve volebním kraji, popřípadě počet zvláštních volebních okrsků a počet okrskových volebních komisí, popřípadě počet zvláštních okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování,

b)

celkový počet osob ve volebním kraji zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů a ze zvláštních seznamů,

c)

celkový počet voličů ve volebním kraji, kterým byly vydány úřední obálky,

d)

počet odevzdaných úředních obálek za volební kraj celkem,

e)

celkový počet platných hlasů odevzdaných ve volebním kraji pro jednotlivé politické strany, politická hnutí nebo koalice a celkový počet platných hlasů ve volebním kraji,

f)

počet přednostních hlasů pro jednotlivé kandidáty.

(4)

Zápis o výsledku voleb ve volebním kraji podepíše

a)

ředitel krajského úřadu,

b)

zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu,

c)

zaměstnanec Českého statistického úřadu.

(5)

Po podepsání obou stejnopisů předá krajský úřad 1 stejnopis zápisu o výsledku voleb ve volebním kraji neprodleně Českému statistickému úřadu. Druhý stejnopis zápisu a ostatní volební dokumentaci uschová.

§ 47

zrušen

§ 48

Určení počtu poslanců volených ve volebních krajích

(1)

Na základě výsledků hlasování převzatých z volebních okrsků a zvláštních volebních okrsků u pověřených obecních úřadů podle § 43 zjistí Český statistický úřad celkový počet platných hlasů, které byly ve všech volebních krajích odevzdány pro všechny politické strany, politická hnutí a koalice, a vydělí ho počtem volených poslanců podle § 24. Číslo takto vypočtené a zaokrouhlené na jednotky je republikovým mandátovým číslem.

(2)

Republikovým mandátovým číslem se dělí celkový počet platných hlasů odevzdaných v každém volebním kraji. Celé číslo takto vypočtené je počtem mandátů, které připadají jednotlivým volebním krajům.

(3)

Nebyly-li takto rozděleny všechny mandáty, připadnou zbylé mandáty postupně volebním krajům, které vykazují největší zbytek dělení. Při rovnosti zbytků rozhoduje los.

§ 49

Postup politických stran, politických hnutí a koalic do prvního skrutinia

(1)

Český statistický úřad zjistí,

a)

které politické strany nebo politická hnutí získaly méně než 5 procent z celkového počtu platných hlasů,

b)

které koalice složené ze 2 politických stran, popřípadě politických hnutí získaly méně než 8 procent z celkového počtu platných hlasů,

c)

které koalice složené ze 3 a více politických stran, popřípadě politických hnutí získaly méně než 11 procent z celkového počtu platných hlasů.

(2)

Při dalším zjišťování volebních výsledků a přidělování mandátů se již k politickým stranám, politickým hnutím a koalicím podle odstavce 1 a hlasům pro ně odevzdaným nepřihlíží.

(3)

Český statistický úřad zjistí, zda do skrutinia postupují alespoň

a)

2 koalice,

b)

1 koalice a 1 politická strana nebo politické hnutí, nebo

c)

2 politické strany nebo politická hnutí.

(4)

Pokud do skrutinia nepostupují politické strany, politická hnutí nebo koalice v počtu podle odstavce 3, Český statistický úřad sníží u

a)

politických stran nebo politických hnutí hranici 5 procent na hranici 4 procent z celkového počtu platných hlasů,

b)

koalic podle odstavce 1 písm. b) hranici 8 procent na hranici 7 procent z celkového počtu platných hlasů,

c)

koalic podle odstavce 1 písm. c) hranici 11 procent na hranici 10 procent z celkového počtu platných hlasů.

(5)

Nebude-li ani postupem podle odstavce 4 dosaženo postupu do skrutinia v počtu podle odstavce 3, sníží Český statistický úřad hranici o další procento.

§ 50

První skrutinium

(1)

V prvním skrutiniu se rozdělují mandáty v rámci volebních krajů.

(2)

Součet platných hlasů odevzdaných ve volebním kraji pro politické strany, politická hnutí a koalice, které postoupily do prvního skrutinia, se vydělí počtem mandátů, které byly tomuto volebnímu kraji přiděleny, zvětšeným o dvě; číslo takto vypočtené a zaokrouhlené na jednotky je krajským volebním číslem.

(3)

Celkový počet platných hlasů, který obdržela politická strana, politické hnutí nebo koalice v rámci volebního kraje, se dělí krajským volebním číslem a politické straně, politickému hnutí nebo koalici se přikáže tolik mandátů, kolikrát je krajské volební číslo obsaženo v celkovém počtu platných hlasů, které tato politická strana, politické hnutí nebo koalice získala.

(4)

Bylo-li takto rozděleno více mandátů, než se mělo přidělit podle § 48 odst. 2, odečtou se přebývající mandáty postupně těm politickým stranám, politickým hnutím nebo koalicím, které ve volebním kraji vykázaly nejmenší zbytek dělení. Při stejném zbytku dělení se mandát odečte politické straně, politickému hnutí nebo koalici, která získala ve volebním kraji menší počet hlasů; je-li i tak počet platných hlasů stejný, rozhodne los.

(5)

V rámci jednotlivých politických stran, politických hnutí a koalic obdrží mandáty straně přikázané kandidáti podle pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku.

(6)

Jestliže však některý z kandidátů získal takový počet přednostních hlasů, který činí nejméně 5 procent z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro tuto politickou stranu, politické hnutí nebo koalici ve volebním kraji, připadne mandát přednostně tomuto kandidátovi.

(7)

V případě, že více kandidátů splnilo podmínku podle odstavce 6 a politická strana, politické hnutí nebo koalice získala více mandátů, připadnou mandáty přednostně kandidátům, kteří splnili podmínku podle odstavce 6, a to postupně v pořadí podle nejvyššího počtu získaných přednostních hlasů; v případě rovnosti počtu přednostních hlasů je rozhodující pořadí kandidáta na hlasovacím lístku. Kandidátům, kteří nesplnili podmínku podle odstavce 6, připadnou mandáty v pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku.

(8)

Neměla-li některá politická strana, politické hnutí nebo koalice tolik kandidátů na hlasovacím lístku, kolik jí podle výsledků prvního skrutinia přísluší mandátů, obdrží jen tolik mandátů, kolik osob kandidovalo.

§ 51

Druhé skrutinium

(1)

Všechny mandáty, které nebyly přikázány v prvním skrutiniu, se přikáží ve druhém skrutiniu. Do druhého skrutinia se převádějí zbytky hlasů jednotlivých politických stran, politických hnutí a koalic pro ně odevzdaných, a nedostala-li politická strana, politické hnutí nebo koalice v prvním skrutiniu ani jeden mandát, potom všechny hlasy pro ni odevzdané.

(2)

Ve druhém skrutiniu se sečtou zbytky hlasů jednotlivých politických stran, politických hnutí a koalic. Tento součet se vydělí počtem mandátů, které nebyly v prvním skrutiniu přikázány, zvětšeným o jednu. Číslo takto vypočtené a zaokrouhlené na jednotky je republikovým volebním číslem. Na tomto základě se přikáže každé politické straně, politickému hnutí a koalici tolik mandátů, kolikrát je republikové volební číslo obsaženo v součtu zbytků hlasů odevzdaných pro jednotlivou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici.

(3)

Nebyly-li tímto způsobem přikázány všechny mandáty, přikáží se zbývající mandáty postupně těm politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, které vykazují největší zbytek dělení podle odstavce 2; při rovnosti zbytků se přikáže mandát té politické straně, politickému hnutí nebo koalici, která má větší součet zbytků hlasů převáděných do druhého skrutinia. Jsou-li tyto součty zbytků hlasů stejné, přikáže se mandát té politické straně, politickému hnutí nebo koalici, která obdržela větší počet hlasů; je-li tento počet hlasů stejný, rozhodne los. Stejně se postupuje, jestliže politická strana, politické hnutí nebo koalice má pro druhé skrutinium méně kandidátů, než kolik mandátů na ni připadá.

(4)

Bylo-li takto přikázáno o jeden mandát více, než se mělo podle odstavce 2 přikázat, odečte se přebývající mandát té politické straně, politickému hnutí nebo koalici, která vykázala nejmenší zbytek dělení ve druhém skrutiniu. Při stejném zbytku se odečte přebývající mandát té politické straně, politickému hnutí nebo koalici, která získala menší počet hlasů; je-li tento počet hlasů stejný, rozhodne los.

(5)

V rámci jednotlivých politických stran, politických hnutí a koalic obdrží mandáty přikázané politické straně, politickému hnutí nebo koalici kandidáti podle pořadí volebních krajů určeného podle nejvyšších zbytků dělení v prvním skrutiniu; při rovnosti zbytků dělení rozhodne los. Mandát je přikázán postupně vždy prvnímu kandidátovi politické strany, politického hnutí nebo koalice, který neobdržel mandát v prvním skrutiniu, podle upraveného pořadí na hlasovacím lístku pro daný volební kraj.

(6)

Kandidáti, kteří neobdrželi mandát ani v prvním, ani ve druhém skrutiniu, se stávají náhradníky. Pro stanovení pořadí náhradníků v rámci těchto politických stran, politických hnutí a koalic se postupuje obdobně podle § 50 odst. 5 až 7.

§ 52

Zápis Státní volební komise a uveřejnění výsledků voleb

(1)

Po provedení skrutinií vyhotoví Státní volební komise z údajů předaných Českým statistickým úřadem zápis o výsledku voleb. Zápis podepíší členové Státní volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody.

(2)

V zápise Státní volební komise se uvede

a)

celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů a ze zvláštních seznamů,

b)

celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,

c)

počet platných hlasů odevzdaných pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici zvlášť a pro jednotlivé kraje zvlášť,

d)

jména a příjmení kandidátů v členění podle politických stran, politických hnutí a koalic, kteří byli zvoleni v prvním skrutiniu, a kandidátů v členění podle politických stran, politických hnutí a koalic zvolených ve druhém skrutiniu, jakož i kandidátů, kteří se stali náhradníky, spolu s údaji o výsledcích přednostního hlasování.

(3)

Státní volební komise vyhlásí a uveřejní celkové výsledky voleb po podepsání zápisu o výsledku voleb sdělením ve Sbírce zákonů.

§ 52a

Ukončení činnosti okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny

Činnost okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Státní volební komisí.

§ 53

Osvědčení o zvolení

(1)

Státní volební komise vydá kandidátům zvoleným za poslance Poslanecké sněmovny do 1 měsíce od uveřejnění výsledků voleb osvědčení o tom, že druhým dnem voleb byli zvoleni.

(2)

V případě, kdy soud shledá oprávněným návrh na neplatnost volby kandidáta, vydá Státní volební komise osvědčení o zvolení poslancem kandidátovi v pořadí podle § 50 do 7 dnů od právní moci rozhodnutí o neplatnosti volby kandidáta ( § 87).

§ 54

Nastupování náhradníků

(1)

Uprázdní-li se mandát, nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže politické strany, politického hnutí nebo koalice uvedený na kandidátní listině pro volbu ve volebním kraji, v němž byl kandidován poslanec, jehož mandát se uprázdnil, a to v pořadí podle výsledků voleb. Není-li takového, nastupuje náhradník téže politické strany, politického hnutí nebo koalice v pořadí podle počtu platných hlasů pro kandidátní listinu; je-li tento počet stejný, rozhodne los.

(2)

Není-li náhradníka téže politické strany, politického hnutí nebo koalice, zůstane mandát uprázdněn až do konce volebního období.

(3)

Byla-li politická strana nebo politické hnutí zrušeno, náhradník nenastupuje a mandát zůstane uprázdněn do konce funkčního období. Jde-li však o koalici, nenastupuje ten náhradník, který byl navržen politickou stranou nebo politickým hnutím, které bylo zrušeno, a mandát získává další náhradník.

(4)

Nastoupení náhradníka vysloví Poslanecká sněmovna do 15 dnů po dni, ve kterém zanikl mandát poslance. Předá náhradníkovi osvědčení o tom, že se stal poslancem, a kterým dnem se jím stal.

(5)

Byla-li činnost politické strany nebo politického hnutí nebo některé politické strany nebo politického hnutí tvořícího koalici pozastavena, po dobu pozastavení činnosti náhradník nenastupuje.

§ 55

[Zkrácení lhůt při rozpuštění PS]

(1)

Došlo-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, zkracují se lhůty podle § 1 odst. 3 na 50 dnů, § 27 na 5 dnů, § 14c odst. 1 písm. c) na 30 dnů, § 14c odst. 1 písm. d) na 10 dnů, § 14c odst. 1 písm. f) na 30 dnů, § 14e odst. 3 na 15 dnů, § 14e odst. 7 na 10 dnů, § 14g odst. 1 věty první na 15 dnů, § 14g odst. 1 věty třetí na 10 dnů, § 14g odst. 1 věty čtvrté na 9 dnů, § 16 odst. 4 na 11 dnů, § 31 odst. 3 na 38 dnů, § 31 odst. 4 na 47 dnů, § 32 odst. 4 na 34 dnů, § 33 odst. 1 věty druhé pro výzvu krajského úřadu na 32 dnů, § 33 odst. 1 věty druhé pro odstranění závad na 26 dnů, § 33 odst. 2 a 3 na 25 dnů, § 33 odst. 6 na 23 dnů, § 33 odst. 7 na 11 dnů, § 38 odst. 4 na 1 den, § 38 odst. 5 věty první na 24 hodin, § 38 odst. 5 věty druhé na 48 hodin, mění se počátek doby podle § 16 odst. 8 na 11 dnů a mění se lhůta podle § 33 odst. 1 věty první na lhůtu od 38 dnů do 34 dnů.

(2)

Došlo-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, lhůta podle § 38 odst. 5 věty třetí se nepoužije; vedoucí zastupitelského úřadu zajistí tisk hlasovacího lístku nebo jeho rozmnožení v dostatečném množství před zahájením voleb.

Oddíl třetí

Volby do Senátu (§ 56-80)

§ 56

Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se volí třetina senátorů.11

§ 57

Senátorem může být zvolen každý volič, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 40 let a není u něho ve dnech voleb překážka ve výkonu volebního práva podle § 2 písm. b).

§ 58

Volby do Senátu se konají podle zásady většinového systému ve volebních obvodech na území České republiky.

§ 59

Pro volby do Senátu se na území České republiky vytváří 81 volebních obvodů. V každém volebním obvodu se volí jeden senátor. Volební obvody jsou stanoveny v příloze č. 3, která je nedílnou součástí tohoto zákona.

§ 60

Podávání přihlášek k registraci

(1)

Kandidáty pro volbu do Senátu mohou přihlašovat registrované politické strany, politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena,9 a koalice, a to pouze prostřednictvím zmocněnce. Nezávislý kandidát podává přihlášku k registraci sám. Za přihlášku k registraci podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na přihlášce k registraci jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví její název. Pokud politická strana nebo politické hnutí přihlásí kandidáta v rámci této koalice pro 1 volební obvod, může v dalších obvodech přihlásit jiného kandidáta samostatně nebo jako součást jiné koalice.

(2)

Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat pro volby do Senátu pouze jednu přihlášku k registraci v každém volebním obvodu; pokud politická strana a politické hnutí podávají samostatně přihlášku k registraci, nemohou již být součástí koalice. Každá politická strana a politické hnutí může být členem pouze jedné koalice v daném volebním obvodu.

(3)

Každý kandidát může kandidovat pouze v jednom volebním obvodu, na jedné přihlášce k registraci.

(4)

Přihláška k registraci se podává nejpozději 66 dnů přede dnem voleb pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu. Podání přihlášky k registraci pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu potvrdí zmocněnci politické strany, politického hnutí, koalice nebo nezávislému kandidátovi a zašle Úřadu seznam politických stran, politických hnutí, koalic a nezávislých kandidátů, kteří podali přihlášku k registraci.

§ 61

Náležitosti přihlášek k registraci

(1)

Přihláška k registraci obsahuje

a)

jméno a příjmení kandidáta, pohlaví, věk ke druhému dni voleb, jeho povolání, obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu,

b)

název politické strany, politického hnutí nebo koalice, která kandidáta přihlašuje k registraci, nebo údaj, že jde o nezávislého kandidáta; v případě koalice se uvede její složení,

c)

číslo a sídlo volebního obvodu, ve kterém kandiduje,

d)

příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí, nebo údaj, že kandidát je bez politické příslušnosti,

e)

jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,

f)

podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,

g)

jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji tvoří; podává-li přihlášku nezávislý kandidát, připojí svůj podpis.

(2)

K přihlášce k registraci kandidát připojí

a)

doklad o státním občanství,7

b)

vlastnoručně podepsané prohlášení, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky ke dni voleb pominou, že nedal souhlas k tomu, aby byla jeho kandidatura předložena v jiném volebním obvodu a že je členem určité politické strany nebo politického hnutí, nebo skutečnost, že je bez politické příslušnosti; na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a datum narození,

c)

podává-li přihlášku k registraci politická strana, politické hnutí nebo koalice, určí v příloze svého zmocněnce a uvede jeho jméno, příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu; politická strana, politické hnutí a koalice má právo navrhnout náhradníka zmocněnce a uvede jeho jméno, příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu,

d)

k přihlášce nezávislého kandidáta se připojí petice podporující jeho kandidaturu, která musí být podepsána alespoň 1 000 oprávněných voličů z volebního obvodu, kde kandidát kandiduje, s uvedením jejich jména, příjmení, data narození a adresy místa trvalého pobytu; chybí-li některý z uvedených údajů nebo je uveden neúplně nebo nepodepsal-li se volič, podpis se nezapočítává; v záhlaví petice a v záhlaví na každém jejím očíslovaném podpisovém archu se uvede skutečnost, že petice je určena na podporu kandidatury nezávislého kandidáta, jeho jméno a příjmení, rok narození, číslo a sídlo volebního obvodu, do kterého kandidát kandiduje, a rok konání voleb,

e)

potvrzení o složení kauce 20 000 Kč; kauce se skládá na zvláštní účet, který nejpozději 72 dnů přede dnem voleb zřídí u České národní banky pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu; pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu vrátí do 1 měsíce po vyhlášení výsledků voleb kauci kandidátovi, pokud získá v prvním kole voleb ve volebním obvodu alespoň 6 procent z celkového počtu platných hlasů; úroky z kaucí a částky, které se nevracejí, jsou příjmem státního rozpočtu.

(3)

Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být osoba mladší 18 let, osoba s omezenou svéprávností2 nebo kandidát. Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech je politická strana, politické hnutí a koalice vázána. Svého zmocněnce může politická strana, politické hnutí a koalice písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení odvolání pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu. Nezávislý kandidát nemá zmocněnce.

§ 62

Projednání a registrace přihlášek k registraci

(1)

Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb podané přihlášky k registraci. Nemá-li přihláška k registraci náležitosti uvedené v § 61 nebo obsahuje-li nesprávné údaje, vyzve pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu písemně nezávislého kandidáta nebo prostřednictvím zmocněnce politickou stranu, politické hnutí nebo koalici nejpozději 58 dnů přede dnem voleb, aby závady odstranili do 50 dnů přede dnem voleb.

(2)

Pokud politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát ve stanovené lhůtě závady neodstraní, rozhodne pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu ve lhůtě 49 dnů přede dnem voleb o odmítnutí přihlášky k registraci, jestliže

a)

není podána v souladu s § 60,

b)

nemá náležitosti podle § 61 odst. 1 nebo obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,

c)

k ní není přiložena příloha podle § 61 odst. 2 písm. a) až c) nebo údaje na přílohách jsou nesprávné či neúplné,

d)

k ní není připojena petice podle § 61 odst. 2 písm. d) nebo petice neobsahuje potřebný počet podpisů,

e)

k ní není připojeno potvrzení o složení kauce podle § 61 odst. 2 písm. e) nebo kauce není složena ve stanovené výši,

f)

byla na základě sdělení Českého statistického úřadu podána pro stejného kandidáta ve více volebních obvodech, popřípadě v 1 volebním obvodu na více přihláškách k registraci, a to v tom volebním obvodu, kde k přihlášce k registraci není připojeno prohlášení podle § 61 odst. 2 písm. b); podepsal-li kandidát prohlášení u více přihlášek k registraci, odmítnou jej všechny pověřené obecní úřady v sídle volebních obvodů, kde byla přihláška k registraci podána,

g)

kandidát nesplňuje podmínky volitelnosti podle § 57.

(3)

Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu rozhodne ve lhůtě 49 dnů přede dnem voleb o registraci bezvadné přihlášky k registraci.

(4)

Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu neprodleně vyhotoví rozhodnutí o registraci a o odmítnutí přihlášky k registraci a zašle tomu, kdo je proti rozhodnutí oprávněn domáhat se ochrany u soudu ( § 86). Současně se rozhodnutí vyvěsí na úřední desce pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu a vyznačí se na něm den vyvěšení. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení.

(5)

Rozhodnutí o registraci nebo o odmítnutí přihlášky k registraci musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o odvolání. Výrok obsahuje rozhodnutí ve věci s uvedením ustanovení právního předpisu, podle něhož bylo rozhodnuto. V odůvodnění se uvede, které skutečnosti byly podkladem pro rozhodnutí. Odůvodnění není třeba v případě rozhodnutí o provedení registrace. V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede orgán, který rozhodnutí vydal, a datum vydání rozhodnutí. Rozhodnutí musí být opatřeno úředním razítkem a podpisem s uvedením jména a příjmení zaměstnance obce zařazeného do pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu.

(6)

Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu určí nejpozději 45 dnů přede dnem voleb losem číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky kandidátů pro volby do Senátu. Výsledek losování zmocněncům politických stran, politických hnutí nebo koalic a dále nezávislým kandidátům písemně oznámí.

(7)

Na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu,10 provede pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu zaregistrování přihlášky k registraci i po lhůtě stanovené v odstavci 3, nejpozději však 20 dnů přede dnem voleb. Proti tomuto zaregistrování nelze podat opravný prostředek.

(8)

Kandidátovi, jehož přihláška k registraci nebyla zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu, vrátí do 1 měsíce pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu složenou kauci. Je-li na účet obce v sídle volebního obvodu složena místo kauce jiná částka, pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu ji vrátí složiteli bez zbytečného odkladu.

(9)

Registrace je podmínkou pro vytištění hlasovacích lístků.

(10)

Pokud byla po provedené registraci politická strana nebo politické hnutí, které přihlásilo samostatně kandidáta k registraci, zrušena nebo pokud byla její činnost pozastavena, pohlíží se na tohoto kandidáta jako na nezávislého kandidáta. Dodatečné předložení petice se na něm nepožaduje.

§ 63

zrušen

§ 64

zrušen

§ 65

zrušen

§ 66

Vzdání se a odvolání kandidatury

(1)

Kandidát se může do 48 hodin před zahájením voleb vzdát písemně své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat. Toto prohlášení nelze vzít zpět.

(2)

Prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání je nutno doručit pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu.

(3)

Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání učiněno po registraci, při zjišťování výsledků hlasování se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží. Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu zajistí zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání ve všech volebních místnostech příslušného volebního obvodu, pokud je obdrží do 48 hodin před zahájením voleb do Senátu.

§ 67

Hlasovací lístky

(1)

Po registraci přihlášek k registraci zajistí pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu tisk hlasovacích lístků.

(2)

Každý zaregistrovaný kandidát je uveden na samostatném hlasovacím lístku označeném vylosovaným číslem kandidáta. V záhlaví hlasovacího lístku se vytiskne číslo a sídlo volebního obvodu. U kandidáta musí být uvedeno jméno, příjmení, věk, povolání a obec, na jejímž území je přihlášen k trvalému pobytu, a jeho příslušnost k politické straně nebo politickému hnutí nebo údaj, že kandidát je bez politické příslušnosti. Dále se uvede název politické strany, politického hnutí nebo koalice, která kandidáta přihlásila k registraci, nebo údaj, že jde o nezávislého kandidáta; pokud jde o koalici, uvede se, která politická strana nebo politické hnutí ji tvoří, a název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo. Správnost údajů na hlasovacím lístku před jeho vytištěním může být ověřena zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo nezávislým kandidátem.

(3)

Hlasovací lístky musí být vytištěny v každém volebním obvodu písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru téže barvy a jakosti a týchž rozměrů. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu.

(4)

Hlasovací lístky zašle pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu prostřednictvím pověřených obecních úřadů starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb a v den voleb všem okrskovým volebním komisím. V obcích, kde není starosta, zajistí dodání hlasovacích lístků voličům ve stanovené lhůtě místostarosta, a není-li místostarosta, ředitel krajského úřadu.

(5)

V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích předaných voličům se hlasovací lístky nepřetiskují; pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu zabezpečí vyvěšení informace o těchto chybách ve všech volebních místnostech na území volebního obvodu s uvedením správného údaje.

§ 68

Hlasování

V prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se n ijak neupravuje.

§ 69

Zjišťování výsledků hlasování okrskovou volební komisí

(1)

Po ukončení hlasování dá předseda okrskové volební komise zapečetit zbylé nepoužité hlasovací lístky a úřední obálky a poté dá otevřít volební schránku.

(2)

Okrsková volební komise vyjme obálky s hlasovacími lístky z volební schránky. V případě, že bylo okrskovou volební komisí na výslovnou žádost jednotlivých voličů použito i přenosné volební schránky, okrsková volební komise otevře přenosnou volební schránku, vyjme z ní úřední obálky s hlasovacími lístky a obsah schránek po jejich otevření smísí. Jiné než úřední obálky okrsková volební komise vyloučí. Vyloučí i hlasovací lístky, které byly nalezeny ve volební schránce, popřípadě přenosné volební schránce bez úřední obálky. Okrsková volební komise spočítá úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve výpisech ze stálého seznamu a ze zvláštního seznamu.

(3)

Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise rozdělí hlasovací lístky podle jednotlivých kandidátů a poté je sečte.

(4)

Každý člen okrskové volební komise může nahlížet do hlasovacích lístků. Předseda okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.

§ 70

Posuzování hlasovacích lístků

(1)

Ve prospěch kandidáta se počítají i takové hlasovací lístky, na kterých volič provedl různé úpravy.

(2)

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.

(3)

O platnosti hlasovacího lístku rozhoduje s konečnou platností okrsková volební komise.

§ 71

Zápis o průběhu a výsledku hlasování

(1)

Okrsková volební komise vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o průběhu a výsledku hlasování. Zápis podepíší členové okrskové volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody v samostatné příloze k zápisu.

(2)

V zápise okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování se uvede:

a)

doba počátku a ukončení hlasování, popřípadě jeho odročení, přerušení nebo prodloužení s uvedením důvodů,

b)

celkový počet osob ve volebním okrsku zapsaný do výpisu ze stálého seznamu a do výpisu ze zvláštního seznamu,

c)

počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,

d)

počet odevzdaných úředních obálek,

e)

počet platných hlasů odevzdaných pro každého kandidáta a počet platných hlasů celkem pro všechny kandidáty,

f)

stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány okrskové volební komisi, usnesení, která komise přijala, a jejich stručné zdůvodnění.

(3)

Využije-li okrsková volební komise pro vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i pro vyhotovení údajů na technickém nosiči počítač, využije programové vybavení dodané Českým statistickým úřadem.

§ 72

(1)

Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise předá 1 stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i výsledek hlasování na technickém nosiči neprodleně Českému statistickému úřadu na pracovišti u pověřeného obecního úřadu.

(2)

Jestliže se v předávaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování vyskytnou chyby, budou v případě, že je předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise zmocněn k odstranění chyb v zápise o průběhu a výsledku hlasování, ve spolupráci s nimi na místě odstraněny; pokud však není předseda nebo pověřený člen okrskové volební komise k opravě těchto chyb zmocněn, nebo jde o chyby, jejichž oprava je možná pouze s využitím materiálů uložených ve volební místnosti, bude zápis o průběhu a výsledku hlasování odmítnut a stanovena lhůta k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

(3)

Po převzetí zápisu o průběhu a výsledku hlasování do dalšího zpracování obdrží předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise písemný doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, že výsledek hlasování ve volebním okrsku byl do dalšího zpracování převzat bezchybně. Český statistický úřad zároveň vydá pokyn, že okrsková volební komise může své zasedání ve druhý den voleb ukončit. Tím není dotčen § 77a.

(4)

Nesplní-li okrsková volební komise na výzvu Českého statistického úřadu povinnosti podle odstavce 1 do 24 hodin po ukončení hlasování ( § 22), popřípadě ve lhůtě stanovené podle odstavce 2, může být celkový výsledek voleb za volební obvod zpracován bez tohoto volebního okrsku. Po uplynutí této lhůty se již k výsledku z tohoto volebního okrsku nepřihlíží.

(5)

Okrsková volební komise zapečetí stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, odevzdané voličské průkazy, odevzdané hlasovací lístky a úřední obálky, výpis ze stálých seznamů, výpis ze zvláštních seznamů, doklad o převzetí výsledku hlasování do dalšího zpracování a případný zápis o kontrole provedené krajským nebo pověřeným obecním úřadem. Okrsková volební komise uvedené dokumenty předá spolu s ostatní volební dokumentací do úschovy obecnímu úřadu.

§ 72a

zrušen

§ 73

Zjišťování výsledků voleb ve volebním obvodu

(1)

Český statistický úřad na pracovišti u pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu převezme výsledky hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky, ze kterých byly ve stanovené lhůtě odevzdány výsledky hlasování u pověřeného obecního úřadu podle § 72 odst. 1, a zpracuje výsledky voleb ve volebním obvodu.

(2)

Český statistický úřad vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o výsledku voleb ve volebním obvodu a předá ho neprodleně pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu.

(3)

V zápise o výsledku voleb ve volebním obvodu se uvede

a)

počet volebních okrsků ve volebním obvodu a počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování,

b)

celkový počet osob ve volebním obvodu zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů a ze zvláštních seznamů,

c)

celkový počet voličů ve volebním obvodu, kterým byly vydány úřední obálky,

d)

počet odevzdaných úředních obálek za volební obvod celkem,

e)

celkový počet platných hlasů odevzdaných ve volebním obvodu pro všechny kandidáty,

f)

pořadí kandidátů podle počtu získaných platných hlasů, počet těchto hlasů a údaj o jejich procentu vypočtený jako podíl na celkovém počtu platných hlasů ve volebním obvodu; je-li počet hlasů stejný, rozhodne los,

g)

jméno a příjmení zvoleného kandidáta ( § 75), popřípadě skutečnost, že žádný z kandidátů nezískal počet hlasů potřebný ke zvolení.

(4)

Zápis o výsledku voleb ve volebním obvodu podepíše

a)

starosta obce s pověřeným obecním úřadem v sídle volebního obvodu,

b)

zaměstnanec obce zařazený do pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu,

c)

zaměstnanec Českého statistického úřadu.

(5)

Po podepsání obou stejnopisů předá pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu 1 stejnopis zápisu o výsledku voleb ve volebním obvodu neprodleně Českému statistickému úřadu. Druhý stejnopis zápisu a ostatní volební dokumentaci uschová.

(6)

Český statistický úřad předá Státní volební komisi souhrnné výsledky voleb za volební obvody.

§ 74

zrušen

§ 75

Zvolen je kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů.

§ 76

(1)

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 75, zajistí pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu, aby druhé kolo voleb bylo zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole.

(2)

Ve druhém kole kandidují v každém volebním obvodu, ve kterém se volby konají, pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole v konečném pořadí umístili na prvních dvou místech.

(3)

Jestliže před druhým kolem voleb ve volebním obvodu se kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb v konečném pořadí umístil na třetím místě; v takovém případě se druhé kolo voleb koná třináctý den po ukončení hlasování v prvním kole.

(4)

Při tisku hlasovacích lístků se postupuje podle § 67 odst. 1 až 3 s tím, že hlasovací lístky postupujících kandidátů budou vytištěny na papíru jiné barvy. Hlasovací lístky zašle pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu prostřednictvím pověřených obecních úřadů starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly doručeny před zahájením hlasování okrskovým volebním komisím. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

(5)

Zvolen je ten kandidát, který získá ve druhém kole více odevzdaných platných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne los.

(6)

Pro druhé kolo voleb platí přiměřeně ustanovení tohoto zákona vztahující se na volby do Senátu; ustanovení § 66 odst. 1 věta druhá se nepoužije.

§ 77

Na základě sdělení souhrnných výsledků voleb ve volebních obvodech Českým statistickým úřadem podle § 73 odst. 6 Státní volební komise vyhlásí a uveřejní celkové výsledky voleb do Senátu sdělením ve Sbírce zákonů.

§ 77a

Ukončení činnosti okrskové volební komise

(1)

Činnost okrskové volební komise při volbách do Senátu je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledků voleb do Senátu Státní volební komisí.

(2)

Činnost okrskové volební komise, jejíž působnost se vztahuje k volebnímu obvodu, v němž byl podán návrh na neplatnost hlasování, návrh na neplatnost voleb nebo návrh na neplatnost volby kandidáta ( § 87), končí

a)

dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že návrh byl soudem zamítnut,

b)

patnáctým dnem po dodatečném hlasování v případě, že návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se v rámci volebního procesu pouze hlasování,

c)

dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se celý volební proces.

§ 78

Osvědčení o zvolení

Státní volební komise vydá kandidátům zvoleným za senátory do jednoho měsíce od uveřejnění výsledků voleb osvědčení o zvolení.

§ 79

Opakované volby a opakované hlasování

(1)

Opakované volby se konají,

a)

jestliže žádný z kandidátů nebyl ve volebním obvodu zvolen,

b)

shledá-li soud návrh na neplatnost voleb ( § 87) opodstatněným.

(2)

Opakované hlasování se koná, shledá-li soud návrh na neplatnost hlasování ( § 87) opodstatněným.

(3)

Opakované volby podle odstavce 1 vyhlásí prezident republiky a stanoví den jejich konání tak, aby se konaly nejpozději 90 dnů poté, kdy nastal důvod podle odstavce 1. Pro opakované volby platí lhůty podle § 80 odst. 2 obdobně.

(4)

Opakované hlasování podle odstavce 2 vyhlásí prezident republiky do 30 dnů poté, kdy mu bylo oznámeno prostřednictvím Ministerstva vnitra usnesení soudu.

(5)

Konají-li se opakované volby, pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu vrátí do 1 měsíce od vyhlášení voleb složenou kauci politické straně, politickému hnutí, koalici nebo nezávislému kandidátovi.

§ 80

Doplňovací volby

(1)

Zanikne-li v průběhu volebního období z jakéhokoliv důvodu mandát senátora, vyhlásí prezident republiky doplňovací volby v příslušném volebním obvodu, kde byl senátor zvolen, a stanoví den jejich konání tak, aby se konaly nejpozději 90 dnů poté, kdy zanikl mandát senátora.

(2)

Pro doplňovací volby platí ustanovení tohoto zákona s tím, že lhůty podle § 1 odst. 3, § 14c odst. 1 písm. c) a d), § 14e odst. 3 a § 61 odst. 2 písm. e) se zkracují o jednu třetinu. Lhůty podle § 14c odst. 1 písm. f), § 60 odst. 4 a § 62 odst. 1 až 3 a 6 se zkracují o 20 dnů; lhůta podle § 62 odst. 7 se zkracuje na 8 dnů.

(3)

Doplňovací volby se nekonají v posledním roce před uplynutím volebního období senátora.

(4)

V doplňovacích volbách je senátor volen pouze na zbytek volebního období, které příslušelo původně zvolenému senátoru, jehož mandát zanikl.

Oddíl čtvrtý

Organizační a technická opatření (§ 81-85)

§ 81

zrušen

§ 82

Nároky členů volebních komisí

(1)

Člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Předseda, místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise. Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen okrskové volební komise, který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit.

(2)

Člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, který je v pracovním nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, který není v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise.

§ 83

Nároky kandidátů

(1)

Kandidát má právo, aby ode dne následujícího po registraci kandidátní listiny nebo přihlášky k registraci do dne předcházejícího volbám mu ten, k němuž je v pracovním nebo obdobném poměru, poskytl pracovní volno bez náhrady mzdy. Činnost kandidáta v tomto období je jiným úkonem v obecném zájmu.

(2)

Okolnost, že je někdo kandidátem, nesmí být na újmu v jeho pracovněprávních nebo obdobných vztazích. Doba pracovního volna podle předchozího odstavce se považuje za dobu výkonu práce.

§ 84

Výdaje orgánů státní správy, krajů, obecních úřadů, okrskových volebních komisí, zvláštních okrskových volebních komisí a zastupitelských úřadů spojené s volbami do Poslanecké sněmovny a výdaje orgánů státní správy, krajů, obecních úřadů a okrskových volebních komisí spojené s volbami do Senátu se hradí ze státního rozpočtu.

§ 85

Příspěvek na úhradu volebních nákladů

Příspěvek na úhradu volebních nákladů se poskytuje pouze za výsledky voleb do Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna sdělí, po ověření volby poslanců, Ministerstvu financí údaje o počtu platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé politické strany, politická hnutí nebo koalice. Politické straně, politickému hnutí nebo koalici, která ve volbách získala nejméně 1,5 procenta z celkového počtu platných hlasů, bude za každý odevzdaný hlas ze státního rozpočtu uhrazeno 100 Kč.

Oddíl pátý

Soudní přezkoumávání (§ 86-89)

§ 86

Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, přihlášky k registraci, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a proti provedení registrace kandidátní listiny nebo přihlášky k registraci se může nezávislý kandidát, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která podala kandidátní listinu nebo přihlášku k registraci, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát do 2 dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu.13

§ 87

(1)

Podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu14 každý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl poslanec volen, a každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina ve volebním kraji byla pro volby do Poslanecké sněmovny zaregistrována, (dále jen "navrhovatel"). Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

(2)

Podáním návrhu na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu14 každý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl senátor volen, každá politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát, jejichž přihláška k registraci ve volebním obvodu byla pro volby do Senátu zaregistrována, (dále jen "navrhovatel"). Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

(3)

Návrh na neplatnost hlasování může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledky hlasování.

(4)

Návrh na neplatnost voleb může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledky voleb.

(5)

Návrh na neplatnost volby kandidáta může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledek volby tohoto kandidáta.

§ 88

(1)

K řízení podle § 86 je příslušný krajský soud příslušný podle sídla krajského úřadu nebo pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu.

(2)

K řízení podle § 87 je příslušný Nejvyšší správní soud.

§ 89

(1)

Ve věcech chyb a nedostatků ve zvláštním seznamu voličů se lze domáhat ochrany před soudem.

(2)

Soud v řízení podle odstavce 1 postupuje obdobně podle části třetí hlavy II dílu 4 soudního řádu správního.

Část druhá

Změna a doplnění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (§ 90)

§ 90

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 160/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

§ 200f a 200g včetně nadpisu se vypouštějí.

 

2.

§ 200j odst. 1 a 4 znějí:

(1) Jestliže příslušný orgán státní správy sám neodstraní chyby nebo nedostatky ve stálém seznamu voličů nebo ve zvláštním seznamu voličů, může se občan tím dotčený obrátit na soud příslušný podle volebního okrsku s návrhem na vydání rozhodnutí o provedení opravy nebo doplnění tohoto seznamu.

(4) K řízení ve věcech chyb nebo nedostatků ve stálých seznamech voličů nebo ve zvláštních seznamech voličů je příslušný okresní soud.“.

 

3.

Za § 200l se vkládají nové § 200m a 200n, které včetně nadpisu a poznámky č. 34d) znějí:

Řízení ve věcech voleb

 

§ 200m

 

(1) Jestliže volební orgán, příslušný podle zvláštního zákona34d) vydat konečné rozhodnutí, rozhodl o

a)

odmítnutí kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny, může se politická strana, politické hnutí nebo volební koalice, které kandidátní listinu podaly, obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o zaregistrování této kandidátní listiny,

b)

škrtnutí kandidáta na kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny, může se politická strana, politické hnutí nebo volební koalice, které kandidátní listinu podaly, obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o ponechání kandidáta na kandidátní listině,

c)

odmítnutí přihlášky k registraci pro volby do Senátu, může se ten, kdo přihlášku podal, obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o zaregistrování přihlášeného kandidáta.

(2) Účastníky řízení jsou navrhovatel a příslušný volební orgán.

(3) Soud rozhodne bez jednání usnesením, a to do tří dnů.

(4) Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky.

 

§ 200n

 

(1) O stížnosti proti vydání osvědčení o zvolení poslancem nebo senátorem34d) rozhodne soud bez jednání usnesením, a to do deseti dnů.

(2) Účastníkem řízení je navrhovatel, poslanec nebo senátor, jehož osvědčení o zvolení je stížností napadeno, a příslušný volební orgán.

(3) Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky.

__________

34d)

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.“.

Část třetí

zrušena (§ 91)

§ 91

zrušen

Část čtvrtá

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná (§ 92-99)

§ 92

(1)

Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou

a)

postup obecních úřadů, pověřených obecních úřadů a v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí postup zastupitelských úřadů při sestavování a vedení zvláštních seznamů a pořizování výpisů z nich,

b)

způsob a postup ověřování způsobilosti pro výkon funkce zaměstnance hlavního města Prahy zařazeného do Magistrátu hlavního města Prahy pověřeného činností na úseku voleb, a zaměstnance městské části hlavního města Prahy pověřeného činností na úseku voleb,

c)

v dohodě s Českým statistickým úřadem

1.

formu spolupráce orgánů státní správy při předávání podkladů z kandidátních listin a přihlášek k registraci pro vytvoření registrů a číselníků kandidátů a kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic Českým statistickým úřadem a při kontrole správnosti údajů uváděných politickými stranami, politickými hnutími a koalicemi při podávání kandidátních listin a přihlášek k registraci a losování čísel pro označení hlasovacích lístků,

2.

postup obecních úřadů, krajských úřadů, pověřených obecních úřadů v sídle volebního obvodu a zastupitelských úřadů při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace,

3.

vzor kandidátní listiny, přihlášky k registraci, hlasovacího lístku, zvláštního seznamu voličů, osvědčení o zvolení, vzory tiskopisů pro zjišťování a zpracování výsledků hlasování ve volbách do Parlamentu České republiky, vzory dalších dokumentů a způsob zajištění tisku hlasovacích lístků,

d)

v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem financí výši zvláštní odměny a paušální náhrady ušlého výdělku za výkon funkce člena okrskové volební komise a člena zvláštní okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty.

(2)

Ministerstvo financí stanoví vyhláškou bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvků na volební náklady.

(3)

Ministerstvo zahraničních věcí stanoví vyhláškou zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou.

§ 93

Na opatření učiněná příslušnými orgány státní správy k přípravě provedení tohoto zákona již před počátkem jeho účinnosti, pokud neodporují zákonu, se hledí tak, jako by byla učiněna za jeho účinnosti.

§ 94

První volby do Senátu se konají ve všech 81 volebních obvodech uvedených v příloze č. 3. Senátoři ve volebních obvodech č. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76 a 79 jsou voleni na dva roky, ve volebních obvodech č. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77 a 80 na čtyři roky a ve zbývajících volebních obvodech na šest let.

§ 95

Konají-li se volby do Poslanecké sněmovny a volby do Senátu v tytéž dny, jsou okrskové volební komise pro oba druhy voleb společné. K ukončení činnosti okrskové volební komise může dojít v tomto případě až tehdy, jsou-li splněny podmínky podle § 52a a 77a.

§ 96

zrušen

§ 97

Na postup podle tohoto zákona se správní řád, s výjimkou řízení o přestupcích a správních deliktech právnických a podnikajících fyzických osob a odmítnutí registrace třetí osoby Úřadem, nevztahuje.

§ 97a

Lhůty

(1)

Do běhu lhůty se nezapočítává den rozhodný pro počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin.

(2)

Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

(3)

Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin.

(4)

Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

§ 97b

(1)

Úkoly ředitele krajského úřadu stanovené tímto zákonem plní v době jeho nepřítomnosti jeho zástupce.

(2)

Neplní-li starosta a jeho zástupce úkoly stanovené tímto zákonem nebo není-li starosta a jeho zástupce zvolen, plní v obci úkoly stanovené tímto zákonem, a to i po stanovené lhůtě, ředitel krajského úřadu. Při plnění těchto úkolů má ředitel krajského úřadu postavení volebního orgánu.

§ 97c

(1)

Zastupitelský úřad ověří k 31. lednu každého roku, zda právní předpisy státu, kde má zastupitelský úřad své sídlo, umožňují státním občanům České republiky hlasování do Poslanecké sněmovny, popřípadě zda je k zajištění hlasování na zastupitelském úřadě třeba zvláštního povolení; v takovém případě požádá o jeho vydání.

(2)

Pokud nebude státním občanům České republiky umožněno hlasovat do Poslanecké sněmovny na zastupitelském úřadě, neboť právní předpisy státu, kde má zastupitelský úřad své sídlo, to nedovolují, anebo pokud nebylo povolení vydáno, obdrží voliči zapsaní ve zvláštním seznamu od zastupitelského úřadu voličský průkaz spolu s informací o nejbližším zvláštním volebním okrsku, kde je hlasování umožněno.

§ 97d

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

§ 98

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 221/1990 Sb., zákona České národní rady č. 435/1991 Sb., zákona České národní rady č. 94/1992 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb.

§ 99

Účinnost zákona

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Příloha č. 1

Zrušena

Příloha č. 2

Maximální počty kandidátů na kandidátních listinách

volební kraj č.

název

sídlo

maximální počet kandidátů na kandidátní listině

1

Hlavní město Praha

Praha

36

2

Středočeský

Praha

34

3

Jihočeský

České Budějovice

22

4

Plzeňský

Plzeň

20

5

Karlovarský

Karlovy Vary

14

6

Ústecký

Ústí nad Labem

26

7

Liberecký

Liberec

17

8

Královéhradecký

Hradec Králové

20

9

Pardubický

Pardubice

19

10

Vysočina

Jihlava

20

11

Jihomoravský

Brno

34

12

Olomoucký

Olomouc

23

13

Zlínský

Zlín

22

14

Moravskoslezský

Ostrava

36

Příloha č. 3

Seznam volebních obvodů pro volby do senátu s uvedením jejich sídla

Volební obvod č. 1 Sídlo: Karlovy Vary

severní část okresu Karlovy Vary, ohraničená na jihu obcemi Bečov nad Teplou, Chodov, Krásné Údolí, Útvina, Bochov, Štědrá

 

Volební obvod č. 2 Sídlo: Sokolov

celý okres Sokolov, jihovýchodní část okresu Cheb, ohraničená obcemi Teplá, Mnichov, Prameny, Mariánské Lázně, Vlkovice, Ovesné Kladruby, jižní část okresu Karlovy Vary, ohraničená na severu obcemi Toužim, Otročín

 

Volební obvod č. 3 Sídlo: Cheb

severní část okresu Cheb, ohraničená na jihu obcemi Lázně Kynžvart, Valy, Velká Hleďsebe, Drmoul, Trstěnice a celý okres Tachov

 

Volební obvod č. 4 Sídlo: Most

celý okres Most

 

Volební obvod č. 5 Sídlo: Chomutov

celý okres Chomutov

 

Volební obvod č. 6 Sídlo: Louny

celý okres Louny, celý okres Rakovník a část okresu Kladno, tvořená obcemi Drnek, Malíkovice, Jedomělice, Řisuty, Ledce, Smečno, Přelíc, Hrdlív, Hradečno

 

Volební obvod č. 7 Sídlo: Plzeň-město

celý okres Plzeň-jih, městský obvod Plzeň 2-Slovany, severní část okresu Klatovy, ohraničená na jihu obcemi Křenice, Ježovy, Mezihoří, Švihov, Měčín, Újezd u Plánice, Plánice, Zavlekov, Nalžovské Hory, Hradešice, Malý Bor, Velké Hydčice, Horažďovice, a jihovýchodní část okresu Plzeň-město, ohraničená na severozápadě obcemi Letkov, Tymákov, Starý Plzenec, Losiná

 

Volební obvod č. 8 Sídlo: Rokycany

celý okres Rokycany, celý okres Plzeň-sever, západní část okresu Beroun, ohraničená obcemi Broumy, Kublov, Březová, Bzová, Drozdov, Záluží, Osek, Hvozdec, Chaloupky, Malá Víska, Zaječov, Olešná, severovýchodní část okresu Plzeň-město, tvořená obcemi Chrást, Dýšina, Kyšice

 

Volební obvod č. 9 Sídlo: Plzeň-město

okres Plzeň-město, bez městského obvodu Plzeň 2-Slovany a bez obcí Chrást, Dýšina, Kyšice, Letkov, Tymákov, Mokrouše, Starý Plzenec, Lhůta, Šťáhlavy, Losiná, Nezvěstice, Nezbavětice, Chválenice, Štěnovický Borek

 

Volební obvod č. 10 Sídlo: Český Krumlov

celý okres Český Krumlov, východní část okresu Prachatice, ohraničená na západě obcemi Stožec, Volary, Záblatí, Kratušín, Drslavice, Zábrdí, Prachatice, Žernovice, Nebahovy, Lhenice, Netolice, Malovice, západní část okresu České Budějovice, ohraničená na východě obcemi Týn nad Vltavou, Horní Kněžeklady, Modrá Hůrka, Hluboká nad Vltavou, Dasný, Čejkovice, Branišov, Litvínovice, Planá, Boršov nad Vltavou, Včelná, Roudné, Staré Hodějovice, Nová Ves, Strážkovice, Ostrolovský Újezd, Trhové Sviny, Olešnice, Nové Hrady, Hranice

 

Volební obvod č. 11 Sídlo: Domažlice

celý okres Domažlice, část okresu Klatovy, ohraničená na severu obcemi Chudenice, Dolany, Klatovy, Předslav, Bolešiny, Myslovice, Obytce, Mochtín, Číhaň, Kolinec, Hrádek, Budětice, Rabí, Hejná

 

Volební obvod č. 12 Sídlo: Strakonice

celý okres Strakonice, západní část okresu Písek, ohraničená na východě obcemi Protivín, Písek, Čížová, Cerhonice, Mirotice, Rakovice, Mišovice, západní část okresu Prachatice, ohraničená na východě obcemi Strážný, Lenora, Horní Vltavice, Buk, Šumavské Hoštice, Lažiště, Dvory, Husinec, Těšovice, Vitějovice, Hracholusky, Strunkovice nad Blanicí

 

Volební obvod č. 13 Sídlo: Tábor

celý okres Tábor, východní část okresu Písek, ohraničená na západě obcemi Žďár, Tálín, Paseky, Kluky, Dolní Novosedly, Záhoří, Vrcovice, Vojníkov, Vráž, Ostrovec, Smetanova Lhota, Čimelice, Nerestce, Mirovice, a jižní část okresu Benešov, tvořená obcemi Votice, Neustupov, Miličín, Mezno, Střezimíř, Jankov, Ratměřice, Zvěstov

 

Volební obvod č. 14 Sídlo: České Budějovice

východní část okresu České Budějovice, ohraničená na západě obcemi Bečice, Čenkov u Bechyně, Dobšice, Žimutice, Dolní Bukovsko, Drahotěšice, Vlkov, Hosín, Hrdějovice, České Budějovice, Srubec, Ledenice, Borovany, Petříkov, západní část okresu Jindřichův Hradec, ohraničená na východě obcemi Cep, Majdalena, Třeboň, Lužnice, Klec

 

Volební obvod č. 15 Sídlo: Pelhřimov

celý okres Pelhřimov, část okresu Jindřichův Hradec, ohraničená na západě obcemi Novosedly nad Nežárkou, Stříbřec, Chlum u Třeboně, Hamr, Suchdol nad Lužnicí a na východě obcemi Volfířov, Český Rudolec, Nová Bystřice

 

Volební obvod č. 16 Sídlo: Beroun

část okresu Beroun, ohraničená na západě obcemi Hudlice, Svatá, Hředle, Točník, Žebrák, Tlustice, Hořovice, Podluhy, část okresu Praha-západ, ohraničená na severu obcemi Číčovice, Tuchoměřice, na jihu obcemi Řevnice, Dobřichovice, Černolice, Jíloviště, Klínec, Měchenice, Březová-Oleško, Okrouhlo, a na východě obcemi Zvole, Ohrobec, Dolní Břežany, Zlatníky-Hodkovice, Vestec

 

Volební obvod č. 17 Sídlo: Praha 12

zahrnuje území městských částí Praha 12, Praha 16, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Slivenec, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Kunratice, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Libuš, Praha-Petrovice a část území městské části Praha 4, tvořenou k. ú. Hodkovičky a k. ú. Lhotka

 

Volební obvod č. 18 Sídlo: Příbram

celý okres Příbram, jihozápadní část okresu Benešov, ohraničená na severu obcemi Vrchotovy Janovice, Olbramovice, Vojkov, Heřmaničky, Smilkov, Červený Újezd a jižní část okresu Praha-západ, ohraničená na severu obcemi Mníšek pod Brdy, Řitka, Líšnice, Davle, Petrov, Libeř, Psáry

 

Volební obvod č. 19 Sídlo: Praha 11

zahrnuje území městských částí Praha 11, Praha 15, Praha 22, Praha-Benice, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Kolovraty, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Nedvězí

 

Volební obvod č. 20 Sídlo: Praha 4

zahrnuje území městské části Praha 4, s výjimkou k. ú. Hodkovičky a k. ú. Lhotka

 

Volební obvod č. 21 Sídlo: Praha 5

zahrnuje území městské části Praha 5, s výjimkou části k. ú. Malá Strana, ležící na území městské části Praha 5. Dále zahrnuje území městských částí Praha 13, Praha-Řeporyje

 

Volební obvod č. 22 Sídlo: Praha 10

zahrnuje území městské části Praha 10, s výjimkou části k. ú. Vinohrady, ležící na území městské části Praha 10. Dále zahrnuje území městských částí Praha-Štěrboholy, Praha-Dubeč

 

Volební obvod č. 23 Sídlo: Praha 8

zahrnuje území městských částí Praha 8, Praha-Březiněves, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Čakovice, Praha 18

 

Volební obvod č. 24 Sídlo: Praha 9

zahrnuje území městské části Praha 9, s výjimkou k. ú. Hrdlořezy, k. ú. Hloubětín, části k. ú. Malešice ležícími na území městské části Praha 9. Dále zahrnuje území městských částí Praha 14, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha-Běchovice, Praha-Dolní Počernice, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Satalice, Praha-Vinoř

 

Volební obvod č. 25 Sídlo: Praha 6

zahrnuje území městské části Praha 6, s výjimkou k. ú. Střešovice, části k. ú. Bubeneč, části k. ú. Hradčany a části k. ú. Sedlec, ležícími na území městské části Praha 6. Dále zahrnuje území městských částí Praha 17, Praha-Přední Kopanina, Praha-Nebušice, Praha-Lysolaje, Praha-Zličín

 

Volební obvod č. 26 Sídlo: Praha 2

zahrnuje území městské části Praha 2, s výjimkou k. ú. Nové Město a k. ú. Vyšehrad. Dále zahrnuje území městské části Praha 3, část území městské části Praha 10, tvořené částí k. ú. Vinohrady ležící na území městské části Praha 10, a část území městské části Praha 9, tvořenou k. ú. Hrdlořezy, k. ú. Hloubětín a částí k. ú. Malešice, ležící na území městské části Praha 9

 

Volební obvod č. 27 Sídlo: Praha 1

zahrnuje území městských částí Praha 1, Praha 7, Praha-Suchdol a Praha-Troja. Dále zahrnuje část území městské části Praha 2, tvořenou k. ú. Nové Město a k. ú. Vyšehrad, část území městské části Praha 5, tvořenou částí k. ú. Malá Strana ležící na území městské části Praha 5, a část území městské části Praha 6, tvořenou k. ú. Střešovice, částí k. ú. Hradčany, částí k. ú. Bubeneč a částí k. ú. Sedlec, ležícími na území městské části Praha 6

 

Volební obvod č. 28 Sídlo: Mělník

část okresu Mělník, ohraničená na severu obcemi Čečelice, Liblice, Malý Újezd, Velký Borek, Mělník, Obříství, Zálezlice, Vojkovice, Vraňany, Jeviněves, severní část okresu Praha-východ, ohraničená na jihu obcemi Káraný, Lázně Toušeň, Nový Vestec, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Dřevčice, Jenštejn, Radonice

 

Volební obvod č. 29 Sídlo: Litoměřice

část okresu Litoměřice, ohraničená na západě obcemi Libochovany, Malé Žernoseky, Lhotka nad Labem, Vchynice, Jenčice, Třebenice, Vlastislav, severní část okresu Kladno, ohraničená obcemi Vraný, Vrbičany, Klobuky, Hořešovičky, Zichovec, Bílichov, Pozdeň, Plchov, Libovice, Tuřany, Studeněves, Slaný, Žižice, Velvary, Uhy

 

Volební obvod č. 30 Sídlo: Kladno

jižní část okresu Kladno, ohraničená na severu obcemi Stochov, Kačice, Libušín, Svinařov, Třebichovice, Jemníky, Knovíz, Podlešín, Zvoleněves, Kamenný Most, Neuměřice, severní část okresu Praha-západ, ohraničená na jihu obcemi Okoř, Lichoceves, Statenice

 

Volební obvod č. 31 Sídlo: Ústí nad Labem

celý okres Ústí nad Labem, část okresu Litoměřice, tvořená obcemi Prackovice nad Labem, Chotiměř, Velemín

 

Volební obvod č. 32 Sídlo: Teplice

celý okres Teplice

 

Volební obvod č. 33 Sídlo: Děčín

celý okres Děčín

 

Volební obvod č. 34 Sídlo: Liberec

část okresu Liberec, ohraničená na západě obcemi Heřmanice, Frýdlant, Mníšek, Liberec, Proseč pod Ještědem, Český Dub, Kobyly

 

Volební obvod č. 35 Sídlo: Jablonec nad Nisou

celý okres Jablonec nad Nisou, část okresu Semily, ohraničená na západě obcemi Záhoří, Chuchelna, Radostná pod Kozákovem, Rovensko pod Troskami

 

Volební obvod č. 36 Sídlo: Česká Lípa

celý okres Česká Lípa, část okresu Mělník, tvořená obcemi Mšeno, Chorušice, Kadlín, Kanina, Lobeč, Nosálov, Stránka, Dobřeň, Vidim, Medonosy, Cítov, Dolní Beřkovice, Horní Počaply, Liběchov, Želízy, Tupadly, Dolní Zimoř, Kokořín, Vysoká, Lhotka, Střemy, Nebužely, Hostín, Řepín, Byšice, Mělnické Vtelno, Hořín, Býkev, Spomyšl, Lužec nad Vltavou, západní část okresu Liberec, ohraničená na východě obcemi Chrastava, Nová Ves, Kryštofovo Údolí, Světlá pod Ještědem, Janův Důl, Osečná, Všelibice

 

Volební obvod č. 37 Sídlo: Jičín

celý okres Jičín, severní část okresu Nymburk, ohraničená na jihu obcemi Lysá nad Labem, Stratov, Kostomlaty nad Labem, Kostomlátky, Písty, Nymburk, Budiměřice, Křečkov, Pátek, Choťánky, Libice nad Cidlinou, Oseček

 

Volební obvod č. 38 Sídlo: Mladá Boleslav

celý okres Mladá Boleslav, západní část okresu Semily, ohraničená na východě obcemi Mírová pod Kozákovem, Karlovice, Hrubá Skála, Ktová

 

Volební obvod č. 39 Sídlo: Trutnov

celý okres Trutnov, severní část okresu Náchod, ohraničená na jihu obcemi Teplice nad Metují, Jetřichov, Hynčice, Meziměstí

 

Volební obvod č. 40 Sídlo: Kutná Hora

celý okres Kutná Hora, západní část okresu Havlíčkův Brod, ohraničená na východě obcemi Borek, Uhelná Příbram, Nová Ves u Chotěboře, Nejepín, Jilem, Sedletín, Olešná, Radostín, Veselý Žďár, Okrouhlice, Krásná Hora, Květinov, Michalovice, Lípa, Herálec, Slavníč, jižní část okresu Benešov, ohraničená na jihovýchodě obcemi Tichonice, Psáře, Všechlapy, Libež, Slověnice, Bílkovice, Radošovice, Vlašim, Veliš, Louňovice pod Blaníkem, Kamberk, východní část okresu Benešov, tvořená obcí Sázava

 

Volební obvod č. 41 Sídlo: Benešov

část okresu Benešov, ohraničená na jihu obcemi Křečovice, Maršovice, Bystřice, Popovice, Postupice, Chotýšany, Struhařov, Třebešice, Litichovice, Divišov, Český Šternberk a obcí Divišov, tvořenou částí obce Zdebuzeves, na východě obcemi Chocerady, Vodslivy, Choratice, Xaverov, Drahňovice, část okresu Praha-západ, tvořená obcemi Průhonice a Jesenice, část okresu Praha-východ, ohraničená na severu obcemi Šestajovice, Jirny, Horoušany

 

Volební obvod č. 42 Sídlo: Kolín

celý okres Kolín, jižní část okresu Nymburk, ohraničená na severu obcemi Přerov nad Labem, Semice, Ostrá, Hradištko, Sadská, Zvěřínek, Hořátev, Kovanice, Poděbrady, Sokoleč, a část okresu Praha-východ, tvořená obcemi Čelákovice, Mochov, Zápy, Svémyslice, Zeleneč, Nehvizdy, Vyšehořovice

 

Volební obvod č. 43 Sídlo: Pardubice

západní část okresu Pardubice, ohraničená na východě obcemi Pardubice, Lázně Bohdaneč, Dolany, jihozápadní část ok resu Hradec Králové, ohraničená na severu obcemi Lišice, Chlumec nad Cidlinou, Nové Město, Písek, Stará Voda, Chudeřice

 

Volební obvod č. 44 Sídlo: Chrudim

část okresu Chrudim, ohraničená na východě obcemi Čankovice, Hrochův Týnec, Přestavlky, Zájezdec, Řestoky, Zaječice, Horka, Vrbatův Kostelec, Leštinka, Prosetín, Raná, Pokřikov, Vojtěchov, Kladno, Dědová, Kameničky, jihovýchodní část okresu Havlíčkův Brod, ohraničená obcemi Jeřišno, Víska, Maleč, Chotěboř, Čachotín, Horní Krupá, Knyk, Havlíčkův Brod, Hurtova Lhota, Okrouhlička, Kochánov, Úhořilka, Úsobí, Skorkov

 

Volební obvod č. 45 Sídlo: Hradec Králové

část okresu Hradec Králové, ohraničená na severu obcemi Sovětice, Čístěves, Máslojedy, Neděliště, Předměřice nad Labem, Hradec Králové, na jihu obcemi Lužec nad Cidlinou, Nepolisy, Mlékosrby, Kosice, Kosičky, Káranice, Obědovice, Kratonohy, Dobřenice, Osičky, Osice

 

Volební obvod č. 46 Sídlo: Ústí nad Orlicí

část okresu Ústí nad Orlicí, ohraničená na severozápadě obcemi Vraclav, Zámrsk, Slatina, Vysoké Mýto, Zálší, Kosořín, Zářecká Lhota, Mostek, Nasavrky, Podlesí, Seč, Sudslava, na jihozápadě obcemi Vysoké Mýto, Pustina, Libecina, Javorník, severozápadní část okresu Svitavy, tvořená obcemi Sloupnice, Vlčkov, Němčice

 

Volební obvod č. 47 Sídlo: Náchod

část okresu Náchod, ohraničená na severu obcemi Heřmánkovice, Hejtmánkovice, Křinice, Police nad Metují, Žďár, Česká Metuje, severní část okresu Hradec Králové, ohraničená na jihu obcemi Hněvčeves, Benátky, Hořiněves, Sendražice, Lochenice, Skalice, Černilov, Divec, Blešno, Běleč nad Orlicí

 

Volební obvod č. 48 Sídlo: Rychnov nad Kněžnou

celý okres Rychnov nad Kněžnou, východní část okresu Pardubice, ohraničená na západě obcemi Plch, Staré Ždánice, Stéblová, Srch, Staré Hradiště, Kunětice, Sezemice, Dašice, Kostěnice, Úhřetická Lhota, severozápadní část okresu Ústí nad Orlicí, ohraničená na jihu obcemi Radhošť, Týnišťko, Dobříkov, Sruby, Choceň, Koldín, východní část okresu Hradec Králové, tvořená obcemi Jílovice, Vysoký Újezd, Ledce

 

Volební obvod č. 49 Sídlo: Blansko

celý okres Blansko, severní část okresu Brno-venkov, ohraničená na západě obcemi Běleč, Ochoz u Tišnova, Lomnice, na jihu obcemi Štěpánovice, Lomnička, Železné, Drásov, Čebín, Moravské Knínice, Vranov

 

Volební obvod č. 50 Sídlo: Svitavy

část okresu Svitavy, ohraničená na severozápadě obcemi Bohuňovice, Sedliště, Litomyšl, východní část okresu Chrudim, ohraničená na západě obcemi Chroustovice, Rosice, Chrast, Skuteč, Předhradí, Krouna, západní část okresu Ústí nad Orlicí, tvořená obcemi Stradouň, Vinary, Řepníky, Leština, Nové Hrady

 

Volební obvod č. 51 Sídlo: Žďár nad Sázavou

celý okres Žďár nad Sázavou

 

Volební obvod č. 52 Sídlo: Jihlava

celý okres Jihlava, východní část okresu Jindřichův Hradec, ohraničená na západě obcemi Kostelní Vydří, Dačice, Peč, Cizkrajov, Slavonice, Staré Město pod Landštejnem

 

Volební obvod č. 53 Sídlo: Třebíč

celý okres Třebíč

 

Volební obvod č. 54 Sídlo: Znojmo

celý okres Znojmo, jižní část okresu Brno-venkov, tvořená na východě obcemi Loděnice, Šumice, Branišovice, Troskotovice

 

Volební obvod č. 55 Sídlo: Brno-město

západní část okresu Brno-venkov, ohraničená na severovýchodě obcemi Doubravník, Borač, Kaly, Dolní Loučky, Předklášteří, Tišnov, Hradčany, Sentice, Chudčice, na jihu a na východě obcemi Kupařovice, Malešovice, Odrovice, Medlov, Ledce, Hrušovany u Brna, Unkovice, Žabčice, Přísnotice, Nosislav, Sobotovice, Syrovice, Želešice, Modřice, západní část okresu Brno-město, tvořená městskými částmi Brno-Kníničky, Brno-Bystrc, Brno-Žebětín

 

Volební obvod č. 56 Sídlo: Břeclav

celý okres Břeclav, jižní část okresu Brno-venkov, ohraničená na severu obcemi Cvrčovice, Pohořelice, Přibice, Vranovice, na západě obcí Vlasatice

 

Volební obvod č. 57 Sídlo: Vyškov

západní část okresu Vyškov, ohraničená na východě obcemi Drysice, Pustiměř, Hoštice-Heroltice, Medlovice, Moravské Málkovice, Orlovice, Hvězdlice, Kozlany, Kojátky, Bučovice, východní část okresu Brno-venkov, ohraničená na severu obcí Bílovice nad Svitavou, na jihozápadě obcemi Popovice, Rajhrad, Holasice, Vojkovice, Židlochovice

 

Volební obvod č. 58 Sídlo: Brno-město

část okresu Brno-město, tvořená městskými částmi Brno-jih, Bohunice, Černovice, Židenice, Líšeň, Vinohrady, Obřany-Maloměřice, Tuřany, Slatina, Chrlice

 

Volební obvod č. 59 Sídlo: Brno-město

část okresu Brno-město, tvořená městskými částmi Brno-střed, Kohoutovice, Nový Lískovec, Starý Lískovec, Bosonohy

 

Volební obvod č. 60 Sídlo: Brno-město

část okresu Brno-město, tvořená městskými částmi Brno-Žabovřesky, Jundrov, Komín, Královo Pole, Řečkovice, Medlánky, Ivanovice, Jehnice, Ořešín, Útěchov, Brno-sever

 

Volební obvod č. 61 Sídlo: Olomouc

zahrnuje východní část okresu Olomouc, ohraničenou na západě obcemi Město Libavá, Domašov nad Bystřicí, Jívová, Dolany, Hlušovice, Olomouc, Křelov-Břuchotín, Kožušany-Tážaly, Blatec

 

Volební obvod č. 62 Sídlo: Prostějov

celý okres Prostějov, západní část okresu Přerov, ohraničená na východě obcemi Brodek u Přerova, Rokytnice, Troubky

 

Volební obvod č. 63 Sídlo: Přerov

část okresu Přerov, ohraničená na západě obcemi Kokory, Přerov, Bochoř, západní část okresu Nový Jičín, ohraničená na východě obcemi Heřmanice u Oder, Odry, Suchdol nad Odrou, Mankovice, Jeseník nad Odrou, Starý Jičín

 

Volební obvod č. 64 Sídlo: Bruntál

celý okres Bruntál, západní část okresu Opava, ohraničená na východě obcemi Holasovice, Neplachovice, Stěbořice, Dolní Životice, Lhotka u Litultovic, Moravice, Nové Lublice, Kružberk, Staré Těchanovice, Čermná ve Slezsku

 

Volební obvod č. 65 Sídlo: Šumperk

část okresu Šumperk, ohraničená na jihu obcemi Kamenná, Rohle, Lesnice, Postřelmov, Rovensko, Svébohov, Jedlí, Štíty a celý okres Jeseník

 

Volební obvod č. 66 Sídlo: Olomouc

zahrnuje západní část okresu Olomouc, ohraničenou na východě obcemi Bystročice, Hněvotín, Ústín, Těšetice, Skrbeň, Horka nad Moravou, Štěpánov, Štarnov, Bohuňovice, Bělkovice-Lašťany, Domašov u Šternberka, Hraničné Petrovice, Moravský Beroun, Norberčany, jižní část okresu Šumperk, ohraničenou na severu obcemi Drozdov, Zábřeh, Leština, Hrabová, Police, Úsov, Klopina

 

Volební obvod č. 67 Sídlo: Nový Jičín

východní část okresu Nový Jičín, ohraničená na západě obcemi Fulnek, Hladké Životice, Kunín, Bernartice nad Odrou, Nový Jičín, část okresu Ostrava-město, tvořená obcemi Zbyslavice, Olbramice, Klimkovice, Vřesina

 

Volební obvod č. 68 Sídlo: Opava

část okresu Opava, ohraničená na západě obcemi Opava, Slavkov, Štáblovice, Mikolajice, Melč, Moravice, Radkov, Vítkov, na východě obcemi Píšť, Závada, Bohuslavice, Dolní Benešov, Háj ve Slezsku

 

Volební obvod č. 69 Sídlo: Frýdek-Místek

západní část okresu Frýdek-Místek, ohraničená na východě obcemi Kaňovice, Bruzovice, Pazderna, Horní Domaslavice, Vojkovice, Dobratice, Nižní Lhoty, Janovice, Krásná, Pražmo, Staré Hamry

 

Volební obvod č. 70 Sídlo: Ostrava-město

část okresu Ostrava-město, tvořená městskými obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Lhotka, Hošťálkovice, Nová Ves, Petřkovice, Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice, Michálkovice, Vítkovice, Hrabová, Nová Bělá, Stará Bělá a obcemi Stará Ves nad Ondřejnicí, Vratimov, Václavovice, Šenov

 

Volební obvod č. 71 Sídlo: Ostrava-město

část okresu Ostrava-město, tvořená městskými obvody Ostrava-Jih, Proskovice, Polanka nad Odrou

 

Volební obvod č. 72 Sídlo: Ostrava-město

západní část okresu Ostrava-město, tvořená městskými obvody Poruba, Plesná, Martinov, Krásné Pole, Pustkovec, Svinov, Třebovice, a obcemi Velká Polom, Horní Lhota, Čavisov, Dolní Lhota, východní část okresu Opava, ohraničená na západě obcemi Hať, Vřesina, Kozmice, Dobroslavice

 

Volební obvod č. 73 Sídlo: Frýdek-Místek

východní část okresu Frýdek-Místek, ohraničená na západě obcemi Žermanice, Lučina, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Horní Tošanovice, Komorní Lhotka, Vyšní Lhoty, Raškovice, Morávka, jižní část okresu Karviná, tvořená obcemi Horní Bludovice, Český Těšín, Chotěbuz

 

Volební obvod č. 74 Sídlo: Karviná

část okresu Karviná, tvořená obcemi Dolní Lutyně, Bohumín, Rychvald, Petřvald, Havířov

 

Volební obvod č. 75 Sídlo: Karviná

část okresu Karviná, tvořená obcemi Dětmarovice, Doubrava, Orlová, Horní Suchá, Albrechtice, Těrlicko, Stonava, Karviná, Petrovice u Karviné

 

Volební obvod č. 76 Sídlo: Kroměříž

celý okres Kroměříž, východní část okresu Vyškov, ohraničená na východě obcemi Ivanovice na Hané, Švábenice, Chvalkovice, Uhřice, Milonice, Nevojice

 

Volební obvod č. 77 Sídlo: Vsetín

část okresu Vsetín, ohraničená na jihu obcemi Kateřinice, Ratiboř, Lhota u Vsetína, Ústí, Hovězí, Zděchov, Francova Lhota

 

Volební obvod č. 78 Sídlo: Zlín

severní část okresu Zlín, ohraničená na jihu obcemi Nedašov, Návojná, Valašské Klobouky, Křekov, Vlachova Lhota, Újezd, Vizovice, Zádveřice-Raková, Lípa, Zlín, Sazovice, Machová, jižní část okresu Vsetín, ohraničená na severu obcemi Hošťálková, Liptál, Seninka, Leskovec, Valašská Polanka, Lužná, Lidečko, Horní Lideč, Střelná

 

Volební obvod č. 79 Sídlo: Hodonín

západní část okresu Hodonín, ohraničená na východě obcemi Domanín, Bzenec, Vnorovy, Kněždub, Tvarožná Lhota

 

Volební obvod č. 80 Sídlo: Zlín

jižní část okresu Zlín, ohraničená na severu obcemi Tlumačov, Otrokovice, Tečovice, Oldřichovice, Karlovice, Lhota, Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Provodov, Horní Lhota, Slopné, Loučka, Haluzice, Vlachovice, Brumov-Bylnice, severní část okresu Uherské Hradiště, ohraničená na jihu obcemi Lopeník, Bánov, Uherský Brod, Drslavice, Hradčovice, Nedachlebice, Bílovice, Topolná, Babice, Sušice, Traplice, Jankovice

 

Volební obvod č. 81 Sídlo: Uherské Hradiště

jižní část okresu Uherské Hradiště, ohraničená na severu obcemi Velehrad, Jalubí, Huštěnovice, Kněžpole, Mistřice, Popovice, Veletiny, Vlčnov, Nivnice, Suchá Loz, Březová, východní část okresu Hodonín, ohraničená na západě obcemi Moravský Písek, Veselí nad Moravou, Kozojídky, Žeraviny, Hroznová Lhota, Hrubá VrbkaPoznámky pod čarou:

§ 5 odst. 2 písm. b) a § 9 odst. 4 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

§ 8 zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

§ 1011 zákona č. 152/1994 Sb.

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).

§ 4 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby.

§ 5 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů.

§ 64 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Vyhláška č. 349/2000 Sb., o stanovení sídel a správních obvodů pověřených obecních úřadů, ve znění vyhlášky č. 437/2000 Sb.

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.

§ 12 odst. 1 písm. l) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 130/2000 Sb.

§ 84103 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

Vyhláška č. 345/2000 Sb., o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti), ve znění vyhlášky č. 427/2000 Sb.

§ 6 odst. 3 písm. k) zákona č. 2/1969 Sb., ve znění zákona č. 204/2000 Sb.

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb.

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb.

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.

§ 117 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 273/2001 Sb.

Zákon ČNR č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky.

§ 20 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.

§ 5 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.

§ 20 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb.

Čl. 16 odst. 1 Ústavy České republiky.

Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 118/1994 Sb.).

§ 200m zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 16 odst. 2 Ústavy České republiky.

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 118/1994 Sb.).

§ 20 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.

§ 200m zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

§ 5 odst. 2 písm. b) a § 9 odst. 4 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

2
3

§ 8 zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

4

§ 1011 zákona č. 152/1994 Sb.

5

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).

5a

§ 4 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby.

§ 5 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů.

5b

§ 64 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Vyhláška č. 349/2000 Sb., o stanovení sídel a správních obvodů pověřených obecních úřadů, ve znění vyhlášky č. 437/2000 Sb.

5c

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.

5d

§ 12 odst. 1 písm. l) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 130/2000 Sb.

5e

§ 6 odst. 3 písm. k) zákona č. 2/1969 Sb., ve znění zákona č. 204/2000 Sb.

5f

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

5g

§ 117 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 273/2001 Sb.

5j

§ 84103 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

Vyhláška č. 345/2000 Sb., o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti), ve znění vyhlášky č. 427/2000 Sb.

5k

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb.

6

Zákon ČNR č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky.

7

§ 20 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.

7a

§ 5 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).

7b

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.

8

Čl. 16 odst. 1 Ústavy České republiky.

8a

Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.

9

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 118/1994 Sb.).

10

§ 200m zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11

Čl. 16 odst. 2 Ústavy České republiky.

13
14