Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

290/1995 Sb. znění účinné od 1. 1. 2023
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 451/2022 Sb.

1.1.2023

nařízením č. 506/2021 Sb.

1.1.2023

nařízením č. 168/2014 Sb.

1.1.2015

Více...

290

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. listopadu 1995,

kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

 

Vláda nařizuje podle § 107 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

§ 1

(1)

Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek.

(2)

Nemoci z povolání jsou uvedeny v seznamu nemocí z povolání, který tvoří přílohu tohoto nařízení.

(3)

Pro uznávání nemocí z povolání podle tohoto nařízení příslušnými poskytovateli zdravotních služeb platí jiné právní předpisy1.

§ 2

Nemocemi z povolání jsou též nemoci, které byly uvedeny v seznamu nemocí z povolání platném ke dni 31. prosince 19952 a vznikly přede dnem účinnosti tohoto nařízení za podmínek uvedených v tomto seznamu.

§ 3

Zrušují se § 14 odst. 4 a příloha č. 1 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

§ 4

[Účinnost]

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.

Předseda vlády:

Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

 

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.

Příloha

Seznam nemocí povolání

Kapitola I

Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami

 

Položka

Nemoc z povolání

Podmínky vzniku nemoci z povolání

1.

Nemoc z olova nebo jeho sloučenin

K položkám č. 1 až 58:

Nemoci vznikají při plnění pracovních a služebních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (dále jen „při práci"), při němž je prokázána taková expozice chemickým látkám, jejich sloučeninám a směsím látek, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

2.

Nemoc ze rtuti nebo jejích sloučenin

3.

Nemoc z arzénu nebo jeho sloučenin

4.

Nemoc z antimonu nebo jeho sloučenin

5.

Nemoc z berylia nebo jeho sloučenin

6.

Nemoc z kadmia nebo jeho sloučenin

7.

Nemoc z chrómu nebo jeho sloučenin

8.

Nemoc z manganu nebo jeho sloučenin

9.

Nemoc z niklu nebo jeho sloučenin

10.

Nemoc z fosforu nebo jeho sloučenin

11.

Nemoc z vanadu nebo jeho sloučenin

12.

Nemoc z fluóru nebo jeho sloučenin

13.

Nemoc z chlóru nebo jeho sloučenin

14.

Nemoc z ostatních halogenů a jejich sloučenin

15.

Nemoc ze zinku nebo jeho sloučenin

16.

Nemoc z mědi nebo jejích sloučenin

17.

Nemoc z oxidu uhelnatého

18.

Nemoc z oxidů dusíku

19.

Nemoc z oxidů síry

20.

Nemoc z kyanovodíku nebo kyanidů

21.

Nemoc z izokyanátů

22.

Nemoc z fosgénu

23.

Nemoc z boranů

24.

Nemoc ze sirouhlíku

25.

Nemoc ze sirovodíku a sulfidů

26.

Nemoc z amoniaku

27.

Nemoc z halogenovaných uhlovodíků

28.

Nemoc z alifatických nebo alicyklických uhlovodíků

29.

Nemoc z alkoholů

30.

Nemoc z glykolů

31.

Nemoc z éterů a ketonů

32.

Nemoc z formaldehydu a jiných alifatických aldehydů

33.

Nemoc z akrylonitrilu a jiných nitrilů

34.

Nemoc z alifatických nitroderivátů

35.

Nemoc z benzenu

36.

Nemoc z homologů benzenu

37.

Nemoc z naftalenu nebo jeho homologů

38.

Nemoc z vinylbenzenu nebo divinylbenzenu

39.

Nemoc z fenolů, jejich homologů nebo jejich halogenových derivátů

40.

Nemoc z aromatických nitro nebo amino sloučenin

41.

Nemoc z polychlorovaných bifenylů, dibenzodioxinů a dibenzofuranů

42.

Nemoc z polycyklických kondenzovaných uhlovodíků

43.

Nemoc ze syntetických pyretroidů

44.

Nemoc z dipyridilů

45.

Nemoc z karbamátů

46.

Nemoc ze sloučenin kovů platinové skupiny

47.

Nemoc z thalia nebo jeho sloučenin

48.

Nemoc z barya nebo jeho sloučenin

49.

Nemoc ze sloučenin cínu

50.

Nemoc ze sloučenin selenu a teluru

51.

Nemoc z uranu nebo jeho sloučenin

52.

Nemoc z esterů kyseliny dusičné

53.

Nemoc z anorganických kyselin

54.

Nemoc z etylenoxidu a jiných oxiranů

55.

Nemoc z halogenových alkyleterů nebo aryleterů (bischlormetyleter)

56.

Nemoc z organických kyselin

57.

Nemoc z louhů

58.

Nemoc z dalších látek nebo směsí látek

 

Kapitola II

Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory

 

Položka

Nemoc z povolání

Podmínky vzniku nemoci z povolání

1.

Nemoc způsobená ionizujícím zářením

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice ionizujícímu záření, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

2.

Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice elektromagnetickému záření, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

3.

Zákal čočky způsobený tepelným zářením

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice tepelnému záření, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

4.

Percepční kochleární vada sluchu způsobená hlukem.

U osob do dosažení 30 let věku při celkové ztrátě sluchu dosahující hranici 40 % dle Fowlera.

U osob starších 30 let věku se hranice zvyšuje o 1 % za každé 2 roky věku. U osob starších 50 let věku celková ztráta sluchu dosahující hranici 50 % dle Fowlera.

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána nadměrná expozice hluku. Za nadměrnou se zpravidla pokládá taková expozice, při které ekvivalentní hladina hluku po běžnou dobu trvání směny překračuje 85 dB (A) nebo špičková hladina frekvenčně neváženého akustického tlaku překračuje 200 Pa [140 dB (A)].

5.

Nemoc způsobená přetlakem nebo podtlakem okolního prostředí

Nemoc vzniká při práci v přetlaku okolního prostředí nebo v podtlakových komorách.

6.

Sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními.

Objektivně prokázaný Raynaudův syndrom nejméně čtyř článků prstů rukou v chladu, ověřený plethysmografickým vyšetřením.

K položkám č. 6 až 8:

Nemoci vznikají při práci s pneumatickým nářadím ručně ovládaným nebo při práci s vibrujícími nástroji s takovými hodnotami zrychlení vibrací, které jsou podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

7.

Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických nebo úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními.

Ischemické poškození středového nervu, loketního nervu nebo obou nervů, s klinickými příznaky a s patologickým EMG nálezem, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše. Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu s klinickými příznaky a s patologickým EMG nálezem, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.

8.

Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními.

Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek nebo izolovaná artróza kloubů ručních, zápěstních nebo loketních, spojené se závažnou poruchou funkce vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti.

9.

Nemoci šlach, šlachových pochev, tíhových váčků nebo úponů svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování.

Objektivními vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé formy nemoci vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti.

K položkám č. 9 a 10:

Nemoci vznikají při práci, při které jsou příslušné struktury přetěžovány natolik, že přetěžování je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

10.

Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování s klinickými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše

11.

Chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací, spojená s dočasnou pracovní neschopností pro tuto diagnózu o celkové době trvání alespoň 12 měsíců během posledních 3 let, jejichž závažnost byla vyhodnocena

1. v klinickém neurologickém vyšetření při hodnocení 7 parametrů, kterými jsou palpační bolestivost v lumbálním segmentu, Thomayerův příznak, Lasègueův příznak, alterace reflexů L2/4 nebo L5/S2, motorický deficit v příslušném myotomu, sensitivní deficit v příslušném dermatomu a EMG průkaz axonální léze v příslušném nervovém kořenu, a na základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 let alespoň ve 4 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 5 parametrech a nad 60 let věku alespoň v 6 parametrech a současně

2. v radiologickém vyšetření, kdy v každém z těchto 3 segmentů se hodnotí morfologických změn v segmentech L3/4, L4/5 a L5/S1 při hodnocení 5 parametrů, kterými jsou snížení meziobratlové ploténky, protruze meziobratlové ploténky, Modicovy změny stupně II nebo III obratlových těl, posun obratlového těla a artróza meziobratlových kloubů, a na základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 let alespoň v 5 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 6 parametrech a nad 60 let věku alespoň v 7 parametrech.

Nemoci vznikají při těžké fyzické práci, při které jsou příslušné struktury dlouhodobě přetěžovány natolik, že přetěžování je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci, tj. jestliže při této práci vykonávané nejméně 3 roky alespoň 60 směn ročně kompresní síla na ploténku L4/L5 překračuje hodnotu vycházející z limitu NIOSH US 3400 N a zohledňující relevantní antropometrické znaky osoby a ergonomické, časové a frekvenční parametry práce.

 

 

Kapitola III

Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice

 

Položka

Nemoci z povolání

Podmínky vzniku nemoci z povolání

1.

Silikóza, nebo pneumokonióza uhlokopů:

a) s typickými rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p 3/3, q 2/2, r 2/2 a výše a všechny formy komplikované pneumokoniózy (A, B, C) dle klasifikace Mezinárodní organizace práce,

b) s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou), rtg p 1/1, q 1/1, r 1/1 a výše dle klasifikace Mezinárodní organizace práce,

c) od četnosti znaků p 2/2, q 1/1, r 1/1 při splněníkritérií pro dynamiku onemocnění.

Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci. K položce č. 1 písm. c) Nemoci vznikají u osob do dosažení 40 let věku, pracujících na pracovištích, na kterých jsou prokazatelně překračovány přípustné expoziční limity pro daný typ fibrogenního prachu, přitom expozice

fibrogennímu prachu nepřesáhla 15 let (3000 směn).

2.

Nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu:

a) azbestóza, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků s 2/2,12/2, u 2/2 a výše dle klasifikace Mezinárodní organizace práce,

b) hyalinóza pohrudnice s ventilační poruchou restrikčního typu,

c) mezoteliom ,

d) rakovina plic, rakovina hrtanu nebo rakovina vaječníků ve spojení s azbestózou od četnosti znaků s 1/1,11/1, u 1/1 dle klasifikace Mezinárodní organizace práce nebo s hyalinózou pleury.

Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázána taková expozice azbestu, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

3.

Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu tvrdokovů, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

4.

Pneumokonióza ze svařování, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p 3/3,q 2/2, r 2/2 a výše dle klasifikace Mezinárodní organizace práce

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice dýmům vznikajícím při svařování elektrickým obloukem, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

5.

Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu, hliníku, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého

Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázána taková expozice uvedeným chemickým látkám, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

6.

Rakovina plic z radioaktivních látek

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková inhalační expozice radioaktivním látkám, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

7.

Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice koksárenským plynům, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

8.

Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu dřeva, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

9.

Exogenní alergická alveolitida

Nemoc vzniká při práci spojené s vdechováním prachu s antigenním a infekčním účinkem.

10.

Astma bronchiale a alergická onemocnění horních cest dýchacích

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána expozice prachu nebo plynným látkám s alergizujícími nebo iritujícími účinky.

11.

Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnů, konopí, juty nebo sisalu

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána expozice uvedenému prachu.

12.

Rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou způsobenou prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého s typickými rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p 3/3, q 2/2, r 2/2 a výše dle Mezinárodní organizace práce a všemi formami komplikované pneumokoniózy (A, B, C dle Mezinárodní organizace práce)

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

13.

Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně než 0,70 a FEV1 50% referenčních hodnot nebo méně (CHOPN stadium III)

Nemoc vzniká při těžbě v podzemí černouhelných dolů po dosažení nejméně 80% nejvyšší přípustné expozice a je nově zjištěna nejpozději do dvou let po skončení práce s rizikem fibrogenního prachu s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého.

 

Kapitola IV

Nemoci z povolání kožní

 

Položka

Nemoc z povolání

Podmínky vzniku nemoci z povolání

1.

Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory

Nemoci vznikají při práci, u níž se uvedené faktory vyskytují a jsou podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

 

Kapitola V

Nemoci z povolání přenosné a parazitární

 

Položka

Nemoc z povolání

Podmínky vzniku nemoci z povolání

1.

Nemoci přenosné a parazitární s přenosem z člověka na člověka nebo s dalšími způsoby přenosu

K položkám č. 1 a 2:

Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázáno riziko nákazy.

2.

Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím přenašečů

3.

Nemoci přenosné a parazitární vzniklé v zahraničí

Nemoci vznikají při práci v epidemiologicky obtížných oblastech s rizikem nákazy.

 

Kapitola VI

Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli

 

Položka

Nemoc z povolání

Podmínky vzniku nemoci z povolání

1.

Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na hlasivkách, těžká nedomykavost hlasivek nebo těžká fonastenie, pokud jsou trvalé a znemožňují výkon povolání kladoucího zvýšené nároky na hlas

Nemoci vznikají při práci spojené s vysokou profesionálně podmíněnou hlasovou námahou.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
čl. II nařízení č. 168/2014 Sb.1.1.2015


Poznámky pod čarou:

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání).

Příloha č. 1 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání).

2

Příloha č. 1 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.