Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

247/1995 Sb. znění účinné od 10. 11. 1999 do 31. 7. 2000
změněnos účinností odpoznámka

nálezem č. 243/1999 Sb.

10.11.1999

ústavním zákonem č. 69/1998 Sb.

1.7.1998

ústavním zákonem č. 69/1998 Sb.

1.4.1998

Více...

247

 

ZÁKON

ze dne 27. září 1995

o volbách do Parlamentu České republiky

a o změně a doplnění některých dalších zákonů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Volby do Parlamentu České republiky (§ 1-89)

Oddíl první

Obecná ustanovení (§ 1-23)

§ 1

(1)

Do Parlamentu České republiky se volí na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním. Do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se volí podle zásad poměrného zastoupení, do Senátu Parlamentu České republiky se volí podle zásad většinového systému.

(2)

Voličem je státní občan České republiky (dále jen „občan“), který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

§ 2

Překážkami ve výkonu volebního práva jsou

a)

zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,1

b)

zbavení způsobilosti k právním úkonům.2

§ 3

Volební okrsky

Hlasování do Parlamentu České republiky probíhá ve stálých volebních okrscích vytvořených podle zvláštního zákona.3

§ 4

[Seznamy voličů]

Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen „stálý seznam“), popřípadě ve zvláštních seznamech voličů (dále jen „zvláštní seznam“). Každý volič může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů.

§ 5

Stálý seznam

Stálý seznam voličů je veden podle zvláštního zákona.4

§ 6

Zvláštní seznam

(1)

Zvláštní seznam vede obec, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech městská část nebo městský obvod (dále jen „obec“) pro voliče, který nemá na jejím území trvalý pobyt5 a který

a)

nemá trvalý pobyt na území České republiky,

b)

vykonává v obvodu obce základní nebo náhradní vojenskou službu,

c)

je v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, umístěném v obci,

d)

je v cele policejního zajištění, v objektu, kde se vykonává vazba nebo výkon trestu odnětí svobody, umístěném v obci,

e)

volí v obci na voličský průkaz (§ 30 odst. 2).

(2)

Do zvláštního seznamu zapíše obecní úřad, městský úřad, úřad města, v hlavním městě Praze obvodní nebo místní úřad a v územně členěných statutárních městech úřad městského obvodu nebo městské části (dále jen „obecní úřad“) voliče uvedené v odstavci 1 písm. b) na základě údajů příslušného velitele; voliče uvedené v odstavci 1 písm. c) a d) na základě údajů správy příslušného ústavu, objektu nebo zařízení. Údaje předají nejpozději sedm dnů před začátkem hlasování a podle potřeby je aktualizují.

(3)

Velitel, správa příslušného ústavu, objektu nebo zařízení zašle ve spolupráci s obecním úřadem, který vede zvláštní seznam, obecnímu úřadu v obci, kde je volič zapsán ve stálém seznamu, potvrzení o tom, že tento volič byl nahlášen k zápisu do zvláštního seznamu.

Všeobecná ustanovení o volebních komisích

§ 7

(1)

Volby do Parlamentu České republiky řídí Ústřední volební komise.

(2)

Pro volby do Poslanecké sněmovny se zřizují krajské volební komise pro řízení voleb v krajích a v hlavním městě Praze a okresní volební komise pro řízení voleb v okresech a ve volebních okresech v hlavním městě Praze. Vymezení volebních okresů v hlavním městě Praze tvoří přílohu č. 1, která je nedílnou součástí tohoto zákona.

(3)

Pro volby do Senátu se zřizují obvodní volební komise pro řízení voleb ve volebních obvodech.

(4)

Ve volebních okrscích se zřizují okrskové volební komise.

§ 8

(1)

Členem volební komise může být každý volič, u něhož nenastala překážka volebního práva. Kandidát pro volby do Parlamentu České republiky nemůže být členem volební komise.

(2)

Krajské, okresní, obvodní a okrskové volební komise se skládají z vyslaných zástupců politických stran, politických hnutí (dále jen „politická strana“) a jejich koalic, které podávají samostatnou kandidátní listinu pro volby do Poslanecké sněmovny nebo které přihlašují svého kandidáta k registraci pro volby do Senátu. Podává-li kandidátní listinu nebo přihlašuje-li jednoho kandidáta více politických stran jako koalice, přísluší právo na delegaci členů a náhradníků pouze celé koalici a nikoli jednotlivým politickým stranám. Jména a příjmení zástupců a náhradníků s uvedením přesné adresy sdělují politické strany nebo koalice tomu, kdo svolává první zasedání komise. Odmítnutí kandidátní listiny krajskou nebo Ústřední volební komisí nebo její stažení politickou stranou nebo koalicí má za následek zánik členství příslušné politické strany nebo koalice ve volebních komisích. Stejný následek má i odmítnutí přihlášky k registraci kandidáta obvodní nebo Ústřední volební komisí nebo její stažení. V případě onemocnění, zaneprázdnění nebo zániku funkce člena volební komise povolá její předseda jeho náhradníka podle pořadí určeného politickou stranou nebo koalicí, který se stává členem volební komise složením slibu (odstavec 3). Nastoupením náhradníka za člena volební komise zaniká členství původně vyslaného zástupce.

(3)

Členové volebních komisí se ujímají své funkce složením slibu tohoto znění: „Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svou funkci a budu se přitom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky.“ Slib skládá člen volební komise tak, že se podepíše pod písemné znění slibu.

§ 9

(1)

Volební komise se usnáší za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů se návrh pokládá za zamítnutý.

(2)

Ústřední, krajská, okresní, obvodní a okrsková volební komise si na svém prvním zasedání určí losem ze svých členů předsedu a místopředsedu. Předseda a místopředseda volební komise nemohou být zástupci stejné politické strany nebo koalice. Losování řídí zapisovatel volební komise.

(3)

Pokud předseda volební komise odstoupí, proběhne losování předsedy znovu; do losování nebude zařazen místopředseda volební komise. Obdobně se postupuje v případě, že odstoupí místopředseda komise.

§ 10

(1)

Zapisovatele Ústřední volební komise jmenuje a odvolává vláda. Zapisovatele krajských a obvodních volebních komisí jmenuje a odvolává ministr vnitra. Zapisovatele okresních volebních komisí jmenuje a odvolává přednosta okresního úřadu. Zapisovatele okresních volebních komisí v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni jmenují a odvolávají primátoři těchto měst. Zapisovatele okrskové volební komise jmenuje a odvolává starosta obce nebo primátor, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech pak starosta městské části nebo městského obvodu (dále jen „starosta“). Zapisovatele je třeba jmenovat nejpozději do 20 dnů před ustavením komise podle tohoto zákona.

(2)

Zapisovatel je členem volební komise s hlasem poradním a může komisi předkládat návrhy. Skládá slib ve znění a způsobem uvedeným v § 8 odst. 3.

(3)

Přestane-li zapisovatel vykonávat svoji funkci, musí být nejpozději do dvou dnů jmenován nový zapisovatel volební komise.

§ 11

Ústřední, krajské, okresní a obvodní volební komise si k výpočetnímu zpracování výsledků voleb vytvářejí sumarizační útvary z pracovníků přidělených k tomuto účelu Českým statistickým úřadem. Ústřední volební komise si dále vytváří z vyčleněných pracovníků Ministerstva vnitra sekretariát pro zajištění svých úkolů a pro organizační a administrativní práce. Pracovníci zařazení do sumarizačních útvarů volebních komisí a pracovníci zařazení do sekretariátu Ústřední volební komise skládají slib ve znění a způsobem uvedeným v § 8 odst. 3.

§ 12

Ústřední volební komise

(1)

Každá politická strana nebo každá koalice, která podává kandidátní listinu pro volby do Poslanecké sněmovny, může navrhnout nejpozději 60 dnů přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny ministru vnitra dva členy Ústřední volební komise a dva náhradníky.

(2)

Splňují-li navržení (odstavec 1) podmínky podle § 8 odst. 1, ministr vnitra je jmenuje za členy Ústřední volební komise a vydá jim průkaz člena.

(3)

Na návrh politické strany nebo koalice ministr vnitra člena komise odvolá. Na jeho místo jmenuje náhradníka, a pokud není k dispozici, jmenuje dalšího člena komise na návrh politické strany nebo koalice.

(4)

Funkční období Ústřední volební komise končí dnem ustavení nové Ústřední volební komise pro následující volby do Poslanecké sněmovny.

(5)

První zasedání Ústřední volební komise svolá ministr vnitra tak, aby se uskutečnilo nejpozději do tří dnů po uplynutí lhůty podle odstavce 1.

(6)

Ústřední volební komise:

a)

dozírá na dodržování zákonů a jiných právních předpisů o volbách,

b)

rozhoduje o stížnostech na postup krajských a obvodních volebních komisí a o odvoláních proti jejich rozhodnutím; rozhodnutí Ústřední volební komise je pro všechny volební komise závazné,

c)

zjišťuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb,

d)

odevzdá zápis o výsledku voleb do Parlamentu České republiky příslušné komoře Parlamentu,

e)

vydá zvoleným kandidátům osvědčení o zvolení,

f)

plní další úkoly podle tohoto zákona a jiných právních předpisů.

§ 13

Okrsková volební komise

(1)

Starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku stanoví minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně pět, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise kromě zapisovatele tříčlenná.

(2)

Každá politická strana a koalice, jejíž kandidátní listina pro volbu do Poslanecké sněmovny byla zaregistrována ve volebním kraji, jehož součástí je volební okrsek, a každá politická strana a koalice, jejíž kandidát byl zaregistrován ve volebním obvodu pro volby do Senátu, jehož součástí je volební okrsek, má právo delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise podle odstavce 1, jmenuje členy na neobsazená místa starosta.

(3)

První zasedání okrskové volební komise svolá starosta tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 dnů přede dnem voleb.

(4)

Okrsková volební komise:

a)

zajišťuje průběh hlasování, zejména dozírá na správné odevzdání hlasovacích lístků a dbá o pořádek ve volební místnosti,

b)

sčítá hlasy a sepíše zápis o průběhu a výsledku hlasování, který předloží neprodleně okresní volební komisi, pokud jde o volby do Poslanecké sněmovny, a obvodní volební komisi, pokud jde o volby do Senátu,

c)

ostatní volební dokumenty odevzdá do úschovy obecnímu úřadu.

§ 14

Den voleb

(1)

Prezident republiky vyhlašuje volby do Parlamentu České republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno ve Sbírce zákonů.

(2)

Volby se konají ve dvou dnech. Hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin prvého volebního dne. Ve druhý volební den začíná hlasování v 7.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Pokud to místní potřeby vyžadují, může starosta stanovit začátek hlasování v první volební den již od 12.00 hodin, ve druhý volební den již od 5.00 hodin.

§ 15

Informování voličů

(1)

Obec vydá a zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději do 15 dnů přede dnem voleb vyhlášku o době a místu konání voleb v obci. Bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede se, které části obce připadají k jednotlivým volebním okrskům, a vyhláška se zveřejní na území každého z nich.

(2)

Obec ve vyhlášce rovněž upozorní voliče na povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.

§ 16

Volební kampaň

(1)

Pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to 16 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících politických stran a koalic, popřípadě kandidátů při volbách do Senátu.

(2)

Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech a politických stranách nebo koalicích, na jejichž kandidátních listinách jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje.

(3)

Pro volby do Poslanecké sněmovny mají v době začínající 16 dnů a končící 48 hodin před zahájením voleb kandidující politické strany a koalice vyhraženo v Českém rozhlase celkem 14 hodin a v České televizi celkem 14 hodin v rámci jejich vysílacích okruhů bezplatně poskytnutého vysílacího času, který se rozdělí kandidujícím politickým stranám a koalicím rovným dílem. Termíny vysílacích časů se určí losem. Odpovědnost za obsah těchto pořadů mají politické strany a koalice.

(4)

Není dovoleno používat místního rozhlasu k volební agitaci politických stran, koalic a nezávislých kandidátů.

(5)

V době 48 hodin před zahájením voleb a ve dny voleb je zakázána volební agitace pro politické strany, koalice a kandidáty; je zakázáno zveřejňování údajů, které by mohly poškodit politickou stranu, koalici nebo kandidáta, a to slovem, písmem, zvukem i obrazem v budovách, kde sídlí okrskové volební komise, a v jejich bezprostředním okolí. Zveřejňovat výsledky předvolebních průzkumů veřejného mínění je dovoleno nejpozději do sedmého dne přede dnem voleb. V době voleb je zakázán jakýkoliv volební průzkum v objektu, v němž je umístěna volební místnost.

(6)

Členové volebních komisí a pracovníci jejich odborných útvarů nesmějí poskytovat informace o průběhu a dílčích výsledcích voleb, a to až do podepsání zápisu o výsledku hlasování.

(7)

V průběhu voleb až do uzavření volebních místností je zakázáno uveřejňovat výsledky volebních průzkumů.

§ 17

Volební místnost

(1)

Volební místnost musí být vybavena volební schránkou, přenosnou volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, psacími potřebami, výpisy ze stálého seznamu a zvláštního seznamu a tímto zákonem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

(2)

Ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní prostory, oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostorů určí starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku. V těchto prostorech nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise, nestanoví-li tento zákon jinak.

(3)

Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, se vyvěsí státní vlajka a ve volební místnosti se na důstojném místě umístí velký státní znak.6

(4)

Předseda okrskové volební komise je povinen zkontrolovat před zahájením hlasování, zda je volební místnost podle předchozích odstavců vybavena, a před ostatními členy komise zapečetí zkontrolovanou a prázdnou volební schránku a přenosnou volební schránku.

(5)

Po prvním volebním dnu zajistí předseda okrskové volební komise zapečetění volební schránky, popřípadě přenosné volební schránky tak, aby do nich nebylo možno vkládat hlasovací lístky ani je vybírat. Zabezpečí i ostatní volební dokumenty. Před zahájením hlasování druhého dne voleb zkontroluje předseda okrskové volební komise neporušenost pečetí a sejme je.

§ 18

Zahájení hlasování

Po provedení kontroly podle § 17 odst. 4 prohlásí předseda okrskové volební komise volby za zahájené. Jako první mají právo hlasovat předseda a po něm ostatní členové komise.

§ 19

Zásady hlasování

(1)

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

(2)

Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.

(3)

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky.7 Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu obdrží od okrskové volební komise prázdnou obálku opatřenou úředním razítkem (dále jen „úřední obálka“). Tyto úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a barvy. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

(4)

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky,7 nebude mu hlasování umožněno.

(5)

Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky. Voliči, který se neodebral do tohoto prostoru, komise hlasování neumožní.

(6)

Volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo psát, si může vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, nikoliv však člena okrskové volební komise, aby za něj hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky.

(7)

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

§ 20

Pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí

Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.

§ 21

Přerušení hlasování

Nastanou-li okolnosti, které znemožňují zahájit hlasování, pokračovat v něm nebo je ukončit, může okrsková volební komise po dohodě s krajskou volební komisí nebo s obvodní volební komisí odročit zahájení hlasování na pozdější hodinu nebo prodloužit dobu hlasování. V případě, že hlasování je přerušeno, uschová okrsková volební komise volební dokumenty, zapečetí volební schránku, popřípadě přenosnou volební schránku tak, aby do nich nebylo možno vkládat hlasovací lístky nebo je z nich vybírat. Při opětovném zahájení hlasování předseda za přítomnosti komise ověří neporušenost pečetí a sejme je. Skutečnosti týkající se přerušení hlasování poznamená komise v zápise.

§ 22

Ukončení hlasování

Jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení voleb, uzavře se volební místnost, avšak předtím se umožní odvolit všem, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní. Potom prohlásí předseda okrskové volební komise hlasování za ukončené.

§ 23

V místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy, mají právo být přítomni členové volebních komisí vyššího stupně, pracovníci zařazení do jejich sumarizačních útvarů a sekretariátu Ústřední volební komise, jakož i osoby, kterým k tomu dala povolení Ústřední volební komise.

Oddíl druhý

Volby do Poslanecké sněmovny (§ 24-55)

§ 24

Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let.8

§ 25

Poslancem Poslanecké sněmovny může být zvolen každý volič, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 21 let a není u něho ve dnech voleb překážka ve výkonu volebního práva s výjimkou překážky podle § 2 písm. a).

§ 26

Volby do Poslanecké sněmovny se konají podle zásady poměrného zastoupení ve volebních krajích na území České republiky.

§ 27

Volební kraje

Volební kraje tvoří území krajů a území hlavního města Prahy podle stavu v den vyhlášení voleb.

§ 28

Krajská volební komise

(1)

Do krajské volební komise může delegovat nejpozději 60 dnů přede dnem voleb každá politická strana nebo koalice, která podává kandidátní listinu v tomto volebním kraji, nejvíce dva členy a dva náhradníky.

(2)

První zasedání krajské volební komise svolá ministr vnitra tak, aby se uskutečnilo nejpozději do tří dnů po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1.

(3)

Krajská volební komise:

a)

dozírá na dodržování zákonů a jiných právních předpisů o volbách,

b)

rozhoduje o stížnostech na postup okresních volebních komisí a o odvoláních proti jejich rozhodnutím; rozhodnutí krajské volební komise je pro tyto volební komise závazné,

c)

projednává a registruje kandidátní listiny ve volebním kraji,

d)

zjišťuje výsledky voleb ve volebním kraji,

e)

předá spisy o volbách do úschovy Ministerstvu vnitra,

f)

plní další úkoly podle tohoto zákona a jiných právních předpisů, popřípadě úkoly, kterými ji pověří Ústřední volební komise.

§ 29

Okresní volební komise

(1)

Do okresní volební komise může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb každá politická strana nebo koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována ve volebním kraji, jednoho člena a jednoho náhradníka. První zasedání okresní volební komise svolává přednosta okresního úřadu a v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni primátoři těchto měst tak, aby se uskutečnilo nejpozději do tří dnů po uplynutí lhůty uvedené v první větě.

(2)

Okresní volební komise:

a)

dozírá na dodržování zákonů a jiných právních předpisů o volbách,

b)

rozhoduje o stížnostech na postup okrskových volebních komisí a o odvoláních proti jejich rozhodnutím; rozhodnutí okresní volební komise je pro tyto volební komise závazné,

c)

dohlíží na zpracování výsledků hlasování za volební okrsky,

d)

vzniknou-li pochybnosti, má právo vyžádat si od okrskové volební komise vysvětlivky a jiné informace; zjevné chyby opraví po dohodě s okrskovou volební komisí sama, jinak požádá okrskovou volební komisi, aby se znovu sešla a zjištěné nedostatky odstranila,

e)

odevzdává zpracované výsledky hlasování za volební okrsky v rámci své působnosti krajské volební komisi,

f)

plní další úkoly podle tohoto zákona a jiných právních předpisů, popřípadě úkoly, kterými ji pověří krajská volební komise.

§ 30

Voličské průkazy

(1)

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do výpisu ze stálého seznamu pro okrskovou volební komisi.

(2)

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do zvláštního seznamu (§ 6) v jiném volebním okrsku pro volbu do Poslanecké sněmovny nebo v den voleb do výpisu ze zvláštního seznamu.

§ 31

Kandidátní listina

(1)

Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny mohou podávat politické strany, kterým není pozastavena činnost,9 nebo koalice, a to pouze prostřednictvím zmocněnce nejpozději do 60 dnů přede dnem voleb ve dvojím stejnopise zapisovateli krajské volební komise.

(2)

Kandidátní listina obsahuje:

a)

název politické strany nebo koalice,

b)

jména a příjmení kandidátů, jejich rodná čísla, data narození, jejich povolání a obec jejich trvalého pobytu,

c)

pořadí na kandidátní listině označené arabskými číslicemi.

(3)

Na kandidátní listině politická strana nebo koalice u jednotlivých kandidátů, kromě údajů uvedených v odstavci 2, též vyznačí jejich příslušnost k určité politické straně nebo skutečnost, že kandidát není členem žádné politické strany. Po uplynutí 60. dne přede dnem voleb nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.

(4)

V příloze ke kandidátní listině politická strana nebo koalice určí svého zmocněnce a jeho dva náhradníky a uvede jejich jména, příjmení a přesné adresy. Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být kandidát. Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech je politická strana nebo koalice vázána. Nastoupení náhradníka místo zmocněnce oznámí politická strana nebo koalice krajské volební komisi.

(5)

Zjistí-li zapisovatel krajské volební komise, že předložené kandidátní listiny a přílohy k nim nesplňují předepsané náležitosti podle odstavců 2, 3, 4 a 7, upozorní na to zmocněnce politické strany nebo koalice. Až do uplynutí lhůty podle odstavce 1 může zmocněnec nedostatky odstranit. Podání kandidátní listiny zapisovatel zmocněnci politické strany nebo koalice potvrdí.

(6)

Nejvyšší počty kandidátů, které může politická strana nebo koalice v rámci volebního kraje uvést na kandidátní listině, stanoví příloha č. 2, která je nedílnou součástí tohoto zákona.

(7)

Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že nedal souhlas s tím, aby byl uveden na jiné kandidátní listině a že mu nejsou známy překážky jeho volitelnosti.

(8)

Kandiduje-li politická strana jako součást koalice, nemůže již kandidovat samostatně. Koalice musí být složena ze stejných politických stran ve všech volebních krajích.

§ 32

Projednání kandidátních listin krajskou volební komisí

(1)

Krajská volební komise přezkoumá předložené kandidátní listiny do 55 dnů přede dnem voleb.

(2)

Krajská volební komise škrtne kandidáty:

a)

u nichž není připojeno prohlášení kandidáta podle § 31 odst. 7,

b)

kteří jsou uvedeni na kandidátních listinách více politických stran nebo jejich koalic, a to na té kandidátní listině, ke které není přiloženo prohlášení podle § 31 odst. 7; podepsal-li kandidát prohlášení k více kandidátním listinám, škrtne jej na všech kandidátních listinách,

c)

kteří jsou kandidováni nad nejvýše stanovený počet podle § 31 odst. 6,

d)

kteří nesplnili podmínky volitelnosti (§ 25),

e)

u nichž nejsou uvedeny všechny údaje podle § 31 odst. 2 písm. b).

(3)

Krajská volební komise kandidátní listinu odmítne, jestliže tato listina není podána v souladu s § 31 odst. 1 nebo listina neobsahuje náležitosti podle § 31 odst. 2, 3 a 4 a nápravy nelze dosáhnout postupem podle odstavce 2 písm. e) anebo neobsahuje přílohu podle § 31 odst. 4. Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny může politická strana nebo koalice podat do 24 hodin po jeho doručení odvolání Ústřední volební komisi, jejíž rozhodnutí je pro krajskou volební komisi závazné.

(4)

Po projednání kandidátní listiny zašle předseda krajské volební komise neprodleně jeden stejnopis kandidátní listiny s prohlášením kandidátů o souhlasu s kandidaturou a se zápisem o výsledku projednání kandidátní listiny Ústřední volební komisi. O výsledku projednání podá zprávu všem politickým stranám a koalicím, které ve volebním kraji předložily kandidátní listinu.

§ 33

Projednání kandidátních listin Ústřední volební komisí

(1)

Ústřední volební komise projedná kandidátní listiny do 50 dnů přede dnem voleb.

(2)

Je-li některý z kandidátů na několika různých kandidátních listinách, škrtne jej Ústřední volební komise na té kandidátní listině, ke které není přiloženo prohlášení podle § 31 odst. 7; podepsal-li kandidát prohlášení k více kandidátním listinám, škrtne jej na všech kandidátních listinách.

(3)

Jsou-li kandidátní listiny, podané pravděpodobně stejnou politickou stranou nebo koalicí, označeny v různých volebních krajích odchylně, vyzve předseda její zástupce, aby nejpozději do konce zasedání Ústřední volební komise oznámili jednotné označení politické strany, popřípadě koalice pro všechny volební kraje. Neučiní-li tak, rozhodne o označení Ústřední volební komise.

(4)

Pokud Ústřední volební komise zjistí v kandidátní listině nedostatky náležitostí podle § 31 odst. 1, 2, 3 nebo 4, postupuje s výjimkou poslední věty podle § 32 odst. 3. Ústřední volební komise odmítne kandidátní listiny ve všech volebních krajích, pokud byly podány v rozporu s § 31 odst. 8, a kandidátní listiny, na kterých po škrtnutí podle odstavce 2 nezbyl žádný kandidát.

(5)

Ústřední volební komise určí losem číslo, kterým budou pro volby do Poslanecké sněmovny jednotně označeny kandidátní listiny každé politické strany a koalice, která předložila kandidátní listinu.

(6)

Předseda Ústřední volební komise zašle neprodleně zápis o výsledku jednání krajským volebním komisím a kandidujícím politickým stranám a koalicím. Výsledek losování vyhlásí tak, aby vešel v obecnou známost.

§ 34

Registrace kandidátních listin

(1)

Po obdržení zápisu o výsledku projednání kandidátních listin z volebního kraje Ústřední volební komisí zaregistruje krajská volební komise nejpozději do 45 dnů přede dnem voleb kandidátní listiny a oznámí to písemně politickým stranám a koalicím. V případě, že k registraci dojde na základě rozhodnutí Ústřední volební komise o odvolání ( § 32 odst. 3) nebo na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního zákona,10 zaregistruje krajská volební komise kandidátní listinu po této lhůtě, nejpozději však do 30 dnů přede dnem voleb. Registrace je podmínkou pro rozmnožení kandidátních listin ve formě hlasovacích lístků. Číslo, kterým bude označena kandidátní listina, určí Ústřední volební komise ( § 33 odst. 5).

(2)

Jestliže Ústřední volební komise po registraci podle odstavce 1 zjistí, že politická strana, která podala kandidátní listinu, byla zrušena nebo její činnost byla pozastavena, registraci zruší a písemně to oznámí zmocněnci politické strany (§ 31 odst. 4).

(3)

Ke kandidátní listině, jejíž registrace byla podle odstavce 2 zrušena, se dále nepřihlíží.

§ 35

(1)

Okresní úřady v sídle volebního kraje, Okresní úřad Praha-západ ve volebním kraji Středočeském, v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst (dále jen „okresní úřad v sídle volebního kraje“) zřídí nejpozději v den ustavení krajské volební komise zvláštní účet u banky.

(2)

Politická strana nebo koalice, jejíž kandidátní listina byla ve volebním kraji zaregistrována, složí na účet uvedený v odstavci 1 do tří dnů po oznámení o registraci (§ 34 odst. 1) kauci 200 000 Kč a oznámí to do dvou dnů po složení kauce krajské volební komisi. Kauce se skládá ve všech volebních krajích, v nichž byla kandidátní listina politické strany nebo koalice zaregistrována.

(3)

Složení kauce je podmínkou pro zahájení tisku hlasovacích lístků příslušné politické strany nebo koalice. Pokud kauce není složena, hlasovací lístky nebudou vytištěny.

(4)

Krajská volební komise politické straně nebo koalici složenou kauci vrátí do jednoho měsíce po vyhlášení výsledků voleb, pokud tato strana či koalice postoupily do prvního skrutinia (§ 49). Částky, které se nevracejí, jsou příjmem státního rozpočtu.

(5)

Ministerstvo financí stanoví právním předpisem bližší podmínky způsobu vrácení kauce.

§ 36

Vzdání se a odvolání kandidatury

(1)

Kandidát se může před zahájením voleb vzdát písemně své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec politické strany nebo koalice jeho kandidaturu odvolat. Prohlášení o odvolání nebo o vzdání se kandidatury nelze vzít zpět a je nutno doručit je ve dvojím stejnopise předsedovi nebo zapisovateli krajské volební komise. Předseda krajské volební komise jeden stejnopis zašle neprodleně předsedovi Ústřední volební komise a zajistí současně jeho zveřejnění vhodným způsobem ve volebních místnostech, pokud jej obdrží alespoň 48 hodin před zahájením voleb.

(2)

Bylo-li takové prohlášení učiněno po zaregistrování, zůstávají údaje o kandidátu na kandidátní listině, ale při přidělování mandátů se k němu nepřihlíží.

§ 37

Jestliže dojde ke zrušení nebo pozastavení činnosti politické strany v době po zaregistrování kandidátní listiny krajskou volební komisí, při rozdělování mandátů se k takovéto politické straně a jejím kandidátům nepřihlíží.

§ 38

Hlasovací lístky

(1)

Předseda krajské volební komise zajistí prostřednictvím okresního úřadu v sídle volebního kraje tisk hlasovacích lístků, na nichž musí být uvedeno vylosované číslo kandidátní listiny (§ 33 odst. 5), název politické strany nebo koalice, jméno, příjmení, datum narození, povolání a obec trvalého pobytu kandidátů a jejich pořadí, označené arabskými číslicemi, a příslušnost kandidáta k určité politické straně nebo skutečnost, že kandidát není členem žádné politické strany.

(2)

Hlasovací lístky musí být ve volebním kraji vytištěny písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru téže barvy a jakosti a týchž rozměrů. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajské volební komise.

(3)

Takto rozmnožené hlasovací lístky zašle předseda krajské volební komise prostřednictvím okresních úřadů, v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni prostřednictvím magistrátů těchto měst starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději tři dny přede dnem voleb, jakož i v den voleb všem okrskovým volebním komisím.

§ 39

Hlasování

(1)

Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků (§ 17 odst. 2). V tomto prostoru vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u čtyř kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku provádět nemůže.

(2)

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Okrsková volební komise přiloží voličský průkaz k výpisu ze zvláštního seznamu.

§ 40

Sčítání hlasů okrskovou volební komisí

(1)

Po ukončení hlasování dá předseda okrskové volební komise zapečetit zbylé nepoužité hlasovací lístky s výjimkou nepoužitých hlasovacích lístků určených ke sčítání hlasů (§ 42 odst. 3) a úřední obálky a poté dá otevřít volební schránku. V případě, že bylo okrskovou volební komisí na výslovnou žádost jednotlivých voličů použito i přenosné volební schránky, komise obsah schránek po jejich otevření smísí.

(2)

Okrsková volební komise vyjme obálky s hlasovacími lístky z volební schránky, spočítá úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve výpisech ze stálého seznamu a zvláštního seznamu. Jiné než úřední obálky komise vyloučí.

(3)

Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise rozdělí a sečte hlasovací lístky, které byly odevzdány pro jednotlivé politické strany a koalice, přičemž vyloučí neplatné hlasovací lístky. Dále zjistí, kolik voličů politické strany nebo koalice využilo práva přednostního hlasu, a sečte přednostní hlasy, které byly odevzdány jednotlivým kandidátům.

(4)

Každý člen okrskové volební komise může nahlížet do hlasovacích lístků. Předseda okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.

§ 41

Posuzování hlasovacích lístků

(1)

Ve prospěch politické strany nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtána, měněna nebo dopisována. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než čtyřem kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany nebo koalice; k přednostním hlasům se však nepřihlíží.

(2)

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise. Je-li v obálce několik hlasovacích lístků ve prospěch různých politických stran a koalic, jsou všechny tyto hlasy neplatné. Je-li v obálce více hlasovacích lístků téže politické strany nebo koalice, počítají se jako jeden hlas; byla-li na některém z těchto hlasovacích lístků provedena přednostní volba, přihlíží se k tomuto lístku nebo k lístku, kde bylo odevzdáno více přednostních hlasů, nejvýše však čtyři; pokud však byl odevzdán na více hlasovacích lístcích stejný počet přednostních hlasů, ne však pro stejné kandidáty, k přednostním hlasům se nepřihlíží.

§ 42

Zápis o hlasování ve volebním okrsku

(1)

Okrsková volební komise vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o průběhu a výsledku hlasování. Zápis podepíší členové okrskové volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody.

(2)

V zápise okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování se uvede:

a)

doba počátku a ukončení hlasování, popřípadě jeho přerušení,

b)

celkový počet osob ve volebním okrsku zapsaných do výpisu ze stálého seznamu a do výpisu ze zvláštního seznamu,

c)

počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,

d)

počet odevzdaných úředních obálek,

e)

počet platných hlasů odevzdaných pro každou kandidátní listinu a počet platných hlasů celkem,

f)

počet voličů politické strany nebo koalice, kteří využili práva přednostního hlasu,

g)

počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty podle kandidátních listin,

h)

stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány okrskové volební komisi, usnesení, která komise přijala, a jejich stručné zdůvodnění.

(3)

K uvedení údajů podle odstavce 2 písm. g) komise využije potřebný počet nepoužitých hlasovacích lístků, které po ukončení voleb pro tento účel výslovně označil předseda za přítomnosti komise.

§ 43

Skončení jednání v okrskové volební komisi

(1)

Po sečtení hlasů a podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování ohlásí předseda okrskové volební komise výsledek hlasování a jeden stejnopis zápisu zašle neprodleně okresní volební komisi a vyčká jejího pokynu k ukončení činnosti.

(2)

Nesplní-li předseda okrskové volební komise na výzvu okresní volební komise povinnosti podle odstavce 1 do 24 hodin po ukončení hlasování, může okresní volební komise zpracovat výsledky hlasování v ostatních okrscích a předat je krajské volební komisi. Po uplynutí stanovené lhůty a podepsání zápisu okresní volební komise (§ 45) se k došlým výsledkům již nepřihlíží.

(3)

Okrsková volební komise zapečetí odevzdané hlasovací lístky, úřední obálky a výpisy ze stálých seznamů nebo ze zvláštních seznamů a předá je spolu s ostatními volebními dokumenty obecnímu úřadu do úschovy.

§ 44

Sčítání hlasů v okresní volební komisi

(1)

Okresní volební komise sčítá hlasy v okrese na podkladě zápisů o průběhu a výsledku hlasování zaslaných okrskovými volebními komisemi.

(2)

V místnosti, kde okresní volební komise sčítá hlasy, mohou být přítomni jen členové Ústřední volební komise a pracovníci zařazení do jejího sekretariátu a sumarizačního útvaru, členové krajské volební komise a pracovníci zařazení do jejího sumarizačního útvaru, jakož i osoby, kterým k tomu dala povolení Ústřední volební komise.

§ 45

Zápis okresní volební komise

(1)

Okresní volební komise vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o výsledku hlasování v okrese. Zápis podepíší všichni členové okresní volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody.

(2)

V zápise okresní volební komise o výsledku hlasování se uvede:

a)

počet volebních okrsků ve volebním okrese a počet okrskových volebních komisí, které zaslaly výsledek hlasování,

b)

počet osob zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů a ze zvláštních seznamů ve volebním okrese,

c)

počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,

d)

počet odevzdaných úředních obálek,

e)

počet platných hlasů odevzdaných pro každou kandidátní listinu a počet platných hlasů celkem,

f)

počet voličů politické strany nebo koalice, kteří využili práva přednostního hlasu,

g)

počet přednostních platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty podle kandidátních listin,

h)

stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány okresní volební komisi, usnesení, která komise přijala, a jejich stručné zdůvodnění.

(3)

Po podepsání obou stejnopisů zápisu o výsledku hlasování zašle předseda jeden stejnopis zápisu neprodleně krajské volební komisi a vyčká jejího pokynu k ukončení činnosti. Ostatní volební dokumenty zašle do úschovy okresnímu úřadu, v hlavním městě Praze obvodnímu nebo místnímu úřadu a ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistrátům těchto měst.

§ 46

Sčítání hlasů v krajské volební komisi

(1)

Krajská volební komise sčítá hlasy a zjišťuje výsledky hlasování ve volebním kraji na podkladě zápisů o průběhu a výsledku hlasování zaslaných okresními volebními komisemi.

(2)

V místnosti, kde krajská volební komise sčítá hlasy a zjišťuje výsledky hlasování, mohou být přítomni jen členové Ústřední volební komise a pracovníci zařazení do jejího sekretariátu a sumarizačního útvaru, jakož i osoby, kterým k tomu dala povolení Ústřední volební komise.

§ 47

Zápis krajské volební komise

(1)

Krajská volební komise vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o výsledku hlasování ve volebním kraji. Zápis podepíší všichni členové krajské volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody.

(2)

V zápise krajské volební komise o výsledku hlasování se uvede:

a)

počet volebních okrsků ve volebním kraji a počet okrskových volebních komisí, které zaslaly výsledek hlasování,

b)

počet osob zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů a ze zvláštních seznamů ve volebním kraji,

c)

počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,

d)

počet odevzdaných úředních obálek,

e)

počet platných hlasů odevzdaných pro každou kandidátní listinu a počet platných hlasů celkem,

f)

počet voličů politické strany nebo koalice, kteří využili práva přednostního hlasu,

g)

počet přednostních platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty podle kandidátních listin,

h)

stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány krajské volební komisi, usnesení, která komise přijala, a jejich stručné zdůvodnění.

(3)

Po podepsání obou stejnopisů zápisu o výsledku hlasování zašle předseda jeden stejnopis zápisu neprodleně Ústřední volební komisi a vyčká jejího pokynu k ukončení činnosti. Ostatní volební dokumenty zašle do úschovy Ministerstvu vnitra.

§ 48

Určení počtu poslanců volených ve volebních krajích

(1)

Ústřední volební komise přezkoumá zápisy krajských volebních komisí a zjistí podle nich součet všech platných hlasů, které byly odevzdány pro všechny kandidátní listiny ve všech volebních krajích. Tento údaj vydělí počtem poslanců. Číslo takto vypočtené a zaokrouhlené na jednotky je republikovým mandátovým číslem.

(2)

Republikovým mandátovým číslem dělí celkový počet platných hlasů odevzdaných v každém volebním kraji. Celé číslo takto vypočtené je počtem mandátů, které připadají jednotlivým volebním krajům.

(3)

Nebyly-li takto rozděleny všechny mandáty, přidělí Ústřední volební komise tyto mandáty postupně volebním krajům, které vykazují největší zbytek dělení. Při rovnosti zbytků rozhoduje los.

§ 49

Postup politických stran a koalic do prvního skrutinia

(1)

Ústřední volební komise zjistí, kolik platných hlasů celkem bylo odevzdáno pro každou politickou stranu a každou koalici.

(2)

Ústřední volební komise dále zjistí,

a)

které politické strany získaly méně než pět procent,

b)

které koalice, složené ze dvou politických stran, získaly méně než sedm procent,

c)

které koalice, složené ze tří politických stran, získaly méně než devět procent,

d)

které koalice, složené z nejméně čtyř a více politických stran, získaly méně než 11 procent z celkového počtu platných hlasů.

(3)

Při dalším zjišťování volebních výsledků a přidělování mandátů se již k těmto politickým stranám a koalicím a hlasům pro ně odevzdaným nepřihlíží.

(4)

Zjistí-li Ústřední volební komise, že do prvního skrutinia nepostupují alespoň dvě koalice nebo jedna koalice a jedna politická strana, nebo dvě politické strany, sníží:

a)

u politických stran hranici pěti procent na hranici čtyř procent,

b)

u koalic podle odstavce 2 písm. b) hranici sedm procent na hranici šest procent,

c)

u koalic podle odstavce 2 písm. c) hranici devět procent na hranici osm procent,

d)

u koalic podle odstavce 2 písm. d) hranici 11 procent na hranici deset procent.

Nebude-li ani poté dosaženo postupu do prvního skrutinia podle tohoto odstavce, sníží Ústřední volební komise hranici o další procento.

(5)

V prvním skrutiniu se rozdělují mandáty v rámci volebních krajů.

§ 50

První skrutinium

(1)

Součet platných hlasů odevzdaných ve volebním kraji pro politické strany a koalice, které postoupily do prvního skrutinia, se vydělí počtem mandátů, které byly tomuto volebnímu kraji přiděleny, zvětšeným o jednu; číslo takto vypočtené a zaokrouhlené na jednotky je krajským volebním číslem.

(2)

Celkový počet platných hlasů, který obdržela politická strana nebo koalice v rámci volebního kraje, se dělí krajským volebním číslem a politické straně, popřípadě koalici se přikáže tolik mandátů, kolikrát je krajské volební číslo obsaženo v celkovém počtu platných hlasů, které tato politická strana nebo koalice získala.

(3)

Bylo-li takto rozděleno o jeden mandát více, než se mělo přidělit, odečte se přebývající mandát té politické straně nebo koalici, která ve volebním kraji vykázala nejmenší zbytek dělení. Při stejném zbytku dělení se mandát odečte politické straně nebo koalici, která získala ve volebním kraji menší počet hlasů; je-li i tak počet platných hlasů stejný, rozhodne los.

(4)

V rámci jednotlivých politických stran a koalic obdrží mandáty straně přikázané kandidáti podle pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku. Využila-li však nejméně jedna desetina z celkového počtu voličů, kteří ve volebním kraji odevzdali platný hlas pro tuto politickou stranu nebo koalici, práva přednostního hlasu, obdrží nejdříve mandát ten z kandidátů, který získal počet přednostních hlasů, jež činí nejméně deset procent z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro politickou stranu nebo koalici v rámci volebního kraje. V případě, že je politické straně nebo koalici přikázáno více mandátů a více kandidátů splnilo tuto podmínku podle předchozí věty, mandáty obdrží kandidáti postupně v pořadí podle nejvyššího počtu získaných přednostních hlasů. V případě rovnosti přednostních hlasů je rozhodující pořadí na hlasovacím lístku.

(5)

Nejmenovala-li některá politická strana nebo koalice tolik kandidátů, kolik jí podle výsledků prvního skrutinia přísluší mandátů, obdrží jen tolik mandátů, kolik osob kandidovalo.

(6)

Předseda Ústřední volební komise vyhlásí ukončení prvního skrutinia a vyrozumí o jeho výsledcích zástupce politických stran a koalic, které do prvního skrutinia postoupily.

§ 51

Druhé skrutinium

(1)

Všechny mandáty, které nebyly přikázány v prvním skrutiniu, přikáže Ústřední volební komise ve druhém skrutiniu. Do druhého skrutinia se převádějí zbytky hlasů jednotlivých politických stran a koalic pro ně odevzdaných, a nedostala-li politická strana nebo koalice v prvním skrutiniu ani jeden mandát, potom všechny hlasy pro ni odevzdané.

(2)

Nejpozději do 12 hodin po ukončení prvního skrutinia odevzdají předsedové politických stran nebo pověření zástupci koalic předsedovi Ústřední volební komise kandidátní listiny svých stran pro druhé skrutinium. Počet kandidátů na těchto kandidátních listinách není omezen; politická strana nebo koalice však na ně může zařadit pouze ty kandidáty, kteří kandidovali v některém volebním kraji a nebyli zvoleni v prvním skrutiniu. Po odevzdání kandidátních listin již nelze měnit kandidáty ani pořadí, v jakém jsou uvedeni na kandidátní listině. V případě, že předsedové politických stran nebo pověření zástupci koalic uvedenou lhůtu nedodrží, sestaví za ně kandidátní listinu pro druhé skrutinium Ústřední volební komise podle preferenčních hlasů pro jednotlivé kandidáty této politické strany nebo koalice.

(3)

Ústřední volební komise ve druhém skrutiniu sečte zbytky hlasů jednotlivých politických stran a koalic. Tento součet vydělí počtem mandátů, které nebyly v prvním skrutiniu obsazeny, zvětšeným o jednu. Číslo takto vypočtené a zaokrouhlené na jednotky je republikovým volebním číslem. Na tomto základě přikáže každé politické straně a koalici tolik mandátů, kolikrát je republikové volební číslo obsaženo v součtu zbytků hlasů odevzdaných pro jednotlivou politickou stranu nebo koalici.

(4)

Nebyly-li tímto způsobem obsazeny všechny mandáty, přikáže Ústřední volební komise zbývající mandáty postupně těm politickým stranám a koalicím, které vykazují největší zbytek dělení podle odstavce 3; při rovnosti zbytků se přikáže mandát politické straně nebo koalici, jež má větší součet zbytků převáděný do druhého skrutinia. Jsou-li tyto součty zbytků stejné, přikáže se mandát politické straně nebo koalici, jež obdržela více hlasů; je-li počet stejný, rozhodne los. Stejně se postupuje, jestliže politická strana nebo koalice ohlásila pro druhé skrutinium méně kandidátů, než kolik mandátů na ni připadá.

(5)

Bylo-li takto obsazeno o jeden mandát více, než se mělo obsadit, odečte se přebývající mandát té politické straně nebo koalici, která vykázala nejmenší zbytek dělení ve druhém skrutiniu. Při stejném zbytku se odečte přebývající mandát té politické straně nebo koalici, která získala menší počet hlasů; je-li tento počet hlasů stejný, rozhodne los.

(6)

V rámci jednotlivých politických stran a koalic obdrží mandáty přikázané politické straně nebo koalici kandidáti podle pořadí, jak jsou uvedeni na kandidátní listině pro druhé skrutinium.

(7)

Kandidáti, kteří neobdrželi mandát ani v prvním ani ve druhém skrutiniu, se stávají náhradníky.

§ 52

Zápis Ústřední volební komise a uveřejnění výsledků voleb

(1)

Po provedení prvního a druhého skrutinia vyhotoví Ústřední volební komise zápis o výsledku voleb. Zápis podepíší členové Ústřední volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody.

(2)

V zápise Ústřední volební komise o výsledku voleb se uvede:

a)

celkový počet osob zapsaný ve výpisech ze stálých seznamů a ze zvláštních seznamů,

b)

celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,

c)

počet platných hlasů odevzdaných pro každou kandidátní listinu zvlášť a pro jednotlivé kraje zvlášť,

d)

jména a příjmení kandidátů, kteří byli z jednotlivých kandidátních listin zvoleni v prvním skrutiniu, spolu s údaji o výsledcích přednostního hlasování a kandidátů zvolených ve druhém skrutiniu, jakož i kandidátů, kteří se stali náhradníky.

(3)

Ústřední volební komise uveřejní celkové výsledky voleb ihned po podepsání zápisu o výsledku voleb. Může též uveřejnit předběžné výsledky, ve kterých uvede údaje podle odstavce 2 písm. a) až c).

§ 53

Osvědčení o zvolení

Ústřední volební komise vydá kandidátům zvoleným za poslance Poslanecké sněmovny do jednoho měsíce od uveřejnění výsledků voleb osvědčení o zvolení.

§ 54

Nastupování náhradníků

(1)

Uprázdní-li se mandát, nastupuje náhradník téže politické strany nebo koalice uvedený na kandidátní listině pro volbu ve volebním kraji, v němž byl kandidován poslanec, jehož mandát se uprázdnil, a to v pořadí podle výsledků voleb v prvním skrutiniu. Není-li takového, nastupuje náhradník téže politické strany nebo koalice podle pořadí, v jakém byl uveden na kandidátní listině pro druhé skrutinium.

(2)

Není-li náhradníka téže politické strany nebo koalice, zůstane mandát uprázdněn až do konce volebního období.

(3)

Byla-li politická strana zrušena, náhradník nenastupuje a mandát zůstává uprázdněn do konce volebního období.

(4)

Nastoupení náhradníka vysloví Poslanecká sněmovna do 15 dnů po dni, ve kterém zanikl mandát poslance. Předá náhradníkovi osvědčení o tom, že se stal poslancem, a kterým dnem se jím stal.

(5)

Byla-li činnost politické strany pozastavena, po dobu pozastavení náhradník nenastupuje.

§ 55

[Zkrácení lhůt při rozpuštění PS]

Došlo-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, zkracují se lhůty podle § 12 odst. 1, § 13 odst. 2 a 3, § 14 odst. 1, § 28 odst. 1, § 29 odst. 1, § 31 odst. 1 a 3 o jednu třetinu. Lhůty podle § 32 odst. 1, § 33 odst. 1 a § 34 odst. 1 se zkracují o 20 dnů.

Oddíl třetí

Volby do Senátu (§ 56-80)

§ 56

Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se volí třetina senátorů.11

§ 57

Senátorem může být zvolen každý volič, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 40 let a není u něho ve dnech voleb překážka ve výkonu volebního práva, s výjimkou překážky uvedené v § 2 písm. a).

§ 58

Volby do Senátu se konají podle zásady většinového systému ve volebních obvodech na území České republiky.

§ 59

(1)

Pro volby do Senátu se na území České republiky vytváří 81 volebních obvodů. V každém volebním obvodu se volí jeden senátor. Volební obvody jsou stanoveny v příloze č. 3, která je nedílnou součástí tohoto zákona.

(2)

V případě, že počet obyvatel v některém volebním obvodu poklesne nebo se zvýší o 15 procent oproti průměrnému počtu obyvatel připadajícímu na jeden mandát v České republice, změní se území volebních obvodů. Změna se provádí pouze v letech, kdy jsou vyhlášeny volby do Senátu.

§ 60

Obvodní volební komise

(1)

Do obvodní volební komise může delegovat nejpozději 60 dnů přede dnem voleb každá politická strana a koalice, která přihlašuje svého kandidáta k registraci v tomto volebním obvodu, a nezávislý kandidát, kandidující v tomto volebním obvodu, dva členy a dva náhradníky.

(2)

Obvodní volební komisi tvoří nejméně deset členů. Není-li delegováním dosaženo tohoto počtu, jmenuje zbývající členy volební komise přednosta okresního úřadu v sídle volebního obvodu a v hlavním městě Praze, ve městech Brně, Ostravě a Plzni primátoři těchto měst nejpozději 58 dnů přede dnem voleb.

(3)

První zasedání obvodní volební komise svolá přednosta okresního úřadu v sídle volebního obvodu, v hlavním městě Praze, ve městech Brně, Ostravě a Plzni primátoři těchto měst tak, aby se uskutečnilo nejpozději do tří dnů po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1.

(4)

Obvodní volební komise:

a)

dozírá na dodržování zákonů a jiných právních předpisů o volbách,

b)

rozhoduje o stížnostech na postup okrskových volebních komisí a o odvoláních proti jejich rozhodnutím; rozhodnutí obvodní volební komise je pro okrskovou volební komisi závazné,

c)

registruje kandidáty pro volby do Senátu,

d)

zjišťuje výsledky voleb ve volebním obvodu a oznamuje je Ústřední volební komisi,

e)

předá spisy o volbách do úschovy okresnímu úřadu v sídle volebního obvodu, v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistrátům těchto měst (dále jen „okresní úřad v sídle volebního obvodu“),

f)

plní další úkoly podle tohoto zákona a jiných právních předpisů, popřípadě úkoly, kterými ji pověří Ústřední volební komise.

§ 61

Přihlášky kandidátů k registraci

(1)

Kandidáty pro volbu do Senátu mohou přihlašovat politické strany a koalice, a to pouze prostřednictvím zmocněnce. Nezávislý kandidát podává přihlášku sám. Každá politická strana nebo koalice mohou přihlásit ve volebním obvodu k registraci pouze jednoho kandidáta. Přihlásila-li politická strana kandidáta v rámci koalice, nemůže již podat přihlášku samostatně nebo jako součást jiné koalice.

(2)

Každý kandidát může kandidovat pouze v jednom volebním obvodu.

(3)

Přihláška k registraci se podává zapisovateli obvodní volební komise ve dvojím vyhotovení nejpozději 60 dnů přede dnem voleb.

(4)

Přihláška k registraci obsahuje:

a)

jméno a příjmení kandidáta, jeho rodné číslo, datum narození, obec trvalého pobytu, jeho povolání a doklad o státním občanství,7

b)

název politické strany nebo koalice, která kandidáta přihlašuje k registraci, s podpisem jejího statutárního orgánu nebo údaj, že jde o nezávislého kandidáta,

c)

příslušnost kandidáta k určité politické straně nebo skutečnost, že kandidát není členem žádné politické strany,

d)

číslo a název volebního obvodu, ve kterém kandiduje,

e)

prohlášení kandidáta s vlastnoručním podpisem, že souhlasí se svou kandidaturou a že nedal souhlas k tomu, aby byla jeho kandidatura předložena v jiném volebním obvodu, a že mu nejsou známy překážky jeho volitelnosti a že je členem určité politické strany, nebo skutečnost, že není členem žádné politické strany,

f)

podává-li kandidátní listinu politická strana nebo koalice, určí v příloze svého zmocněnce a jeho dva náhradníky a uvede jejich jména, příjmení a přesné adresy. Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být kandidát. Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech je politická strana nebo koalice vázána. Nastoupení náhradníka místo zmocněnce oznámí politická strana nebo koalice obvodní volební komisi.

(5)

Zjistí-li zapisovatel obvodní volební komise, že přihláška k registraci nesplňuje náležitosti podle odstavců 4 a 6, upozorní na to zmocněnce nebo nezávislého kandidáta. Až do uplynutí lhůty podle odstavce 3 může zmocněnec nebo nezávislý kandidát nedostatky odstranit. Převzetí přihlášky je zapisovatel povinen na žádost zmocněnce nebo nezávislého kandidáta potvrdit.

(6)

K přihlášce nezávislého kandidáta se připojí petice podporující jeho kandidaturu, která musí být podepsána alespoň 1000 oprávněných voličů z volebního obvodu, kde kandidát kandiduje, s uvedením jejich jména, příjmení, rodného čísla a bydliště. Podpis pod peticí nelze vzít zpět.

§ 62

Projednání přihlášek k registraci obvodní volební komisí

(1)

Obvodní volební komise projedná všechny podané přihlášky do 55 dnů přede dnem voleb.

(2)

Obvodní volební komise odmítne přihlášky, pokud:

a)

kandidát nesplňuje podmínky volitelnosti (§ 57),

b)

přihláška k registraci obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,

c)

nezávislý kandidát nepředložil petici, nebo tato petice obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje anebo padělané podpisy.

(3)

Proti rozhodnutí o odmítnutí přihlášky se může kandidát odvolat do 24 hodin ode dne převzetí rozhodnutí k Ústřední volební komisi, která rozhodne o odvolání do dvou dnů.

§ 63

Projednání přihlášek k registraci Ústřední volební komisí

(1)

Obvodní volební komise předá nejpozději do 51 dnů přede dnem voleb seznam všech přihlášených kandidátů Ústřední volební komisi.

(2)

Ústřední volební komise projedná přihlášky nejpozději do 49 dnů přede dnem voleb.

(3)

Ústřední volební komise odmítne přihlášky kandidátů k registraci z důvodů uvedených v § 62 odst. 2. Byla-li podána přihláška některého kandidáta k registraci ve více volebních obvodech, odmítne Ústřední volební komise všechny jeho přihlášky.

(4)

Předseda Ústřední volební komise zašle neprodleně zápis o výsledku jednání obvodním volebním komisím a jednotlivým kandidátům.

§ 64

Registrace kandidátů

(1)

Po obdržení zápisu o výsledku projednání přihlášek k registraci Ústřední volební komisí zaregistruje obvodní volební komise nejpozději 45 dnů přede dnem voleb všechny řádně přihlášené kandidáty v příslušném volebním obvodu, určí každému losem číslo, kterým bude označen hlasovací lístek, a písemně to zmocněncům nebo nezávislým kandidátům oznámí. V případě, že k registraci dojde na základě rozhodnutí Ústřední volební komise o odvolání (§ 62 odst. 3) nebo na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního zákona,10 zaregistruje obvodní volební komise kandidátní listinu i po této lhůtě, nejpozději však do 30 dnů přede dnem voleb. Obvodní volební komise poté určí každému kandidátovi losem číslo, kterým bude označen hlasovací lístek, a písemně to zmocněncům nebo nezávislým kandidátům oznámí.

(2)

Registrace je podmínkou pro tisk hlasovacích lístků.

(3)

Pokud byla po provedené registraci politická strana, která přihlásila samostatně kandidáta k registraci, zrušena nebo pokud byla její činnost pozastavena, pohlíží se na tohoto kandidáta jako na nezávislého kandidáta. Dodatečné předložení petice se na něm nepožaduje.

§ 65

(1)

Okresní úřad v sídle volebního obvodu zřídí nejpozději v den ustavení obvodní volební komise zvláštní účet u banky.

(2)

Ten, kdo podal přihlášku k registraci, složí na účet uvedený v odstavci 1 do tří dnů po oznámení o registraci (§ 64 odst. 1) kauci 20 000 Kč a oznámí to do dvou dnů po složení kauce obvodní volební komisi.

(3)

Složení kauce je podmínkou pro zahájení tisku hlasovacích lístků. Pokud kauce není složena, hlasovací lístky nebudou vytištěny.

(4)

Obvodní volební komise vrátí do jednoho měsíce po vyhlášení výsledků voleb kauci tomu, kdo ji složil, pokud kandidát získá ve volebním obvodu alespoň šest procent z celkového počtu platných hlasů. Částky, které se nevracejí, jsou příjmem státního rozpočtu.

(5)

Ministerstvo financí stanoví právním předpisem bližší podmínky způsobu vrácení kauce.

§ 66

Vzdání se a odvolání kandidatury

(1)

Kandidát se může před zahájením voleb vzdát písemně své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec politické strany nebo koalice jeho kandidaturu odvolat.

(2)

Prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o odvolání kandidáta je nutno doručit ve dvojím stejnopise předsedovi nebo zapisovateli obvodní volební komise a nelze je vzít zpět.

(3)

Předseda obvodní volební komise zašle neprodleně jeden stejnopis předsedovi Ústřední volební komise a zajistí současně jeho zveřejnění vhodným způsobem ve volebních místnostech, pokud je obdrží alespoň 48 hodin před zahájením voleb.

(4)

Bylo-li takové prohlášení učiněno po distribuci hlasovacích lístků voličům, při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.

§ 67

Hlasovací lístky

(1)

Předseda obvodní volební komise zajistí prostřednictvím okresního úřadu v sídle volebního obvodu vytištění hlasovacích lístků.

(2)

Na hlasovacím lístku musí být uvedeno jméno, příjmení, datum narození, povolání a obec trvalého pobytu kandidáta, název politické strany nebo koalice, která kandidáta přihlásila k registraci, nebo údaj, že jde o nezávislého kandidáta. Každý zaregistrovaný kandidát je uveden na samostatném hlasovacím lístku označeném vylosovaným číslem kandidáta. V záhlaví hlasovacího lístku se vytiskne číslo volebního obvodu a příslušnost kandidáta k určité politické straně nebo skutečnost, že kandidát není členem žádné politické strany.

(3)

Hlasovací lístky musí být vytištěny v každém volebním obvodu písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru téže barvy a jakosti a týchž rozměrů. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka Ústřední volební komise.

(4)

Takto vytištěné hlasovací lístky zašle předseda obvodní volební komise prostřednictvím okresních úřadů v sídle volebních obvodů starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději tři dny přede dnem voleb, jakož i před zahájením hlasování všem okrskovým volebním komisím.

§ 68

Hlasování

Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků (§ 17 odst. 2). V tomto prostoru vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.

§ 69

Sčítání hlasů okrskovou volební komisí

(1)

Po ukončení hlasování dá předseda okrskové volební komise zapečetit zbylé nepoužité hlasovací lístky a úřední obálky a poté dá otevřít volební schránku. V případě, že bylo okrskovou volební komisí na výslovnou žádost jednotlivých voličů použito i přenosné volební schránky, komise obsah schránek po jejich otevření smísí.

(2)

Okrsková volební komise vyjme obálky s hlasovacími lístky z volební schránky, spočítá úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve výpisech ze stálého seznamu a ze zvláštního seznamu. Jiné než úřední obálky komise vyloučí; vyloučí i hlasovací lístky, které byly nalezeny ve volební schránce bez úřední obálky.

(3)

Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise rozdělí hlasovací lístky podle jednotlivých kandidátů a poté je sečte.

(4)

Každý člen okrskové volební komise může nahlížet do hlasovacích lístků. Předseda okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.

§ 70

Posuzování hlasovacích lístků

(1)

Ve prospěch kandidáta se počítají i takové hlasovací lístky, na kterých volič provedl různé úpravy.

(2)

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, a hlasovací lístky, které jsou přetržené. Bylo-li v úřední obálce více hlasovacích lístků ve prospěch různých kandidátů, jsou všechny tyto hlasovací lístky neplatné; více hlasovacích lístků ve prospěch téhož kandidáta se posuzuje jako jeden hlas.

(3)

O platnosti hlasovacího lístku rozhoduje s konečnou platností okrsková volební komise.

§ 71

Zápis o průběhu a výsledku hlasování

(1)

Okrsková volební komise vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o průběhu a výsledku hlasování. Zápis podepíší členové okrskové volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody.

(2)

V zápise okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování se uvede:

a)

doba počátku a ukončení hlasování, popřípadě jeho přerušení,

b)

celkový počet osob ve volebním okrsku zapsaný do výpisu ze stálého seznamu a do výpisu ze zvláštního seznamu,

c)

počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,

d)

počet odevzdaných úředních obálek,

e)

počet platných hlasů odevzdaných pro každého kandidáta a počet platných hlasů celkem pro všechny kandidáty,

f)

stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány okrskové volební komisi, usnesení, která komise přijala, a jejich stručné zdůvodnění.

§ 72

Skončení jednání v okrskové volební komisi

(1)

Po sečtení hlasů a podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování ohlásí předseda okrskové volební komise výsledek hlasování a jeden stejnopis zápisu zašle neprodleně obvodní volební komisi a vyčká jejího pokynu k ukončení činnosti.

(2)

Nesplní-li předseda okrskové volební komise na výzvu obvodní volební komise povinnosti podle odstavce 1 do 24 hodin po ukončení hlasování, může obvodní volební komise zpracovat výsledky hlasování v ostatních okrscích. Po uplynutí stanovené lhůty a podepsání zápisu obvodní volební komise (§ 74) se k došlým výsledkům již nepřihlíží.

(3)

Okrsková volební komise zapečetí odevzdané hlasovací lístky, úřední obálky a výpisy ze stálého a zvláštního seznamu voličů a předá je spolu s ostatními volebními dokumenty obecnímu úřadu do úschovy.

§ 73

Sčítání hlasů v obvodní volební komisi

(1)

Obvodní volební komise sčítá hlasy a zjišťuje výsledky voleb ve volebním obvodu na podkladě zápisů o výsledku hlasování zaslaných okrskovými volebními komisemi.

(2)

V místnostech, kde obvodní volební komise a její sumarizační útvar zjišťují výsledky voleb ve volebním obvodu, mohou být přítomni jen členové Ústřední volební komise a pracovníci zařazení do jejího sekretariátu a sumarizačního útvaru a osoby, kterým k tomu dala povolení Ústřední volební komise.

§ 74

Zápis obvodní volební komise

(1)

Obvodní volební komise vyhotoví zápis o výsledku hlasování ve volebním obvodu. Zápis podepíší členové obvodní volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody.

(2)

V zápisu obvodní volební komise o výsledku hlasování se uvede:

a)

počet okrskových volebních komisí ve volebním obvodu,

b)

počet okrskových volebních komisí, které zaslaly zápis o hlasování,

c)

celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů a ze zvláštních seznamů ve volebním obvodu,

d)

počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,

e)

počet odevzdaných úředních obálek,

f)

počet platných hlasů odevzdaných pro každého kandidáta a počet platných hlasů celkem pro všechny kandidáty,

g)

procento účasti na hlasování ve volebním obvodu zaokrouhlené na dvě desetinná místa,

h)

pořadí kandidátů podle získaného procenta odevzdaných platných hlasů a údaje o zvoleném kandidátu,

i)

stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány obvodní volební komisi, a záznam o tom, jak komise rozhodla.

(3)

Obvodní volební komise přezkoumá zápisy okrskových volebních komisí a zjistí podle nich, kolik procent z celkového počtu platných hlasů ve volebním obvodu získali jednotliví kandidáti. Podle tohoto údaje zaokrouhleného na dvě desetinná místa sestaví sestupné pořadí kandidátů. V případě rovnosti procenta je rozhodující počet platných hlasů pro kandidáta, a je-li i tento stejný, rozhodne los.

(4)

Po podepsání zápisu o výsledku hlasování zašle jej předseda obvodní volební komise prostřednictvím přenosové techniky ihned sumarizačnímu útvaru Ústřední volební komise. Souběžně odešle originál zápisu s přílohami Ústřední volební komisi a vyčká jejího pokynu k ukončení činnosti. Ostatní volební dokumenty ponechá v úschově na okresním úřadě v sídle volebního obvodu.

§ 75

Zvolen je kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů.

§ 76

(1)

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení (§ 75), poznamená obvodní volební komise tuto skutečnost do zápisu o výsledku hlasování a oznámí to Ústřední volební komisi. Obvodní volební komise zajistí, aby se druhé kolo voleb konalo šestý den po ukončení hlasování v prvním kole.

(2)

Ve druhém kole kandidují v každém volebním obvodu, ve kterém se volby konají, pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole v konečném pořadí umístili na prvních dvou místech. V případě rovnosti hlasů postupují všichni takoví kandidáti.

(3)

Při tisku hlasovacích lístků se postupuje podle § 67 odst. 1 až 3. Hlasovací lístky zašle předseda obvodní volební komise prostřednictvím okresních úřadů v sídle volebních obvodů starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly doručeny před zahájením hlasování okrskovým volebním komisím. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

(4)

Zvolen je ten kandidát, který získá ve druhém kole více odevzdaných platných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne los.

(5)

Pro druhé kolo voleb platí přiměřeně ustanovení tohoto zákona vztahující se na volby do Senátu.

§ 77

Uveřejnění výsledků voleb

Na základě zápisů obvodních volebních komisí uveřejní Ústřední volební komise výsledky voleb do Senátu.

§ 78

Osvědčení o zvolení

Ústřední volební komise vydá kandidátům zvoleným za senátory do jednoho měsíce od uveřejnění výsledků voleb osvědčení o zvolení.

§ 79

Dodatečné volby

Nedošlo-li ve volebním obvodu ke zvolení senátora z důvodu usnesení soudu o neplatnosti volby, popřípadě z důvodu, že volby nebyly řádně provedeny, vyhlásí prezident republiky dodatečné volby. Lhůty stanovené tímto zákonem mohou být přiměřeně zkráceny.

§ 80

Doplňovací volby

(1)

Zanikne-li v průběhu volebního období z jakéhokoliv důvodu mandát senátora, vyhlásí prezident republiky doplňovací volby v příslušném volebním obvodu, kde byl senátor zvolen, a stanoví den jejich konání tak, aby se konaly nejpozději 90 dnů poté, kdy zanikl mandát senátora.

(2)

Pro doplňovací volby platí ustanovení tohoto zákona s tím, že lhůty podle § 13 odst. 2 a 3, § 14 odst. 1, § 60 odst. 1 a 2 a § 61 odst. 3 mohou být zkráceny nejvíce o jednu třetinu. Lhůty podle § 62 odst. 1, § 63 odst. 1 a 2 a § 64 odst. 1 mohou být zkráceny o 20 dnů.

(3)

Doplňovací volby se nekonají v posledním roce před uplynutím volebního období senátora.

(4)

V doplňovacích volbách je senátor volen pouze na zbytek volebního období, které příslušelo původně zvolenému senátoru, jehož mandát zanikl.

Oddíl čtvrtý

Organizační a technická opatření (§ 81-85)

§ 81

Opatření pomocných prostředků

(1)

Všechny pomocné prostředky, zejména volební místnosti a potřeby pro ně, úřední obálky a potřebné pracovní síly zajistí pro okrskové volební komise obecní úřady, v jejichž obvodu jsou zřízeny.

(2)

Pro okresní volební komise zajistí všechny pomocné prostředky a potřebné pracovní síly okresní úřad, v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst ve spolupráci s úřady městských obvodů a městských částí.

(3)

Pro krajské volební komise zajistí pomocné prostředky a potřebné pracovní síly okresní úřad v sídle volebního kraje.

(4)

Pro obvodní volební komise zajistí pomocné prostředky a potřebné pracovní síly okresní úřad v sídle volebního obvodu.

§ 82

Nároky členů volebních komisí

Člen volební komise má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Nároky člena volební komise na pracovní volno s náhradou mzdy od zaměstnavatele upravují pracovněprávní předpisy.12

§ 83

Nároky kandidátů

(1)

Kandidát má právo, aby ode dne následujícího po registraci kandidátní listiny krajskou volební komisí nebo po své registraci obvodní volební komisí do dne předcházejícího volbám mu ten, k němuž je v pracovním nebo obdobném poměru, poskytl pracovní volno bez náhrady mzdy. Činnost kandidáta v tomto období je jiným úkonem v obecném zájmu.

(2)

Okolnost, že je někdo kandidátem, nesmí být na újmu v jeho pracovněprávních nebo obdobných vztazích. Doba pracovního volna podle předchozího odstavce se považuje za dobu výkonu práce.

§ 84

Výdaje orgánů státní správy, obcí a volebních komisí spojené s volbami do Parlamentu České republiky se hradí ze státního rozpočtu.

§ 85

Příspěvek na úhradu volebních nákladů

Příspěvek na úhradu volebních nákladů se poskytuje pouze za výsledky voleb do Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna sdělí, po ověření volby poslanců, Ministerstvu financí údaje o počtu platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé politické strany nebo koalice. Politické straně nebo koalici bude za každý odevzdaný hlas ze státního rozpočtu uhrazeno 90 Kč.

Oddíl pátý

Soudní přezkoumávání (§ 86-89)

§ 86

Ve věcech odmítnutí kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny a škrtnutí kandidáta na kandidátní listině Ústřední volební komisí se může politická strana nebo koalice do 24 hodin domáhat rozhodnutí soudu podle zvláštního zákona.13

§ 87

Ve věcech odmítnutí přihlášky k registraci pro volby do Senátu se může ten, kdo přihlášku k registraci podal, do 24 hodin domáhat rozhodnutí soudu podle zvláštního zákona.13

§ 88

(1)

Se stížností proti vydání osvědčení o zvolení poslancem Poslanecké sněmovny nebo o zvolení senátorem se může každý občan zapsaný v seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl poslanec nebo senátor volen, jakož i každá politická strana nebo koalice, která podala kandidátní listinu ve volebním kraji nebo přihlášku k registraci, domáhat nejpozději do deseti dnů po uveřejnění výsledků voleb Ústřední volební komisí rozhodnutí soudu podle zvláštního zákona.14

(2)

Stanovisko obsažené v usnesení zašle soud podle povahy věci Poslanecké sněmovně nebo Senátu.

§ 89

K řízení podle § 86 až 88 je příslušný Nejvyšší soud.

Část druhá

Změna a doplnění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (§ 90)

§ 90

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 160/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

§ 200f a 200g včetně nadpisu se vypouštějí.

 

2.

§ 200j odst. 1 a 4 znějí:

(1) Jestliže příslušný orgán státní správy sám neodstraní chyby nebo nedostatky ve stálém seznamu voličů nebo ve zvláštním seznamu voličů, může se občan tím dotčený obrátit na soud příslušný podle volebního okrsku s návrhem na vydání rozhodnutí o provedení opravy nebo doplnění tohoto seznamu.

(4) K řízení ve věcech chyb nebo nedostatků ve stálých seznamech voličů nebo ve zvláštních seznamech voličů je příslušný okresní soud.“.

 

3.

Za § 200l se vkládají nové § 200m a 200n, které včetně nadpisu a poznámky č. 34d) znějí:

Řízení ve věcech voleb

 

§ 200m

 

(1) Jestliže volební orgán, příslušný podle zvláštního zákona34d) vydat konečné rozhodnutí, rozhodl o

a)

odmítnutí kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny, může se politická strana, politické hnutí nebo volební koalice, které kandidátní listinu podaly, obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o zaregistrování této kandidátní listiny,

b)

škrtnutí kandidáta na kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny, může se politická strana, politické hnutí nebo volební koalice, které kandidátní listinu podaly, obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o ponechání kandidáta na kandidátní listině,

c)

odmítnutí přihlášky k registraci pro volby do Senátu, může se ten, kdo přihlášku podal, obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o zaregistrování přihlášeného kandidáta.

(2) Účastníky řízení jsou navrhovatel a příslušný volební orgán.

(3) Soud rozhodne bez jednání usnesením, a to do tří dnů.

(4) Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky.

 

§ 200n

 

(1) O stížnosti proti vydání osvědčení o zvolení poslancem nebo senátorem34d) rozhodne soud bez jednání usnesením, a to do deseti dnů.

(2) Účastníkem řízení je navrhovatel, poslanec nebo senátor, jehož osvědčení o zvolení je stížností napadeno, a příslušný volební orgán.

(3) Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky.

__________

34d)

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.“.

Část třetí

Změna zákona č. 152/1994 sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů (§ 91)

§ 91

Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, se mění takto:

§ 14 včetně poznámky č. 8a) zní:

§ 14

 

(1) Ústřední volební komise se ustavuje podle zvláštního zákona.8a)

(2) První zasedání Ústřední volební komise svolá ministr vnitra tak, aby se uskutečnilo nejpozději 57 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích.

__________

8a)

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.“.

Část čtvrtá

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná (§ 92-99)

§ 92

Zmocňovací ustanovení

(1)

Ministerstvo vnitra stanoví právním předpisem:

a)

podrobnosti o úkolech obcí a okresních úřadů při

1.

sestavování a vedení zvláštních seznamů a pořizování výpisů z nich;

2.

zajišťování a vybavení volebních místností;

3.

úschově hlasovacích lístků a jiných volebních dokumentů,

b)

vzory hlasovacího lístku, zvláštního seznamu voličů, osvědčení o zvolení a může stanovit vzory dalších volebních dokumentů,

c)

podrobnosti o spolupráci orgánů státní správy při kontrole pravdivosti údajů uváděných politickými stranami a koalicemi při podávání kandidátních listin nebo kandidáty při přihláškách k registraci,

d)

jednací řád Ústřední volební komise,

e)

ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem financí výši zvláštní odměny za výkon funkce člena volební komise, způsob její úhrady a výplaty.

(2)

Ministerstvo financí stanoví právním předpisem bližší podmínky způsobu vrácení kauce.

§ 93

Na opatření učiněná příslušnými orgány státní správy k přípravě provedení tohoto zákona již před počátkem jeho účinnosti, pokud neodporují zákonu, se hledí tak, jako by byla učiněna za jeho účinnosti.

§ 94

První volby do Senátu se konají ve všech 81 volebních obvodech uvedených v příloze č. 3. Senátoři ve volebních obvodech č. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76 a 79 jsou voleni na dva roky, ve volebních obvodech č. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77 a 80 na čtyři roky a ve zbývajících volebních obvodech na šest let.

§ 95

(1)

Konají-li se volby do Poslanecké sněmovny a volby do Senátu v týž den, jsou okrskové volební komise pro oba druhy voleb společné. K ukončení činnosti okrskových volebních komisí může dojít v tomto případě až tehdy, pokud pokyn vydají příslušné okresní i obvodní volební komise.

(2)

V případě rozdílných stanovisek krajských volebních komisí a obvodních volebních komisí rozhoduje na návrh kterékoli volební komise Ústřední volební komise.

§ 96

K ukončení činnosti okrskových volebních komisí a okresních volebních komisí může při společném konání voleb do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu, společně s volbami do zastupitelstev v obcích, dojít až tehdy, pokud pokyn vydají nadřízené volební komise ustavené pro všechny druhy voleb.

§ 97

(1)

Pokud tento zákon odkazuje na počet obyvatel, stanoví se podle stavu k 1. lednu toho roku, v němž se konají volby.

(2)

Dnem voleb podle tohoto zákona se rozumí první volební den, nestanoví-li tento zákon jinak.

§ 98

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 221/1990 Sb., zákona České národní rady č. 435/1991 Sb., zákona České národní rady č. 94/1992 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb.

§ 99

Účinnost zákona

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Příloha č. 2

Maximální počty kandidátů na kandidátních listinách

 

Kraj

Maximální počet kandidátů

1.

Hlavní město Praha

36

2.

Středočeský

31

3.

Jihočeský

20

4.

Západočeský

25

5.

Severočeský

35

6.

Východočeský

36

7.

Jihomoravský

60

8.

Severomoravský

55

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. 2 ústavního zákona č.1.4.1998
Čl. 1 ústavního zákona č.1.4.1998


Poznámky pod čarou:

§ 5 odst. 2 písm. b) a § 9 odst. 4 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

§ 8 zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

§ 1011 zákona č. 152/1994 Sb.

Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

Zákon ČNR č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky.

§ 20 zákona ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.

§ 20 zákona ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.

Čl. 16 odst. 1 Ústavy České republiky.

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 118/1994 Sb.).

Čl. 16 odst. 2 Ústavy České republiky.

§ 20 zákona ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.

Vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 18/1991 Sb., o jiných úkonech v obecném zájmu.

§ 17 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.

Poznámky pod čarou:
1

§ 5 odst. 2 písm. b) a § 9 odst. 4 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

2
3

§ 8 zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

4

§ 1011 zákona č. 152/1994 Sb.

5

Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

6

Zákon ČNR č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky.

7

§ 20 zákona ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.

8

Čl. 16 odst. 1 Ústavy České republiky.

9

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 118/1994 Sb.).

10
11

Čl. 16 odst. 2 Ústavy České republiky.

12

Vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 18/1991 Sb., o jiných úkonech v obecném zájmu.

§ 17 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.

13
14